Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Gastroenterológia - špecializačné štúdium

Gastroenterológia je špecializačný odbor, ktorý sa zaoberá prevenciou, epidemiológiou, diagnostikou, klinikou, liečbou, dispenzarizáciou, určovaním prognózy, konziliárnou, posudkovou činnosťou a výskumom chorôb tráviaceho traktu, pečene, žlčového systému a pankreasu.
Gastroenterológia tvorí jednotnú sústavu s internistickými odbormi, s ktorými má spoločný základ a spoločný kmeň špecializačného štúdia.
Špecializačné štúdium trvá päť rokov a šesť mesiacov. Špecializačné štúdium nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

V. interná klinika LFUK a UNB je akreditovaným pracoviskom LFUK pre špecializačný program v zdravotníckom povolaní lekár v špecializačnom odbore GASTROENTEROLÓGIA.

Odborný garant: Prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.

Lektorský zbor pre teoretickú časť

prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.

MUDr. Martin Huorka, CSc.

doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD.

doc. MUDr. Ľudovít Lukáč, PhD.

 

doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc.

MUDr. Eva Chandogová, CSc., MPH

Mgr. et Mgr. Silvia Capíková, PhD.

doc. PhDr. Eva Morovicsová, PhD., MPH

 

Spoločný internistický kmeň:

doc. MUDr. Igor Bátora, CSc.
doc. MUDr. Jozef Bulas, CSc.
doc. MUDr. Martin Dúbrava, CSc.
prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FRCP
doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.
MUDr. Eva Kováčová, PhD.
prof. MUDr. Silvester Krčméry, CSc.
doc. MUDr. Ľudovít Lukáč, CSc.
prof. MUDr. Ján Murín, CSc.
doc. MUDr. Viliam Mojto, CSc., MHA
prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP
prof. MUDr. Peter Ponťuch, CSc.
doc. MUDr. Mária Szántová, CSc.
prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.
doc. MUDr. Mária Tamášová, CSc.

Lektorský zbor pre praktickú časť

MUDr. Miloš Greguš, PhD.

prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.

MUDr. Martin Huorka, CSc.

MUDr. Vladimír Klinovský

doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD.

doc. MUDr. Ľudovít Lukáč, PhD.

doc. MUDr. Ľubomír Michalko, CSc.

doc. MUDr. Jana Poláková Mištinová, PhD.

MUDr. Jozef Tóth

 

Spoločný internistický kmeň:

prof. MUDr. Angelika Bátorová, CSc.
doc. MUDr. Igor Bátora, CSc.
doc. MUDr. Martin Dúbrava, CSc.
prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FRCP
doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.
doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.
prof. MUDr. Peter Labaš, CSc.
doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc., mim. prof.
doc. MUDr. Martin Mistrík, CSc.
doc. MUDr. Viliam Mojto, CSc., MHA
prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP
prof. MUDr. Peter Ponťuch, CSc.
doc. MUDr. Igor Stankovič, CSc.
doc. MUDr. Mária Tamášová, CSc.
prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.
doc. MUDr. Štefan Urban, CSc.
doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc.

Ing. Zita Belicová
MUDr. Anna Čechová
Ing. Edita Dobáková
RNDr. Iveta Gáboríková
MUDr. Jozef Gergel
MUDr. Vlasta Jediná
MUDr. Silvia Kutišová
MUDr. Katarína Schenková
MUDr. Anna Stecová, CSc.
MUDr. Katarína Vlniešková

Komisia pre špecializačnú skúšku

Predseda komisie:

prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.

Členovia komisie:

prof. MUDr. Marián Bátovský, CSc.
prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, PhD.
prof. MUDr. Viera Kupčová, PhD.
prof. MUDr. Peter Mĺkvy, PhD.
doc. MUDr. Ľubomír Jurgoš, PhD.
doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD.
doc. MUDr. Ľudovít Lukáč, PhD.
MUDr. Iveta Čierna, PhD.
MUDr. Martin Huorka, CSc.