Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Otázky na skúšky a testy

Pravidlá hodnotenia

Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu/kurzu (ďalej aj „hodnotenie predmetu“) sa uskutočňuje najmä: 

 • priebežnou kontrolou študijných výsledkov počas výučbovej časti daného obdobia štúdia (kontrolné otázky, písomné testy, úlohy na samostatnú prácu, semestrálne práce, referát na seminári a pod.), tzv. hodnotenie kurzu (HK) 
 • skúškou (S) za dané obdobie štúdia; povinnou súčasťou každej skúšky je písomný test.
 • získanie kreditov (ZK) za absolvovanie predmetu.

Skúšky sa konajú v prípade neblokovej výučby v skúškovom období. Skúšku možno robiť najviac trikrát. Rozlišuje sa: riadny termín, 1. opravný termín, 2. opravný termín. Pri opakovaní predmetu/kurzu má študent len dva termíny: riadny termín a 1. opravný termín. 

Obsah skúšky určuje garant výučby predmetu. Študent je povinný ku skúške zvládnuť garantom predmetu predpísaný rozsah učiva.

Skúška môže mať tieto formy a ich kombinácie:

 •  ústna,
 • písomná (test alebo písomná práca)
 • praktická

Konkrétny spôsob kontroly štúdia a spôsobu vyhodnotenia kontroly zverejní zodpovedný pedagóg na webovej stránke kliniky do prvého dňa začiatku semestra. Uverejnenie zoznamu všetkých skúšobných otázok zabezpečí prednosta kliniky minimálne 1 mesiac pred prvým možným termínom skúšky z daného predmetu/kurzu v dátovej forme na webovej stránke fakulty, resp. výučbového pracoviska.

Ak sa z príslušného predmetu konajú praktické cvičenia, semináre alebo stáže, je ich absolvovanie podmienkou na udelenie hodnotenia a podmienkou na konanie skúšky. Pracovisko nesmie skúšať študenta, ktorý neabsolvoval výučbu. 

Na hodnotenie študijných výsledkov sa na UK používa stupnica, ktorú tvorí šesť klasifikačných stupňov:

 •  A - výborne (vynikajúce výsledky) (numerická hodnota 1)
 • B - veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) (1.5)
 • C - dobre (priemerné výsledky) (2)
 • D - uspokojivo (prijateľné výsledky) (2.5)
 • E - dostatočne (výsledky spĺňajú iba minimálne kritériá) (3)
 • FX - nedostatočne (výsledky nespĺňajú ani minimálne kritériá) (4).

Klasifikácia testov z internej medicíny je nasledovná:

PercentáZnámkaHodnotenie
100 - 91%Avýborne (vynikajúce výsledky)
90 - 81%Bveľmi dobre (nadpriemerné výsledky)
80 - 73%Cdobre (priemerné výsledky)
72 - 66%Duspokojivo (prijateľné výsledky)
65 - 60%Edostatočne (spĺňajúce minimálne kritériá)
≤ 59%Fxnedostatočne (vyžaduje sa ďalsia práca)