Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Letná prax

V zmysle Študijného poriadku LFUK (čl. 20) je študent povinný vykonať prax v plnom rozsahu podľa vypracovanej náplne v období po absolvovaní výučbových týždňov letného semestra do konca akademického roka.

Študent môže prax z ošetrovateľstva 1 (ošetrovateľstvo v internistických odboroch) a internej medicíny absolvovať na klinikách LFUK v rámci Univerzitnej nemocnice Bratislava, UNsP Milosrdní bratia, ale aj v iných nemocniciach na Slovensku a v zahraničí.

 

Prax na pracoviskách UN Bratislava

O možnosti absolvovania praxe na jednotlivých klinikách sa študent informuje priamo na sekretariátoch príslušných kliník UNB. Následne musí študent vypísať žiadosť adresovanú Riaditeľstvu UNB o možnosti absolvovať letnú prax na zvolenom pracovisku, ktorú ešte pred podaním na Riaditeľstvo UNB, Pažitkova 4, Bratislava musí potvrdiť prednosta príslušnej kliniky (musí súhlasiť s vykonaním praxe), na ktorej bude študent absolvovať letnú prax. Uvedené tlačivo neschvaľuje a nepotvrdzuje garant výučby prof. MUDr. J. Payer, PhD.

Tlačivo

 

Prax na pracoviskách mimo UN Bratislava

Študent môže absolvovať letnú prax aj v iných nemocniciach (mimo UN Bratislava) a to v rámci SR, ak mu to príslušné zdravotnícke zariadenie povolí. Študent si dohodne vykonanie praxe s vedením nemocnice a prednostom/primárom internej kliniky/interného oddelenia. Zoznam pracovísk, s ktorými má LFUK cielene uzavretú dohodu je na Dekanáte LFUK. 

 

Prax v zahraničí

Študent môže absolvovať letnú prax aj v zahraničí, ak mu to príslušné zdravotnícke zariadenie povolí. Študent si dohodne vykonanie praxe s vedením nemocnice a prednostom/primárom internej kliniky. 

 

Potvrdenie a záznamník o praxi

V zmysle § 67 ods. 6 zákona č. 131/2001 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je študent povinný viesť si Záznamník klinickej praxe. Záznamník klinickej praxe je doklad na evidenciu práce študenta, ktorú vykonal počas klinickej praxe a tvorí povinnú súčasť štúdia. Študent sa riadi organizačnými pokynmi v záznamníku. Záznamník klinickej praxe si študenti vyzdvihnú na Dekanáte LFUK.

Na konci praxe vedúci lekár pracoviska (prednosta kliniky, primár oddelenia) potvrdí študentovi tlačivo Potvrdenie o absolvovaní praxe, kde zapíše aj písomné hodnotenie. Tlačivo si môže študent individuálne vytlačiť, alebo vyzdvihnúť na Študijnom oddelení Dekanátu LFUK. Potvrdenie o absolvovaní praxe je študent povinný odovzdať pri zápise.

Potvrdenie na stiahnutie - 2.ročník
Potvrdenie na stiahnutie - 4.ročník

 

Zápočet - získanie kreditov za letnú prax

Potvrdené tlačivo "Potvrdenie o obsolvovaní praxe" a Záznamník klinickej praxe je študent povinný po absolvovaní predpísanej praxe predložiť za účelom udelenia kreditov vyučujúcemu, ktorý je zodpovedný za výučbu v danom akademickom roku. Kredity musíte získať najneskôr do 31. augusta príslušného roku.

<output>Zápočet za letnú prax z Ošetrovateľstva 1 udeľuje Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LFUK, ktorý je za výučbu ošetrovateľstva zodpovedný. Bližšie informácie nájdete na TU.</output>

Kredity za letnú prax z Ošetrovateľstva 1 pre študentov 2. ročníka všeobecného lekárstva udeľuje Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LFUK.

Kredity za letnú prax z internej medicíny pre študentov 4. ročníka všeobecného lekárstva v akad. roku 2022/23 udeľuje doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.-  I. interná klinika LFUK a UNB, .

