Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Vnútorné lekárstvo - špecializačné štúdium

Vnútorné lekárstvo je špecializačný odbor, ktorý zovšeobecňovaním poznatkov ostatných medicínskych odborov zaisťuje koordináciuaintegráciu v poskytovaní liečebnej a preventívnej starostlivosti v oblasti vnútorných chorôb. Náplňou odboru je prevencia, vyhľadávanie, diagnostika, liečba, rehabilitácia, dispenzarizácia, posudková činnosť, prognostická stratifikácia, vedecko-výskumná činnosť a sústavné vzdelávanie v oblasti chorôb vnútorných orgánov.

Špecializačné štúdium nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo. Špecializačné štúdium trvá 5 rokov. Začína sa spoločným internistickým kmeňom (24 mesiacov), na ktoré nadväzuje ďalšie špecializačné štúdium vo vnútornom lekárstve (36 mesiacov).

V. interná klinika LFUK a UNB je akreditovaným pracoviskom LFUK pre špecializačný program v zdravotníckom povolaní lekár v špecializačnom odbore VNÚTORNÉ LEKÁRSTVO.

Odborný garant: Prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FRCP, FESC.

Lektorský zbor pre teoretickú časť

Garant:

prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FRCP, V. interná klinika LF UK a UNB

Spoločný internistický kmeň:

doc. MUDr. Igor Bátora, CSc., Klinika pracovného lekárstva a toxikológie LF UK a UNB

doc. MUDr. Jozef Bulas, CSc., I. interná klinika LF UK a UNB

doc. MUDr. Martin Dúbrava, CSc., I. klinika geriatrie LF UK a UNB

prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FRCP, V. interná klinika LF UK a UNB

doc. MUDr. Peter Gavorník, CSc., mim. prof. (dohoda)

doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD., I. interná klinika LF UK a UNB

MUDr. Eva Kováčová, PhD., I. interná klinika LF UK a UNB

prof. MUDr. Silvester Krčméry, CSc., II. klinika geriatrie LF UK a UNMB

doc. MUDr. Ľudovít Lukáč, CSc., I. interná klinika LF UK a UNB

doc. MUDr. Viliam Mojto, CSc., MHA, III. interná klinika LF UK a UNB

prof. MUDr. Ján Murín, CSc., I. interná klinika LF UK a UNB

prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, V. interná klinika LF UK a UNB

prof. MUDr. Peter Ponťuch, CSc., IV. interná klinika LF UK a UNB

doc. MUDr. Mária Szántová, CSc., III. interná klinika LF UK a UNB

prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., I. interná klinika LF UK a UNB

doc. MUDr. Mária Tamášová, CSc. (dohoda)

Vnútorné lekárstvo:

prof. MUDr. Viliam Bada, CSc., III. interná klinika LF UK a UNB

doc. MUDr. Igor Bátora, CSc., Klinika pracovného lekárstva a toxikológie LF UK a UNB

doc. MUDr. Jozef Bulas, CSc., I. interná klinika LF UK a UNB

doc. MUDr. Martin Dúbrava, CSc., I. klinika geriatrie LF UK a UNB

prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FRCP, V. interná klinika LF UK a UNB

doc. MUDr. Peter Gavorník, CSc., mim. prof. (dohoda)

doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD., I. interná klinika LF UK a UNB

MUDr. Eva Kováčová, PhD., I. interná klinika LF UK a UNB

prof. MUDr. Silvester Krčméry, CSc., II. klinika geriatrie LF UK a UNMB

doc. MUDr. Ján Lietava, CSc., I. interná klinika LF UK a UNB

doc. MUDr. Ľudovít Lukáč, CSc., I. interná klinika LF UK a UNB

doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc., mim. prof., II. onkologická klinika LF UK a NOÚ

doc. MUDr. Martin Mistrík, CSc., Klinika hematológie a transfuziológie LF UK a UNB

doc. MUDr. Viliam Mojto, CSc., MHA, III. interná klinika LF UK a UNB

prof. MUDr. Ján Murín, CSc., I. interná klinika LF UK a UNB

prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, V. interná klinika LF UK a UNB

prof. MUDr. Peter Ponťuch, CSc., IV. interná klinika LF UK a UNB

doc. MUDr. Igor Stankovič, CSc., Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK a UNB

doc. MUDr. Mária Szántová, CSc., III. interná klinika LF UK a UNB

prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., I. interná klinika LF UK a UNB

doc. MUDr. Mária Tamášová, CSc. (dohoda)

Sociálne lekárstvo:

doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc., Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK

Mgr. Mgr. Silvia Capíková, PhD., Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK

