Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

5. ročník

Zimný semester 2017/18

Gestorská klinika pre výučbu Internej medicíny 4 pre 5. ročník VL v zimnom semestri 2017/18 je I. interná klinika LFUK a UNB, Mickiewiczova 13, Bratislava.

Gestor výučby: doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.

Prednášky a stáže

Prednášky z Internej medicíny 4 prebiehajú v posluchárni I. internej kliniky LFUK, Mickiewiczova 13 (1.poschodie). Rozpis prednášok je uvedený na stránke I. internej kliniky.

Rozpis stáží s náplňou ako aj rozpisom vyučujúcich je uvedený na webových stránkach kliník, na ktorých výučba prebieha.

Hodnotenie

Hodnotenie bude realizované formou zápočtového testu a ústnej skúšky z internej medicíny. Zápočtový test bude súčasťou skúšky, a jeho úspešné absolvovanie je podmienkou pripustenia k ústnej skúške. Skúška a testy budú realizované na I. internej klinike LFUK. Termíny budú vypísané na webovej stránke I. internej kliniky v novembri. Zoznam otázok bude zverejnený mesiac pred prvým termínom skúšky. Na skúšku sa zapisuje cez systém AIS-2. 

PREDNÁŠKY z Internej medicíny 4 - zimný semester 2017/18

Prednášky sa konajú v posluchárni I. Internej kliniky, Mickiewiczova 13 od 14:30 hod

16.10.2017
Reumatoidná artritída. Sjögrenov syndróm. Reumatoidná vaskulitída. Feltyho syndróm. Caplanov syndróm. Stillov syndróm. Juvenilná reumatoidná artritída. doc. MUDr. Emoke Šteňová, PhD.

23.10.2017
Palindromický reumatizmus. Lupus erthematodes.Polymyozitída. Dermatomyozitída. Vaskulitídy-periarteritis nodosa. Wegenerova granulomatóza.
doc. MUDr. Emõke Šteňová, PhD.

30.10.2017
Séronegatívne spondylartritídy (ankylozujúca spondyl-artritída, psoriatická artritída, Behcetov syndróm, reaktívna artritída, infekčná artritída, Lymská choroba). Dna.
doc. MUDr. Emõke Šteňová, PhD.

06.11.2017
Choroby hypofýzy a hypotalamu. Endokrinne inaktívne a aktívne tumory hypofýzy. Akromegália a gigantizmus. Hyperprolaktinémia. Syndróm inadekvátnej sekrécie ADH.
doc. Mudr. Soňa Kiňová, PhD.

13.11.2017
Cushingova choroba a Cushingov syndróm. Primárny hyperaldosteronizmus. Addisonova choroba, sek. insuficiencia nadobličiek Adrenogenitálny syndróm. Choroby drene nadobličiek.
doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.

20.11.2017
Štítna žľaza. Hypertyreóza a hypotyreóza. Endemická struma. Tyreoiditída. Nádory štítnej žľazy.
prof. MUDr. Stanislav Oravec, PhD.

27.11.2017
Prištítne telieska - ochorenia s ich hyperfunkciou a hypofunkciou. Diabetes mellitus.
doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.

05.12.2017
Diabetes mellitus komplikácie. Paraneoplastické endokrinopatie.
doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.

12.12.2017
Testes - primárna a sekundárna testikulárna insuficiencia. Nádory testes. Ováriá - ovariálna insuficiencia, nádory ovárií. Karcinóm prsníka. Problémy akútnej medicíny. Indikácia k operačnému výkonu, hodnotenie rizík.
doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.

19.12.2017
Problémy akútnej medicíny. Indikácia k operačnému výkonu, hodnotenie rizík.
doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.

NÁPLŇ STÁŽÍ z Internej medicíny 4 - zimný semester

Náplňou výučby v zimnom semestri je reumatológia, endokrinológia, diabetológia a akútne stavy v internej medicíne.

Študenti si majú osvojiť teoretické znalosti a praktické zručnosti pri diagnostike a liečbe základných chorobných jednotiek v endokrinológii, diabetológii a reumatológii. Pochopiť patofyziologickú podstatu ochorení. Získať poznatky pre diferenciálno-diagnostickú úvahu. Osobitná stáž je venovaná akútnym stavom v internej medicíne.

Stáže: 
  1. Reumatológia - Klinické situácie pri „internistických“ ochoreniach kĺbov, kostí a spojiva. Základy diagnostiky a liečby v reumatológii. Indikácie biologickej liečby v reumatológii.
  2. Osteológia - Klinické situácie pri „internistických“ ochoreniach kĺbov, kostí a spojiva. Osteoporóza – základy diagnostiky a hlavné princípy liečby a prevencie. Denzitometria. 
  3. Endokrinológia - Klinické situácie pri ochoreniach hypotalamu, hypofýzy. Ochorenie hypofýzy – patofyziológia, klinický obraz, diagnostika a základné princípy liečby.
  4. Endokrinológia - Klinické situácie pri ochoreniach štítnej žľazy a prištítnych teliesok. Ochorenia štítnej žľazy. Vyšetrenie pacienta – fyzikálny nález, laboratórne a pomocné vyšetrenia, funkčné testy a základy liečby.
  5. Endokrinológia - Klinické situácie pri ochoreniach nadobličiek. Ochorenia kôry a drene nadobličiek. Vyšetrenie pacienta – fyzikálny nález, laboratórne a pomocné vyšetrenia, funkčné testy a základy liečby.
  6. Endokrinológia - Diferenciálna diagnostika sekundárnej hypertenzie.
  7. Diabetológia - Diagnostika diabetes mellitus. Hlavné princípy liečby. Zásady liečby inzulínom a PAD. 
  8. Diabetológia - Manažment akútnych a chronických komplikácií diabetes mellitus.
  9. Výučba v simulačnom centre LFUK - Akútne stavy v internej medicíne a ich manažment. 
  10. Indikovanie operačného výkonu a predoperačná príprava z pohľadu internej medicíny. Kompletné vyšetrenie a spracovanie chorobopisu pacienta s interným ochorením. 

 Zápočtový test sa píše pred skúškou z internej medicíny.

SKÚŠKA z Internej medicíny - zimný semester

Po splnení kritérií 100% účasti na stážach sa študent môže prihlásiť na termín skúšky.

Povinnou súčasťou skúšky je písomný test. Test sa považuje za úspešne absolvovaný v prípade, že študent dosiahne minimálne 60% správnych odpovedí. Ak študent dosiahne menej ako 60% správnych odpovedí, skúška bude hodnotená známkou "Fx" a študent musí test opakovať. Po úspešnom absolvovaní písomného testu nasleduje ústna časť skúšky

Podmienkou úspešného absolvovania ústnej skúšky je: 
(1) úspešné absolvovanie písomného testu
(2) úspešné zodpovedanie 3 otázok

V prípade že študent neuspeje na ústnej skúške tak na opravnom termíne skúšky už test nepíše.

Otázky na ústnu skúšku

Testové otázky

Výsledná klasifikácia je nasledovná: 

ZnámkaHodnotenie
Avýborne (vynikajúce výsledky)
Bveľmi dobre (nadpriemerné výsledky)
Cdobre (priemerné výsledky)
Duspokojivo (prijateľné výsledky)
Edostatočne (spĺňajúce minimálne kritériá)
Fxnedostatočne (vyžaduje sa ďalsia práca)