Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Letná prax

Medici 2. a 4. ročníka Lekárskej fakulty UK v Bratislave majú možnosť absolvovať na našej klinike letnú povinnú prax z ošetrovateľstva 1 alebo internej medicíny.

Prihlasovať sa na letnú prax môžu študenti osobne alebo mailom  na sekretariáte našej kliniky - 8. poschodie UNB Ružinov, p. Katarína Bagiová (email: katarina.bagiovafmed.uniba.sk). Odporúčame medikom aby sa na letnú prax zahlásili v dostatočnom predstihu, pretože počet miest je obmedzený - maximálne 9 študentov na týždeň na zachovanie individuálneho prístupu a maximálneho využitia praktickej časti.

Medici si musia na Riaditeľstvo Univerzitnej nemocnice Bratislava podať žiadosť o umožnenie absolvovania letnej praxe (tlačivo). Pred podaním žiadosti Vám musí naša klinika potvrdiť, že v uvedenom termíne je možné absolvovať letnú prax a až následne bude žiadosť odoslaná na Riaditeľstvo UNB.

Letná prax sa začína o 7:00 hod. Medici sú na základe študijného poriadku LFUK povinný odpraxovať pri dennej pracovnej dobe 8,5 hodiny. Každý študent musí mať biele oblečenie, prezuvky a vlastný fonendoskop. Na viditeľnom mieste musí byť upevnená identifikačná kartu (ISIC karta) študenta LFUK. Všetky ostatné osobné veci si študenti odložia v "Šatni medikov"(-1.poschodie, kľúč je na vrátnici).

 

Študent si vedie evidenciu výkonov do Záznamníka klinickej praxe. Záznamník odovzdáte na potvrdenie posledný deň praxe na sekretariáte kliniky.

Medik je povinný predložiť potvrdenie o absolvovaní predpísanej praxe prednostovi gestorskej kliniky, ktorá je zodpovedná za výučbu príslušného predmetu v danom akademickom roku a ktorá mu udelí zápočet (záznam do indexu a AIS). Zápočet musí medik získať do 31. augusta daného akademického roka.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že odovzdanie potvrdenia o absolvovaní praxe, hodnotenie vedúcim pracoviska a získanie zápočtu (záznam do indexu a AIS) je podmienkou pre zápis do vyššieho ročníka.

Informácie pre medikov absolvujúcich letnú prax na V. internej klinike LFUK

PRVÝ DEŇ PRAXE 

 • študenti prídu o 7:15 hod na sekretariát k pani Bagiovej . O 7:30 pôjdu na ranné sedenie kliniky (koniec chodby 8B), po jeho skončení budú následne rozdelení na jednotlivé oddelenia, na jednom oddelení pracujú maximálne 3-4 študenti
 • každý študent musí nosiť pri sebe na viditeľnom mieste ISIC kartu, mať biele oblečenie, prezuvky, fonendoskop, pero a poznámkový blok
 • ku praxi je nevyhnutné mať absolvované školenie o BOZP

PRIEBEH PRAXE 

 • každodenne príchod na pridelené oddelenie o 7:00 hod, prax trvá do 15:30 hod, medici sa prezliekajú v šatni medikov
 • každodenne povinná účasť na rannom sedení o 7:30 hod (4.roč)
 • denne prezencia u pani sekretárky Kataríny Bagiovej
 • denne vizity s prideleným lekárom – tútorom
 • povinne účasť na vizitách s prednostom  a primárom kliniky
 • doprevádzanie pacientov na vyšetrenia (echokardiografia, ultrasonografia, endoskopia tráviaceho traktu, biopsia pečene, denzitometria, CT, magnetická rezonancia)
 • aktívna účasť na diagnostických a terapeutických výkonoch realizovaných na oddelení (aj u iných ako „vlastných“ pacientov) – pleurálna punkcia, abdominálna punkcia, odber venóznej krvi, odber arteriálnej krvi, zavedenie nazogastrickej sondy, zavedenie močového katétra, EKG, elektrická kardioverzia, resuscitácia
 • v prípade záujmu možno so staničnou sestrou dohodnúť ranné odbery krvi – záujem prejaviť deň dopredu, aby sestričky nechali nespravené odbery na druhý deň, v deň odberov prísť na oddelenie už o 6:30 hod
 • priebežne zaznamenávať denné aktivity do Záznamníka klinickej praxe – dátum, iniciálky pacienta
 • nočné služby:  4. ročník – 2x za prax
 • nočná služba začína o 15:00 hod a trvá do cca 21:00 hod, veci si môžu študenti nechať v sesterskej miestnosti na oddelení
 • termíny nočných služieb sa dohadujú vopred u p. sekretárky Kataríny Bagiovej pri prezencii – maximálne 2 študenti na nočnú službu, o 15:00 hod sa hlásia u službukonajúceho lekára CPO (prvý stĺpec na rozpise služieb)
 • v priebehu praxe je možné po predchádzajúcej dohode absolvovať krátky pobyt na ktorejkoľvek klinickej ambulancii alebo na JIS našej kliniky
 • záverečné hodnotenie – záznamník klinickej praxe odovzdať sekretárke deň pred skončením praxe
 • dodržiavať zásady etiky študenta medicíny, zásady hygieny (dezinfekcia rúk pred a po každom vyšetrení pacienta)

