Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

6. ročník

Predštátnicová prax na V. internej klinike - ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Trvanie predštátnicovej praxe je od 7:30 do 15:30 hod. Študenti musia byť prítomní na oddelení o 7:00 hod. Každý študent musí mať biele oblečenie, prezuvky a vlastný fonendoskop. Ostatné osobné veci si odkladá v šatni medikov (suterén polikliniky).

Počas celého obdobia sú medici pridelení na jednotlivé oddelenia a príslušné izby podľa rozpisu. Medik je plne zodpovedný za pacientov na izbe. Väčšinu času má študent stráviť aktívnou prácou na oddelení. Robí vizitu u svojich pacientov vo funkcii mladšieho sekundárneho lekára, pomáha lekárom a sestrám pri príjme pacientov na oddelenie a pri rôznych vyšetreniach.Študent je povinný denne sledovať pacientov, ktorých má na starosti. Má o nich viesť vlastné záznamy do chorobopisu a vždy, keď je to možné, sprevádzať pacienta na vyšetrenia, ktoré má ordinované (napr. EKG, röntgen, usg, gastro atď.). Samozrejmosťou je účasť študentov na veľkej vizite, kde majú referovať o výsledkoch a priebehu choroby u svojich pacientov.

Počas praxe absolvujú medici aj pobyt na JIS zameraný na oboznámenie sa študenta s akútnymi stavmi a ich manažmentom. Prax na JIS môžu absolvovať vzhľadom na acharakter práce v jeden týždeň max. 2 študenti. Stáž si treba vopred dohodnúť s lekármi JIS. Aj počas stáže na JIS sú študenti plne zodpovední za pacientov na im pridelenej izbe na oddelení !

Počas predštátnicovej praxe musia medici absolvovať 5 nočných služieb (po dohode, v jeden deň maximálne 2 medici). Do nočnej služby sa hlásia o 15:00 lekárovi slúžiacemu CPO.

Každý utorok a štvrtok od 13:00 do 14:30 sú výberové semináre z internej medicíny pre VI. ročník v posluchárni I. Internej kliniky LFUK, UNB - Nemocnica Staré mesto, Mickiewiczova ul. Účasť na seminároch je povinná. Študenti môžu opustiť našu kliniku v uvedené dni o 11.30 hod.

Každú stredu o 14.00 hod je pre medikov povinná účasť na klinickom seminári našej kliniky (zasadačka kliniky, odd. 8B).

V rámci predštátnicovej praxe absolvujú medici 1 týždeň pobytu na Centrálnom prijímacom oddelení (CPO) UNB Ružinov. Rozpis bude na nástenke kliniky. V uvedený deň sú od 7:00 do 15:30 hod na CPO. V pondelok ráno sa hlásia u primára CPO doc. MUDr. J. Hodosyho, PhD., MPH.

Počas predštátnicovej praxe vypracuje každý študent podrobný "Štátnicový chorobopis" u pacienta, ktorého sledoval. Chorobopis sa má skladať z podrobnej anamnézy, výsledkov fyzikálneho vyšetrenia, výsledkov laboratórnych vyšetrení, podrobnej diskusie a diferenciálnej diagnózy prípadu. Dôležité body správy budú ústne prezentované formou seminára s následnou diskusiou s asistentami kliniky.

Podmienkou udelenia zápočtu je absolvovanie predštátnicovej praxe, aktivita pri kontakte s pacientmi, preukázanie nevyhnutných vedomostí a zručnosti pri ich vyšetrení a tiež úspešná obhajoba referovaného prípadu.

Potvrdenie o absolvovaní výučby v 6. ročníku

Študenti 6. ročníka sú povinní si vytlačiť a vyplniť tlačivo "Potvrdenie o absolvovaní výučby v 6. ročníku", ktoré dajú potvrdiť zodpovedným pedagógom na jednotlivých klinikách, kde stáž absolvovali.

Jednotlivé položky na potvrdenie:

 • Interná klinika - potvrdí prednosta kliniky (alebo ním poverený lekár), na ktorej prebieha predštátnicová prax pre daného študenta
 • Onkologická klinika - potvrdí prednosta II. onkologickej kliniky LFUK a NOÚ alebo prednosta Kliniky onkohematológie LFUK a NOÚ (alebo nimi poverený lekár) po absolvovaní povinných 3 stáží
 • Klinika hematológie a transfuziológie - potvrdí prednostka KHaT LFUK a UNB (alebo ňou poverený lekár) po absolvovaní povinných 4 stáží
 • Kardiologická klinika - potvrdí prednostka Kardiologickej kliniky LFUK a NÚSCH a.s. (alebo ňou poverený lekár) po absolvovaní povinných 2 stáží
 • Laboratórna medicína - potvrdí poverený lekár v MEDIREX a.s. na konci dňa í
 • 5 nočných služieb - potvrdí prednosta kliniky (alebo ním poverený lekár), na ktorej prebieha predštátnicová prax pri daného študenta
 • Semináre - potvrdí V. interná klinika LFUK na poslednom seminári

Vyplnené tlačivo študenti odovzdajú na klinike, kde budú mať štátnu skúšku.

Absolvovanie stáží a povinných seminárov je jednou z podmienok pripustenia k štátnej skúške.

Tlačivo

Otázky na štátnu skúšku z internej medicíny

Od akademického roku 2019/2020 sme upravili štátnicové otázky.

Nové otázky na štátnice

Povinné semináre z internej medicíny

V akademickom roku 2019/2020 sme posunuli termín konania seminárov na 13:00 - 14:30.

Semináre prebiehajú v posluchárni I. internej kliniky LFUK a UNB na Mickiewiczovej ul. (1. poschodie).

Rozpis seminárov

Špecializované stáže

V rámci predštátnicovej praxe medici absolvujú špecializované stáže

 • z hematológie na Klinike hematológie a transfuziológie LFUK a UNB Petržalka
 • z onkológie na II. onkologickej klinike LFUK a NOÚ
 • z kardiológie na Kardiologickej klinike LFUK a NÚSCH a.s.
 • z laboratórnej medicíny na pracovisku MEDIREX (vysunutú pracovisko Jednotky klinického výskumu V. internej kliniky LFUK)

V uvedené termíny sa dostavia priamo na dané pracovisko.

ROZPIS ŠPECIALIZOVANÝCH STÁŽÍ A ICH NÁPLŇ