MUDr. Eva Chandogová, CSc., MPH, Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK

doc. PhDr. Eva Morovicsová, PhD., MPH, Psychiatrická klinika LF UK a UNB 

Lektorský zbor pre praktickú časť

Garant:

prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FRCP, V. interná klinika LF UK a UNB

Spoločný internistický kmeň:

doc. MUDr. Angelika Bátorová, CSc., Klinika hematológie a transfuziológie LF UK a UNB

doc. MUDr. Igor Bátora, CSc., Klinika pracovného lekárstva a toxikológie LF UK a UNB

doc. MUDr. Martin Dúbrava, CSc., I. klinika geriatrie LF UK a UNB

prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FRCP, V. interná klinika LF UK a UNB

prof. Ing. Zdeňka Ďuračková, PhD., Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK

prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc., I. interná klinika LF UK a UNB

doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD., I. interná klinika LF UK a UNB

prof. MUDr. Peter Labaš, CSc., I. chirurgická klinika LF UK a UNB

doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc., mim. prof., II. onkologická klinika LF UK a NOÚ

doc. MUDr. Martin Mistrík, CSc., Klinika hematológie a transfuziológie LF UK a UNB

doc. MUDr. Viliam Mojto, CSc., MHA, III. interná klinika LF UK a UNB

prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, V. interná klinika LF UK a UNB

prof. MUDr. Peter Ponťuch, CSc., IV. interná klinika LF UK a UNB

doc. MUDr. Igor Stankovič, CSc., Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK a UNB

doc. MUDr. Mária Tamášová, CSc., (dohoda)

prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD., I. neurologická klinika LF UK a UNB

doc. MUDr. Štefan Urban, CSc., Klinika pneumológie a ftizeológie LF UK a UNB

doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc., II. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK a OÚsA

Vnútorné lekárstvo:

doc. MUDr. Angelika Bátorová, CSc., Klinika hematológie a transfuziológie LF UK a UNB

doc. MUDr. Igor Bátora, CSc., Klinika pracovného lekárstva a toxikológie LF UK a UNB

doc. MUDr. Jozef Bulas, CSc., I. interná klinika LF UK a UNB

doc. MUDr. Martin Dúbrava, CSc., I. klinika geriatrie LF UK a UNB

prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FRCP, V. interná klinika LF UK a UNB

prof. Ing. Zdeňka Ďuračková, PhD., Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK

prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc., I. interná klinika LF UK a UNB

doc. MUDr. Peter Gavorník, CSc., mim. prof. (dohoda)

doc. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD., V. interná klinika LF UK a UNB

doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD., V. interná klinika LF UK a UNB

doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD., I. interná klinika LF UK a UNB

MUDr. Eva Kováčová, PhD., I. interná klinika LF UK a UNB

prof. MUDr. Viera Kupčová, CSc., III. interná klinika LF UK a UNB

prof. MUDr. Peter Labaš, CSc., I. chirurgická klinika LF UK a UNB

doc. MUDr. Ján Lietava, CSc., I. interná klinika LF UK a UNB

doc. MUDr. Ľudovít Lukáč, CSc., I. interná klinika LF UK a UNB

doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc., mim. prof., II. onkologická klinika LF UK a NOÚ

doc. MUDr. Martin Mistrík, CSc., Klinika hematológie a transfuziológie LF UK a UNB

doc. MUDr. Viliam Mojto, CSc., MHA, III. interná klinika LF UK a UNB

prof. MUDr. Ján Murín, CSc., I. interná klinika LF UK a UNB

prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, V. interná klinika LF UK a UNB

prof. MUDr. Peter Ponťuch, CSc., IV. interná klinika LF UK a UNB

doc. MUDr. Igor Stankovič, CSc., Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK a UNB

doc. MUDr. Mária Szántová, CSc., III. interná klinika LF UK a UNB

doc. MUDr. Emöke Šteňová, PhD., I. interná klinika LF UK a UNB

doc. MUDr. Mária Tamášová, CSc., Klinika pneumológie a ftizeológie LF UK a UNB

prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD., I. neurologická klinika LF UK a UNB

doc. MUDr. Štefan Urban, CSc., Klinika pneumológie a ftizeológie LF UK a UNB

doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc., II. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK a OÚsA

Komisia pre špecializačnú skúšku

Predseda:

prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FRCP


Členovia:

prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP
prof. MUDr. Zoltán Mikeš, DrSc.
prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin.
prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP
prof. MUDr. Peter Ponťuch, CSc.
doc. MUDr. Martin Demeš, PhD., MPH
doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH
doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.