Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

3. ročník

NÁPLŇ STÁŽÍ z Internej propedeutiky

 

Náplňou výučby v zimnom semestri je propedeutika vnútorného lekárstva.

Medici si majú osvojiť teoretické a praktické základy propedeutických vyšetrovacích metód v internej medicíne, ich uplatnenie pri vyšetrení pacienta a spracovaní chorobopisu. Morálno-etické princípy v komunikácii s pacientom. Interpretácia symptómov a syndromológia v diagnostike. Základy pomocných vyšetrovacích metód v internej medicíne.

Stáže:
 1. Demonštrácia a nácvik anamnestického rozhovoru s pacientom. Vysvetlenie základných pojmov. Analýza chorobného stavu od symptómov ku diagnóze. Základy zdravotníckej dokumentácie. 
 2. Základy fyzikálneho vyšetrenia. Status praesens generalis a jeho zložky. Fyzikálne vyšetrenie hlavy a krku. Opakovanie nácviku anamnestického rozhovoru.
 3. Vyšetrenie hrudníka I – inšpekcia, palpácia, perkusia. Praktický nácvik fyzikálneho vyšetrenia, demonštrácia patologických nálezov. Opakovanie nácviku anamnestického rozhovoru.
 4. Vyšetrenie hrudníka II – auskultácia pľúc a srdca. Demonštrácia a nácvik auskultácie. Základné auskultačné nálezy (fyziologické a patologické). Opakovanie nácviku anamnestického rozhovoru a fyzikálneho vyšetrenia.
 5. Základy elektrokardiografie – vyhodnotenie normálneho a patologického EKG záznamu. Demonštrácia patologických kriviek s vysvetlením klinického obrazu. Ostatné vyšetrovacie metódy v kardiológii (echokardiografia. invazívne vyšetrovacie metódy). Opakovanie nácviku anamnestického rozhovoru a fyzikálneho vyšetrenia.
 6. Fyzikálne vyšetrenie brucha – inšpekcia, perkusia, palpácia a auskultácia. Praktický nácvik fyzikálneho vyšetrenia, demonštrácia patologických nálezov. Opakovanie nácviku anamnestického rozhovoru a fyzikálneho vyšetrenia.
 7. Fyzikálne vyšetrenie končatín, muskulo-skeletálneho aparátu a ciev. Praktický nácvik fyzikálneho vyšetrenia, demonštrácia patologických nálezov. Opakovanie nácviku anamnestického rozhovoru a fyzikálneho vyšetrenia.
 8. Základy röntgenológie. Čítanie RTG snímku hrudníka, natívneho snímku brucha, kontrastných vyšetrovacích metód v rádiológii a demonštrácia skiaskopického vyšetrenia hrudníka. Ukážky RTG snímkov. Opakovanie nácviku anamnestického rozhovoru a fyzikálneho vyšetrenia.
 9. Vyšetrovacie metódy v internej medicíne – endoskopické vyšetrenie, funkčné testy, bioptické vyšetrenie, sonografia orgánov dutiny brušnej. Opakovanie nácviku anamnestického rozhovoru a fyzikálneho vyšetrenia pacienta.
 10. Biochemické vyšetrenie krvi, hematologické vyšetrenia, vyšetrenie moču a močového sedimentu. Samostatné vyšetrenie pacienta a spracovanie chorobopisu.

Zápočtový test sa píše pred skúškou z internej propedeutiky.

Letný semester

Gestorská klinika pre výučbu Internej medicíny 1 pre 3. ročník VL v letnom semestri 2019/20 je V. interná klinika LFUK a UNB, Ružinovská 6, Bratislava.

Gestor výučby: prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP

 

Prednášky a stáže

Prednášky z Internej medicíny 1 prebiehajú vo Viacúčelovej sále Nemocnice Ružinov, prízemie (od hlavného vchodu napravo). Rozpis prednášok je uvedený na webovej stránke V. internej kliniky LFUK.

Rozpis stáží s náplňou ako aj rozpisom vyučujúcich je uvedený na webových stránkach kliník, na ktorých výučba prebieha.

Hodnotenie

Hodnotenie predmetu bude realizované formou zápočtového testu. Termíny testov budú hromadne písané na V. internej klinike LFUK a UNB ku koncu semestra a počas skúškového obdobia LS. Podrobné pravidlá a logistika budú uvedené na webovej stránke kliniky. Prihlasovanie bude cez systém AIS2.

NÁPLŇ STÁŽÍ Interná medicína 1 - letný semester

Náplňou výučby v letnom semestri je kardiológia.

Študenti si majú osvojiť teoretické znalosti a praktické zručnosti pri diagnostike a liečbe základných chorobných jednotiek v kardiológii. Pochopiť patofyziologickú podstatu ochorení KV systému. Získať poznatky pre diferenciálno-diagnostickú úvahu v kardiológii.

Stáže:
 1. Ischemická choroba srdca. Vyšetrenie pacienta, odber anamnézy so zameraním na príznaky ICHS, základná diagnostika a zásady liečby.  
 2. Chlopňové chyby. Zápaly srdca. Kardiomyopatie. Vyšetrenie pacienta, odber anamnézy so zameraním na príznaky ochorení chlopní a zápal srdca, základná diagnostika a zásady liečby.  
 3. EKG – popis normálneho ekg a jednotlivé patologické nálezy na ekg. 
 4. Poruchy srdcového rytmu. Vyšetrenie pacienta, odber anamnézy u pacienta s poruchami rytmu, základná diagnostika a zásady liečby.  
 5. Srdcové zlyhanie. Vyšetrenie pacienta, odber anamnézy u pacienta so srdcovým zlyhávaním, základná diagnostika a zásady liečby.  
 6. Pomocné vyšetrenia v kardiológii. RTG diagnostika v kardiológii. Echokardiografia, ergometria, HUT. 
 7. Edém – lymfatický, kardiálny, venookluzívny. Ochorenia periférnych ciev. 
 8. Artériová hypertenzia. Spracovanie chorobopisu u pacienta s hypertenznou chorobou a s ochoreniami ciev.
 9. Komplexné vyšetrenie pacienta a spracovanie chorobopisu pacienta s ochorením kardiovaskulármeho systému.  

Ukončenie: zápočtový test. Podrobnosti o teste určí gestor výučby pre daný semester a akademický rok.