Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Letná prax

Medici 2. a 4. ročníka Lekárskej fakulty UK v Bratislave majú možnosť absolvovať na našej klinike letnú povinnú prax z ošetrovateľstva 1 alebo internej medicíny.

Prihlasovať sa na letnú prax môžu študenti osobne alebo mailom na sekretariáte našej kliniky - 8. poschodie UNB Ružinov, p. Katarína Bagiová (email: katarina.bagiovafmed.uniba.sk). Odporúčame medikom aby sa na letnú prax zahlásili v dostatočnom predstihu, pretože počet miest je obmedzený - maximálne 9 študentov na týždeň na zachovanie individuálneho prístupu a maximálneho využitia praktickej časti.

Medici si musia na Riaditeľstvo Univerzitnej nemocnice Bratislava podať žiadosť o umožnenie absolvovania letnej praxe (tlačivo). Pred podaním žiadosti Vám musí naša klinika potvrdiť, že v uvedenom termíne je možné absolvovať letnú prax a až následne bude žiadosť odoslaná na Riaditeľstvo UNB.

Letná prax sa začína o 7:00 hod. Medici sú na základe Študijného poriadku LF UK povinný odpraxovať pri dennej pracovnej dobe 8,5 hodiny. Každý študent musí mať biele oblečenie, prezuvky a vlastný fonendoskop. Na viditeľnom mieste musí byť upevnená identifikačná kartu (ISIC karta) študenta LF UK. Všetky ostatné osobné veci si študenti odložia v "Šatni medikov"(suterén nemocnice, kľúč je na vrátnici).

Študent si vedie evidenciu výkonov do Záznamníka klinickej praxe. Záznamník odovzdáte na potvrdenie posledný deň praxe na sekretariáte kliniky.

Medik je povinný predložiť potvrdenie o absolvovaní predpísanej praxe prednostovi gestorskej kliniky, ktorá je zodpovedná za výučbu príslušného predmetu v danom akademickom roku a ktorá mu udelí zápočet (záznam do indexu a AIS). Zápočet musí medik získať do 31. augusta daného akademického roka. 

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že odovzdanie potvrdenia o absolvovaní praxe, hodnotenie vedúcim pracoviska a získanie zápočtu (záznam do indexu a AIS) je podmienkou pre zápis do vyššieho ročníka.

Informácie pre medikov absolvujúcich letnú prax na V. internej klinike LFUK

PRVÝ DEŇ PRAXE 

 • študenti prídu o 7:15 hod na sekretariát k pani Bagiovej . O 7:30 pôjdu na ranné sedenie kliniky (koniec chodby 8B), po jeho skončení budú následne rozdelení na jednotlivé oddelenia, na jednom oddelení pracujú maximálne 3-4 študenti
 • každý študent musí nosiť pri sebe na viditeľnom mieste ISIC kartu, mať biele oblečenie, prezuvky, fonendoskop, pero a poznámkový blok
 • ku praxi je nevyhnutné mať absolvované školenie o BOZP

PRIEBEH PRAXE 

 • každodenne príchod na pridelené oddelenie o 7:00 hod, prax trvá do 15:30 hod, medici sa prezliekajú v šatni medikov
 • každodenne povinná účasť na rannom sedení o 7:30 hod (4.roč)
 • denne prezencia u pani sekretárky Kataríny Bagiovej
 • denne vizity s prideleným lekárom – tútorom
 • povinne účasť na vizitách s prednostom  a primárom kliniky
 • doprevádzanie pacientov na vyšetrenia (echokardiografia, ultrasonografia, endoskopia tráviaceho traktu, biopsia pečene, denzitometria, CT, magnetická rezonancia)
 • aktívna účasť na diagnostických a terapeutických výkonoch realizovaných na oddelení (aj u iných ako „vlastných“ pacientov) – pleurálna punkcia, abdominálna punkcia, odber venóznej krvi, odber arteriálnej krvi, zavedenie nazogastrickej sondy, zavedenie močového katétra, EKG, elektrická kardioverzia, resuscitácia
 • v prípade záujmu možno so staničnou sestrou dohodnúť ranné odbery krvi – záujem prejaviť deň dopredu, aby sestričky nechali nespravené odbery na druhý deň, v deň odberov prísť na oddelenie už o 6:30 hod
 • priebežne zaznamenávať denné aktivity do Záznamníka klinickej praxe – dátum, iniciálky pacienta
 • nočné služby:  4. ročník – 2x za prax
 • nočná služba začína o 15:00 hod a trvá do cca 21:00 hod, veci si môžu študenti nechať v sesterskej miestnosti na oddelení
 • termíny nočných služieb sa dohadujú vopred u p. sekretárky Kataríny Bagiovej pri prezencii – maximálne 2 študenti na nočnú službu, o 15:00 hod sa hlásia u službukonajúceho lekára CPO (prvý stĺpec na rozpise služieb)
 • v priebehu praxe je možné po predchádzajúcej dohode absolvovať krátky pobyt na ktorejkoľvek klinickej ambulancii alebo na JIS našej kliniky
 • záverečné hodnotenie – záznamník klinickej praxe odovzdať sekretárke deň pred skončením praxe
 • dodržiavať zásady etiky študenta medicíny, zásady hygieny (dezinfekcia rúk pred a po každom vyšetrení pacienta)

