Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

3. - 5. ročník

Pravidlá výučby na V. internej klinike LFUK

V. interná klinika LFUK a UNB je výučbová základňa pre internú propedeutiku a internú medicínu. Klinika zabezpečuje výučbu pre študijný odbor všeobecné lekárstvo.

STÁŽE

Začiatok stáží je o 8.30 hod. Rozpis pedagógov pre jednotlivé študijné skupiny je na oznamovacej tabuli vo vestibule kliniky na 8. poschodí. Študenti po zapísaní prezencie na sekretariáte kliniky idú na príslušné oddelenia podľa rozpisu. 

Každý študent musí mať biele oblečenie, prezuvky a vlastný fonendoskop. Na viditeľnom mieste musí byť upevnená identifikačná karta (ISIC karta) študenta LFUK. Všetky ostatné osobné veci si študenti odložia v "Šatni medikov", ktorá sa nachádza v suteréne polikliniky UNB - Nemocnica Ružinov.

Náplň stáží je uvedená na oznamovacej tabuli ako aj na webe. Od študentov vyžadujeme aby chodili na stáže pripravení! Príprava študenta sa môže overiť prostredníctvom priebežných písomných testov.

Počas stáže študenti absolvujú úvod k preberanej téme (náplň stáže). Druhou časťou stáže je praktická aplikácia získaných poznatkov na lôžkových oddeleniach a ambulanciách V. internej kliniky LFUK.

Cieľ výučby internej medicíny (propedeutiky):

 • teoretické a praktické základy propedeutických vyšetrovacích metód v internej medicíne, ich uplatnenie pri spracovaní chorobopisu
 • morálno-etické princípy komunikácie s pacientom
 • diagnostika a liečba základných chorobných jednotiek v kardiológii, pneumológii, gastroenterológii, nefrológii, hematológii, reumatológii,  endokrinológii, diabetológii
 • základy akútnej medicíny v internistických odboroch

ZÁPOČTY

Podmienkou udelenia zápočtu je 100% účasť na stážach. Všetky absencie si musí študent nahradiť. Termíny náhradných stáží vypíšem v poslednom týždni výuky v semestri. Študent si môže nahradiť stáž len na našej klinike, nahrádzanie stáži na inom pracovisku neakceptujeme. 

PREDNÁŠKY - 3. ročník VL - Interná Propedeutika

Prednášky sa v zimnom semestri 2022/23 konajú prezenčne 

KEDY: pondelok 14:30 – 17:20 hod (2.-14.týždeň)

KDE: UNB – Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6

  Viacúčelová sála, prízemie (od hlavného vchodu hneď vpravo) 

 1.        Úvod, subšpecializácie internej medicíny a ich základné diagnózy. História internej medicíny.  Dokumentácia v internej medicíne. Etika internistu. Anamnéza – jej súčasti a význam. Základy komunikácie v internej medicíne. Doc. MUDr. Koller Tomáš,  PhD.(19.9.2022) (LINK)
 2.       Dokumentácia v internej medicíne. Etika internistu. Anamnéza – jej súčasti a význam. Základy komunikácie v internej medicíne Prof. MUDr.  Dukát Andrej, CSc  (26.9.2022)
 3.        Interné vyšetrenie pacienta. Status praesens generalis. Vyšetrenie hlavy, krku a končatín. Prof. MUDr.  Dukát Andrej, CSc (3.10.2022)
 4.      Symptomatológia a syndromológia (najčastejšie symptómy).Prof. MUDr.  Dukát Andrej, CSc (10.10.2022)
 5.       EKG – jeho časti a základný popis. Prof. MUDr.  Dukát Andrej, CSc  (17.10.2022) (LINK)
 6.      Zobrazovacie a laboratórne vyšetrenia v internej medicíne  (RTG hrudníka a brucha, USG, CT, MRI, a iné zobrazovacie metódy, biochemické vyšetrenia, vyšetrenie krvného obrazu, vyšetrenie moča). Prof. MUDr.  Dukát Andrej, CSc (24.10.2022)  (LINK)  
 7.      Gastroenterologický pacient – symptómy, anamnéza, klinické vyšetrenie, syndrómy Doc. MUDr. Koller Tomáš,  PhD (31.10.2022)
 8.       Pneumologický pacient – symptómy, anamnéza, klinické vyšetrenie, syndrómy. MUDr. František Šándor,  PhD   (7.11.2022)
 9.       Endokrinologický a diabetologický pacient – symptómy, anamnéza, klinické vyšetrenie, syndrómy. Prof. MUDr .Payer Juraj ,PhD. MPH    (14.11.2022)   (LINK)
 10.       Reumatologický pacient – symptómy, anamnéza, klinické vyšetrenie, syndrómy. Doc. MUDr .Killinger Zdenko, PhD  (21.11.2022) (LINK)
 11.       Nefrologický pacient – symptómy, anamnéza, klinické vyšetrenie, syndrómy.          Doc. MUDr. Žilinská Zuzana ,PhD    (28.11.2022) (LINK)
 12.       Hematologický pacient – symptómy, anamnéza, klinické vyšetrenie, syndrómy. Prof. MUDr.  Dukát Andrej, CSc (5.12.2022)
 13.      Kardiologický  a angiologický pacient – symptómy, anamnéza, klinické vyšetrenie, syndrómy.Prof. MUDr.  Dukát Andrej, CSc ( 12.12.2022)

