Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

6. ročník

Predštátnicová prax

Trvanie predštátnicovej praxe je od 7:30 do 15:30 hod. Každý študent musí mať biele oblečenie, prezuvky a vlastný fonendoskop. Počas predštátnicovej praxe musia medici absolvovať 5 nočných služieb.

Každý utorok a štvrtok od 14:00 do 15:30 sú výberové semináre z internej medicíny pre VI. ročník. Semináre sú realizované online formou cez MS Teams. Účasť na seminároch je povinná.

Väčšinu času má študent stráviť aktívnou prácou na oddelení. Robí vizitu u svojich pacientov vo funkcii mladšieho sekundárneho lekára, pomáha lekárom a sestrám pri príjme pacientov na oddelenie a pri rôznych vyšetreniach.Študent je povinný denne sledovať pacientov, ktorých má na starosti. Má o nich viesť vlastné záznamy do chorobopisu a vždy, keď je to možné, sprevádzať pacienta na vyšetrenia, ktoré má ordinované (napr. EKG, röntgen, usg, gastro atď.). Samozrejmosťou je účasť študentov na veľkej vizite, kde majú referovať o výsledkoch a priebehu choroby u svojich pacientov.

Počas predštátnicovej praxe vypracuje každý študent podrobný "Štátnicový chorobopis" u pacienta, ktorého sledoval. Chorobopis sa má skladať z podrobnej anamnézy, výsledkov fyzikálneho vyšetrenia, výsledkov laboratórnych vyšetrení, podrobnej diskusie a diferenciálnej diagnózy prípadu. Dôležité body správy budú ústne prezentované formou seminára s následnou diskusiou s asistentami kliniky.

Podmienkou udelenia zápočtu je absolvovanie predštátnicovej praxe, aktivita pri kontakte s pacientmi, preukázanie nevyhnutných vedomostí a zručnosti pri ich vyšetrení a tiež úspešná obhajoba referovaného prípadu.

Sylabus predmetu INTERNÁ MEDICÍNA 6:

Pobyt na ambulancii, oboznámenie sa s prácou ambulantného lekára, osvojenie si postupov pri riešení urgentných stavov a naliehavých situácií. Pobyt na onkologickom, hematologicko-transfuziologickom pracovisku. Oboznámenie sa s chodom práce na jednotke intenzívnej starostlivosti - kardiopulmonálna resuscitácia, defibrilácia. Praktická činnosť v rozsahu praxe sekundárneho lekára - účasť na rannej porade, vizita pri lôžku pacientov, referovanie na veľkej vizite, vedenie dokumentácie, návrh diagnostických a liečebných postupov, epikrízy pacientov a diferenciálno-diagnostické rozbory. Prehĺbenie propedeutických vyšetrovacích metód a ich využitie pri tvorbe diagnózy. Hodnotenie výsledkov pomocných vyšetrení. Zdokonalenie sa v diagnostických a štandardných liečebných postupoch vo vnútornom lekárstve. Oboznámenie sa so všetkými štandardnými dostupnými neinvazívnymi metódami používanými v internej medicíne. Predoperačné vyšetrenie a hodnotenie operačného rizika. Samostatné hodnotenie RTG snímok (hrudník, žalúdok, natívna snímka brucha, urografia, cholecystografia, irigografia). Samostatné hodnotenie EKG. Cievkovanie močového mechúra. Odbery biologického materiálu. Venepunkcie, podávanie injekcií a infúzií. Abdominálna punkcia. Pleurálna punkcia a vyšetrenie punktátu. Asistovanie pri rôznych diagnostických a terapeutických výkonoch.
Stáž na odborných pracoviskách - kardiológia, onkológia, hematológia a transfuziológia, laboratórna medicína.

Semináre:

Šok a hypotenzia. Hypertenzia a jej diferenciálna diagnostika. Vyšetrovacie metódy v kardiológii. Preventívna kardiológia. Srdcové zlyhávanie. Ochorenia periférnych ciev. Zásady hemoterapie. Transplantácia kostnej drene. Poruchy hemostázy. Respiračná insuficiencia. Akútne stavy v gastroenterológii. Diferenciálna diagnostika hnačiek. Hepatálna insuficiencia. Akútne stavy v endokrinológii. Osteoporóza. Novinky v reumatológii. Renálna insuficiencia. Zásady liečby diabetes mellitus a akútnych komplikácií DM. Zásady liečby antibiotikami. Poruchy vedomia. Intoxikácie.

Otázky na štátnu skúšku z internej medicíny

Od akademického roku 2023/24 platia nové štátnicové otázky.

Nové otázky na štátnice

Komisie štátnych skúšok z internej medicíny

Komisie

Predseda: Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH. FRCP, FEFIM
Členovia:
Prof. MUDr. Viera Kupčová, CSc.
Prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Doc. MUDr. Jozef Bulas, CSc.
Doc. MUDr. Martin Kužma, PhD.
Doc. MUDr. Emoke Šteňová, PhD.

