Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

PVP Lekárska sexuológia

Charakteristika

Sexuológia je medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečbou a výskumom sexuálnych porúch so zvláštnym zreteľom k optimálnym podmienkam pre reprodukciu potomstva.

Ide o multidisciplinárny odbor, ktorý úzko spolupracuje s inými medicínskymi odbormi, hlavne psychiatriou, urológiou, gynekológiou, endkrinológiou, dermatovenerológiou, a súčasne využíva aj poznatky iných prírodných a humanitných vied, z ktorých osobitnú pozornosť si zasluhuje hlavne klinická psychológia.

V tímovej spolupráci s uvedenými odbormi sexuológia komplexne rieši problémy ľudskej sexuality. Európsky poňatá sexuológia združuje špecialistov v sexuológii v ESSM (European Association of Sexual Medicine) orientujúcich sa na problémy sexuality  po absolvovaní špecializačnej atestácie v základných odboroch: 

 • Psychiatria 
 • Detská psychiatria
 • Urológia
 • Gynekológia a pôrodníctvo
 • Endokrinológia
 • Dermatovenerológia

Kolektív vyučujúcich vyššie uvedeného interdisciplinárneho predmetu bol zodpovedne zostavený z popredných odborníkov s dlhoročnou praxou v odbore sexuológia s naviazaním na dotknuté kliniky univerzity, odborné pracoviská, výbory odborných spoločností Slovenskej lekárskej spoločnosti,  hlavných odborníkov MZ SR, medzinárodné organizácie a edukačné boardy doma aj v zahraničí, doporučených odborníkov s prezentačnými skúsenosťami a vysokým edukačným aj ľudským impaktom. 

Počet kreditov: 2

Výučba PVP v 9. semestri (5. ročník, zimný semester)

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

 • 80 % účasť na prednáškach
 • Písomný test minimálne na 60 %
  Hodnotenie testu:  A: 91 - 100 %,  B: 81 – 99 %, C: 73 – 80 %, D: 66 – 72 %, E: 60 – 65 %, Fx: 59 % a menej

Vyučujúci

Garant predmetu:
Doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH, FEFIM (peter.jackuliakfmed.uniba.sk )

Koordinátor predmetu:
MUDr. Igor Bartl (sss.igorbartlgmail.com )

Vyučujúci:
Doc. MUDr. Alexandra Krištúfková, PhD.
MUDr. Danica Caisová
PhDr. Katarína Jandová, PhD.
PhDr. Robert Máthé, PhD.
MUDr. Dana Šedivá
MUDr. Barbora Vašečková, PhD.
MUDr. Peter Harbulák, PhD.
Mgr. Jana Štefániková, PhD.

Odporúčaná literatúra

Knihy: 

 • Borovský, M, Payer J, a kol. Gynekologická endokrinológia, Herba, 2016, 248 s. ISBN 978-80-89631-57-5
 • Heretik A, Heretik A. jr., Klinická psychológia, Psychoprof, 2016, druhé prepracované a rozšírené vydanie, 912 s., ISBN: 978-80-89322-24-4 
 • Pečeňák,J, Kořínková V, a kolektív: Psychofarmakológia, Wolters Kluwer, 12/2016, kapitola č. 20. Farmakoterapia v sexuológii s 550-573, autori kapitoly: Bartl, I, Hollý M, Pečeňák J, 
 • Turčan, Pavel, Pavel Pokorný a Tomáš Fait. Sexuologie pro urology a gynekology: pruvodce ošetřujícího lékaře: [diferenciální diagnóza, farmakoterapie, kazuistiky]. 2. rozš. vyd. Praha: Maxdorf, 2012, 437 s. Jessenius. ISBN 978-80-7345-291-9.
 • Weiss, Petr, Pavel Pokorný a Tomáš Fait. Sexuální deviace: klasifikace, diagnostika, léčba. Vyd. 2. Praha: Portál, 2008, 351 s. Jessenius. ISBN 978-80-7367-419-9.
 • Weiss, Petr, Jaroslav Zvěřina a Tomáš Fait. Sexuologie: situace a trendy. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010, 724 s. Psyché (Grada Publishing). ISBN 978-802-4724-928
 • Šrámková, T, Sexuologie pro zdravotníky, Galén, 2015, 237s, ISBN 978-80-7492-162-9.
 • Zámečník, L,a kol, Praktická andrologie dospělých, Praha, 2010, 254 s. Mladá fronta, ISBN 978-80-204-2020-6