STÁŽE - 3. ročník VL - Interná propedeutika(

Náplňou výučby Internej propedeutiky je:

Týždeň

Obsahová náplň praktickej stáže

1.

Demonštrácia a nácvik anamnestického rozhovoru s pacientom. Vysvetlenie základných pojmov. Analýza chorobného stavu od symptómov ku diagnóze. Základy zdravotníckej dokumentácie.

2.

Základy fyzikálneho vyšetrenia. Status praesens generalis a jeho zložky. Fyzikálne vyšetrenie hlavy a krku. Opakovanie nácviku anamnestického rozhovoru.

3.

Vyšetrenie hrudníka I – inšpekcia, palpácia, perkusia. Praktický nácvik fyzikálneho vyšetrenia, demonštrácia patologických nálezov. Opakovanie nácviku anamnestického rozhovoru.

4.

Vyšetrenie hrudníka II – auskultácia pľúc a srdca. Demonštrácia a nácvik auskultácie. Základné auskultačné nálezy (fyziologické a patologické). Opakovanie nácviku anamnestického rozhovoru a fyzikálneho vyšetrenia.

5.

Základy elektrokardiografie – vyhodnotenie normálneho a patologického EKG záznamu. Demonštrácia patologických kriviek s vysvetlením klinického obrazu. Ostatné vyšetrovacie metódy v kardiológii (echokardiografia. invazívne vyšetrovacie metódy). Opakovanie nácviku anamnestického rozhovoru a fyzikálneho vyšetrenia.

6.

Fyzikálne vyšetrenie brucha – inšpekcia, perkusia, palpácia a auskultácia. Praktický nácvik fyzikálneho vyšetrenia, demonštrácia patologických nálezov. Opakovanie nácviku anamnestického rozhovoru a fyzikálneho vyšetrenia.

7.

Fyzikálne vyšetrenie končatín, muskulo-skeletálneho aparátu a ciev. Praktický nácvik fyzikálneho vyšetrenia, demonštrácia patologických nálezov. Opakovanie nácviku anamnestického rozhovoru a fyzikálneho vyšetrenia.

8.

Základy röntgenológie. Čítanie RTG snímku hrudníka, natívneho snímku brucha, kontrastných vyšetrovacích metód v rádiológii a demonštrácia skiaskopického vyšetrenia hrudníka. Ukážky RTG snímkov. Opakovanie nácviku anamnestického rozhovoru a fyzikálneho vyšetrenia.

9.

Vyšetrovacie metódy v internej medicíne – endoskopické vyšetrenie, funkčné testy, bioptické vyšetrenie, sonografia orgánov dutiny brušnej. Opakovanie nácviku anamnestického rozhovoru a fyzikálneho vyšetrenia pacienta.