 

Náplň letnej praxe - OŠETROVATEĽSTVO 1 - 2. ročník

Cieľ klinickej praxe: Realizovať predpísané odborné výkony za účelom získania praktických zručností a skúseností v nemocničnej a ambulantnej starostlivosti (interná, geriatrická klinika/oddelenie).

Sylabus (náplň praxe):

1. Podmienky poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti:

 • organizácia ošetrovateľskej starostlivosti na oddelení / klinike
 • organizácia ošetrovateľskej starostlivosť v ambulancii

2. Starostlivosť o základné potreby pacienta

 • starostlivosť o posteľ chorého
 • podávanie jedla chorým
 • starostlivosť o vylučovanie moču
 • cievkovanie, starostlivosť o pacienta s permanentným katétrom
 • starostlivosť o vyprázdňovanie stolice, podanie klyzmy

3. Meranie a záznam fyziologických funkcií

 • sledovanie telesnej teploty
 • meranie krvného tlaku, dychovej a pulzovej frekvencie
 • záznam do zdravotnej dokumentácie pacienta

4. Odber biologického materiálu na vyšetrenie

 • odber krvi na rôzne druhy vyšetrení
 • odber moču, stolice, ostatných druhov biologického materiálu

5. Aplikácia liekov

 • podávanie liekov per os
 • aplikácia liekov do očí, uší, nosa, na kožu, do konečníka, do pošvy
 • inhalácia, aplikácia kyslíka

6. Vedenie zdravotnej dokumentácie pacienta

 • príjem, prepustenie, preloženie pacienta

Zoznam konkrétnych praktických výkonov je súčasťou Záznamníka klinických výkonov študijného programu všeobecné lekárstvo.

Tlačivo na potvrdenie letnej praxe

Zápočet za letnú prax z Ošetrovateľstva 1 udeľuje Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LFUK, ktorý je za výučbu ošetrovateľstva zodpovedný. Bližšie informácie nájdete na TU.

Náplň letnej praxe - INTERNÁ MEDICÍNA - 4. ročník

Počas praxe sa študenti oboznamujú s prácou sekundárneho lekára. Pod vedením lekára povereného prednostom kliniky ev. primárom oddelenia pracujú na lôžkovej i ambulantnej časti, pričom prevláda práca na oddelení.

Študent robí celú dokumentáciu pri prijatí a prepúšťaní pacienta (odbornú anamnézu, píše chorobopisy u nových pacientov a záznamy do dekurzov o pacientoch, ktorí mu boli pridelení, asi 4 - 5 pacientov). Všetky práce vykonáva za vedenia ošetrujúceho lekára.

Okrem toho sa zúčastňuje na vizitách prednostu/primára, pri ktorých sa študent dozvie o hlavných patologických fyzikálnych nálezoch aj u iných pacientov, aby v priebehu letnej praxe získal čím viac z inšpekcie, perkusie, palpácie a auskultácie.

V priebehu celej praxe budú mať študenti semináre, na ktorých za vedenia príslušného lekára majú čítať a hodnotiť EKG nálezy a RTG snímky. Zúčastňujú sa seminárov kliniky, kde samostatne referujú o vybraných vhodných prípadoch ochorenia.

Študenti sú tiež zapojení do praktických diagnostických a terapeutických výkonov: podávanie rôznych druhov injekcií, infúzií, transfúzií (za vedenia lekára), odbery krvi na rôzne vyšetrenia, odbery moču, spúta a iného biologického materiálu.

Pasívne sa zúčastňujú na rôznych punkciách (sternálna, torakálna, abdominálna, hepatálna) a pri rôznych zložitejších vyšetreniach (gastroskopia, bronchoskopia, ultrasonografia, ERCP, biopsia pečene), ako aj pri implantácii kardiostimulátora.

Poslucháči majú vykonať 2 nočné pohotovostné služby. Po nočnej službe nemajú nárok na voľný deň.

Tlačivo na potvrdenie praxe

Zápočet udeľuje gestorská interná klinika, zodpovedná za výučbu internej medicíny celého 4. ročníka v danom akademickom roku.

V akademickom roku 2022/23 je gestorskou klinikou a zápočty udeľuje:

(LINK)