Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Endokrinológia - špecializačné štúdium

Endokrinológia je špecializačný odbor, ktorý sa zaoberá prevenciou, epidemiológiou, diagnostikou, klinikou, liečbou, dispenzarizáciou, určovaním prognózy, konziliárnou, posudkovou činnosťou a výskumom chorôb endokrinného systému, metabolických ochorení kostí, diabetes mellitus, ďalších metabolických ochorení a porúch výživy. Endokrinológia tvorí jednotnú sústavu s internistickými odbormi, s ktorými má spoločný základ a spoločný kmeň špecializačného štúdia. Špecializačné štúdium trvá 5 rokov. Špecializačné štúdium nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

V. interná klinika LFUK a UNB je akreditovaným pracoviskom LFUK pre špecializačný program v zdravotníckom povolaní lekár v špecializačnom odbore ENDOKRINOLÓGIA.

Odborný garant: Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH., FRCP

Lektorský zbor pre teoretickú časť

doc. MUDr. Soňa Balogová, PhD.

prof. MUDr. Jozef Bilický, CSc.

prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.

MUDr. Andrea Černá, PhD.

doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.

doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.

doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc., mim. prof.

prof. MUDr. Peter Labaš, CSc.

prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin.

prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP

doc. MUDr. Jana Poláková Mištinová, PhD.

prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.

MUDr. Miroslav Tedla, PhD.

doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.

MUDr. Peter Vaňuga, PhD.

 

Mgr. et Mgr. Silvia Capíková, PhD.

MUDr. Eva Chandogová, CSc., MPH

doc. PhDr. Eva Morovicsová, PhD., MPH

doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc.

Lektorský zbor pre praktickú časť

doc. MUDr. Soňa Balogová, PhD.

doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD.

doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.

doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.

MUDr. Jana Kollerová

doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc., mim. prof.

MUDr. Darina Návratová

MUDr. Patrícia Páleníková, PhD.

MUDr. Zuzana Pribilincová, CSc.

MUDr. Dagmar Prokešová

doc. MUDr. Andrej Šteňo, PhD., MPH

MUDr. Peter Vaňuga, PhD.

 

Ing. Zita Belicová

Ing. Edita Dobáková

RNDr. Iveta Gáboríková

MUDr. Jozef Gergel

MUDr. Vlasta Jediná

MUDr. Silvia Kutišová

MUDr. Katarína Schenková

MUDr. Anna Stecová, CSc.

MUDr. Katarína Vlniešková

Komisia pre špecializačnú skúšku

Predseda komisie:

prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH., FRCP

Členovia komisie:

prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc.
, FRCP
prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin.

doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.

doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc., mim. prof.

doc. MUDr. Ján Podoba, CSc.

prim. MUDr. Peter Vaňuga, PhD.

Program štúdia