Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

6. ročník

Predštátnicová prax

Trvanie predštátnicovej praxe je od 7:30 do 15:30 hod. Každý študent musí mať biele oblečenie, prezuvky a vlastný fonendoskop. Počas predštátnicovej praxe musia medici absolvovať 5 nočných služieb.

Každý utorok a štvrtok od 12:00 do 13:50 sú výberové prednášky z internej medicíny pre VI. ročník v posluchárni I. Internej kliniky LFUK, UNB - Nemocnica Staré mesto, Mickiewiczova ul. Účasť na seminároch je povinná.

Väčšinu času má študent stráviť aktívnou prácou na oddelení. Robí vizitu u svojich pacientov vo funkcii mladšieho sekundárneho lekára, pomáha lekárom a sestrám pri príjme pacientov na oddelenie a pri rôznych vyšetreniach.Študent je povinný denne sledovať pacientov, ktorých má na starosti. Má o nich viesť vlastné záznamy do chorobopisu a vždy, keď je to možné, sprevádzať pacienta na vyšetrenia, ktoré má ordinované (napr. EKG, röntgen, usg, gastro atď.). Samozrejmosťou je účasť študentov na veľkej vizite, kde majú referovať o výsledkoch a priebehu choroby u svojich pacientov.

Počas predštátnicovej praxe vypracuje každý študent podrobný "Štátnicový chorobopis" u pacienta, ktorého sledoval. Chorobopis sa má skladať z podrobnej anamnézy, výsledkov fyzikálneho vyšetrenia, výsledkov laboratórnych vyšetrení, podrobnej diskusie a diferenciálnej diagnózy prípadu. Dôležité body správy budú ústne prezentované formou seminára s následnou diskusiou s asistentami kliniky.

Podmienkou udelenia zápočtu je absolvovanie predštátnicovej praxe, aktivita pri kontakte s pacientmi, preukázanie nevyhnutných vedomostí a zručnosti pri ich vyšetrení a tiež úspešná obhajoba referovaného prípadu.

Sylabus predmetu INTERNÁ MEDICÍNA 6:

Pobyt na ambulancii, oboznámenie sa s prácou ambulantného lekára, osvojenie si postupov pri riešení urgentných stavov a naliehavých situácií. Pobyt na onkologickom, hematologicko-transfuziologickom pracovisku. Oboznámenie sa s chodom práce na jednotke intenzívnej starostlivosti - kardiopulmonálna resuscitácia, defibrilácia. Praktická činnosť v rozsahu praxe sekundárneho lekára - účasť na rannej porade, vizita pri lôžku pacientov, referovanie na veľkej vizite, vedenie dokumentácie, návrh diagnostických a liečebných postupov, epikrízy pacientov a diferenciálno-diagnostické rozbory. Prehĺbenie propedeutických vyšetrovacích metód a ich využitie pri tvorbe diagnózy. Hodnotenie výsledkov pomocných vyšetrení. Zdokonalenie sa v diagnostických a štandardných liečebných postupoch vo vnútornom lekárstve. Oboznámenie sa so všetkými štandardnými dostupnými neinvazívnymi metódami používanými v internej medicíne. Predoperačné vyšetrenie a hodnotenie operačného rizika. Samostatné hodnotenie RTG snímok (hrudník, žalúdok, natívna snímka brucha, urografia, cholecystografia, irigografia). Samostatné hodnotenie EKG. Cievkovanie močového mechúra. Odbery biologického materiálu. Venepunkcie, podávanie injekcií a infúzií. Abdominálna punkcia. Pleurálna punkcia a vyšetrenie punktátu. Asistovanie pri rôznych diagnostických a terapeutických výkonoch.

Semináre:

Šok a hypotenzia. Hypertenzia a jej diferenciálna diagnostika. Vyšetrovacie metódy v kardiológii. Preventívna kardiológia. Srdcové zlyhávanie. Ochorenia periférnych ciev. Zásady hemoterapie. Transplantácia kostnej drene. Poruchy hemostázy. Respiračná insuficiencia. Akútne stavy v gastroenterológii. Diferenciálna diagnostika hnačiek. Hepatálna insuficiencia. Akútne stavy v endokrinológii. Osteoporóza. Novinky v reumatológii. Renálna insuficiencia. Zásady liečby diabetes mellitus a akútnych komplikácií DM. Zásady liečby antibiotikami. Poruchy vedomia. Intoxikácie.

Otázky na štátnu skúšku z internej medicíny

Komisie a termíny pre ŠS z internej medicíny 2017/18

Potvrdenie o absolvovaní výučby v 6. ročníku

Študenti 6. ročníka sú povinní si vytlačiť a vyplniť tlačivo "Potvrdenie o absolvovaní výučby v 6. ročníku", ktoré dajú potvrdiť zodpovedným pedagógom na jednotlivých klinikách, kde stáž absolvovali.

Jednotlivé položky na potvrdenie:

  • Interná klinika - potvrdí prednosta kliniky (alebo ním poverený lekár), na ktorej prebieha predštátnicová prax pre daného študenta
  • Onkologická klinika - potvrdí I. onkologická klinika LFUK po absolvovaní povinných 3 stáží
  • Klinika hematológie a transfuziológie - potvrdí KHaT LFUK po absolvovaní povinných 3 stáží
  • 5 nočných služieb - potvrdí prednosta kliniky (alebo ním poverený lekár), na ktorej prebieha predštátnicová prax pri daného študenta
  • Semináre - potvrdí V. interná klinika LFUK na poslednom seminári

Vyplnené tlačivo študenti odovzdajú na klinike, kde budú mať štátnu skúšku.

Absolvovanie stáží a povinných seminárov je jednou z podmienok pripustenia k štátnej skúške.

Tlačivo 

Predštátnicová prax v zahraničí

Študent môže absolvovať predštátnicovú prax z internej medicíny aj na zahraničnej univerzite. O túto možnosť požiada garanta na nižšie priloženom tlačive. Vyjadrenie odnesie na Študijné oddelenie Dekanátu LFUK. O uvedenej skutočnosti upovedomí aj prednostu klinky, na ktorej má podľa platného rozvrhu predštátnicovú prax absolvovať. 

Upozorňujeme študentov, že praktickú časť štátnej záverečnej skúšky (odovzdanie pacienta) musí absolvovať na klinike LFUK, na ktorej mal podľa platného rozvrhu predštátnicovú prax absolvovať. Termín si dohodne s prednostom kliniky, alebo ním povereným lekárom.  

Povinné semináre z internej medicíny

Stáže na HEMATOLÓGII

Stáže na ONKOLÓGII