Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

6. ročník

Predštátnicová prax na V. internej klinike - ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Trvanie predštátnicovej praxe je od 7:30 do 15:30 hod. Študenti musia byť prítomní na oddelení o 7:00 hod. Každý študent musí mať biele oblečenie, prezuvky a vlastný fonendoskop. Ostatné osobné veci si odkladá v šatni medikov (suterén polikliniky).

Počas celého obdobia sú medici pridelení na jednotlivé oddelenia a príslušné izby podľa rozpisu. Medik je plne zodpovedný za pacientov na izbe. Väčšinu času má študent stráviť aktívnou prácou na oddelení. Robí vizitu u svojich pacientov vo funkcii mladšieho sekundárneho lekára, pomáha lekárom a sestrám pri príjme pacientov na oddelenie a pri rôznych vyšetreniach.Študent je povinný denne sledovať pacientov, ktorých má na starosti. Má o nich viesť vlastné záznamy do chorobopisu a vždy, keď je to možné, sprevádzať pacienta na vyšetrenia, ktoré má ordinované (napr. EKG, röntgen, usg, gastro atď.). Samozrejmosťou je účasť študentov na veľkej vizite, kde majú referovať o výsledkoch a priebehu choroby u svojich pacientov.

Počas praxe absolvujú medici aj pobyt na JIS zameraný na oboznámenie sa študenta s akútnymi stavmi a ich manažmentom. Prax na JIS môžu absolvovať vzhľadom na charakter práce v jeden týždeň max. 2 študenti. Stáž si treba vopred dohodnúť s lekármi JIS. Aj počas stáže na JIS sú študenti plne zodpovední za pacientov na im pridelenej izbe na oddelení !

Počas predštátnicovej praxe musia medici absolvovať 5 nočných služieb (po dohode, v jeden deň maximálne 2 medici). Do nočnej služby sa hlásia o 15:00 lekárovi slúžiacemu CPO.

Výberové semináre sa prednášajú na I. internej klinike - prezenčne. 

Každú stredu o 14.00 hod je pre medikov povinná účasť na klinickom seminári našej kliniky (zasadačka kliniky, odd. 8B).

V rámci predštátnicovej praxe absolvujú medici 1 týždeň pobytu na Centrálnom prijímacom oddelení (CPO) UNB Ružinov. Rozpis a všetky informácie u tútora prideleného ku každému krúžku.

Počas predštátnicovej praxe vypracuje každý študent podrobný "Štátnicový chorobopis" u pacienta, ktorého sledoval. Chorobopis sa má skladať z podrobnej anamnézy, výsledkov fyzikálneho vyšetrenia, výsledkov laboratórnych vyšetrení, podrobnej diskusie a diferenciálnej diagnózy prípadu. Dôležité body správy budú ústne prezentované formou seminára s následnou diskusiou s asistentami kliniky.

Podmienkou udelenia zápočtu je absolvovanie predštátnicovej praxe, aktivita pri kontakte s pacientmi, preukázanie nevyhnutných vedomostí a zručnosti pri ich vyšetrení a tiež úspešná obhajoba referovaného prípadu.

Potvrdenie o absolvovaní výučby v 6. ročníku

Študenti 6. ročníka sú povinní si vytlačiť a vyplniť tlačivo "Potvrdenie o absolvovaní výučby v 6. ročníku", ktoré dajú potvrdiť zodpovedným pedagógom na jednotlivých klinikách, kde stáž absolvovali.

Jednotlivé položky na potvrdenie:

 • Interná klinika - potvrdí prednosta kliniky (alebo ním poverený lekár), na ktorej prebieha predštátnicová prax pre daného študenta
 • Onkologická klinika - potvrdí prednosta II. onkologickej kliniky LFUK a NOÚ alebo prednosta Kliniky onkohematológie LFUK a NOÚ (alebo nimi poverený lekár) po absolvovaní povinných 3 stáží
 • Klinika hematológie a transfuziológie - potvrdí prednostka KHaT LFUK a UNB (alebo ňou poverený lekár) po absolvovaní povinných 4 stáží
 • Kardiologická klinika - potvrdí prednostka Kardiologickej kliniky LFUK a NÚSCH a.s. (alebo ňou poverený lekár) po absolvovaní povinných 2 stáží
 • Klinika angiológie - potvrdí prednosta Klinika angiológie LFUK a NÚSCH a.s. (alebo ním poverený lekár) na konci dňa
 • Laboratórna medicína - potvrdí poverený lekár v MEDIREX a.s. na konci dňa
 • 5 nočných služieb - potvrdí prednosta kliniky (alebo ním poverený lekár), na ktorej prebieha predštátnicová prax pri daného študenta
 • Semináre - potvrdí V. interná klinika LFUK na poslednom seminári

Vyplnené tlačivo študenti odovzdajú na klinike, kde budú mať štátnu skúšku.

Absolvovanie špecializovaných stáží a seminárov je jednou z podmienok pripustenia k štátnej skúške.

Tlačivo

Otázky na štátnu skúšku z internej medicíny

Od akademického roku 2023/24 platia nové štátnicové otázky.

Nové otázky na štátnice

Povinné semináre z internej medicíny

Semináre sa budú konať v uvedených termínoch (utorok a štvrtok) od 13:00 hod prezenčne v posluchárni I. internej kliniky LFUK a UNB – Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova ul. 13, 1. posch.                                    

ROZPIS SEMINÁROV

Špecializované stáže

V rámci predštátnicovej praxe medici absolvujú špecializované stáže

 • z hematológie na Klinike hematológie a transfuziológie LF UK a UNB Petržalka (4 dni)
 • z onkológie na II. onkologickej klinike LF UK a NOÚ (3 dni)
 • z kardiológie na Kardiologickej klinike LF UK a NÚSCH a.s. (2 dni)
 • z angiológie na Klinike angiológie LF UK a NÚSCH a.s. (2 dni)
 • z laboratórnej medicíny na pracovisku MEDIREX (vysunutú pracovisko Jednotky klinického výskumu V. internej kliniky LF UK)(1 deň)

V uvedené termíny sa dostavia priamo na dané pracovisko.

ROZPIS ŠPECIALIZOVANÝCH STÁŽÍ

NÁPLŇ ŠPECIALIZOVANÝCH STÁŽÍ: