Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

PVP Lekárska sexuológia

Charakteristika

Sexuológia je medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečbou a výskumom sexuálnych porúch so zvláštnym zreteľom k optimálnym podmienkam pre reprodukciu potomstva.

Ide o multidisciplinárny odbor, ktorý úzko spolupracuje s inými medicínskymi odbormi, hlavne psychiatriou, urológiou, gynekológiou, endkrinológiou, dermatovenerológiou, a súčasne využíva aj poznatky iných prírodných a humanitných vied, z ktorých osobitnú pozornosť si zasluhuje hlavne klinická psychológia.

V tímovej spolupráci s uvedenými odbormi sexuológia komplexne rieši problémy ľudskej sexuality. Európsky poňatá sexuológia združuje špecialistov v sexuológii v ESSM (European Association of Sexual Medicine) orientujúcich sa na problémy sexuality  po absolvovaní špecializačnej atestácie v základných odboroch: 

 • Psychiatria 
 • Detská psychiatria
 • Urológia
 • Gynekológia a pôrodníctvo
 • Endokrinológia
 • Dermatovenerológia

Kolektív vyučujúcich vyššie uvedeného interdisciplinárneho predmetu bol zodpovedne zostavený z popredných odborníkov s dlhoročnou praxou v odbore sexuológia s naviazaním na dotknuté kliniky univerzity, odborné pracoviská, výbory odborných spoločností Slovenskej lekárskej spoločnosti,  hlavných odborníkov MZ SR, medzinárodné organizácie a edukačné boardy doma aj v zahraničí, doporučených odborníkov s prezentačnými skúsenosťami a vysokým edukačným aj ľudským impaktom. 

Počet kreditov: 2

Výučba PVP v 9. semestri (5. ročník, zimný semester)

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

 • 80 % účasť na prednáškach
 • Písomný test minimálne na 60 %
  Hodnotenie testu:  A: 91 - 100 %,  B: 81 – 99 %, C: 73 – 80 %, D: 66 – 72 %, E: 60 – 65 %, Fx: 59 % a menej

Vyučujúci

Garant predmetu:
Doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD. (peter.jackuliakfmed.uniba.sk )

Koordinátor predmetu:
MUDr. Igor Bartl (sss.igorbartlgmail.com )

Vyučujúci:
MUDr. Danica Caisová
MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.
PhDr. Katarína Jandová, PhD.
MUDr. Alexandra Krištúfková, PhD.
PhDr. Robert Máthé, PhD.
MUDr. Zuzana Nižňanská, PhD.
MUDr. Dana Šedivá
MUDr. Barbora Vašečková, PhD.

Odporúčaná literatúra

Knihy: 

 • Borovský, M, Payer J, a kol. Gynekologická endokrinológia, Herba, 2016, 248 s. ISBN 978-80-89631-57-5
 • Heretik A, Heretik A. jr., Klinická psychológia, Psychoprof, 2016, druhé prepracované a rozšírené vydanie, 912 s., ISBN: 978-80-89322-24-4 
 • Pečeňák,J, Kořínková V, a kolektív: Psychofarmakológia, Wolters Kluwer, 12/2016, kapitola č. 20. Farmakoterapia v sexuológii s 550-573, autori kapitoly: Bartl, I, Hollý M, Pečeňák J, 
 • Turčan, Pavel, Pavel Pokorný a Tomáš Fait. Sexuologie pro urology a gynekology: pruvodce ošetřujícího lékaře: [diferenciální diagnóza, farmakoterapie, kazuistiky]. 2. rozš. vyd. Praha: Maxdorf, 2012, 437 s. Jessenius. ISBN 978-80-7345-291-9.
 • Weiss, Petr, Pavel Pokorný a Tomáš Fait. Sexuální deviace: klasifikace, diagnostika, léčba. Vyd. 2. Praha: Portál, 2008, 351 s. Jessenius. ISBN 978-80-7367-419-9.
 • Weiss, Petr, Jaroslav Zvěřina a Tomáš Fait. Sexuologie: situace a trendy. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010, 724 s. Psyché (Grada Publishing). ISBN 978-802-4724-928
 • Šrámková, T, Sexuologie pro zdravotníky, Galén, 2015, 237s, ISBN 978-80-7492-162-9.
 • Zámečník, L,a kol, Praktická andrologie dospělých, Praha, 2010, 254 s. Mladá fronta, ISBN 978-80-204-2020-6

Guideliness: 

 • Odporúčania European Association of Urology (EAU) pre diagnostiku a liečbu erektilnej dysfunkcie (ED)
 • Odporúčania EAU pre diagnostiku a liečbu syndrómu z nedostatku testosterónu (TDS)
 • Odporúčania EAU pre diagnostiku a liečbu infertility
 • Odporúčania EAU pre diagnostiku a liečbu porúch ejakulácie a EP
 • Odporúčania EAU pre diagnostiku a  liečbu syndrómov chronickej panvovej bolesti (CPPsy)
 • Odporúčania EAU pre diagnostiku a liečbu pohlavne prenosných ochorení (STD)

Časopisy: 

 • Sexuológia/Sexology
 • Archives of Sexual Behavior
 • Journal of Sexual Medicine

Internetové odkazy: 

Výučba v zimnom semestri 2019/2020

 

Výučba začína v týždni od 30.9.2019 t.j. prvá hodina bude 3.10.2019.

Čas výučby: štvrtok od 17.30 do 19:20 (upresníme po dohode so študentami)

Miesto výučby: V. interná klinika LFUK a UNB, Nemocnica Ružinov, zasadačka na 8B poschodí.

PROGRAM

03.10.2019
História, sexuálne normy, funkcie a dysfunkcie, preventívna sexuológia
MUDr. Igor Bartl

10.10.2019
Reprodukčná medicína, asistovaná reprodukcia 
MUDr. Peter Harbulák

17.10.2019
Mužské sexuálne dysfunkcie 
MUDr. Igor Bartl

24.10.2019
Ženské sexuálne dysfunkcie
MUDr. Dana Šedivá

31.10.2019
VOĽNO

07.11.2019
Sexualita v súvislostiach s vnútornými chorobami
Doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH

14.11.2019
Psychologická sexuológia I.
PhDr. Robert Máthé, PhD., MUDr. Jana Štefániková

21.11.2019
Psychologická sexuológia II.
MUDr. Katarína Jandová, PhD.

28.11.2019
Sexuálna výchova a edukácia, gynekológia, antikoncepcia a plánované rodičovstvo
Doc. MUDr. Alexandra Krištúfková, PhD.

05.12.2019
Poruchy sexuálneho vývinu a identity
MUDr. Barbora Vašečková, PhD.

12.12.2019
Poruchy sexuálnej preferencie (deviácie, parafílie)
MUDr. Danica Caisová
Písomný test + hodnotiaci dotazník, konzultácie
MUDr. Igor Bartl, Doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH 

Foto

Prva hodina PVP dňa 4.10.2018

Ďakovný list dekanovi LFUK

Napísaný pri príležitosti prvého semestra výučby predmetu Lekárska sexuológia v rámci pregraduálneho štúdia pre študentov LF UK Bratislava v školskom roku 2018/2019.