Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Letná prax

V zmysle Študijného poriadku LFUK (čl. 20) je študent povinný vykonať prax v plnom rozsahu podľa vypracovanej náplne v období po absolvovaní výučbových týždňov letného semestra do konca akademického roka.

Študent môže prax z internej propedeutiky a internej medicíny absolvovať na klinikách LFUK v rámci Univerzitnej nemocnice Bratislava, UNsP Milosrdní bratia, ale aj v iných nemocniciach na Slovensku a v zahraničí. 

 

Prax na pracoviskách UN Bratislava

O možnosti absolvovania praxe na jednotlivých klinikách sa študent informuje priamo na sekretariátoch príslušných kliník UNB. Následne musí študent vypísať žiadosť adresovanú Riaditeľstvu UNB o možnosti absolvovať letnú prax na zvolenom pracovisku, ktorú ešte pred podaním na Riaditeľstvo UNB, Pažitkova 4, Bratislava musí potvrdiť prednosta kliniky (musí súhlasiť s vykonaním praxe), na ktorej bude študent absolvovať letnú prax. Uvedené tlačivo neschvaľuje a nepotvrdzuje garant výučby prof. MUDr. J. Payer, PhD.

Tlačivo si študenti môžu stiahnuť tu

 

Prax na pracoviskách mimo UN Bratislava

Študent môže absolvovať letnú prax aj v iných nemocniciach (mimo UN Bratislava) a to v rámci SR alebo aj zahraničia, ak mu to príslušné zdravotnícke zariadenie povolí. Študent si dohodne vykonanie praxe s vedením nemocnice a prednostom/primárom internej kliniky/interného oddelenia. Zoznam pracovísk, s ktorými má LFUK cielene uzavretú dohodu je na Dekanáte LFUK. Uvedenú prax neschvaľuje a nepotvrdzuje garant výučby prof. MUDr. J. Payer, PhD.  Taktiež o uvedenej skutočnosti nemusíte informovať ani Študijné oddelenie. 

 

Potvrdenie a záznamník o praxi

V zmysle § 67 ods. 6 zákona č. 131/2001 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je študent povinný viesť si Záznamník klinickej praxe. Záznamník klinickej praxe je doklad na evidenciu práce študenta, ktorú vykonal počas klinickej praxe a tvorí povinnú súčasť štúdia. Študent sa riadi organizačnými pokynmi v záznamníku. Záznamník klinickej praxe si študenti študijného programu všeobecné lekárstvo môžu zakúpiť v pokladni LFUK - cena 1 €.

Na konci praxe vedúci lekár pracoviska (prednosta kliniky, primár oddelenia) potvrdí študentovi tlačivo Potvrdenie o absolvovaní praxe, kde zapíše aj písomné hodnotenie. Tlačivo si môže študent individuálne vytlačiť, alebo vyzdvihnúť na Študijnom oddelení Dekanátu LFUK. Potvrdenie o absolvovaní praxe je študent povinný odovzdať pri zápise.

Potvrdenie na stiahnutie - 3.ročník
Potvrdenie na stiahnutie - 4.ročník

 

Zápočet - získanie kreditov za letnú prax

Potvrdené tlačivo "Potvrdenie o obsolvovaní praxe" a Záznamník klinickej praxe je študent povinný po absolvovaní predpísanej praxe predložiť za účelom udelenia kreditov vyučujúcemu, ktorý je zodpovedný za výučbu v danom akademickom roku. Kredity musíte získať najneskôr do 31. augusta príslušného roku.

 

Zodpovední vyučujúci - všeobecné lekárstvo - 2017/18

Interná propedeutika 3. ročník - doc. MUDr. V. Mojto, CSc, MHA, III interná klinika LFUK, UNB Kramáre.

Interná medicína 4. ročník - prof. MUDr. J. Payer, PhD., MPH, FRCP, V. interná klinika LFUK, UNB Ružinov. 

Náplň letnej praxe - INTERNÁ PROPEDEUTIKA - 3. ročník

Poslucháči sú povinní zúčastňovať sa lekárskych vizít na lôžkovom oddelení a práci na klinickej internej ambulancii, podľa harmonogramu, ktorý určí vedúci pracovník (prednosta kliniky alebo primár oddelenia).

1. Samostatné zvládnutie základných diagnostických a terapeutických výkonov:

 • napísanie chorobopisu a vedenie dekurzu, vyšetrenie moču a zhotovenie ekg záznamu
 • podávanie injekcií (s.c., i.m., i.v.) a infúzií (i.v.)
 • zvládnutie základov ošetrovateľskej techniky

2. Za asistencie staršieho lekára naučiť sa:

 • podávať transfúziu od odčítania krížovej skúšky až po podanie krvnej konzervy
 • vyhodnotenie diferenciálneho krvného obrazu
 • čítanie rtg snímky
 • vyšetrenie per rectum a vyšetriť krv v stolici

3. Asistovať alebo zúčastniť sa nasledujúcich vyšetrení:

 • sternálna punkcia a jej hodnotenie
 • punkcia ascitu, hydrotoraxu
 • rektoskopia
 • rtg žalúdka, irigoskopia
 • sonografické vyšetrenie dutiny brušnej (pankreas, obličky, žlčník)

Poslucháč 3. ročníka LFUK sa počas povinnej prázdninovej praxe musí zúčastniť jednej pohotovostnej služby.

Náplň letnej praxe - INTERNÁ MEDICÍNA - 4. ročník

Počas praxe sa študenti oboznamujú s prácou sekundárneho lekára. Pod vedením lekára povereného prednostom kliniky ev. primárom oddelenia pracujú na lôžkovej i ambulantnej časti, pričom prevláda práca na oddelení.

Študent robí celú dokumentáciu pri prijatí a prepúšťaní pacienta (odbornú anamnézu, píše chorobopisy u nových pacientov a záznamy do dekurzov o pacientoch, ktorí mu boli pridelení, asi 4 - 5 pacientov). Všetky práce vykonáva za vedenia ošetrujúceho lekára.

Okrem toho sa zúčastňuje na vizitách prednostu/primára, pri ktorých sa študent dozvie o hlavných patologických fyzikálnych nálezoch aj u iných pacientov, aby v priebehu letnej praxe získal čím viac z inšpekcie, perkusie, palpácie a auskultácie.

V priebehu celej praxe budú mať študenti semináre, na ktorých za vedenia príslušného lekára majú čítať a hodnotiť EKG nálezy a RTG snímky. Zúčastňujú sa seminárov kliniky, kde samostatne referujú o vybraných vhodných prípadoch ochorenia.

Študenti sú tiež zapojení do praktických diagnostických a terapeutických výkonov: podávanie rôznych druhov injekcií, infúzií, transfúzií (za vedenia lekára), odbery krvi na rôzne vyšetrenia, odbery moču, spúta a iného biologického materiálu.

Pasívne sa zúčastňujú na rôznych punkciách (sternálna, torakálna, abdominálna, hepatálna) a pri rôznych zložitejších vyšetreniach (gastroskopia, bronchoskopia, ultrasonografia, ERCP, biopsia pečene), ako aj pri implantácii kardiostimulátora.

Poslucháči majú vykonať 2 nočné pohotovostné služby. Po nočnej službe nemajú nárok na voľný deň.