Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Projekty

Názov projektu:
Kontinuálne monitorovanie vybraných ochorení v medicínskom výskume a praxi.

Kód projektu:
313011B918 

Operačný program Výskum a inovácie (2014-2020)
Riadiacim orgánom pre OPVaI je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR), pričom v pozícii dvoch sprostredkovateľských orgánov sú Výskumná agentúra a Ministerstvo hospodárstva SR.

Hlavný cieľ projektu:
Neinvazívne kontinuálne sledovanie hladiny glukózy v krvi a následne za pomoci sekundárne sledovaných vybraných životných funkcií ako napr. tepu, tlaku či pohybovej aktivity vytvoriť kľúč k manažmentu choroby pacienta, čo vedie spoločne s optimalizáciou medikamentóznej liečby a úpravou životného štýlu k relatívne rýchlemu zlepšeniu zdravotného stavu.