Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

5. ročník

Zimný semester

Prednášky z Internej medicíny 4 prebiehajú prezenčne. Rozpis prednášok je uvedený na webovej stránke gestorskej kliniky.

Rozpis stáží s náplňou ako aj rozpisom vyučujúcich je uvedený na webových stránkach kliník, na ktorých výučba prebieha.

Hodnotenie bude realizované formou zápočtového testu a ústnej skúšky z internej medicíny. Zápočtový test bude súčasťou skúšky, a jeho úspešné absolvovanie je podmienkou pripustenia k ústnej skúške. Skúška a testy budú realizované na gestorskej klinike. Termíny budú vypísané na webovej stránke v novembri. Zoznam otázok bude zverejnený mesiac pred prvým termínom skúšky. Na skúšku sa zapisuje cez systém AIS-2. 

NÁPLŇ STÁŽÍ z Internej medicíny 4

Náplňou výučby v zimnom semestri je endokrinológia, diabetológia a nefrológia.

Študenti si majú osvojiť teoretické znalosti a praktické zručnosti pri diagnostike a liečbe základných chorobných jednotiek v endokrinológii, diabetológii a nefrológii. Pochopiť patofyziologickú podstatu ochorení. Získať poznatky pre diferenciálno-diagnostickú úvahu. Osobitná stáž je venovaná akútnym stavom v internej medicíne.

Stáže: 
 1. Klinické situácie pri ochoreniach hypotalamu, hypofýzy
 2. Klinické situácie pri ochoreniach štítnej žľazy a prištítnych teliesok
 3. Klinické situácie pri ochoreniach nadobličiek
 4. Diferenciálna diagnostika sekundárnej hypertenzie
 5. Manažment pacienta s diabetes mellitus. Akútne a chronické komplikácie DM. 
 6. Hlavné klinické prejavy chorôb obličiek. Vyšetrenie moču. Chemické vyšetrenie moču (praktické ukážky). Mikroskopické vyšetrenie moču (praktické ukážky). Hodnotenie základných biochemických nálezov v nefrológii.
 7. Nefrotický syndróm. Glomerulonefritídy – delenie, klinický obraz a terapia. Glomerulopatie. Zápaly obličiek a močových ciest.
 8. Renálne zlyhanie. Príčiny renálneho zlyhania. Etiopatogenéza a diagnostika akútnej renálnej insuficiencie. Etiopatogenéza a diagnostika akútnej a chronickej renálnej insuficiencie. Terapia renálneho zlyhania – dialýza. Indikácie a kontraindikácie dialýzy. 

 Zápočtový test sa píše pred skúškou z internej medicíny.

SKÚŠKA z Internej medicíny - zimný semester

Po splnení kritérií 100% účasti na stážach sa študent môže prihlásiť na termín skúšky.

Povinnou súčasťou skúšky je písomný test. Test sa považuje za úspešne absolvovaný v prípade, že študent dosiahne minimálne 60% správnych odpovedí. Ak študent dosiahne menej ako 60% správnych odpovedí, skúška bude hodnotená známkou "Fx" a študent musí test opakovať. Po úspešnom absolvovaní písomného testu nasleduje ústna časť skúšky

Podmienkou úspešného absolvovania ústnej skúšky je: 
(1) úspešné absolvovanie písomného testu
(2) úspešné zodpovedanie 3 otázok

V prípade že študent neuspeje na ústnej skúške tak na opravnom termíne skúšky už test nepíše.

Otázky na ústnu skúšku

Testové otázky

Výsledná klasifikácia je nasledovná: 

ZnámkaHodnotenie
Avýborne (vynikajúce výsledky)
Bveľmi dobre (nadpriemerné výsledky)
Cdobre (priemerné výsledky)
Duspokojivo (prijateľné výsledky)
Edostatočne (spĺňajúce minimálne kritériá)
Fxnedostatočne (vyžaduje sa ďalsia práca)

 

 

 

Letný semester

Za výučbu je zodpovedná gestorská klinika. Vzhľadom na náplň predmetu výučbu zabezpečuje gestorská klinika v spolupráci so špecializovanými klinikami:

 • Klinika pneumológie a ftizeológie LFUK a UNB, Ružinovská 6
 • Klinika pracovného lekárstva a toxikológie LFUK a UNB, Limbova 5
 • I. Klinika geriatrie LFUK a UNB, Limbova 5
 • II. Klinika geriatrie LFUK a UNMB, Nám. SNP 10 

Prednášky z Internej medicíny 5 prebiehajú online cez MS TEAMS podľa rozpisu v rozvrhu. Za prednášky sú zodpovedné jednotlivé špecializované kliniky. 

Rozpis stáží s náplňou ako aj rozpisom vyučujúcich je uvedený na webových stránkach kliník, na ktorých výučba prebieha.

Hodnotenie:

Hodnotenie predmetu bude realizované formou zápočtového testu. Testové preskúšanie zrealizuje gestorská klinika v termínoch skúškového obdobia, uvedených na webovej stránke V. internej kliniky a v systéme AIS2. Prihlasovanie je cez systém AIS2.

NÁLPŇ STÁŽÍ Interná medicína 5

Náplňou výučby v letnom semestri je pracovné lekárstvo, geriatria, fyziatria v internej medicíne a akútne stavy v internej medicíne

Študenti si majú osvojiť teoretické znalosti a praktické zručnosti pri diagnostike a liečbe základných chorobných jednotiek v pneumológii, geriatrii, fyziatrii a v pracovnom lekárstve. Pochopiť patofyziologickú podstatu ochorení. Získať poznatky pre diferenciálno-diagnostickú úvahu. Stáže prebiehajú na špecializovaných pracoviskách. 

Stáže: 
 1. Pracovné lekárstvo - Taktika odberu a spracovania pracovno-lekárskej anamnézy. Modelové pracovné anamnézy pri vybraných poškodeniach zdravia z práce.  Diagnostika chorôb z povolania. vyšetrovacie metódy v pracovnom lekárstve(funkčné laboratórium - spirometria, fotopletyzmografia).
 2. Pracovné lekárstvo - RTG diagnostika profesionálnych ochorení pľúc. Diagnostika profesionálnych poškodení kostrosvalového aparátu.
 3. Pracovné lekárstvo - Vyšetrenie intoxikovaného pacienta. Práca s toxikologickou databázou v Toxikologickom centre. Algoritmus podávania toxikologických informácií.
 4. Geriatria - Základy klinickej geriatrie. Definícia, epidemiológia, organizícia starostlivosti v geriatrii. Starnúci organizmus, osobitosti klinického obrazu, diagnostiky a liečby.
 5. Geriatria - Aplikácia základov klinickej geriatrie v klinickej praxi. Internistické vyšetrenie a zhodnotenie pacienta s aplikovaním poznatkov z geriatrie.
 6. Fyziatria v internej medicíne - účinok fyzikálnych podnetov, teploliečba, vodoliečba, inhalačná liečba, masáž. Balneológia. Klimatická liečba. Fyzikálna terapia pri srdcovocievnych chorobách, chorobách dýchacích ústrojov, tráviacich ústrojov, chorobách pohybového systému.
 7. Akútna interná medicína a veľké symptómy v internej medicíne - Indikovanie operačného výkonu a predoperačná príprava z pohľadu internej medicíny.
 8. Akútna interná medicína a veľké symptómy v internej medicíne
 9. Akútna interná medicína a veľké symptómy v internej medicíne

Zápočtový test sa píše v skúškovom období letného semestra na gestorskej klinike.