Predseda: Prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.
Členovia:

Doc. MUDr. Igor Bátora, CSc.Doc. MUDr. Denisa Čelovská, PhD.Doc. MUDr. Ľudovít Lukáč, PhD.Doc. MUDr. Martin Čaprnda, PhD.MUDr. Rastislav Tahotný,PhD

 

 

Predseda: Doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.
Členovia:
Prof. MUDr. Ján Murín, CSc.
Doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD.
Doc. MUDr. Zdenko Kilinger, PhD.
Doc. MUDr. Ján Lietava, CSc.
Doc. MUDr. Zuzana Žilinská, PhD., MHA, MPH

Predseda: Doc. MUDr. Mária Szántová, PhD.
Členovia:
Prof. MUDr. Angelika Bátorová, CSc.
Prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.
Doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH
Doc. MUDr. Martin Dúbrava, CSc.
Doc. MUDr. Peter Sabaka, PhD.

Predseda: Doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH, FEFIM
Členovia:
Prof. MUDr. Peter Ponťuch, CSc.
Doc. MUDr. Eva Goncalvesová, PhD., FESC, FHFA
Doc. MUDr. Igor Stankovič, CSc.
Doc. MUDr. Marek Kučera, PhD.

Potvrdenie o absolvovaní výučby v 6. ročníku

Študenti 6. ročníka sú povinní si vytlačiť a vyplniť tlačivo "Potvrdenie o absolvovaní výučby v 6. ročníku", ktoré dajú potvrdiť zodpovedným pedagógom na jednotlivých klinikách, kde stáž absolvovali.

Jednotlivé položky na potvrdenie:

 • Interná klinika - potvrdí prednosta kliniky (alebo ním poverený lekár), na ktorej prebieha predštátnicová prax pre daného študenta
 • Onkologická klinika - potvrdí prednosta II. onkologickej kliniky LFUK a NOÚ alebo prednosta Kliniky onkohematológie LFUK a NOÚ (alebo nimi poverený lekár) po absolvovaní povinných 3 stáží
 • Klinika hematológie a transfuziológie - potvrdí prednostka KHaT LFUK a UNB (alebo ňou poverený lekár) po absolvovaní povinných 4 stáží
 • Kardiologická klinika - potvrdí prednostka Kardiologickej kliniky LFUK a NÚSCH a.s. (alebo ňou poverený lekár) po absolvovaní povinných 2 stáží
 • Klinika angiológie - potvrdí prednosta Klinika angiológie LFUK a NÚSCH a.s. (alebo ním poverený lekár) na konci dňa
 • Laboratórna medicína - potvrdí poverený lekár v MEDIREX a.s. na konci dňa
 • 5 nočných služieb - potvrdí prednosta kliniky (alebo ním poverený lekár), na ktorej prebieha predštátnicová prax pri daného študenta
 • Semináre - potvrdí I. interná klinika LFUK na poslednom seminári

Vyplnené tlačivo študenti odovzdajú na klinike, kde budú mať štátnu skúšku.

Absolvovanie špecializovaných stáží a seminárov je jednou z podmienok pripustenia k štátnej skúške.

Tlačivo

Predštátnicová prax v zahraničí

Študent môže absolvovať predštátnicovú prax z internej medicíny aj na zahraničnej univerzite. O túto možnosť požiada garanta na nižšie priloženom tlačive. Vyjadrenie odnesie na Študijné oddelenie Dekanátu LFUK. O uvedenej skutočnosti upovedomí aj prednostu klinky, na ktorej má podľa platného rozvrhu predštátnicovú prax absolvovať. 

Upozorňujeme študentov, že praktickú časť štátnej záverečnej skúšky (odovzdanie pacienta) musí absolvovať na klinike LFUK, na ktorej mal podľa platného rozvrhu predštátnicovú prax absolvovať. Termín si dohodne s prednostom kliniky, alebo ním povereným lekárom.  

Povinné semináre z internej medicíny

Semináre sa budú konať v uvedených termínoch (utorok a štvrtok) od 13:00 hod prezenčne v posluchárni I. internej kliniky LFUK a UNB – Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova ul. 13, 1. posch.                                  

ROZPIS SEMINÁROV

Špecializované stáže

V rámci predštátnicovej praxe medici absolvujú špecializované stáže

 • z hematológie na Klinike hematológie a transfuziológie LF UK a UNB Petržalka (4 dni)
 • z onkológie na II. onkologickej klinike LF UK a NOÚ (3 dni)
 • z kardiológie na Kardiologickej klinike LF UK a NÚSCH a.s. (2 dni)
 • z angiológie na Klinike angiológie LF UK a NÚSCH a.s. (2 dni)
 • z laboratórnej medicíny na pracovisku MEDIREX (vysunutú pracovisko Jednotky klinického výskumu V. internej kliniky LF UK)(1 deň)

V uvedené termíny sa dostavia priamo na dané pracovisko.

ROZPIS ŠPECIALIZOVANÝCH STÁŽÍ

NÁPLŇ ŠPECIALIZOVANÝCH STÁŽÍ: