Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Zóna pre študentov - Neurochirurgia

Počas prerušenia kontaktnej výučby na Neurochirurgickej klinike LFUK a UNB odporúčame študentom  samoštúdium uvedenej literatúry:

Černý J. a kol. : Špeciálna chirurgia 4. Chirurgia krku a hlavy. Osveta, 1995.

Náhlovský J. a kol.: Neurochirurgie. Galén, 2006.

Smrčka M. a kol. : Poranení mozku. Grada, 2001

Beneš V. a kol.: Mozková aneuryzmata a subarachnoidální krvácaní. Mladá Fronta 2017.

Greenberg M. S.: Handbook of Neurosurgery. 8th edition. New York: Thieme Medical Publishers, 2016. ISBN 9781626232426.

Prípadné konzultácie ohľadom štátnicových otázok je možné realizovať formou mailovej komunikácie cestou sekretariátu sekretariat@kr.unb.sk, neurochirurgia.sekretariat@kr.unb.sk.

K dispozícii sú Vám aj zamestnanci našej kliniky: 

prof. MUDr. Viktor Matejčík,CSc.,
MUDr. Martin Novotný, PhD., MPH,  
MUDr. Juraj Klepoch, 
MUDr. Adrián Kiss, kiss54uniba.sk 
MUDr. David Toma, toma7uniba.sk 
MUDr. Veronika Babková. veronika.babkovakr.unb.sk