Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

3. - 5. ročník

Pravidlá výučby na V. internej klinike LFUK

V. interná klinika LFUK a UNB je výučbová základňa pre internú propedeutiku a internú medicínu. Klinika zabezpečuje výučbu pre študijný odbor všeobecné lekárstvo.

STÁŽE

Začiatok stáží je o 8.30 hod. Rozpis pedagógov pre jednotlivé študijné skupiny je na oznamovacej tabuli vo vestibule kliniky na 8. poschodí. Študentov si prídu vyzdvihnúť príslušní lekári kliniky z vestibulu V. internej kliniky LFUK na 8. poschodí.

Pre VI. ročník všeobecného lekárstva začínajú stáže ranným sedením kolektívu kliniky o 7.30 hod.

Každý študent musí mať biele oblečenie, prezuvky a vlastný fonendoskop. Na viditeľnom mieste musí byť upevnená identifikačná karta (ISIC karta) študenta LFUK. Všetky ostatné osobné veci si študenti odložia v "Šatni medikov", ktorá sa nachádza v suteréne polikliniky UNB - Nemocnica Ružinov.

Náplň stáží je uvedená na oznamovacej tabuli ako aj na webe. Od študentov vyžadujeme aby chodili na stáže pripravení! Príprava študenta sa môže overiť prostredníctvom priebežných písomných testov.

Počas stáže študenti absolvujú seminár k preberanej téme (náplň stáže). Druhou časťou stáže je praktická aplikácia získaných poznatkov na lôžkových oddeleniach a ambulanciách V. internej kliniky LFUK.

Cieľ výučby internej medicíny (propedeutiky):

  • teoretické a praktické základy propedeutických vyšetrovacích metód v internej medicíne, ich uplatnenie pri spracovaní chorobopisu
  • morálno-etické princípy komunikácie s pacientom
  • diagnostika a liečba základných chorobných jednotiek v kardiológii, pneumológii, gastroenterológii, nefrológii, hematológii, reumatológii,  endokrinológii, diabetológii
  • základy akútnej medicíny v internistických odboroch

ZÁPOČTY

Podmienkou udelenia zápočtu je 100% účasť na stážach. Všetky absencie si musí študent nahradiť. Termíny náhradných stáží vypíšem v poslednom týždni výuky v semestri. Študent si môže nahradiť stáž len na našej klinike, nahrádzanie stáži na inom pracovisku neakceptujeme. 

PREDNÁŠKY - 3. ročník VL - Interná medicína 1

KEDY: pondelok 14:30 – 17:20 hod
KDE: UNB – Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6 - Viacúčelová sála, prízemie (od hlavného vchodu hneď vpravo)
Prednášajúci: Prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FRCP, FECS

24.02.2020  Choroby srdca a ciev. Ateroskleróza. Artérioskleróza.
02.03.2020  Artériová hypertenzia.
09.03.2020  Ischemická choroba srdca.
16.03.2020  Akútny koronárny syndróm.
23.03.2020  Srdcové zlyhanie – akútne a chronické.
30.03.2020  Dysrytmie.
06.04.2020  Zlyhanie periférnej cirkulácie. Hypotenzia.
13.04.2020  VEĽKONOČNÝ PONDELOK
20.04.2020  Endokarditída. Myokarditída. Perikarditída.
27.04.2020  Získané chlopňové chyby. Kardiomyopatie.
04.05.2020  Ochorenia aorty. Ochorenia periférnych ciev – arteriálneho systému.
11.05.2020  Tromboembolická choroba. Ochorenia venózneho systému.
18.05.2020  Ochorenia lymfatického systému.

Účasť na prednáškach je POVINNÁ a odporúčame ju!!! Na každej prednáške bude kontrola prezencie.

Rozvrh - 3.ročník VL - Interná medicína 1

Rozpis stáží na klinike

Rozpis stáží na Ústave simulačnej medicíny 

Výučba v Simulačnom centre

Do výučby predmetu je povinne zaradená jedna povinná stáž na Ústave simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania. 

Vzhľadom na kapacity ústavu sa rozhodlo, že v jeden deň budú absolvovať stáž viaceré študijné skupiny s rozličným začiatkom výučby:

  • od 9:00 do 11:00 hod
  • od 11:00 do 13:00 hod

Medici danej skupiny sa v daný čas dostavia priamo na Ústav simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania LF UK, Sasinkova ul. 4 (v ten deň nemajú stáž na klinike).

Bližšie informácie na webovej stránke ústavu: http://www.simmed-ba.com/ .