10.

Biochemické vyšetrenie krvi, hematologické vyšetrenia, vyšetrenie moču a močového sedimentu. Samostatné vyšetrenie pacienta a spracovanie chorobopisu.

 

Zápočtový test sa píše pred skúškou z Internej propedeutiky na pracovisku, na ktorom bude prebiehať skúška. 

STÁŽE - 3. ročník VL - Interná medicína1

Náplňou výučby Internej medicíny1 je kardiológia:

Týždeň

Obsahová náplň praktickej stáže

1.

Ischemická choroba srdca. Vyšetrenie pacienta, odber anamnézy so zameraním na príznaky ICHS, základná diagnostika a zásady liečby.  

2.

Chlopňové chyby. Zápaly srdca. Kardiomyopatie. Vyšetrenie pacienta, odber anamnézy so zameraním na príznaky ochorení chlopní a zápal srdca, základná diagnostika a zásady liečby.  

3.

Poruchy srdcového rytmu. Vyšetrenie pacienta, odber anamnézy u pacienta s poruchami rytmu, základná diagnostika a zásady liečby.  

4.

Srdcové zlyhanie. Vyšetrenie pacienta, odber anamnézy u pacienta so srdcovým zlyhávaním, základná diagnostika a zásady liečby.  

5.

EKG – popis normálneho ekg a jednotlivé patologické nálezy na ekg

6.

Pomocné vyšetrenia v kardiológii. RTG diagnostika v kardiológii. Echokardiografia, ergometria, HUT. 

7.

Edém – lymfatický, kardiálny, venookluzívny. 

8.

Artériová hypertenzia. Spracovanie chorobopisu u pacienta s hypertenznou chorobou a s ochoreniami ciev.

9.

Komplexné vyšetrenie pacienta a spracovanie chorobopisu pacienta s ochorením kardiovaskulármeho systému.  

 

 

 

PREDNÁŠKY - 3. ročník VL - Interná medicína 1

Prednášky sa v letnom semestri 2022/23   konajú podľa rozvrhu prezenčne vo viacúčelovej sále prízemie UNB Ružinov

 Téma : Kardiológia

Dátum

Obsahová náplň prednášky 

13.2.

Choroby srdca a ciev. Arterioskleróza. 

20.2.

Ischemická choroba srdca. Infarkt myokardu. 

27.2

Srdcové zlyhanie – akútne a chronické.  

6.3.

Zlyhanie periférnej cirkulácie. Dysrytmie. 

13.3.

Hypertenzia. Hypotenzia.  

20.3.

Endokarditída. Myokarditída. Perikarditída.  

27.3.

Získané chlopňové chyby. 

3.4.

Kardiomyopatie 

10.4.

VOĽNO 

17.4.

Ochorenia aorty. Ochorenia periférnych ciev – arteriálneho systému. 

24.4.

Ochorenia venózneho systému. Tromboembolická choroba. Ochorenia lymfatického systému. 

 

PREDNÁŠKY - 4. ročník VL - Interná medicína 2

 

Pneumológia 

 • Choroby dýchacích ciest a pľúc. Základné klinické, laboratórne, zobrazovacie a vyšetrovacie metódy, funkčné testy. Infekty dýchacích ciest. MUDr. Hájková, CSc.,MPH    (26.9.2023) 
 • Pneumónia a absces pľúc. Bronchiektázie. MUDr. Hájková, CSc.,MPH    (3.10.2023)           
 • Chronická obštrukčná choroba pľúc. Emfyzém pľúc. Astma bronchiale. MUDr. Hájková, CSc.,MPH    (10.10.2023) 
 • Pľúcne nádory. Choroby pleury a mediastína. MUDr. Hájková, CSc.,MPH    (17.10.2023)
 • Intersticiálne pľúcne procesy. Cor pulmonale chronicum. MUDr. Hájková, CSc.,MPH    (24.10.2023)
 • Tuberkulóza pľúc. Extrapulmonálne formy tuberkulózy. MUDr. Hájková, CSc.,MPH    (31.10.2023)
 • Spánkové poruchy dýchania MUDr. Hájková, CSc.,MPH   (14.11.2023)

