Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Študijná literatúra

Povinná literatúra:

KIŇOVÁ, S., HULÍN, I., a kol. Interná medicína. Bratislava: ProLitera 2013, 1136 s. ISBN 978-80-970253-9-7

HRUŠOVSKÝ, Š. a kol. Internistická propedeutika. Bratislava: Herba, 2013. 800 s. ISBN978-80-89171-72-9

TAKÁČ, M. a kol. Propedeutika vnútorného lekárstva. Martin: Osveta, 1998. 308 s. ISBN 80-88824-73-7. 

BADA, V. Základy klinickej elektrokardiografie. Bratislava: Univerzita Komenského, 2016. 5.prepracované vydanie, 124 s. ISBN 978-80-223-4110-3. 

PAYER J., a kol. Vybrané klasifikácie v internej medicíne. Bratislava: Herba, 2016. 76 s. ISBN 978-80-89631-47-5

KIŇOVÁ, S., ĎURIŠ, I., HULÍN, I. Od symptómu k diagnóze a liečbe. Bratislava: Prolitera, 2013. 1134 s. ISBN 978-80-89668-01-4

KLENER, P. et al. Propedeutika ve vnitřním lékařství. Praha: Karolinum, Galén, 2009. 3. preprac. a dopl. vyd. 324 s. ISBN ISBN: 978-80-7262-643-4.

CHROBÁK, L. a kol. Propedeutika vnitřního lékařství. Praha: Grada Publ., 2007. Nové prepac., doplnené vydanie. 243 s.  ISBN 978-80-2471-309-0

Odporúčaná literatúra:

ĎURIŠ,  I., HULÍN,  I., BERNADIČ, M.,  eds. Princípy  internej medicíny I-III. Bratislava: SAP,  2001. 2951 s. ISBN 80-88908-69-8. 

KLENER, P. et al. Vnitřní  lékařství. Praha: Karolinum, Galén, 2011. 4. preprac. a dopl. vyd. 1174 s. ISBN 978-80-7262-705-9.

ČEŠKA, R., TESAŘ, V., DÍTĚ, P., ŠTULC, T., a kol. Interna. Praha: Triton, 2010, 855 s. ISBN 978-80-7387-423-0

CHROBÁK, L. a kol. Propedeutika vnitřního lékařství. Praha: Grada Publ., 2007 (nové prepac., doplnené vydanie). 243 s.  ISBN 978-80-2471-309-0

ŠTVRTINOVÁ. V. a kol. Bolesť končatín. Bratislava: SAP, 2012, 165 s. ISBN 978-80-89607-05-1

BOROVSKÝ, M., PAYER, J., a kol. Gynekologická endokrinológia. Bratislava: Herba, 2016. 248 s. ISBN 978-80-89631-57-3 

PAYER, J., BOROVSKÝ, M., a kol. Osteoporóza u vybraných ochorení. Bratislava: Herba, 2014. 192 s. ISBN 978-80-89631-19-3 

PAYER, J., KILLINGER Z., a kol. Osteoporóza. Bratislava: Herba, 2012, 256 s. ISBN 978-80-89171-94-1

MOJTO, V.: Vybrané kapitoly z klinickej diabetológie. Bratislava: Asklepios, 2016, 115 s. ISBN 978-80-7167-182-4.

BÁLINT, O. a kol. Infektológia a antiinfekčná terapia. 2.preprac. a dopl. vyd. Martin: Osveta, 2007. 590 s. ISBN 80-8063-222-7. 

KRČMÉRY, S., DÚBRAVA, M., KRČMÉRY, V., HROMEC, J., a kol. Antiinfekčná chemoterapia pre prax. Bratislava: Univerzita Komenského, 2011. 460 s. ISBN978-80-223-2995-8. 

