Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Zóna pre študentov - Neurochirurgia

Odporúčaná študijná literatúra: 

Černý J. a kol. : Špeciálna chirurgia 4. Chirurgia krku a hlavy. Osveta, 1995.

Náhlovský J. a kol.: Neurochirurgie. Galén, 2006.

Smrčka M. a kol. : Poranení mozku. Grada, 2001

Beneš V. a kol.: Mozková aneuryzmata a subarachnoidální krvácaní. Mladá Fronta 2017.

Greenberg M. S.: Handbook of Neurosurgery. 9th edition. New York: Thieme Medical Publishers, 2019. 

 

Organizačné pokyny: 

- Praktické cvičenia začínajú 08:30.
Prosím čakajte na svojho vyučujúceho pri schodisku na 6. poschodí nemocnice Kramáre.
- Požadovaná dochádzka 100% 
- nahradenie stáží možné s iným krúžkom po predošlej dohode s vyučujúcim, vo výnimočných prípadoch možná náhrada praktického cvičenia formou písomnej práce. 

 

Prípadné konzultácie ohľadom štátnicových otázok je možné realizovať formou mailovej komunikácie cestou sekretariátu neurochirurgia@kr.unb.sk, neurochirurgia.sekretariat@kr.unb.sk.

K dispozícii sú Vám aj zamestnanci našej kliniky: 

prof. MUDr. Viktor Matejčík,CSc.,
doc. MUDr. Andrej Šteňo PhD., MPH
MUDr. Martin Novotný, PhD., MPH,  
MUDr. Juraj Klepoch,
MUDr. Juraj Mišovič,
MUDr. Dávid Toma, toma7uniba.sk 
MUDr. Veronika Babková, veronika.babkovakr.unb.sk 
MUDr. Paulína Ondrušová, ondrusova53uniba.sk 
MUDr. Ján Buvala, buvala3uniba.sk 
MUDr. Bernadeta Hrebeňárová, hrebenarova6uniba.sk