Reumatológia 

 • Artritídy, Séronegatívne spondyloartritídy. Doc. MUDr. Killinger. PhD     (7.11.2023)
 • Systémové ochorenia spojiva. Doc. MUDr. Killinger. PhD     (21.11.2023)
 • Osteoporóza. Metabolické ochorenia kostí. Osteoartróza. Doc. MUDr. Killinger. PhD     (28.11.2023)

STÁŽE - 4. ročník VL - Interná medicína 2

Náplňou výučby Internej medicíny 2 je pneumológia a reumatológia.

 1. Rozbor základných vyšetrovacích metodík v pneumológii, popis RTG snímky, CT hrudníka, bronchoskopické vyšetrenie. Funkčné vyšetrenie pľúc. Spirometria. Akútna respiračná insuficiencia.
 2. Zápaly a nádory priedušiek a pľúc. Absces pľúc. Emfyzém pľúc. Pleurálna punkcia. Chronická obštrukčná choroba pľúc. Asthma bronchiale. Cor pulmonale chronicum.
 3. Tuberkulóza pľúc. Diferenciálna diagnostika tuberkulózy v rtg obraze. Liečebné režimy tuberkulózy.
 4. Pľúcne nádory. Súhrnné vyšetrenie a spracovanie dokumentácie u pacienta s ochorením respiračného systému, vrátane návrhu a hodnotenia relevantných pomocných vyšetrení.
 5. Ochorenia kĺbov, kostí a spojiva. Vyšetrenie pacienta s reumatickým ochorením. Základné diagnostické prístupy.
 6. Ochoreniach kĺbov, kostí a spojiva. Mimokĺbové prejavy reumatických chorôb. Základy liečby vrátane biologickej liečby v reumatológii
 7. Metabolické ochorenia kostí. Osteoporóza.

Na záver semestra bude  z á p o č t o v ý   t e s t. O podrobnostiach Vás včas budeme informovať.

 

PREDNÁŠKY - 4. ročník VL - Interná medicína 3

<output>Prednášky sa v zimnom semestri 2020/21 konajú len online cez MS Teams.</output>

<output>Prednášky sa v zimnom semestri 2020/21 konajú len online cez MS Teams.</output>

 

 

     GASTROENTEROLÓGIA ( Doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD.) :

 • 4.3.2024    Choroby pažeráka. Gastritídy. Peptický vred. Nádory žalúdka.
 • 11.3.2024  Hnačka. Obstipácia. Funkčná dyspepsia. Divertikulóza. 
 • 18.3.2024  Choroby tenkého čreva. Malabsorpčný syndróm. Celiakia. 
 • 8.4.2024    Nešpecifické zápalové ochorenia čriev (IBD). Crohnova choroba. Ulcerózna kolitída.Choroby hrubého čreva. Nádory hrubého čreva. Ileus. Mezenteriálna ischémia. 
 • 15.4.2024  Choroby pečene. Hepatitídy. Metabolické ochorenia pečene. 
 • 22.4.2024  Cirhóza pečene. Portálna hypertenzia. Hepatocelulárny karcinóm. 
 • 6.5.2024    Choroby pankreasu. Akútna a chronická pankreatitída. Nádory pankreasu. Choroby žlčníka a žlčových ciest. 

  HEMATOLÓGIA  ( Prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FRCP) :

 • 25.3.2024  Anémie. Anemický syndróm. Transfúzia krvi. Polycytémia, polyglobúlia
 • 13.5.2024   Leukémia. Lymfómy. Myeloproliferatívne syndrómy.
 • 20.5.2024   Poruchy hemostázy.

STÁŽE - 4. ročník VL - Interná medicína 3

Náplňou výučby Internej medicíny 3 je gastroenterológia a hematológia.

