Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

3. ročník

Zimný semester

Prednášky z Internej propedeutiky prebiehajú prezenčne 

Rozpis prednášok je uvedený na stránke gestorskej kliniky.

Rozpis stáží s náplňou  je uvedený na webových stránkach kliník, na ktorých výučba prebieha.

Hodnotenie predmetu bude realizované formou zápočtového testu a ústnej skúšky z internej propedeutiky. Zápočtový test bude súčasťou skúšky a jeho úspešné absolvovanie je podmienkou pripustenia na ústnu skúšku. Zoznam termínov bude uvedený na webovej stránke gestorskej kliniky a v systéme AIS2. Prihlasovanie je cez systém AIS2. Bližšie informácie budú zverejnené v priebehu semestra.

NÁPLŇ STÁŽÍ z Internej propedeutiky

 

Náplňou výučby v zimnom semestri je propedeutika vnútorného lekárstva.

Medici si majú osvojiť teoretické a praktické základy propedeutických vyšetrovacích metód v internej medicíne, ich uplatnenie pri vyšetrení pacienta a spracovaní chorobopisu. Morálno-etické princípy v komunikácii s pacientom. Interpretácia symptómov a syndromológia v diagnostike. Základy pomocných vyšetrovacích metód v internej medicíne.

Stáže:
 1. Demonštrácia a nácvik anamnestického rozhovoru s pacientom. Vysvetlenie základných pojmov. Analýza chorobného stavu od symptómov ku diagnóze. Základy zdravotníckej dokumentácie. 
 2. Základy fyzikálneho vyšetrenia. Status praesens generalis a jeho zložky. Fyzikálne vyšetrenie hlavy a krku. Opakovanie nácviku anamnestického rozhovoru.
 3. Vyšetrenie hrudníka I – inšpekcia, palpácia, perkusia. Praktický nácvik fyzikálneho vyšetrenia, demonštrácia patologických nálezov. Opakovanie nácviku anamnestického rozhovoru.
 4. Vyšetrenie hrudníka II – auskultácia pľúc a srdca. Demonštrácia a nácvik auskultácie. Základné auskultačné nálezy (fyziologické a patologické). Opakovanie nácviku anamnestického rozhovoru a fyzikálneho vyšetrenia.
 5. Základy elektrokardiografie – vyhodnotenie normálneho a patologického EKG záznamu. Demonštrácia patologických kriviek s vysvetlením klinického obrazu. Ostatné vyšetrovacie metódy v kardiológii (echokardiografia. invazívne vyšetrovacie metódy). Opakovanie nácviku anamnestického rozhovoru a fyzikálneho vyšetrenia.
 6. Fyzikálne vyšetrenie brucha – inšpekcia, perkusia, palpácia a auskultácia. Praktický nácvik fyzikálneho vyšetrenia, demonštrácia patologických nálezov. Opakovanie nácviku anamnestického rozhovoru a fyzikálneho vyšetrenia.
 7. Fyzikálne vyšetrenie končatín, muskulo-skeletálneho aparátu a ciev. Praktický nácvik fyzikálneho vyšetrenia, demonštrácia patologických nálezov. Opakovanie nácviku anamnestického rozhovoru a fyzikálneho vyšetrenia.
 8. Základy röntgenológie. Čítanie RTG snímku hrudníka, natívneho snímku brucha, kontrastných vyšetrovacích metód v rádiológii a demonštrácia skiaskopického vyšetrenia hrudníka. Ukážky RTG snímkov. Opakovanie nácviku anamnestického rozhovoru a fyzikálneho vyšetrenia.
 9. Vyšetrovacie metódy v internej medicíne – endoskopické vyšetrenie, funkčné testy, bioptické vyšetrenie, sonografia orgánov dutiny brušnej. Opakovanie nácviku anamnestického rozhovoru a fyzikálneho vyšetrenia pacienta.
 10. Biochemické vyšetrenie krvi, hematologické vyšetrenia, vyšetrenie moču a močového sedimentu. Samostatné vyšetrenie pacienta a spracovanie chorobopisu.

