Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Vnútorné lekárstvo - špecializačné štúdium

Vnútorné lekárstvo je špecializačný odbor, ktorý zovšeobecňovaním poznatkov ostatných medicínskych odborov zaisťuje koordináciuaintegráciu v poskytovaní liečebnej a preventívnej starostlivosti v oblasti vnútorných chorôb. Náplňou odboru je prevencia, vyhľadávanie, diagnostika, liečba, rehabilitácia, dispenzarizácia, posudková činnosť, prognostická stratifikácia, vedecko-výskumná činnosť a sústavné vzdelávanie v oblasti chorôb vnútorných orgánov.

Špecializačné štúdium nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo. Špecializačné štúdium trvá 5 rokov. Začína sa spoločným internistickým kmeňom (24 mesiacov), na ktoré nadväzuje ďalšie špecializačné štúdium vo vnútornom lekárstve (36 mesiacov).

V. interná klinika LFUK a UNB je akreditovaným pracoviskom LFUK pre špecializačný program v zdravotníckom povolaní lekár v špecializačnom odbore VNÚTORNÉ LEKÁRSTVO.

Odborný garant:
Prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FRCP, FESC.