Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

4. ročník

Zimný semester

Prednášky z Internej medicíny 2 prebiehajú prezenčne  . Rozpis prednášok je uvedený na webovej stránke gestorskej kliniky.

Rozpis stáží s náplňou ako aj rozpisom vyučujúcich je uvedený na webových stránkach kliník, na ktorých výučba prebieha.

Hodnotenie predmetu bude realizované formou zápočtového testu. Testové preskúšanie (zápočtový test) zrealizujú kliniky, na ktorých výučba prebieha  počas skúškového obdobia
O termíne má právo rozhodnúť prednosta kliniky, na ktorej výučba prebieha. Termíny zverejní prednosta príslušnej kliniky v systéme AIS. Prihlasovanie na testové preskúšanie je cez systém AIS2.

NÁPLŇ STÁŽÍ z Internej medicíny 2

Náplňou výučby v zimnom semestri je pneumológia, reumatológia.

Študenti si majú osvojiť teoretické znalosti a praktické zručnosti pri diagnostike a liečbe základných chorobných jednotiek v pneumológii a reumatológii. Pochopiť patofyziologickú podstatu ochorení. Získať poznatky pre diferenciálno-diagnostickú úvahu. 

Stáže: 
 1. Rozbor základných vyšetrovacích metodík v pneumológii, popis RTG snímky, CT hrudníka, bronchoskopické vyšetrenie. Funkčné vyšetrenie pľúc. Spirometria. Akútna respiračná insuficiencia. 
 2. Zápaly a nádory priedušiek a pľúc. Absces pľúc. Emfyzém pľúc. Pleurálna punkcia. Chronická obštrukčná choroba pľúc. Asthma bronchiale. Cor pulmonale chronicum. 
 3. Tuberkulóza pľúc. Diferenciálna diagnostika tuberkulózy v rtg obraze. Liečebné režimy tuberkulózy. 
 4. Pľúcne nádory. Súhrnné vyšetrenie a spracovanie dokumentácie u pacienta s ochorením respiračného systému, vrátane návrhu a hodnotenia relevantných pomocných vyšetrení.
 5. Ochorenia kĺbov, kostí a spojiva. Vyšetrenie pacienta s reumatickým ochorením. Základné diagnostické prístupy. 
 6. Ochoreniach kĺbov, kostí a spojiva. Mimokĺbové prejavy reumatických chorôb. Základy liečby vrátane biologickej liečby v reumatológii
 7. Metabolické ochorenia kostí. Osteoporóza. 

Zápočtový test sa píše v termíne,ktorý určí prednosta kliniky, kde výučba prebieha (ak nie je garantom alebo gestorom určené inak).

Letný semester

Prednášky z Internej medicíny 3 prebiehajú prezenčne. Rozpis prednášok je uvedený na webovej stránke gestorskej kliniky.

Rozpis stáží s náplňou ako aj rozpisom vyučujúcich je uvedený na webových stránkach kliník, na ktorých výučba prebieha.

Hodnotenie predmetu bude realizované hromadne formou zápočtového testu. Podrobné informácie o testovom skúšaní ako termíny budú uvedené na webovej stránke gestorskej kliniky. Prihlasovanie je cez systém AIS2.

NÁPLŇ STÁŽÍ Interná medicína 3

Náplňou výučby v letnom semestri je gastroenterológia a hematológia.

Študenti si majú osvojiť teoretické znalosti a praktické zručnosti pri diagnostike a liečbe základných chorobných jednotiek v gastroenterológii, hepatológii a hematológii. Pochopiť patofyziologickú podstatu ochorení. Získať poznatky pre diferenciálno-diagnostickú úvahu. 

Stáže: 
 1. Fyzikálne vyšetrenie brucha. Zobrazovacie vyšetrovacie metódy v gastroenterológii (USG vyšetrenie abdomenu, irigografia, enteroklýza, CT, NMR). Pomocné laboratórne vyšetrovacie metódy v gastroenterológii s dôrazom na hematologické a biochemické testy.
 2. Akútne stavy (komplikácie) v gastroenterológii s ťažiskom na akútne krvácanie.
 3. Endoskopické vyšetrenie gastrointestinálneho traktu. Punkcia ascitu.
 4. Zápalové ochorenia čreva. Nešpecifické zápalové choroby čreva (IBD). Ochorenia hrubého čreva.
 5. Ochorenia pečene. Cirhóza pečene, diagnostika, klinické nálezy a základy terapie. Biopsia pečene.
 6. Anémie. Krvná transfúzia – indikácia, kontraindikácie, postup, komplikácie.
 7. Leukémie. Splenomegália. Lymfadenopatia. Poruchy zrážania krvi.

Ukončenie: zápočtový test. Podrobnosti o teste určí gestor výučby pre daný semester a akademický rok.