Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

3. - 5. ročník

Pravidlá výučby na V. internej klinike LFUK

V. interná klinika LFUK a UNB je výučbová základňa pre internú propedeutiku a internú medicínu. Klinika zabezpečuje výučbu pre študijný odbor všeobecné lekárstvo.

STÁŽE

Začiatok stáží je o 8.30 hod. Rozpis pedagógov pre jednotlivé študijné skupiny je na oznamovacej tabuli vo vestibule kliniky na 8. poschodí. Študentov si prídu vyzdvihnúť príslušní lekári kliniky z vestibulu V. internej kliniky LFUK na 8. poschodí.

Pre VI. ročník všeobecného lekárstva začínajú stáže ranným sedením kolektívu kliniky o 7.30 hod.

Každý študent musí mať biele oblečenie, prezuvky a vlastný fonendoskop. Na viditeľnom mieste musí byť upevnená identifikačná karta (ISIC karta) študenta LFUK. Všetky ostatné osobné veci si študenti odložia v "Šatni medikov", ktorá sa nachádza v suteréne polikliniky UNB - Nemocnica Ružinov.

Náplň stáží je uvedená na oznamovacej tabuli ako aj na webe. Od študentov vyžadujeme aby chodili na stáže pripravení! Príprava študenta sa môže overiť prostredníctvom priebežných písomných testov.

Počas stáže študenti absolvujú seminár k preberanej téme (náplň stáže). Druhou časťou stáže je praktická aplikácia získaných poznatkov na lôžkových oddeleniach a ambulanciách V. internej kliniky LFUK.

Cieľ výučby internej medicíny (propedeutiky):

 • teoretické a praktické základy propedeutických vyšetrovacích metód v internej medicíne, ich uplatnenie pri spracovaní chorobopisu
 • morálno-etické princípy komunikácie s pacientom
 • diagnostika a liečba základných chorobných jednotiek v kardiológii, pneumológii, gastroenterológii, nefrológii, hematológii, reumatológii,  endokrinológii, diabetológii
 • základy akútnej medicíny v internistických odboroch

ZÁPOČTY

Podmienkou udelenia zápočtu je 100% účasť na stážach. Všetky absencie si musí študent nahradiť. Termíny náhradných stáží vypíšem v poslednom týždni výuky v semestri. Študent si môže nahradiť stáž len na našej klinike, nahrádzanie stáži na inom pracovisku neakceptujeme. 

PREDNÁŠKY - 4. ročník VL - Interná medicína 2

Prednášky sa v zimnom semestri 2020/21 konajú len online cez MS Teams. 

Pneumológia (LINK)

 • Choroby dýchacích ciest a pľúc. Ochorenia priedušiek. Infekty dýchacích ciest.
 • Pneumónia a absces pľúc. Bronchiektázie.
 • Chronická obštrukčná choroba pľúc. Emfyzém pľúc. Astma bronchiale.
 • Pľúcne nádory. Choroby pleury a mediastína.
 • Intersticiálne pľúcne procesy. Cor pulmonale chronicum. Spánkové poruchy dýchania.
 • Tuberkulóza pľúc. Extrapulmonálne formy tuberkulózy.
 • COVID-19

Reumatológia (LINK)

 • Systémové ochorenia spojiva  
 • Artritídy, Séronegatívne spondyloartritídy.
 • Osteoporóza. Metabolické ochorenia kostí. Osteoartróza.

STÁŽE - 4. ročník VL - Interná medicína 3

Náplňou výučby Internej medicíny 3 je gastroenterológia a hematológia.