 1. Fyzikálne vyšetrenie brucha. Zobrazovacie vyšetrovacie metódy v gastroenterológii (USG vyšetrenie abdomenu, irigografia, enteroklýza, CT, NMR). Pomocné laboratórne vyšetrovacie metódy v gastroenterológii s dôrazom na hematologické a biochemické testy.
 2. Akútne stavy (komplikácie) v gastroenterológii s ťažiskom na akútne krvácanie.
 3. Endoskopické vyšetrenie gastrointestinálneho traktu. Punkcia ascitu.
 4. Zápalové ochorenia čreva. Nešpecifické zápalové choroby čreva (IBD). Ochorenia hrubého čreva.
 5. Ochorenia pečene. Cirhóza pečene, diagnostika, klinické nálezy a základy terapie. Biopsia pečene.
 6. Anémie. Krvná transfúzia – indikácia, kontraindikácie, postup, komplikácie.
 7. Leukémie. Splenomegália. Lymfadenopatia. Poruchy zrážania krvi

Na záver semestra bude zápočtový test cez MS Teams. O podrobnostiach Vás budeme včas informovať.

STÁŽE - 5. ročník VL - Interná medicína 4

Praktická výučba bude realizovaná prezenčnou formou.

Náplňou výučby Internej medicíny 4 je Endokrinológia, Diabetológia  a nefrológia.

 1. Klinické situácie pri ochoreniach hypotalamu, hypofýzy
 2. Klinické situácie pri ochoreniach štítnej žľazy a prištítnych teliesok.
 3. Klinické situácie pri ochoreniach nadobličiek.
 4. Diferenciálna diagnostika sekundárnej hypertenzie. 
 5. Manažment pacienta s diabetes mellitus. Akútne a chronické komplikácie DM.
 6. Hlavné klinické prejavy chorôb obličiek. Vyšetrenie moču. Chemické vyšetrenie moču (praktické ukážky). Mikroskopické vyšetrenie moču (praktické ukážky). Hodnotenie základných biochemických nálezov v nefrológii.
 7. Nefrotický syndróm. Glomerulonefritídy – delenie, klinický obraz a terapia. Glomerulopatie. Zápaly obličiek a močových ciest.
 8. Renálne zlyhanie. Príčiny renálneho zlyhania. Etiopatogenéza a diagnostika akútnej renálnej insuficiencie. Etiopatogenéza a diagnostika akútnej a chronickej renálnej insuficiencie. Terapia renálneho zlyhania – dialýza. Indikácie a kontraindikácie dialýzy. 

Zápočtový test sa píše pred skúškou z internej medicíny.Po úspešnom absolvovaní písomného testu nasleduje ústna časť skúšky. V prípade že študent neuspeje na ústnej skúške tak na opravnom termíne skúšky už test nepíše.

 

 

PREDNÁŠKY - 5. ročník VL - Interná medicína 4

 

 Náplň: Endokrinológia + diabetológia, Nefrológia 

 

 1. Choroby hypofýzy a hypotalamu. Endokrinne inaktívne a aktívne tumory hypofýzy. Akromegália a gigantizmus. Hyperprolaktinémia. Syndróm inadekvátnej sekrécie ADH
 2. Cushingova choroba a  Cushingov syndróm. Primárny hyperaldosteronizmus. Addisonova choroba,  sekundárna insuficiencia nadobličiek. Choroby drene nadobličiek.  Adrenogenitálny syndróm
 3. Prištítne telieska – ochorenia s ich hyperfunkciou a hypofunkciou
 4. Štítna žľaza. Hypertyreóza a hypotyreóza. Endemická struma. Tyreoiditída. Nádory štítnej žľazy.
 5. Testes – primárna  a sekundárna testikulárna  insuficiencia. Nádory testes. Ováriá - ovariálna insuficiencia, nádory ovárií. Paraneoplastické endokrinopatie.
 6. Diabetes mellitus – základy diagnostiky a liečby. Komplexný manažment pacienta s DM.  
 7. Diabetes mellitus – akútne a chronické komplikácie DM.
 8. Dyslipidémie. Metabolický syndróm. Hyperurikémia.
 9. Akútne zlyhanie obličiek. Mimotelové eliminačné metódy. 
 10. Chronická obličková choroba.
 11. Glomerunefritídy. Infekcie močových ciest. Nádory obličiek. 

