Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

3. ročník

Zimný semester 2017/18

Gestorská klinika pre výučbu Internej propedeutiky pre 3. ročník VL v zimnom semestri 2017/18 je III. interná klinika LFUK a UNB.

Gestor výučby: doc. MUDr. Viliam Mojto, CS., MHA

 

Prednášky a stáže

Prednášky z Internej propedeutiky prebiehajú v posluchárni UNB Kramáre, prízemie (vpravo od vchodu). Rozpis prednášok je uvedený na stránke III. internej kliniky LFUK.

Rozpis stáží s náplňou ako aj rozpisom vyučujúcich je uvedený na webových stránkach kliník, na ktorých výučba prebieha.

Povinnou súčasťou výučby je aj jedna stáž na Ústave simulačného a virtuálneho vzdelávania LFUK. Simulátor bude využitý najmä na praktickú výučbu vyšetrenia hrudníka (auskultácia pľúc a srdca). Rozpis termínov je uvedený nižšie. Výučbu na ústave zabezpečia vybraní odborní asistenti. Vzhľadom na kapacity ústavu sa rozhodlo, že v jeden deň budú absolvovať stáž 2 študijné skupiny s rozličným začiatkom výučby:
- jedna študijná skupina bude mať výučbu od 8:00 do 11:00 hod
- druhá študijná skupina bude mať výučbu od 11:30 do 14:30 hod 
Medici danej skupiny sa v daný deň a čas dostavia priamo na Ústav simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania LF UK, Sasinkova ul. 4 (v ten deň nemajú stáž na príslušnej klinike).

Hodnotenie:

Hodnotenie predmetu bude realizované formou zápočtového testu a ústnej skúšky z internej propedeutiky. Zápočtový test bude súčasťou skúšky a jeho úspešné absolvovanie je podmienkou pripustenia na ústnu skúšku. Zoznam termínov bude uvedený na webovej stránke III. internej kliniky a v systéme AIS2. Prihlasovanie je cez systém AIS2. Bližšie informácie budú zverejnené v priebehu semestra. 

PREDNÁŠKY z Internej propedeutiky - 3.ročník - ZS 2017/18

KEDY: pondelok 14:30 - 17:20 hod (2.-14.týždeň v ZS 2017/18)
KDE: Poslucháreň č. 1, Nemocnica akad. L. Dérera, Limbová 5, Bratislava

25.09.2017
Úvod, subšpecializácie internej medicíny a ich základné diagnózy. História internej medicíny. Dokumentácia v internej medicíne. Etika internistu. Anamnéza - jej súčasti a význam.
doc. MUDr. Mária Szántová, PhD.

02.10.2017
Interné vyšetrenie pacienta. Status praesens generalis. Vyšetrenie hlavy, krku a končatín.
prof. MUDr. Viera Kupčová, CSc.

09.10.2017
Symptomatológia a syndromológia (najčastejšie symptómy).
doc. MUDr. Mária Szántová, PhD.

16.10.2017
EKG - jeho časti a základný popis.
prof. MUDr. Viliam Bada, CSc.

23.10.2017
Zobrazovacie a laboratórne vyšetrenia v internej medicíne (RTG hrudníka a brucha, USG, CT, MRI, a iné zobrazovacie metódy, biochemické vyšetrenia, vyšetrenie krvného obrazu, vyšetrenie moča).
doc. MUDr. Viliam Mojto, CSc., MHA

30.10.2017
Kardiologický pacient - symptómy, anamnéza, klinické vyšetrenie, syndrómy.
prof. MUDr. Viliam Bada, CSc.

06.11.2017
Pneumologický pacient - symptómy, anamnéza, klinické vyšetrenie, syndrómy.
prof. MUDr. Viera Kupčová, CSc.

13.11.2017
Gastroenterologický pacient - symptómy, anamnéza, klinické vyšetrenie, syndrómy.
doc. MUDr. Mária Szántová, PhD.

20.11.2017
Endokrinologický a diabetologický pacient - symptómy, anamnéza, klinické vyšetrenie, syndrómy.
doc. MUDr. Viliam Mojto, CSc., MHA

27.11.2017
Reumatologický pacient - symptómy, anamnéza, klinické vyšetrenie, syndrómy.
prof. MUDr. Viera Kupčová, CSc.

04.12.2017
Nefrologický pacient - symptómy, anamnéza, klinické vyšetrenie, syndrómy.
doc. MUDr. Viliam Mojto, CSc., MHA

11.12.2017
Hematologický pacient - symptómy, anamnéza, klinické vyšetrenie, syndrómy.
doc. MUDr. Mária Szántová, PhD.

18.12.2017
Angiologický pacient - symptómy, anamnéza, klinické vyšetrenie, syndrómy.
prof. MUDr. Viliam Bada, CSc.

Účasť na prednáškach je POVINNÁ a odporúčame ju!!! Na každej prednáške bude kontrola prezencie.