 1. Fyzikálne vyšetrenie brucha. Zobrazovacie vyšetrovacie metódy v gastroenterológii (USG vyšetrenie abdomenu, irigografia, enteroklýza, CT, NMR). Pomocné laboratórne vyšetrovacie metódy v gastroenterológii s dôrazom na hematologické a biochemické testy.
 2. Akútne stavy (komplikácie) v gastroenterológii s ťažiskom na akútne krvácanie.
 3. Endoskopické vyšetrenie gastrointestinálneho traktu. Punkcia ascitu.
 4. Zápalové ochorenia čreva. Nešpecifické zápalové choroby čreva (IBD). Ochorenia hrubého čreva.
 5. Ochorenia pečene. Cirhóza pečene, diagnostika, klinické nálezy a základy terapie. Biopsia pečene.
 6. Anémie. Krvná transfúzia – indikácia, kontraindikácie, postup, komplikácie.
 7. Leukémie. Splenomegália. Lymfadenopatia. Poruchy zrážania krvi

Na záver semestra bude zápočtový test cez MS Teams. O podrobnostiach Vás budeme včas informovať.

STÁŽE - 5. ročník VL - Interná medicína 4

Praktická výučba bude realizovaná prezenčnou formou.

Náplňou výučby Internej medicíny 4 je Endokrinológia, Diabetológia  a nefrológia.

 1. Klinické situácie pri ochoreniach hypotalamu, hypofýzy
 2. Klinické situácie pri ochoreniach štítnej žľazy a prištítnych teliesok.
 3. Klinické situácie pri ochoreniach nadobličiek.
 4. Diferenciálna diagnostika sekundárnej hypertenzie. 
 5. Manažment pacienta s diabetes mellitus. Akútne a chronické komplikácie DM.
 6. Hlavné klinické prejavy chorôb obličiek. Vyšetrenie moču. Chemické vyšetrenie moču (praktické ukážky). Mikroskopické vyšetrenie moču (praktické ukážky). Hodnotenie základných biochemických nálezov v nefrológii.
 7. Nefrotický syndróm. Glomerulonefritídy – delenie, klinický obraz a terapia. Glomerulopatie. Zápaly obličiek a močových ciest.
 8. Renálne zlyhanie. Príčiny renálneho zlyhania. Etiopatogenéza a diagnostika akútnej renálnej insuficiencie. Etiopatogenéza a diagnostika akútnej a chronickej renálnej insuficiencie. Terapia renálneho zlyhania – dialýza. Indikácie a kontraindikácie dialýzy. 

Zápočtový test sa píše pred skúškou z internej medicíny.Po úspešnom absolvovaní písomného testu nasleduje ústna časť skúšky. V prípade že študent neuspeje na ústnej skúške tak na opravnom termíne skúšky už test nepíše.

 

 

PREDNÁŠKY - 5. ročník VL - Interná medicína 4

Prednášky sa v zimnom semestri 2021/22 konajú len online cez MS Teams. 

 Náplň: Endokrinológia + diabetológia, Nefrológia 

 

 1. Choroby hypofýzy a hypotalamu. Endokrinne inaktívne a aktívne tumory hypofýzy. Akromegália a gigantizmus. Hyperprolaktinémia. Syndróm inadekvátnej sekrécie ADH
 2. Cushingova choroba a  Cushingov syndróm. Primárny hyperaldosteronizmus. Addisonova choroba,  sekundárna insuficiencia nadobličiek. Choroby drene nadobličiek.  Adrenogenitálny syndróm
 3. Prištítne telieska – ochorenia s ich hyperfunkciou a hypofunkciou
 4. Štítna žľaza. Hypertyreóza a hypotyreóza. Endemická struma. Tyreoiditída. Nádory štítnej žľazy.
 5. Testes – primárna  a sekundárna testikulárna  insuficiencia. Nádory testes. Ováriá - ovariálna insuficiencia, nádory ovárií. Paraneoplastické endokrinopatie.
 6. Diabetes mellitus – základy diagnostiky a liečby. Komplexný manažment pacienta s DM.  
 7. Diabetes mellitus – akútne a chronické komplikácie DM.
 8. Dyslipidémie. Metabolický syndróm. Hyperurikémia.
 9. Akútne zlyhanie obličiek. Mimotelové eliminačné metódy. 
 10. Chronická obličková choroba.
 11. Glomerunefritídy. Infekcie močových ciest. Nádory obličiek. 

