Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Diplomové práce

Diplomovou prácou má študent preukázať schopnosť tvorivo pracovať v študijnom odbore, v ktorom absolvoval študijný program. 

Záverečnú prácu vypracuje študent pod vedením vedúceho záverečnej práce (školiteľa). Záverečnú prácu posudzuje oponent, ktorý vypracuje na záverečnú prácu písomný posudok.

Základné náležitosti, ktoré musí spĺňať záverečná práca, stanovuje vnútorný predpis Univerzity Komenského vydaný rektorom.

Diplomovú prácu je študent povinný vypracovať v priebehu 4. a 5. ročníka, pretože obhajoba je na začiatku 6. ročníka. 

Záverečná práca môže byť vypracovaná v jazyku slovenskom alebo českom, ak s tým súhlasí dekan, tak aj v inom jazyku, spravidla anglickom. V prípade cudzojazyčnej práce musí táto práca obsahovať súhrn v slovenskom jazyku v rozsahu aspoň jednej strany.

Študent odovzdáva záverečnú prácu Akademickej knižnici UK v elektronickej podobe za účelom jej archivácie, bibliografickej registrácie a jej sprístupnenia. Spôsob a podmienky sprístupnenia záverečných prác stanovuje vnútorný predpis UK vydaný rektorom.

Termín odovzdania diplomovej práce je 30. september príslušného akademického roka.

Termín obhajoby diplomovej práce: posledný októbrový a prvé dva novembrové týždne príslušného akademického roku.

Obhajoba záverečnej práce patrí medzi štátne skúšky. Výsledok obhajoby záverečnej práce sa hodnotí klasifikačnými stupňami A až FX.
Ak vedúci záverečnej práce alebo oponent nie sú členmi skúšobnej komisie, sú prizvaní na obhajobu práce a pri jej hodnotení majú právo sa vyjadriť.

 

Informácie týkajúce administrácie všetkých diplomových prác na LFUK

Zmena témy diplomovej práce je možná len do začiatku skúšobného obdobia zimného semestra akademického roka, v ktorom je študent zapísaný v 5. ročníku. O zmenu musí študent požiadať písomne na predpísanom tlačive.

Vzhľadom k tomu, že do dokladov o absolvovaní štúdia (diplom, vysvedčenie, dodatok k diplomu) sa dáta ťahajú zo systému AIS, je mimoriadne dôležité, aby boli témy diplomových prác napísané správne: 

 • témy DP sa píšu bez bodky aj v slovenskom aj v anglickom jazyku
 • témy DP v anglickom jazyku sa píšu s veľkým začiatočným písmenom vo všetkých plnohodnotne významových slovách, okrem spojok a predložiek, ktoré sa píšu s malým začiatočným písmenom

Komisia pre obhajobu záverečných diplomových prác

Predseda komisie:

prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP

Členovia komisie:

prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FRCP, FESC.
prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.
doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD.
doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.
doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD.
doc. MUDr. Martin Kužma, PhD.

Odovzdanie diplomovej práce

Termín odovzdania DP je v súlade s platným harmonogramom štúdia - t.j. 30. september príslušného akademického roka. Študent odovzdá dva exempláre diplomovej práce v tlačenej pevne zviazanej forme na kliniku vedúcemu práce. Na pracovisku sa po obhajobe uchováva jeden exemplár DP.

V rovnakom termíne je študent povinný zaslať elektronickú verziu svojej práce do systému AIS2. Po tomto termíne nebude možné vložiť diplomovú prácu do AISu! Formát záverečnej práce musí byť PDF (návod na prevod textu do PDF) vrátane príslušných príloh, ak ich práca obsahuje. Súbor nesmie byť zaheslovaný a musí sa dať previesť na čistý text. (Pred odoslaním otestujte svoju prácu prostredníctvom testera prevodu na text - návod)

 • Návod na poslanie práce cez AIS
 • Elektronická verzia záverečnej práce musí byť identická s tlačenou verziou.
 • Prácu označte v systéme AiS2 ako finálnu až po ubezpečení sa, že je to konečná verzia a že v nej nebudete robiť ďalšie úpravy.
 • Prácu môže študent označiť ako finálnu IBA 1x!!!
 • Po tomto kroku je práca exportovaná na kontrolu originality a nie je možné ju vložiť druhýkrát.

Pred vložením DP do AIS2 je nutné, aby vedúci DP potvrdil finálnu verziu práce a dal súhlas na jej odovzdanie.

Diplomová práca musí byť do AIS2 vložená minimálne 21 kalendárnych dní, avšak maximálne 90 kalendárnych dní, pred termínom obhajoby.

Zadanie témy diplomovej práce v AIS-e, názov odovzdávanej diplomovej práce a vytlačené zadanie diplomovej práce (ktoré je povinnou súčasťou diplomovej práce) musia byť IDENTICKÉ!

Obhajoba diplomovej práce - 5.11.2019 o 10:00 hod

Obhajoby sa budú konať dňa 5.11.2019 o 10:00 hod v zasadačke V. internej kliniky LFUK na 8. poschodí (chodba 8B). 

Zoznam študentov na obhajobu DP:

Anna Haničáková
Téma: Vplyv substitúcie vitamínu D na aktivitu ochorenia u pacientov s črevnými zápalovými ochoreniami
Vedúci DP: prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.

Eva Kršáková
Téma: Vplyv príjmu vitamínu D  na kvalitu kosti
Vedúci DP: doc. MUDr. Martin Kužma, PhD.

Dóra Kublihová
Téma: Hormonálna aktivita incidentalómov nadobličiek
Vedúci DP: MUDr. Patrícia Páleníková, PhD.

