Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

4. ročník

Letný semester

Gestorská klinika pre výučbu Internej medicíny 3 pre 4. ročníka VL v letnom semestri 2019/20 je I. interná klinika LFUK a UNB, Mickiewiczova 13, Bratislava.

Gestor výučby: doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.

 

Prednášky a stáže

Prednášky prebiehajú v posluchárni I. internej kliniky LFUK, UNB - Nemocnica Satré mesto, Mickiewiczova 13, 1.posch. Rozpis prednášok je uvedený na stránke I. internej kliniky LFUK.

Rozpis stáží s náplňou ako aj rozpisom vyučujúcich je uvedený na webových stránkach kliník, na ktorých výučba prebieha.

Hodnotenie:

Hodnotenie predmetu bude realizované hromadne formou zápočtového testu. Podrobné informácie o testovom skúšaní ako termíny budú uvedené na webovej stránke I. internej kliniky. Prihlasovanie je cez systém AIS2.

NÁPLŇ STÁŽÍ Interná medicína 3 - letný semester

Náplňou výučby v zimnom semestri je gastroenterológia a hematológia.

Študenti si majú osvojiť teoretické znalosti a praktické zručnosti pri diagnostike a liečbe základných chorobných jednotiek v gastroenterológii, hepatológii a hematológii. Pochopiť patofyziologickú podstatu ochorení. Získať poznatky pre diferenciálno-diagnostickú úvahu. 

Stáže: 
  1. Fyzikálne vyšetrenie brucha. Zobrazovacie vyšetrovacie metódy v gastroenterológii (USG vyšetrenie abdomenu, irigografia, enteroklýza, CT, NMR). Pomocné laboratórne vyšetrovacie metódy v gastroenterológii s dôrazom na hematologické a biochemické testy.
  2. Akútne stavy (komplikácie) v gastroenterológii s ťažiskom na akútne krvácanie.
  3. Endoskopické vyšetrenie gastrointestinálneho traktu. Punkcia ascitu.
  4. Zápalové ochorenia čreva. Nešpecifické zápalové choroby čreva (IBD). Ochorenia hrubého čreva.
  5. Ochorenia pečene. Cirhóza pečene, diagnostika, klinické nálezy a základy terapie. Biopsia pečene.
  6. Anémie. Krvná transfúzia – indikácia, kontraindikácie, postup, komplikácie.
  7. Leukémie. Splenomegália. Lymfadenopatia. Poruchy zrážania krvi.

Ukončenie: zápočtový test. Podrobnosti o teste určí gestor výučby pre daný semester a akademický rok.