Za výučbu Ošetrovateľstva 1 je zodpovedný Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LFUK. Ten schvaľuje letnú prax z ošetrovateľstva v zahraničí, na iných pracoviskách a pod.

<output>Zápočet za letnú prax z Ošetrovateľstva 1 udeľuje Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LFUK, ktorý je za výučbu ošetrovateľstva zodpovedný. Bližšie informácie nájdete na TU.</output>

Náplň letnej praxe - OŠETROVATEĽSTVO 1 - 2. ročník

Cieľ klinickej praxe: Realizovať predpísané odborné výkony za účelom získania praktických zručností a skúseností v nemocničnej a ambulantnej starostlivosti (interná, geriatrická klinika/oddelenie).

Sylabus (náplň praxe):

1. Podmienky poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti:

 • organizácia ošetrovateľskej starostlivosti na oddelení / klinike
 • organizácia ošetrovateľskej starostlivosť v ambulancii

2. Starostlivosť o základné potreby pacienta

 • starostlivosť o posteľ chorého
 • podávanie jedla chorým
 • starostlivosť o vylučovanie moču
 • cievkovanie, starostlivosť o pacienta s permanentným katétrom
 • starostlivosť o vyprázdňovanie stolice, podanie klyzmy

3. Meranie a záznam fyziologických funkcií

 • sledovanie telesnej teploty
 • meranie krvného tlaku, dychovej a pulzovej frekvencie
 • záznam do zdravotnej dokumentácie pacienta

4. Odber biologického materiálu na vyšetrenie

 • odber krvi na rôzne druhy vyšetrení
 • odber moču, stolice, ostatných druhov biologického materiálu

5. Aplikácia liekov

 • podávanie liekov per os
 • aplikácia liekov do očí, uší, nosa, na kožu, do konečníka, do pošvy
 • inhalácia, aplikácia kyslíka

6. Vedenie zdravotnej dokumentácie pacienta

 • príjem, prepustenie, preloženie pacienta

Zoznam konkrétnych praktických výkonov je súčasťou Záznamníka klinických výkonov študijného programu všeobecné lekárstvo.

Náplň letnej praxe - INTERNÁ MEDICÍNA - 4. ročník

Počas praxe sa študenti oboznamujú s prácou sekundárneho lekára. Pod vedením lekára povereného prednostom kliniky ev. primárom oddelenia pracujú na lôžkovej i ambulantnej časti, pričom prevláda práca na oddelení.

Študent robí celú dokumentáciu pri prijatí a prepúšťaní pacienta (odbornú anamnézu, píše chorobopisy u nových pacientov a záznamy do dekurzov o pacientoch, ktorí mu boli pridelení, asi 4 - 5 pacientov). Všetky práce vykonáva za vedenia ošetrujúceho lekára.

Okrem toho sa zúčastňuje na vizitách prednostu/primára, pri ktorých sa študent dozvie o hlavných patologických fyzikálnych nálezoch aj u iných pacientov, aby v priebehu letnej praxe získal čím viac z inšpekcie, perkusie, palpácie a auskultácie.

V priebehu celej praxe budú mať študenti semináre, na ktorých za vedenia príslušného lekára majú čítať a hodnotiť EKG nálezy a RTG snímky. Zúčastňujú sa seminárov kliniky, kde samostatne referujú o vybraných vhodných prípadoch ochorenia.

Študenti sú tiež zapojení do praktických diagnostických a terapeutických výkonov: podávanie rôznych druhov injekcií, infúzií, transfúzií (za vedenia lekára), odbery krvi na rôzne vyšetrenia, odbery moču, spúta a iného biologického materiálu.

Pasívne sa zúčastňujú na rôznych punkciách (sternálna, torakálna, abdominálna, hepatálna) a pri rôznych zložitejších vyšetreniach (gastroskopia, bronchoskopia, ultrasonografia, ERCP, biopsia pečene), ako aj pri implantácii kardiostimulátora.

Poslucháči majú vykonať 2 nočné pohotovostné služby. Po nočnej službe nemajú nárok na voľný deň.