Zápočtový test sa píše pred skúškou z internej propedeutiky.

SKÚŠKA z Internej propedeutiky - zimný semester

Po splnení kritérií 100% účasti na stážach sa študent môže prihlásiť na termín skúšky.

Povinnou súčasťou skúšky je písomný test. Test sa považuje za úspešne absolvovaný v prípade, že študent dosiahne minimálne 60% správnych odpovedí. Ak študent dosiahne menej ako 60% správnych odpovedí, skúška bude hodnotená známkou "Fx" a študent musí test opakovať.

Po úspešnom absolvovaní písomného testu nasleduje ústna časť skúšky. Podmienkou úspešného absolvovania ústnej skúšky je:
(1) úspešné absolvovanie písomného testu,
(2) úspešné zodpovedanie 3 otázok,
(3) úspešné popísanie predloženého EKG záznamu a RTG snímku.

Otázky na ústnu skúšku

Testové otázky 

Výsledná klasifikácia je nasledovná: 

ZnámkaHodnotenie
Avýborne (vynikajúce výsledky)
Bveľmi dobre (nadpriemerné výsledky)
Cdobre (priemerné výsledky)
Duspokojivo (prijateľné výsledky)
Edostatočne (spĺňajúce minimálne kritériá)
Fxnedostatočne (vyžaduje sa ďalsia práca)

V prípade že študent neuspeje na ústnej skúške tak na opravnom termíne skúšky už test nepíše. 

 

 

Letný semester

Prednášky z Internej medicíny 1  Rozpis prednášok je uvedený na webovej stránke gestorskej kliniky.

Rozpis stáží s náplňou ako aj rozpisom vyučujúcich je uvedený na webových stránkach kliník, na ktorých výučba prebieha.

Hodnotenie predmetu bude realizované formou zápočtového testu. Termíny testov budú hromadne písané na gestorskej klinike ku koncu semestra a počas skúškového obdobia LS. Podrobné pravidlá a logistika budú uvedené na webovej stránke príslušnej kliniky. Prihlasovanie bude cez systém AIS2.

NÁPLŇ STÁŽÍ Interná medicína 1

Náplňou výučby v letnom semestri je kardiológia.

Študenti si majú osvojiť teoretické znalosti a praktické zručnosti pri diagnostike a liečbe základných chorobných jednotiek v kardiológii. Pochopiť patofyziologickú podstatu ochorení KV systému. Získať poznatky pre diferenciálno-diagnostickú úvahu v kardiológii.

Stáže:
 1. Ischemická choroba srdca. Vyšetrenie pacienta, odber anamnézy so zameraním na príznaky ICHS, základná diagnostika a zásady liečby.  
 2. Chlopňové chyby. Zápaly srdca. Kardiomyopatie. Vyšetrenie pacienta, odber anamnézy so zameraním na príznaky ochorení chlopní a zápal srdca, základná diagnostika a zásady liečby.  
 3. Poruchy srdcového rytmu. Vyšetrenie pacienta, odber anamnézy u pacienta s poruchami rytmu, základná diagnostika a zásady liečby.  
 4. Srdcové zlyhanie. Vyšetrenie pacienta, odber anamnézy u pacienta so srdcovým zlyhávaním, základná diagnostika a zásady liečby.  
 5. EKG – popis normálneho ekg a jednotlivé patologické nálezy na ekg. 
 6. Pomocné vyšetrenia v kardiológii. RTG diagnostika v kardiológii. Echokardiografia, ergometria, HUT. 
 7. Edém – lymfatický, kardiálny, venookluzívny. Ochorenia periférnych ciev. 
 8. Artériová hypertenzia. Spracovanie chorobopisu u pacienta s hypertenznou chorobou a s ochoreniami ciev.
 9. Komplexné vyšetrenie pacienta a spracovanie chorobopisu pacienta s ochorením kardiovaskulármeho systému.

Ukončenie: zápočtový test. Podrobnosti o teste určí gestor výučby pre daný semester a akademický rok.