Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Jednotka klinického výskumu v oblasti vnútorného lekárstva

Vedúci JKV

Prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.

Vedeckí pracovníci

PharmDr. Adriana ADAMIČKOVÁ, PhD.
RNDr. Zdenko ČERVENÁK
Mgr. Barbara ŠALINGOVÁ

Informácie

Podľa Vnútorného predpisu Univerzity Komenského v Bratislave, Lekárskej fakulty č. 9/2017 - Rozhodnutie dekana Lekárskej fakulty UK v Bratislave o zriadení špecializovaného pracoviska na V. internej klinike LFUK a UN Bratislava "Jednotka klinického výskumu v oblasti vnútorného lekárstva"

V súlade s článkom 13, ods. 8) Štatútu LF UK v Bratislave a po následnom prerokovaní v Akademickom senáte LF UK sa s účinnosťou od 1.7.2017 zriadilo špecializované pracovisko V. internej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava s názvom "Jednotka klinického výskumu v oblasti vnútorného lekárstva"(Vnútorný predpis Univerzity Komenského v Bratislave, Lekárskej fakulty č. 9/2017)

Ciele:

  • vedecko-klinická činnosť v odboroch endokrinológia, kardiológia, reumatológia, diabetológia a gastroenterológia so zameraním na translačný výskum t.j. prenášanie poznatkov základného výskumu do klinickej praxe ako aj spätné riešenie klinicky významných problémov vnútorného lekárstva,
  • zabezpečenie interdisciplinárnej spolupráce s pracoviskami LFUK, ďalšími vedecko-výskumnými pracoviskami Univerzity Komenského v Bratislave, renomovanými domácimi a zahraničnými pracoviskami; a vedeckými spoločnosťami,
  • akcelerovanie publikácií v prestížnych svetových knižných a časopiseckých výstupov a prezentácií na medzinárodných podujatiach,
  • vytvoriť optimálne východiská pre získavanie domácich, ale hlavne zahraničných grantových projektov a významných medzinárodných klinických štúdií s prestížnymi zahraničnými pracoviskami,
  • vytvoriť optimálne podmienky pre ďalší rozvoj, na klinike už etablovaných, centier lekárskej starostlivosti s celoslovenskou pôsobnosťou (Osteocentrum, Centrum pre liečbu závažnej osteoporózy, Centrum pre liečbu rastovým hormónom v dospelosti, Centrum pre liečbu nešpecifických črevných zápalov (IBD centrum), Centrum pre laserovú konfokálnu endomikroskopiu, Enteroskopické pracovisko, Centrum pre arytmie a implantácie kardiostimulátov, Centrum pre biologickú liečbu v reumatológii)
  • zavádzanie inovatívnej, pokrokovej (advanced) a personalizovanej liečby na jednotlivých súčastiach V. internej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava

Laboratória a vedecké priestory JKV v oblasti vnútorného lekárstva V. internej kliniky LFUK a UNB sídlia vo Vedeckom parku Univerzity Komenského, Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava.


Rozhovor prof. Kyseloviča pre Lekárske Listy č. 05/2020

Je nevyhnutné zabezpečiť nezávislé financovanie klinického výskumu ...