Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Výučba internej medicíny na LF UK

Interná medicína

Vnútorné lekárstvo je základný odbor klinickej medicíny, ktorý zovšeobecňovaním poznatkov ostatných medicínskych odborov zaisťuje koordináciu a integráciu v poskytovaní liečebnej a preventívnej starostlivosti v oblasti vnútorných chorôb.

Náplňou odboru je prevencia, vyhľadávanie, diagnostika, liečba, rehabilitácia, dispenzarizácia, posudková činnosť, prognostická stratifikácia, vedecko-výskumná činnosť a sústavné vzdelávanie v oblasti chorôb vnútorných orgánov.

Náplň odboru vnútorné lekárstvo

  • diagnostika a diferenciálna diagnostika bežných vnútorných chorôb
  • komplexné posúdenie zdravotného stavu u polymorbídnych pacientov
  • diferenciálna diagnostika komplikovanejších stavov v ambulantných a nemocničných podmienkach
  • predoperačné/predanesteziologické vyšetrenie, príprava, prípadne indikácie k operačnému výkonu a pooperačná starostlivosť
  • integrácia a zhodnotenie nálezov jednotlivých špecialistov
  • posúdenie dôležitosti jednotlivých farmák, ako aj ich interakcií u polymorbídnych pacientov užívajúcich veľké množstvo liekov ordinovaných jednotlivými špecialistami

Integrálnou súčasťou vnútorného lekárstva sú angiológia, diabetológia a poruchy látkovej premeny a výživy, endokrinológia, gastroenterológia, hematológia a transfuziológia, hepatológia, kardiológia, nefrológia, pneumológia a ftizeológia, reumatológia, klinická imunológia a alergológia, geriatria, pracovné lekárstvo a toxikológia, klinická onkológia a ďalšie odbory so "spoločným internistickým kmeňom".

Garant výučby

Garant výučby internej propedeutiky a internej medicíny pre odbor všeobecné lekárstvo na LFUK v Bratislave je prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM

Kontakt:
V. interná klinika LFUK a UNB
Ružinovská 6, 826 06 Bratislava
Tel.: +421 2 48 234 108
Fax: +421 2 48 234 110
Email: payerru.unb.sk 

V prípade potreby kontaktujte:
doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH, FEFIM
Tel.: +421 2 48 234 108
Email: peter.jackuliak@fmed.uniba.sk

Gestori výučby pre jednotlivé ročníky v akad. roku 2022/23

4. ročník

Doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.
I. interná klinika LFUK a UNB
, Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova

5. ročník

Doc. MUDr. Viliam Mojto, CSc., MHA
III. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica Kramáre, Limbova ul.

3. ročník

Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM
V. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica Ružinov, Ružinovská ul.

Prednášky

Prednášky z internej medicíny sa konajú v termínoch stanovených rozvrhom pre príslušný akademický rok. Za obsah prednášok a rozdelenie prednášajúcich zodpovedá gestorská klinika, ktorá garantuje výučbu internej medicíny pre daný ročník. 

Na gestorskej klinike sa taktiež realizuje písomné a ústne preskúšanie. 

Účasť na prednáškach je študentom vysoko odporúčaná, pretože obsah prednášok je predmetom skúšok a dopĺňa obsah učebníc. Prednášajúci si môže robiť priebežnú kontrolu prezencie na prednáškach. 

Pravidlá pre praktické cvičenia

Praktické cvičenia sa začínajú o 8:30 hod. Každý študent musí mať na stážach svoj vlastný fonendoskop, biele oblečenie (event. plášť) a musí byť prezutý. Na plášti na viditeľnom mieste musí byť upevnená identifikačná karta študenta (ISIC karta).

Na praktické cvičenia študenti chodia teoreticky pripravení. Vyučujúci má právo počas stáží preskúšať študenta a v prípade závažných nedostatkov vo vedomostiach môže byť študent vylúčený zo stáže a bude mu udelená absencia.

Hlavnou náplňou praktických stáži je vyšetrovanie pacientov. Úvodom stáže sa preberie teoreticky obsah náplne daného praktika, najviac však v trvaní 60-90 minút. Ostatný čas je venovaný praktickej výučbe pri posteli chorého.

Podmienkou udelenia zápočtu je 100% účasť na stážach. Všetky absencie si musí študent nahradiť. Termíny náhradných stáží vypíše príslušná klinika v poslednom týždni výuky v semestri. Študent si môže nahradiť stáž len na klinike, na ktorej absolvuje celú výučbu počas semestra (nahrádzanie na iných klinikách nie je prípustné!).

Záverečné hodnotenie je realizované vo forme zápočtového testu, ktorý sa píše na posledných stážach alebo v skúškovom období. Známka závisí od dosiahnutého percentuálneho výsledku v teste. Pokiaľ študent neuspeje v teste, má možnosť náhradného (opravného) testu a tomaximálne 2 pokusy.

Klasifikácia je nasledovná:
PercentáZnámkaHodnotenie
100 - 91%Avýborne (vynikajúce výsledky)
90 - 81%Bveľmi dobre (nadpriemerné výsledky)
80 - 73%Cdobre (priemerné výsledky)
72 - 66%Duspokojivo (prijateľné výsledky)
65 - 60%Edostatočne (spĺňajúce minimálne kritériá)
≤ 59%Fxnedostatočne (vyžaduje sa ďalsia práca)

 

 

Dobrý alebo vynikajúci lekár ...

 

"Dobrý lekár lieči chorobu;
výborný lekár lieči pacienta, ktorý má chorobu."

"The good physician treats the disease;
the great physician treats the patient who has the disease
"

Sir William Osler

 

Zamyslenie prof. Roberta M. Centora ako byť vynikajúci lekár
(To Be a Great Physician, You Must Understand the Whole Story)

Zamyslenie "Medicína, pacient a ako ďalej" od prof. MUDr. Ivana Ďuriša, DrSc. Prednáška odznela v cykle profesorských prednášok v Aule UK 4.10.2000 na pozvanie rektora UK.