Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Zóna pre študentov - Neurochirurgia

Počas prerušenia kontaktnej výučby na Neurochirurgickej klinike LFUK a UNB odporúčame študentom  samoštúdium uvedenej literatúry:

Černý J. a kol. : Špeciálna chirurgia 4. Chirurgia krku a hlavy. Osveta, 1995.

Náhlovský J. a kol.: Neurochirurgie. Galén, 2006.

Smrčka M. a kol. : Poranení mozku. Grada, 2001

Beneš V. a kol.: Mozková aneuryzmata a subarachnoidální krvácaní. Mladá Fronta 2017.

Greenberg M. S.: Handbook of Neurosurgery. 8th edition. New York: Thieme Medical Publishers, 2016. ISBN 9781626232426.

Prípadné konzultácie ohľadom štátnicových otázok je možné realizovať formou mailovej komunikácie cestou sekretariátu sekretariat@kr.unb.sk, neurochirurgia.sekretariat@kr.unb.sk.

K dispozícii sú Vám aj zamestnanci našej kliniky: 

prof. MUDr. Viktor Matejčík,CSc.,
doc. MUDr. Andrej Šteňo PhD., MPH
MUDr. Martin Novotný, PhD., MPH,  
MUDr. Juraj Klepoch,
MUDr. Juraj Mišovič,
MUDr. Adrián Kiss, kiss54uniba.sk 
MUDr. Dávid Toma, toma7uniba.sk 
MUDr. Veronika Babková, veronika.babkovakr.unb.sk 
MUDr. Paulína Ondrušová, ondrusova53uniba.sk 
MUDr. Ján Buvala, buvala3uniba.sk 
MUDr. Bernadeta Hrebeňárová, hrebenarova6uniba.sk