 

 

 

STÁŽE - 5. ročník VL - Interná medicína 5

PRAKTICKÁ VÝUČBA BUDE REALIZOVANÁ PREZENČNOU FORMOU.

Náplňou výučby Internej medicíny 5 je pracovné lekárstvo, geriatria, fyziatria v internej medicíne a akútne stavy v internej medicíne

 
 1. Pracovné lekárstvo - Taktika odberu a spracovania pracovno-lekárskej anamnézy. Modelové pracovné anamnézy pri vybraných poškodeniach zdravia z práce.  Diagnostika chorôb z povolania. vyšetrovacie metódy v pracovnom lekárstve(funkčné laboratórium - spirometria, fotopletyzmografia).
 2. Pracovné lekárstvo - RTG diagnostika profesionálnych ochorení pľúc. Diagnostika profesionálnych poškodení kostrosvalového aparátu.
 3. Pracovné lekárstvo - Vyšetrenie intoxikovaného pacienta. Práca s toxikologickou databázou v Toxikologickom centre. Algoritmus podávania toxikologických informácií.
 4. Geriatria - Základy klinickej geriatrie. Definícia, epidemiológia, organizícia starostlivosti v geriatrii. Starnúci organizmus, osobitosti klinického obrazu, diagnostiky a liečby.
 5. Geriatria - Aplikácia základov klinickej geriatrie v klinickej praxi. Internistické vyšetrenie a zhodnotenie pacienta s aplikovaním poznatkov z geriatrie.
 6. Fyziatria v internej medicíne - účinok fyzikálnych podnetov, teploliečba, vodoliečba, inhalačná liečba, masáž. Balneológia. Klimatická liečba. Fyzikálna terapia pri srdcovocievnych chorobách, chorobách dýchacích ústrojov, tráviacich ústrojov, chorobách pohybového systému.
 7. Akútna interná medicína a veľké symptómy v internej medicíne - Indikovanie operačného výkonu a predoperačná príprava z pohľadu internej medicíny.
 8. Akútna interná medicína a veľké symptómy v internej medicíne
 9. Akútna interná medicína a veľké symptómy v internej medicíne

Zápočtový test sa píše v skúškovom období letného semestra na gestorskej klinike.

PREDNÁŠKY - 5. ročník VL - Interná medicína 5

 

Náplň: pracovné lekárstvo, geriatria, fyziatria v internej medicíne a akútne stavy v internej medicíne

 

 1. Pracovné lekárstvo -Základné pojmy z pracovného lekárstva. Diagnostika, liečba, posudzovanie a uznávanie chorôb z povolania. Rizikové faktory pracovného prostredia. Princípy zdravotnej starostlivosti pracovníkov v rizikových prácach. Posudzovanie miery rizika profesionálne exponovaných rizikovým faktorom.
 2. Pracovné lekárstvo - Základné toxikologické pojmy. Osud xenobiotika v organizme. Poškodenie zdravia najčastejšími priemyslovými toxínmi (ťažké kovy, pesticídy, uhľovodíky, plyny a i.).Intoxikácie ostatnými látkami(vybrané lieky, drogy, rastliny, huby, hady), chemický terorizmus. 
 3. Pracovné lekárstvo - Profesionálne ochorenie dýchacieho systému. Poškodenie zdravia fyzikálnymi faktormi (vibrácie, hluk, ionizujúce žiarenie ). Ochorenie z dlhodobého, jednostranného a nadmerného preťaženia. 
 4. Geriatria - Všeobecná geriatria (gerontodemografia, teórie starnutia, zdravé starnutie, sociálna gerontológia, organizácia poskytovania zdravotnej starostlivosti seniorom, krehkosť seniora, osobitosti klinického priebehu, diagnostiky a liečby ochorení seniorov).
 5. Geriatria - Špecifiká tzv. internistických ochorení u seniorov
 6. Fyziatria v internej medicíne
 7. Akútna interná medicína a veľké symptómy v internej medicíne
 8. Akútna interná medicína a veľké symptómy v internej medicíne