Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

6. ročník

ROZVRH pre 6. ročník - I. turnus 2017/18

Otázky na štátnu skúšku z internej medicíny

Predštátnicová prax na V. internej klinike - ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Trvanie predštátnicovej praxe je od 7:30 do 15:30 hod. Študenti musia byť prítomní na oddelení o 7:00 hod. Každý študent musí mať biele oblečenie, prezuvky a vlastný fonendoskop. Ostatné osobné veci si odkladá v šatni medikov (suterén polikliniky).

Počas celého obdobia sú medici pridelení na jednotlivé oddelenia a príslušné izby podľa rozpisu. Medik je plne zodpovedný za pacientov na izbe. Väčšinu času má študent stráviť aktívnou prácou na oddelení. Robí vizitu u svojich pacientov vo funkcii mladšieho sekundárneho lekára, pomáha lekárom a sestrám pri príjme pacientov na oddelenie a pri rôznych vyšetreniach.Študent je povinný denne sledovať pacientov, ktorých má na starosti. Má o nich viesť vlastné záznamy do chorobopisu a vždy, keď je to možné, sprevádzať pacienta na vyšetrenia, ktoré má ordinované (napr. EKG, röntgen, usg, gastro atď.). Samozrejmosťou je účasť študentov na veľkej vizite, kde majú referovať o výsledkoch a priebehu choroby u svojich pacientov.

Počas praxe absolvujú medici aj pobyt na JIS zameraný na oboznámenie sa študenta s akútnymi stavmi a ich manažmentom. Prax na JIS môžu absolvovať vzhľadom na acharakter práce v jeden týždeň max. 2 študenti. Stáž si treba vopred dohodnúť s lekármi JIS. Aj počas stáže na JIS sú študenti plne zodpovední za pacientov na im pridelenej izbe na oddelení !

Počas predštátnicovej praxe musia medici absolvovať 5 nočných služieb (po dohode, v jeden deň maximálne 2 medici). Do nočnej služby sa hlásia o 15:00 lekárovi slúžiacemu CPO.

Každý utorok a štvrtok od 12:00 do 13:50 sú výberové prednášky z internej medicíny pre VI. ročník v posluchárni I. Internej kliniky LFUK, UNB - Nemocnica Staré mesto, Mickiewiczova ul. Účasť na seminároch je povinná. Študenti môžu opustiť našu kliniku v uvedené dni o 11.30 hod.

Každú stredu o 14.00 hod je pre medikov povinná účasť na klinickom seminári našej kliniky (zasadačka kliniky, odd. 8B).

Počas predštátnicovej praxe vypracuje každý študent podrobný "Štátnicový chorobopis" u pacienta, ktorého sledoval. Chorobopis sa má skladať z podrobnej anamnézy, výsledkov fyzikálneho vyšetrenia, výsledkov laboratórnych vyšetrení, podrobnej diskusie a diferenciálnej diagnózy prípadu. Dôležité body správy budú ústne prezentované formou seminára s následnou diskusiou s asistentami kliniky.

Podmienkou udelenia zápočtu je absolvovanie predštátnicovej praxe, aktivita pri kontakte s pacientmi, preukázanie nevyhnutných vedomostí a zručnosti pri ich vyšetrení a tiež úspešná obhajoba referovaného prípadu.

SEMINÁRE z internej medicíny pre 6. ročník

Stáže na ONKOLÓGII

Stáže na HEMATOLÓGII

Potvrdenie o absolvovaní výučby v 6. ročníku

Študenti 6. ročníka sú povinní si vytlačiť a vyplniť tlačivo "Potvrdenie o absolvovaní výučby v 6. ročníku", ktoré dajú potvrdiť zodpovedným pedagógom na jednotlivých klinikách, kde stáž absolvovali.

Jednotlivé položky na potvrdenie:

  • Interná klinika - potvrdí prednosta V. internej kliniky (alebo ním poverený lekár)
  • Onkologická klinika - potvrdí I. onkologická klinika LFUK po absolvovaní povinných 3 stáží
  • Klinika hematológie a transfuziológie - potvrdí KHaT LFUK po absolvovaní povinných 3 stáží
  • 5 nočných služieb - potvrdí prednosta kliniky (alebo ním poverený lekár), na ktorej prebieha predštátnicová prax pri daného študenta
  • Semináre - potvrdí V. interná klinika LFUK na poslednom seminári

Vyplnené tlačivo študenti odovzdajú na konci predštátnicovej praxe na sekretariáte kliniky.

Absolvovanie stáží a povinných seminárov je jednou z podmienok pripustenia k štátnej skúške.

Tlačivo