Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Biomedicínska fyzika

Oznam (4.10.2017)

ŠTUDOVŇA – KOSTI (P3)

 

študovňa kostí

bude každú stredu od 11. októbra 2017

 v praktikárni č. 3

 od 8,00 do 12,00

 

 

 V prípade neprítomnosti prosím zvoniť na p. Ozaniakovú – I. posch. Anatomického ústavu

alebo na p. Gálffyovú - prízemie AÚ

Podmienky pre získanie kreditov

BIOMEDICÍNSKA FYZIKA

PODMIENKY NA ZÍSKANIE KREDITOV Z ANATÓMIE V ZIMNOM SEMESTRI – Anatómia 1  

 

1.      Aktívna účasť na všetkých praktických cvičeniach

2.      Úspešné napísanie 2 testov:

         a.       Kosti a spojenia chrbtice, hrudníka, lebky, hornej a dolnej končatiny

         b.      Svaly a topograficko-anatomické oblasti

3.      Test sa považuje za úspešne absolvovaný v prípade, že študent dosiahne minimálne 80 % správnych odpovedí

4.      Študent, ktorý nedosiahne 80% má právo na dva opravné termíny z každého testu

5.      Opravné testy budú určené v priebehu semestra

6.      Do výsledného hodnotenia sa započítavajú aj známky z priebežného hodnotenia na praktických cvičeniach

7.      Kredity (najneskôr do konca skúškového obdobia semestra, v ktorom prebehla príslušná výučba) udeľuje a zapisuje zápočet po ukončení výučby  pedagóg, ktorý viedol praktické cvičenia

 

PODMIENKY NA ZÍSKANIE KREDITOV Z ANATÓMIE V LETNOM SEMESTRI – Anatómia 2

 

1.      Aktívna účasť na všetkých praktických cvičeniach

2.      Úspešné napísanie 2 testov:

         a.       Splanchnológia (tráviaca, dýchacia, vylučovacia a rozmnožovacia sústava)

         b.      Srdce, cievy, periférne nervy

3.      Test sa považuje za úspešne absolvovaný v prípade, že študent dosiahne minimálne 80 % správnych odpovedí

4.      Študent, ktorý nedosiahne 80% z testu má právo na dva opravné termíny

5.      Opravné testy budú určené v priebehu semestra

6.      Do výsledného hodnotenia sa započítavajú aj známky z priebežného hodnotenia na praktických cvičeniach

7.      Kredity  udeľuje  skúšajúci

 

 

ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA z anatómie

sa skladá z:

a.      PRAKTICKÁ ČASŤ

b.      ÚSTNA ČASŤ

1.      Študent musí úspešne absolvovať praktickú časť pred absolvovaním ústnej časti skúšky.

2.      V prípade opakovania záverečnej skúšky je študent povinný opakovať len neúspešnú praktickú časť skúšky

Sylabus na skúšku z anatómie - odbor biomedicínska fyzika

 
Sylabus na praktickú časť skúšky z anatómie - BMF

 

Sylabus na ústnu skúšku z anatómie - BMF