Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Zamestnanci kliniky

Vedenie kliniky

Prednosta kliniky:

prof. MUDr. Juraj PAYER, PhD., MPH, FRCP
tel: 02/48 234 138
email: payerru.unb.sk

Zástupca prednostu pre pedagogiku:

doc. MUDr. Zdenko KILLINGER, PhD.
tel: 02/48 234 774
email: killingerru.unb.sk

Zástupca prednostu pre zdravotnú starostlivosť:

MUDr. Ján ŠTEVLÍK
tel: 02/48 234 605
email: stevlikru.unb.sk

Tajomník kliniky:

doc. MUDr. Peter JACKULIAK, PhD., MPH
tel. 02/48 234 108
email: peter.jackuliakfmed.uniba.sk 

Vedúci Jednotky klinického výskumu:

prof. PharmDr. Ján KYSELOVIČ, CSc.
email: kyselovic@uniba.sk

Fakultní zamestnanci

Profesori:

prof. MUDr. Andrej DUKÁT, CSc., FRCP, FESC - odbor Vnútorné choroby
prof. MUDr. Tibor HLAVATÝ, PhD. - odbor Vnútorné choroby
prof. MUDr. Juraj PAYER, PhD., MPH., FRCP - odbor Vnútorné choroby
prof. PharmDr. Ján KYSELOVIČ, CSc. - odbor Farmakológia

Docenti:

doc. MUDr. Peter JACKULIAK, PhD., MPH. - odbor Vnútorné choroby
doc. MUDr. Zdenko KILLINGER, PhD. - odbor Vnútorné choroby
doc. MUDr. Tomáš KOLLER, PhD. - odbor Vnútorné choroby
doc. MUDr. Mgr. Ladislav KUŽELA, PhD., MPH. - odbor Vnútorné choroby (úv.)
doc. MUDr. Martin KUŽMA, PhD. - odbor Vnútorné choroby 
doc. MUDr. Zuzana ŽILINSKÁ, PhD., MHA, MPH. - odbor Vnútorné choroby (úv.)

Odborní asistenti a asistenti:

MUDr. Miriam AVRAMOVOVÁ (úv.)
MUDr. Kristína BRÁZDILOVÁ, PhD.
MUDr. Zuzana FEDOROVÁ (t.č. na MD)
MUDr. Katarína HRUBIŠKOVÁ (úv.)
MUDr. Yashar JALALI
MUDr. Patrícia PÁLENÍKOVÁ, PhD. (úv.)
MUDr. Juraj SMAHA
MUDr. Igor ŠTURDÍK, PhD.
MUDr. Zuzana VRÁBLICOVÁ, PhD.

Odborní zamestnanci vo výskume:

RNDr. Zdenko ČERVENÁK
prof. PharmDr. Ján KYSELOVIČ, CSc.
RNDr. Elena TIBENSKÁ, PhD. (úv.)

Doktorandi

Interní doktorandi:

MUDr. Petra VRBOVÁ (školiteľ: doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD.)

Externí doktorandi:

MUDr. Igor BARTL (školiteľ: prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP)
MUDr. Jihad Bou EZZEDDINE (školiteľ: prof. MUDr. Róbert Hatala, CSc.)
doc. MUDr. Mgr. Július Hodosy, PhD., MPH (školiteľ: doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH)
MUDr. Monika JALALI (školiteľ: doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.)
MUDr. Yashar JALALI (školiteľ: prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.) 
MUDr. Zuzana KUŽMOVÁ (školiteľ: prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP)
MUDr. Magdaléna KOVÁŘOVÁ (školiteľ: prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.)
MUDr. Dušan PÁVAI (školiteľ: prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP)
MUDr. Pavol MOLČAN (školiteľ: doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD.)
MUDr. Juraj SMAHA (školiteľ: doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH)
MUDr. Martin TKÁČIK (školiteľ: prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.)

Jednotka klinického výskumu v oblasti vnútorného lekárstva

Vedúci JKV:

Prof. PharmDr. Ján KYSELOVIČ, CSc.

Vedeckí pracovníci:

RNDr. Zdenko ČERVENÁK (úv.)
RNDr. Elena TIBENSKÁ, CSc. (úv.)

Zdravotnícki zamestnanci

MUDr. Eva AKUBŽANOVÁ
MUDr. Alexandra BOŠANSKÁ
MUDr. Zora BREZOVÁ
MUDr. Daniel ČIERNY, PhD.
MUDr. Martin HUORKA, CSc.
MUDr. Victor IBARA
MUDr. Monika JALALI (t.č. MD)
MUDr. Martin JANKOVSKÝ
doc. MUDr. Gabriel KAMENSKÝ, CSc., FESC (úv.)
MUDr. Martina KLINOVSKÁ (t.č. MD)
MUDr. Gabriela KOVÁČOVÁ
MUDr. Magdaléna KOVÁŘOVÁ
MUDr. Zuzana KUŽMOVÁ (t.č. MD)
MUDr. Eva LAZAROVÁ
MUDr. Samuel NACHTMANN
MUDr. Darina NÁVRATOVÁ (úv.)
MUDr. Simona PAVÚKOVÁ
MUDr. Ján PÁLEŠ, PhD.
MUDr. Tomáš PETROVIČ, PhD.
MUDr. Tibor SEDLÁK
MUDr. Zuzana ŠTEFAŇÁKOVÁ (t.č. MD)
MUDr. Zuzana TOMLEINOVÁ