Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

5. ročník

Letný semester

Gestorská klinika pre výučbu Internej medicíny 5 pre 5. ročník VL v zimnom semestri 2019/20 je III. interná klinika LFUK a UNB, Limbova 5, Bratislava. Vzhľadom na náplň predmetu výučbu zabezpečuje v spolupráci so špecializovanými klinikami:

 • Klinika pneumológie a ftizeológie LFUK a UNB, Ružinovská 6
 • Klinika pracovného lekárstva a toxikológie LFUK a UNB, Limbova 5
 • I. Klinika geriatrie LFUK a UNB, Limbova 5
 • II. Klinika geriatrie LFUK a UNMB, Nám. SNP 10 

Gestor výučby: doc. MUDr. Viliam Mojto, PhD., MHA

 

Prednášky a stáže

Prednášky z Internej medicíny 5 prebiehajú v posluchárni UNB Kramáre podľa rozpisu v rozvrhu. Za prednášky sú zodpovedné jednotlivé špecializované kliniky. 

Rozpis stáží s náplňou ako aj rozpisom vyučujúcich je uvedený na webových stránkach kliník, na ktorých výučba prebieha.

Hodnotenie:

Hodnotenie predmetu bude realizované formou zápočtového testu. Testové preskúšanie zrealizuje III. Interná klinika LFUK v termínoch skúškového obdobia, uvedených na webovej stránke V. internej kliniky a v systéme AIS2. Prihlasovanie je cez systém AIS2.

NÁLPŇ STÁŽÍ Interná medicína 5 - letný semester

Náplňou výučby v letnom semestri je pneumológia, geriatria, fyziatria a balneológia a pracovné lekárstvo.

Študenti si majú osvojiť teoretické znalosti a praktické zručnosti pri diagnostike a liečbe základných chorobných jednotiek v pneumológii, geriatrii, fyziatrii a v pracovnom lekárstve. Pochopiť patofyziologickú podstatu ochorení. Získať poznatky pre diferenciálno-diagnostickú úvahu. Stáže prebiehajú na špecializovaných pracoviskách. 

Stáže: 
 1. Pracovné lekárstvo - Taktika odberu a spracovania pracovnolekárskej anamnézy. Modelové pracovné anamnézy pri vybraných poškodeniach zdravia z práce. Diagnostika chorôb z povolania. Vyšetrovacie metódy v pracovnom lekárstve (funkčné laboratórium - spirometria, fotopletyzmografia).
 2. Pracovné lekárstvo - RTG diagnostika profesionálnych ochorení pľúc. Diagnostika profesionálnych poškodení kostrosvalového aparátu.
 3. Pracovné lekárstvo - Vyšetrenie intoxikovaného pacienta. Práca s toxikologickou databázou v Toxikologickom centre. Algoritmus podávania toxikologických informácií.
 4. Geriatria - Základy klinickej geriatrie. Definícia, epidemiológia, organizícia starostlivosti v geriatria. Starnúci organizmus, osobitosti klinického obrazu, diagnostiky a liečby.
 5. Geriatria - Aplikácia základov klinickej geriatrie v klinickej praxi. Internistické vyšetrenie a zhodnotenie pacienta s aplikovaním poznatkov z geriatrie.
 6. Fyziatria v internej medicíne - účinok fyzikálnych podnetov, teploliečba, vodoliečba, inhalačná liečba, masáž. Balneológia. Klimatická liečba. Fyzikálna terapia pri srdcovocievnych chorobách, chorobách dýchacích ústrojov, tráviacich ústrojov, chorobách pohybového systému.
 7. Pneumológia - Rozbor základných vyšetrovacích metodík v pneumológii, popis RTG snímky, CT hrudníka, bronchoskopické vyšetrenie. Funkčné vyšetrenie pľúc. Spirometria. Akútna respiračná insuficiencia.
 8. Pneumológia - Tuberkulóza pľúc. Diferenciálna diagnostika tuberkulózy v rtg obraze. Liečebné režimy tuberkulózy.
 9. Pneumológia - Zápaly a nádory priedušiek a pľúc. Absces pľúc. Emfyzém pľúc. Pleurálna punkcia. Chronická obštrukčná choroba pľúc. Asthma bronchiale. Cor pulmonale chronicum. Pľúcne nádory. Súhrnné vyšetrenie a spracovanie dokumentácie u pacienta s ochorením respiračného systému, vrátane návrhu a hodnotenia relevantných pomocných vyšetrení.

Zápočtový test sa píše v skúškovom období letného semestra na gestorskej klinike.