Barbora Matošová
Téma: Subklinický nešpecificky zápal čreva u pacientov s ankylozujúcou spondylitídou
Vedúci DP: MUDr. Kristína Brázdilová, PhD.

Veronika Martikáňová
Téma: Kardiovaskulárne riziko u pacientov s reumatickymi chorobami 
Vedúci DP: MUDr. Kristína Brázdilová, PhD.

Eva Mlynáriková
Téma: Hormonálne zmeny u gastrointestinálnych ochorení
Vedúci DP: prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP
Konzultant: MUDr. Jana Kollerová

Salim Miroslav Mohamad
Téma: Kyselina močová ako rizikový marker kardiovaskulárnych ochorení
Vedúci DP: prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FRCP, FESC

Samuel Nachtmann
Téma: Maskovaná hypertenzia
Vedúci DP: prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FRCP, FESC

Dušan Oravec
Téma: Chronické srdcové zlyhanie - stav na Slovensku
Vedúci DP: prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FRCP, FESC

Barbora Sližková
Téma: Sarkopénia u pacientov s diabetes mellitus 
Vedúci DP: doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD.

Tatiana Slobodová
Téma: Diabetická nefropatia a kosť
Vedúci DP: doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD.

Dáša Stojkovičová
Téma: Vplyv dlhodobej liečby rastovým hormónom na kosť
Vedúci DP: prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP

Darina Valková
Téma: Osteoporóza pri chronickom sdrcovom zlyhávaní
Vedúci DP: doc. MUDr. Martin Kužma, PhD.

 

Študent, ktorý vypracoval a odovzdal DP má právo oboznámiť sa najneskôr tri dni pred obhajobou s posudkom vedúceho a oponenta. Posudky budú zverejnené prostredníctvom AIS ihneď po ich zadaní do AIS vedúcim DP, resp. oponentom DP.

Študent je povinný pri obhajobe DP vedúcemu komisie odovzdať:
1) výtlačok titulnej strany DP - 1x
2) študentom podpísanú Licenčnú zmluvu so Slovenskou republikou - 2x
3) študentom podpísanú Licenčnú zmluvu s UK - 2x

 

Všeobecné informácie: 

Názov DP zaevidovaný v systéme AIS2 musí byť identický s názvom na titulnej strane odovzdanej DP, preto je nutné pred obhajobou skontrolovať a prípadne opraviť v systéme AIS2 názov práce. Názov práce sa píše bez bodky.

Oponenta (profesora, docenta, odborného asistenta alebo odborníka z praxe s príslušnou kvalifikáciou napr. atestácia) určí vedúci diplomovej práce, resp. vedúci pracoviska. 

Vedúci DP je pred obhajobou povinný: 

 • získať protokol o originalite školského diela z centrálneho registra CRZP (návod na získanie CRZP). Informácie ako čítať a interpretovať protokol o originalite nájdete TU.
 • získať protokol o originalite zo systému Theses (návod na získanie)
 • na základe čl. 8, ods. 10 Vnútorného predpisu č. 2/2018 (Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave - Úplné znenie vnútorného predpisu č. 12/2013 Smernice rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1) posudok vedúceho a oponenta DP musí obsahovať vyjadrenie k výsledku protokolu o originalite (aj v prípade zhody 0%).
 • najneskôr tri dni pred obhajobou vložiť do systému AIS2 posudok k DP (návod na vloženie posudku) a hodnotenie práce (A-Fx)* 

Oponent DP je pred obhajobou povinný: 

 • oboznámiť sa s výsledkom protokolu o originalite z CRZP a Theses
 • najneskôr tri dni pred obhajobou vložiť do systému AIS2 posudok k DP (návod na vloženie posudku) a hodnotenie práce (A-Fx)*. V prípade externého oponenta vloženie posudku do AIS2 zabezpečí pracovisko. 

*Tabuľka pre hodnotenie záverečnej práce (posudky)

A1od 91 do 100 bodov
B1,5od 82 do   90 bodov
C2od73  do   81 bodov
D2,5od 63 do   72 bodov
E3od 54 do   62 bodov
Fx4od   0 do   53 bodov

Vedúci práce i oponent vytlačia svoj posudok z AIS2, podpíšu ho a odovzdajú  komisii pre obhajobu DP - posudky sú súčasťou protokolu o štátnej skúške.

Po úspešnej obhajobe DP predseda komisie podpíše 2 vyhotovenia návrhu licenčnej zmluvy so Slovenskou republikou a 2 vyhotovenia návrhu licenčnej zmluvy uzatváranej s UK,  ktoré  priniesol študent. Jeden rovnopis z každej licenčnej zmluvy zostáva študentovi.

Predseda komisie zabezpečí zaevidovanie výsledného hodnotenia z obhajoby DP do systému AIS2 (návod) a vytlačenie protokolu „Zápis z obhajoby záverečnej práce“, ktorý podpíšu všetci členovia komisie. (Pozn.: Prístup k zaevidovaniu hodnotenia má predseda a členovia komisie). 

 • Dôležité upozornenieVšetkým študentom sa z technických príčin zaevidoval rovnaký dátum zaradenia, preto je potrebné, aby ste opravili „Dátum zaradenia“ a „Dátum hodnotenia“ na skutočný dátum obhajoby! 

Po obhajobe DP (do 3 pracovných dní) komisia odovzdá na študijné oddelenie nasledovné materiály: 

 • protokol Zápis z obhajoby záverečnej práce (vytlačený z AIS2)
 • podpísanú licenčnú zmluvu so SR
 • podpísanú licenčnú zmluvu s UK
 • posudky vedúceho a oponenta
 • vytlačenú titulnú stranu DP
 • protokoly o originalite (stačí tlačiť prvú stranu)