KIŇOVÁ, S., HULÍN, I., et al. Choroby tráviaceho systému. Bratislava: ProLitera, 2011. 200 s. ISBN 978-80-970253-5-9

HEGYI, L., KRAJČÍK, Š. Geriatria. Bratislava: Herba, 2010. 601 s. ISBN 978-80-89171-73-6

KRAHULEC, B., FÁBRYOVÁ Ľ., HOLÉCZY, P., KLIMEŠ I., a kol. Klinická obezitológia. Brno: Facta Medica, s.r.o., 2013. 336 s. ISBN 978-80-904731-7-1

MOKÁŇ, M., MARTINKA, E., GALAJDA, P., a kol. Diabetes mellitus a vybrané metabolické ochorenia. Martin: Vydavateľstvo P+M, 2008. 1003 s. ISBN  978-80-969713-9-8

GAVORNÍK, P. Všeobecná angiológia. 2. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 2001. 276 s. 

URBAN, Š.: Priedušková astma. Diagnostika a terapia. Bratislava: Herba, 2015, 240 s. ISBN 978-80-89-631-39-1.  

REDHAMMER, R. a kol. Tuberkulóza. Bratislava: Univerzita Komenského, 2000. 72 s. ISBN 80-223-1475-7. 

BUCHANCOVÁ, J. a kol. Pracovné lekárstvo a toxikológia. Martin: Osveta, 2003. 1135 s. ISBN 80-8063-113-1. 

REDHAMMER, R., REDHAMMEROVÁ, A. Spánkové poruchy dýchania. Bratislava: SAP, 2004. 100 s. ISBN 80-89104-54-1. 

ROZBORILOVÁ, E., SOLOVIČ, I. a kol. Tuberkulóza a mykobakteriózy. Bratislava: Univerzita Komenského, 2009. 84 s. ISBN 978-80-223-2577-6

ŠTVRTINOVÁ, V. a kol. Venózny tromboembolizmus, prevencia, liečba. Bratislava: Herba, 2009. 240 s. ISBN 978-80-89171-63-7

SOUČEK, M. a kol. Vnitřní lékařství. Praha: Grada, 2011. 1808 s. ISBN 978-80-247-2110-1

ŠPINAR, J. a kol. Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí. Praha: Grada, 2008. 255 s. ISBN 9788024717494

KASPER, D., FAUCI, A., HAUSER, S., LONGO, D., JAMESON, L., LOSCALZO J. Harrison´s Priniciples of Internal Medicine 19th ed. New York: McGraw-Hill, 2016. 3000 pp. ISBN 978-0-07-180215-4

GOLDMAN, L. et al. Goldman´s cecil medicine, 25th edition. Philadelphia: Elsevier Saunders, 2016.3024 pp. ISBN 978-1-4577-5017-7

KUMAR, P., CLARK, M. Kumar and Clark´s Clinical Medicine, 9th edition. Elsevier, 2016.1456 pp. ISBN: 978-0-70020-660-16

SWARTZ, MH. Textbook of physical diagnosis: history and examination, 7th edition. Philadelphia: Elsevier Saunders 2014. ISBN: 978-0-3232-2148-1

COLLEDGE, N.R. et al. Davidson´s Principles and Practice of Medicine. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2010. 1376 s.  ISBN 978-0-7020-3085-7

MISTRÍK M. Choroby červených a bielych krviniek. Bratislava ProLitera, 2014. 155 s. ISBN 978-80-89668-02-1

SAKALOVÁ, A.,  BÁTOROVÁ, A.,  MISTRÍK, M., a kol. Klinická hematológia. Osveta Martin 2010. 295 s. ISBN 978-80-8063-324-0  

HOMOLKA, J. Pneumologie. Praha: Galén, 2001, 126 s. ISBN 80-7262-131-9.

 

Bližšie informácie na stránke Akademickej knižnice LFUK.

Zaujímavé výučbové stránky

Simulácia manažmentu pacienta s COVID-19

Rutherford Medicine
Výučbové videá hlavne z oblasti kardiológie.