NÁPLŇ STÁŽÍ z Internej propedeutiky

 

Náplňou výučby v zimnom semestri je propedeutika vnútorného lekárstva.

Medici si majú osvojiť teoretické a praktické základy propedeutických vyšetrovacích metód v internej medicíne, ich uplatnenie pri vyšetrení pacienta a spracovaní chorobopisu. Morálno-etické princípy v komunikácii s pacientom. Interpretácia symptómov a syndromológia v diagnostike. Základy pomocných vyšetrovacích metód v internej medicíne.

Stáže:
  1. Demonštrácia a nácvik anamnestického rozhovoru s pacientom. Vysvetlenie základných pojmov. Analýza chorobného stavu od symptómov ku diagnóze. Základy zdravotníckej dokumentácie. 
  2. Základy fyzikálneho vyšetrenia. Status praesens generalis a jeho zložky. Fyzikálne vyšetrenie hlavy a krku. Opakovanie nácviku anamnestického rozhovoru.
  3. Vyšetrenie hrudníka I – inšpekcia, palpácia, perkusia. Praktický nácvik fyzikálneho vyšetrenia, demonštrácia patologických nálezov. Opakovanie nácviku anamnestického rozhovoru.
  4. Vyšetrenie hrudníka II – auskultácia pľúc a srdca. Demonštrácia a nácvik auskultácie. Základné auskultačné nálezy (fyziologické a patologické). Opakovanie nácviku anamnestického rozhovoru a fyzikálneho vyšetrenia.
  5. Základy elektrokardiografie – vyhodnotenie normálneho a patologického EKG záznamu. Demonštrácia patologických kriviek s vysvetlením klinického obrazu. Ostatné vyšetrovacie metódy v kardiológii (echokardiografia. invazívne vyšetrovacie metódy). Opakovanie nácviku anamnestického rozhovoru a fyzikálneho vyšetrenia.
  6. Fyzikálne vyšetrenie brucha – inšpekcia, perkusia, palpácia a auskultácia. Praktický nácvik fyzikálneho vyšetrenia, demonštrácia patologických nálezov. Opakovanie nácviku anamnestického rozhovoru a fyzikálneho vyšetrenia.
  7. Fyzikálne vyšetrenie končatín, muskulo-skeletálneho aparátu a ciev. Praktický nácvik fyzikálneho vyšetrenia, demonštrácia patologických nálezov. Opakovanie nácviku anamnestického rozhovoru a fyzikálneho vyšetrenia.
  8. Základy röntgenológie. Čítanie RTG snímku hrudníka, natívneho snímku brucha, kontrastných vyšetrovacích metód v rádiológii a demonštrácia skiaskopického vyšetrenia hrudníka. Ukážky RTG snímkov. Opakovanie nácviku anamnestického rozhovoru a fyzikálneho vyšetrenia.
  9. Vyšetrovacie metódy v internej medicíne – endoskopické vyšetrenie, funkčné testy, bioptické vyšetrenie, sonografia orgánov dutiny brušnej. Opakovanie nácviku anamnestického rozhovoru a fyzikálneho vyšetrenia pacienta.
  10. Biochemické vyšetrenie krvi, hematologické vyšetrenia, vyšetrenie moču a močového sedimentu. Samostatné vyšetrenie pacienta a spracovanie chorobopisu.

Zápočtový test sa píše pred skúškou z internej propedeutiky.

SKÚŠKA z Internej propedeutiky - zimný semester

Po splnení kritérií 100% účasti na stážach sa študent môže prihlásiť na termín skúšky.

Povinnou súčasťou skúšky je písomný test. Test sa považuje za úspešne absolvovaný v prípade, že študent dosiahne minimálne 60% správnych odpovedí. Ak študent dosiahne menej ako 60% správnych odpovedí, skúška bude hodnotená známkou "Fx" a študent musí test opakovať.

Po úspešnom absolvovaní písomného testu nasleduje ústna časť skúšky. Podmienkou úspešného absolvovania ústnej skúšky je:
(1) úspešné absolvovanie písomného testu,
(2) úspešné zodpovedanie 3 otázok,
(3) úspešné popísanie predloženého EKG záznamu a RTG snímku.

Otázky na ústnu skúšku

Testové otázky 

Výsledná klasifikácia je nasledovná: 

ZnámkaHodnotenie
Avýborne (vynikajúce výsledky)
Bveľmi dobre (nadpriemerné výsledky)
Cdobre (priemerné výsledky)
Duspokojivo (prijateľné výsledky)
Edostatočne (spĺňajúce minimálne kritériá)
Fxnedostatočne (vyžaduje sa ďalsia práca)

V prípade že študent neuspeje na ústnej skúške tak na opravnom termíne skúšky už test nepíše.