Guideliness: 

 • Odporúčania European Association of Urology (EAU) pre diagnostiku a liečbu erektilnej dysfunkcie (ED)
 • Odporúčania EAU pre diagnostiku a liečbu syndrómu z nedostatku testosterónu (TDS)
 • Odporúčania EAU pre diagnostiku a liečbu infertility
 • Odporúčania EAU pre diagnostiku a liečbu porúch ejakulácie a EP
 • Odporúčania EAU pre diagnostiku a  liečbu syndrómov chronickej panvovej bolesti (CPPsy)
 • Odporúčania EAU pre diagnostiku a liečbu pohlavne prenosných ochorení (STD)

Časopisy: 

 • Sexuológia/Sexology
 • Archives of Sexual Behavior
 • Journal of Sexual Medicine

Internetové odkazy: 

Výučba v zimnom semestri 2021/2022

 

Výučba začína v týždni od 27.09.2021 t.j. prvá hodina bude 30.09.2021.

Čas výučby: štvrtok od 17:30 do 19:20hod

Miesto výučby: online cez MS TEAMS (všetci študenti dostanú link na pripojenie)

PROGRAM

30.09.2021
Úvod do Lekárskej sexuológie (JACKULIAK, BARTL)

07.10.2021
Sexuálna propedeutika, edukácia a výchova (VAŠEČKOVÁ)

14.10.2021
Mužské sexuálne dysfunkcie  (BARTL)

21.10.2021
Ženské sexuálne dysfunkcie (ŠEDIVÁ)

28.10.2021
Sexualita v súvislostiach s vnútornými chorobami (JACKULIAK)

04.11.2021
Gynekologická sexuológia (KRIŠTUFKOVÁ)

11.11.2021
Reprodukčná medicína, asistovaná reprodukcia (HARBULÁK)

18.11.2021
Psychologická a forenzná sexuológia, detská sexuológia (ŠTEFÁNIKOVÁ, MÁTHÉ)

25.11.2021
Psychologická sexuológia pokračovanie (JANDOVÁ)

02.12.2021
Poruchy sexuálneho vývinu a identity (VAŠEČKOVÁ)

09.12.2021
Poruchy sexuálnej preferencie (deviácie, parafílie) (CAISOVÁ)

16.12.2021
Konzultácie, písomný test + hodnotiaci dotazník (JACKULIAK, BARTL)

Podmienky na absolvovanie predmetu:

 1. 80 % účasť na prednáškach
 2. Písomný test minimálne na 60%
  Hodnotenie testu:  A: 91 - 100 %,  B: 81 – 99 %, C: 73 – 80 %, D: 66 – 72 %, E: 60 – 65 %,Fx: 59 % a menej
 3. Odovzdanie písomnej práce samostatne alebo v tíme (max 4 autori) do 6.12 2021 na témy okruhov uvedených v pláne prednášok. Formát vedecký článok, rozsahu (vrátane abstraktu) max do 4 strán A4 textu, písmo Times New Roman 12. Najlepšie práce budú uverejnené v časopise Sexuológia/SEXOLOGY.

 

 

Foto

Prva hodina PVP dňa 4.10.2018

Ďakovný list dekanovi LFUK

Napísaný pri príležitosti prvého semestra výučby predmetu Lekárska sexuológia v rámci pregraduálneho štúdia pre študentov LF UK Bratislava v školskom roku 2018/2019.