Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

3. - 5. ročník

Pravidlá výučby na V. internej klinike LFUK

V. interná klinika LFUK a UNB je výučbová základňa pre internú propedeutiku a internú medicínu. Klinika zabezpečuje výučbu pre študijný odbor všeobecné lekárstvo.

STÁŽE

Začiatok stáží je o 8.30 hod. Rozpis pedagógov pre jednotlivé študijné skupiny je na oznamovacej tabuli vo vestibule kliniky na 8. poschodí. Študentov si prídu vyzdvihnúť príslušní lekári kliniky z vestibulu V. internej kliniky LFUK na 8. poschodí.

Pre VI. ročník všeobecného lekárstva začínajú stáže ranným sedením kolektívu kliniky o 7.30 hod.

Každý študent musí mať biele oblečenie, prezuvky a vlastný fonendoskop. Na viditeľnom mieste musí byť upevnená identifikačná karta (ISIC karta) študenta LFUK. Všetky ostatné osobné veci si študenti odložia v "Šatni medikov", ktorá sa nachádza v suteréne polikliniky UNB - Nemocnica Ružinov.

Náplň stáží je uvedená na oznamovacej tabuli ako aj na webe. Od študentov vyžadujeme aby chodili na stáže pripravení! Príprava študenta sa môže overiť prostredníctvom priebežných písomných testov.

Počas stáže študenti absolvujú seminár k preberanej téme (náplň stáže). Druhou časťou stáže je praktická aplikácia získaných poznatkov na lôžkových oddeleniach a ambulanciách V. internej kliniky LFUK.

Cieľ výučby internej medicíny (propedeutiky):

  • teoretické a praktické základy propedeutických vyšetrovacích metód v internej medicíne, ich uplatnenie pri spracovaní chorobopisu
  • morálno-etické princípy komunikácie s pacientom
  • diagnostika a liečba základných chorobných jednotiek v kardiológii, pneumológii, gastroenterológii, nefrológii, hematológii, reumatológii,  endokrinológii, diabetológii
  • základy akútnej medicíny v internistických odboroch

ZÁPOČTY

Podmienkou udelenia zápočtu je 100% účasť na stážach. Všetky absencie si musí študent nahradiť. Termíny náhradných stáží vypíšem v poslednom týždni výuky v semestri. Študent si môže nahradiť stáž len na našej klinike, nahrádzanie stáži na inom pracovisku neakceptujeme. 

Stáže - 4.ročník LS 2017/18