Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Endokrinológia - špecializačné štúdium

Endokrinológia je špecializačný odbor, ktorý sa zaoberá prevenciou, epidemiológiou, diagnostikou, klinikou, liečbou, dispenzarizáciou, určovaním prognózy, konziliárnou, posudkovou činnosťou a výskumom chorôb endokrinného systému, metabolických ochorení kostí, diabetes mellitus, ďalších metabolických ochorení a porúch výživy. Endokrinológia tvorí jednotnú sústavu s internistickými odbormi, s ktorými má spoločný základ a spoločný kmeň špecializačného štúdia. Špecializačné štúdium trvá 5 rokov. Špecializačné štúdium nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

V. interná klinika LFUK a UNB je akreditovaným pracoviskom LFUK pre špecializačný program v zdravotníckom povolaní lekár v špecializačnom odbore ENDOKRINOLÓGIA.

Odborný garant: Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH., FRCP

Lektorský zbor pre teoretickú časť

prof. MUDr. Jozef Bilický, CSc.
prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
prof. MUDr. Peter Labaš, CSc.
prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin.
prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP
prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., IFAANS
doc. MUDr. Soňa Balogová, PhD.
doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.
doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.
doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc.
doc. MUDr. Martin Kužma, PhD.
doc. MUDr. Jana Poláková Mištinová, PhD.
doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD., MPH  
doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.
MUDr. Andrea Černá, PhD.
MUDr. Adriana Bednárová, PhD.
MUDr. Peter Vaňuga, PhD.

doc. PhDr. Eva Morovicsová, PhD., MPH
doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc.
MUDr. Eva Chandogová, CSc., MPH
Mgr. et Mgr. Silvia Capíková, PhD.

Lektorský zbor pre praktickú časť

doc. MUDr. Soňa Balogová, PhD.
doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH
doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.
doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.
doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc.
doc. MUDr. Andrej Šteňo, PhD., MPH
MUDr. Jana Kollerová, PhD.
MUDr. Darina Návratová
MUDr. Patrícia Páleníková, PhD.
MUDr. Zuzana Pribilincová, CSc.
MUDr. Dagmar Prokešová
MUDr. Peter Vaňuga, PhD.

Ing. Zita Belicová
Ing. Edita Dobáková
RNDr. Iveta Gáboríková
MUDr. Jozef Gergel
MUDr. Vlasta Jediná
MUDr. Silvia Kutišová
MUDr. Katarína Schenková
MUDr. Anna Stecová, CSc.
MUDr. Katarína Vlniešková

Komisia pre špecializačnú skúšku

Predseda komisie:

prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH., FRCP

Členovia komisie:

prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc.
, FRCP
prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin.

doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.

doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc., mim. prof.

doc. MUDr. Ján Podoba, CSc.

prim. MUDr. Peter Vaňuga, PhD.

Program štúdia