 

 

 

STÁŽE - 5. ročník VL - Interná medicína 5

PRAKTICKÁ VÝUČBA BUDE REALIZOVANÁ PREZENČNOU FORMOU.

Náplňou výučby Internej medicíny 5 je pracovné lekárstvo, geriatria, fyziatria v internej medicíne a akútne stavy v internej medicíne

 
 1. Pracovné lekárstvo - Taktika odberu a spracovania pracovno-lekárskej anamnézy. Modelové pracovné anamnézy pri vybraných poškodeniach zdravia z práce.  Diagnostika chorôb z povolania. vyšetrovacie metódy v pracovnom lekárstve(funkčné laboratórium - spirometria, fotopletyzmografia).
 2. Pracovné lekárstvo - RTG diagnostika profesionálnych ochorení pľúc. Diagnostika profesionálnych poškodení kostrosvalového aparátu.
 3. Pracovné lekárstvo - Vyšetrenie intoxikovaného pacienta. Práca s toxikologickou databázou v Toxikologickom centre. Algoritmus podávania toxikologických informácií.
 4. Geriatria - Základy klinickej geriatrie. Definícia, epidemiológia, organizícia starostlivosti v geriatrii. Starnúci organizmus, osobitosti klinického obrazu, diagnostiky a liečby.
 5. Geriatria - Aplikácia základov klinickej geriatrie v klinickej praxi. Internistické vyšetrenie a zhodnotenie pacienta s aplikovaním poznatkov z geriatrie.
 6. Fyziatria v internej medicíne - účinok fyzikálnych podnetov, teploliečba, vodoliečba, inhalačná liečba, masáž. Balneológia. Klimatická liečba. Fyzikálna terapia pri srdcovocievnych chorobách, chorobách dýchacích ústrojov, tráviacich ústrojov, chorobách pohybového systému.
 7. Akútna interná medicína a veľké symptómy v internej medicíne - Indikovanie operačného výkonu a predoperačná príprava z pohľadu internej medicíny.
 8. Akútna interná medicína a veľké symptómy v internej medicíne
 9. Akútna interná medicína a veľké symptómy v internej medicíne

Zápočtový test sa píše v skúškovom období letného semestra na gestorskej klinike.

PREDNÁŠKY - 5. ročník VL - Interná medicína 5

Prednášky sa v letnom semestri 2021/22 konajú len online 

Náplň: pracovné lekárstvo, geriatria, fyziatria v internej medicíne a akútne stavy v internej medicíne

 

 1. Pracovné lekárstvo -Základné pojmy z pracovného lekárstva. Diagnostika, liečba, posudzovanie a uznávanie chorôb z povolania. Rizikové faktory pracovného prostredia. Princípy zdravotnej starostlivosti pracovníkov v rizikových prácach. Posudzovanie miery rizika profesionálne exponovaných rizikovým faktorom.
 2. Pracovné lekárstvo - Základné toxikologické pojmy. Osud xenobiotika v organizme. Poškodenie zdravia najčastejšími priemyslovými toxínmi (ťažké kovy, pesticídy, uhľovodíky, plyny a i.).Intoxikácie ostatnými látkami(vybrané lieky, drogy, rastliny, huby, hady), chemický terorizmus. 
 3. Pracovné lekárstvo - Profesionálne ochorenie dýchacieho systému. Poškodenie zdravia fyzikálnymi faktormi (vibrácie, hluk, ionizujúce žiarenie ). Ochorenie z dlhodobého, jednostranného a nadmerného preťaženia. 
 4. Geriatria - Všeobecná geriatria (gerontodemografia, teórie starnutia, zdravé starnutie, sociálna gerontológia, organizácia poskytovania zdravotnej starostlivosti seniorom, krehkosť seniora, osobitosti klinického priebehu, diagnostiky a liečby ochorení seniorov).
 5. Geriatria - Špecifiká tzv. internistických ochorení u seniorov
 6. Fyziatria v internej medicíne
 7. Akútna interná medicína a veľké symptómy v internej medicíne
 8. Akútna interná medicína a veľké symptómy v internej medicíne