Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

O zamestnancoch

Prof. MUDr. Juraj PAYER, PhD., MPH., FRCP

fotografia profesora Payera
Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., FRCP.

 

Prodekan LFUK pre spoluprácu fakulty so zdravotníckymi zariadeniami, zdravotnú starostlivosť, špecializačné štúdium a pre zastupovanie dekana LFUK

 

Funkcia na klinike: prednosta kliniky

 

Odbornosť: internista, endokrinológ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdelanie: 

 • 2015: špecializácia "Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve"
  Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
 • 2014: Fellow of Royal College of Physician (FRCP)
  Royal College of Physician, London, UK, 
 • 2002: profesor vnútorného lekárstva
  Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
 • 1997: docent vnútorného lekárstva
  Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 
 • 1997: atestácia 2. stupňa z vnútorného lekárstva
  Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve

 • 1994: titul kandidát lekárskych vied (CSc.)
  Lekárska fakulta UK v Bratislave, doktorandské štúdium

 • 1990: atestácia z endokrinológie
  Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve
 • 1986: atestácia I. stupňa z vnútorného lekárstva
  Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve 

 • 1977-83: odbor všeobecné lekárstvo, titul doktor medicíny (MUDr.)
  Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 

Pracovné zaradenie:

 • 2014 - teraz:
  Dekanát LFUK
  prodekan LFUK pre spoluprácu fakulty so zdravotníckymi zariadeniami, zdravotnú starostlivosť, špecializačné štúdium a pre zastupovanie dekana LFUK 
 • 2006 - teraz:
  V. interná klinika LFUK a UN Bratislava - Nemocnica Ružinov
  prednosta kliniky
 • 2004 - 2006:
  Interné oddelenie NsP Ružinov, Bratislava
  primár oddelenia
 • 1983 - 2004:
  I. Interná klinika LF UK a FN v Bratislave
  sekundárny lekár, ordinár pre endokrinológiu, externý odborný asistent LFUK

Jazyky: 

 • Anglický jazyk - aktívne
 • Nemecký jazyk - aktívne
 • Maďarský jazyk - aktívne

Funkcie a odborné členstvá: 

 • hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre endokrinológiu
 • hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre vnútorné lekárstvo
 • predseda Kategorizačnej komisie pre endokrinológiu MZ SR
 • podpredseda Akreditačnej komisie MZ SR
 • člen Vedeckej rady LFUK
 • garant pre špecializačné štúdium v odbore endokrinológia a predseda skúšobnej komisie pre atestačnú skúšku z odboru endokrinológia na LF UK

 • predseda skúšobnej komisie pre štátne záverečné skúšky z vnútorného lekárstva LFUK
 • garant výučby Internej propedeutiky a Internej medicíny v študijnom programe všeobecné lekárstvo na LFUK 
 • 1. viceprezident Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS)
 • prezident Slovenskej spoločnosti pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí SLS 
 • viceprezident Slovenskej internistickej spoločnosti SLS
 • viceprezident Slovenskej endokrinologickej spoločnosti SLS
- člen prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS)
 • viceprezident Slovenskej spoločnosti pre menopauzu a andropauzu
 • člen panelu expertov EÚ pre problematiku osteoporózy (pri Európskom parlamente)
 • čestný člen Společnosti pro metabolické onemocnění skeletu ČLS JEP
 • člen Americkej osteologickej spoločnosti (ASBMR), Americkej endokrinologickej spoločnosti (ENDO), Európskej endokrinologickej spoločnosti (ECE)
 • člen skúšobnej komisie pre atestačnú skúšku z odboru endokrinológia na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave a Lekárskej fakulte Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach
 • člen Vedeckej rady Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV,
 • člen redakčnej rady časopisov Osteologický Bulletin, Slovenský Lekár, Medicínsky monitor, Forum Diabetologicum, Interná medicína

Publikačná činnosť: 

 • autor a spoluautor 16 kníh
 • autor a spoluautor viac ako 690 publikácii v zahraničnej a domácej tlači a z toho vyšše 220 originálnych prác
 • citácie viac ako 400 v zahraničnej a domácej tlači
 • autor prvej slovenskej monografie o osteoporóze - Payer J., Killinger Z., a kol. Osteoporóza. Bratislava: Herba, 2012, 264 s. ISBN 978-80-89171-94-1

Ocenenia, vyznamenania a čestné členstvá: 

 • Bronzová medaila Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2008
 • Strieborná medaily SLS za zásluhy o Slovenskú lekársku spoločnosť, Bratislava 2008
 • Ďakovný list rektora UK k medzinárodnému dňu študentstva, Bratislava 2009
 • Dérerova cena SLS za vedeckú a publikačnú činnosť, Bratislava 2010
 • Jesseniova cena SLS za monografiu Dictionary of Rheumatology, Bratislava 2010
 • Prémia literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2012 v kategórii biologické a lekárske vedy
 • Jesseniova cena SLS za monografiu Osteoporóza, Bratislava 2013
 • Zlatá medaila SLS za zásluhy o Slovenskú lekársku spoločnosť, Bratislava 2013
 • Medaila Spoločnosti pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí SLS za rozvoj medicíny v oblasti osteoporózy a metabolických ochorení kostí, Bratislava 2013
 • Čestné členstvo Společnosti pro metabolicé oněmocnení skeletu České lékařské společnosti J.E. Purkyně (2006)
 • Čestné členstvo Spoločnosti pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí Slovenskej lekárskej spoločnosti (2006)
 • Čestné členstvo Slovenskej internistickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti (2006)
 • Čestné členstvo Slovenskej endokrinologickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti (2007)
 • Čestné členstvo Slovenskej reumatologickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti (2007)
 • Čestné členstvo Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti (2010)
 • Čestné členstvo Slovenskej lekárskej spoločnosti (2010)

 

Portrét prof. Payera na TA3 z 9.4.2016
Prednáška prof. Payera VEDA V CENTRE 26.4.2018
Rozhovor s prof. Payerom v rámci VEDA na dosah "Za svoj najväčší úspech považujem vybudovanie najväčšej internej kliniky na Slovensku"