 

Náplň letnej praxe - OŠETROVATEĽSTVO 1 - 2. ročník

Cieľ klinickej praxe: Realizovať predpísané odborné výkony za účelom získania praktických zručností a skúseností v nemocničnej a ambulantnej starostlivosti (interná, geriatrická klinika/oddelenie).

Sylabus (náplň praxe):

1. Podmienky poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti:

 • organizácia ošetrovateľskej starostlivosti na oddelení / klinike
 • organizácia ošetrovateľskej starostlivosť v ambulancii

2. Starostlivosť o základné potreby pacienta

 • starostlivosť o posteľ chorého
 • podávanie jedla chorým
 • starostlivosť o vylučovanie moču
 • cievkovanie, starostlivosť o pacienta s permanentným katétrom
 • starostlivosť o vyprázdňovanie stolice, podanie klyzmy

3. Meranie a záznam fyziologických funkcií

 • sledovanie telesnej teploty
 • meranie krvného tlaku, dychovej a pulzovej frekvencie
 • záznam do zdravotnej dokumentácie pacienta

4. Odber biologického materiálu na vyšetrenie

 • odber krvi na rôzne druhy vyšetrení
 • odber moču, stolice, ostatných druhov biologického materiálu

5. Aplikácia liekov

 • podávanie liekov per os
 • aplikácia liekov do očí, uší, nosa, na kožu, do konečníka, do pošvy
 • inhalácia, aplikácia kyslíka

6. Vedenie zdravotnej dokumentácie pacienta

 • príjem, prepustenie, preloženie pacienta

Zoznam konkrétnych praktických výkonov je súčasťou Záznamníka klinických výkonov študijného programu všeobecné lekárstvo.

Tlačivo na potvrdenie letnej praxe

Zápočet za letnú prax z Ošetrovateľstva 1 udeľuje Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LFUK, ktorý je za výučbu ošetrovateľstva zodpovedný. 

Náplň letnej praxe - INTERNÁ MEDICÍNA - 4. ročník

Počas praxe sa študenti oboznamujú s prácou sekundárneho lekára. Pod vedením lekára povereného prednostom kliniky ev. primárom oddelenia pracujú na lôžkovej i ambulantnej časti, pričom prevláda práca na oddelení.

Študent robí celú dokumentáciu pri prijatí a prepúšťaní pacienta (odbornú anamnézu, píše chorobopisy u nových pacientov a záznamy do dekurzov o pacientoch, ktorí mu boli pridelení, asi 4 - 5 pacientov). Všetky práce vykonáva za vedenia ošetrujúceho lekára.

Okrem toho sa zúčastňuje na vizitách prednostu/primára, pri ktorých sa študent dozvie o hlavných patologických fyzikálnych nálezoch aj u iných pacientov, aby v priebehu letnej praxe získal čím viac z inšpekcie, perkusie, palpácie a auskultácie.

V priebehu celej praxe budú mať študenti semináre, na ktorých za vedenia príslušného lekára majú čítať a hodnotiť EKG nálezy a RTG snímky. Zúčastňujú sa seminárov kliniky, kde samostatne referujú o vybraných vhodných prípadoch ochorenia.

Študenti sú tiež zapojení do praktických diagnostických a terapeutických výkonov: podávanie rôznych druhov injekcií, infúzií, transfúzií (za vedenia lekára), odbery krvi na rôzne vyšetrenia, odbery moču, spúta a iného biologického materiálu.

Pasívne sa zúčastňujú na rôznych punkciách (sternálna, torakálna, abdominálna, hepatálna) a pri rôznych zložitejších vyšetreniach (gastroskopia, bronchoskopia, ultrasonografia, ERCP, biopsia pečene), ako aj pri implantácii kardiostimulátora.

Poslucháči majú vykonať 2 nočné pohotovostné služby. Po nočnej službe nemajú nárok na voľný deň.

Tlačivo na potvrdenie praxe

Zápočet udeľuje gestorská interná klinika, zodpovedná za výučbu internej medicíny celého 4. ročníka v danom akademickom roku.

V akademickom roku 2023/24 je gestorskou klinikou V. interná klinika LF UK a UNB a zápočty udeľuje prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM

Tlačivá posielajte emailom na katarina.bagiovafmed.uniba.sk