Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Diplomové práce

Diplomovou prácou má študent preukázať schopnosť tvorivo pracovať v študijnom odbore, v ktorom absolvoval študijný program. 

Záverečnú prácu vypracuje študent pod vedením vedúceho záverečnej práce (školiteľa). Záverečnú prácu posudzuje oponent, ktorý vypracuje na záverečnú prácu písomný posudok.

Základné náležitosti, ktoré musí spĺňať záverečná práca, stanovuje vnútorný predpis Univerzity Komenského vydaný rektorom.

Diplomovú prácu je študent povinný vypracovať v priebehu 4. a 5. ročníka, pretože obhajoba je na začiatku 6. ročníka. 

Záverečná práca môže byť vypracovaná v jazyku slovenskom alebo českom, ak s tým súhlasí dekan, tak aj v inom jazyku, spravidla anglickom. V prípade cudzojazyčnej práce musí táto práca obsahovať súhrn v slovenskom jazyku v rozsahu aspoň jednej strany.

Študent odovzdáva záverečnú prácu Akademickej knižnici UK v elektronickej podobe za účelom jej archivácie, bibliografickej registrácie a jej sprístupnenia. Spôsob a podmienky sprístupnenia záverečných prác stanovuje vnútorný predpis UK vydaný rektorom.

Termín odovzdania diplomovej práce je 30. september príslušného akademického roka.

Termín obhajoby diplomovej práce: posledný októbrový a prvé dva novembrové týždne príslušného akademického roku.

Obhajoba záverečnej práce patrí medzi štátne skúšky. Výsledok obhajoby záverečnej práce sa hodnotí klasifikačnými stupňami A až FX.
Ak vedúci záverečnej práce alebo oponent nie sú členmi skúšobnej komisie, sú prizvaní na obhajobu práce a pri jej hodnotení majú právo sa vyjadriť.

 

Informácie týkajúce administrácie všetkých diplomových prác na LFUK

Zmena témy diplomovej práce bude možná len do konca zimného semestra akademického roka, v ktorom je študent zapísaný v 5. ročníku. O zmenu musí študent požiadať písomne.

Vzhľadom k tomu, že do dokladov o absolvovaní štúdia (diplom, vysvedčenie, dodatok k diplomu) sa dáta ťahajú zo systému AIS, je mimoriadne dôležité, aby boli témy diplomových prác napísané správne: 

  • témy DP sa píšu bez bodky aj v slovenskom aj v anglickom jazyku
  • témy DP v anglickom jazyku sa píšu s veľkým začiatočným písmenom vo všetkých plnohodnotne významových slovách, okrem spojok a predložiek, ktoré sa píšu s malým začiatočným písmenom

Komisia pre obhajobu záverečných diplomových prác

Predseda komisie:

prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP

Členovia komisie:

prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FRCP, FESC.
prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.
doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD.
doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.
doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD.
Odb. as. MUDr. Martin Kužma, PhD.

Nové diplomové práce

Oznamujeme že pre študentov 4. ročníka všeobecného lekárstva vypisuje V. interná klinika LFUK nasledovné diplomové práce:

Téma: Vývoj chorobnosti a úmrtnosti na internej klinike 
Vedúci DP:: prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP (payerru.unb.sk)

Téma: Sarkopénia u pacientov s osteoporózou 
Vedúci DP: doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD. (killingernspr.sk)

Téma: Expresia mRNA zápalových cytokínov v sliznici pacientov s črevnými zápalovými ochoreniami 
Vedúci DP: doc. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD. (tibor.hlavatygmail.com)

Téma: Význam terapeutického monitorovania hladín infliximabu v klinickej praxi.
Vedúci DP: doc. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD. (tibor.hlavatygmail.com)

Téma: Klinická účinnosť nových biologických liekov pri Crohnovej chorobe a ulceróznej kolitíde.
Vedúci DP: doc. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD. (tibor.hlavatygmail.com)

Téma: Vplyv substitúcie vitamínu D na aktivitu ochorenia u pacientov s črevnými zápalovými ochoreniami 
Vedúci DP: doc. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD. (tibor.hlavatygmail.com)

Téma: Akútne zlyhanie pečene na podklade chronického - analýza hospitalizovaných pacientov počas jedného roka
Vedúci DP: doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD. (koller.tomasgmail.com)

Téma: Register hospitalizovaných pacientov s komplikáciami cirhózy
Vedúci DP: doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD. (koller.tomasgmail.com)

Téma: Liekové poškodenie pečene - analýza súboru
Vedúci DP: doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD. (koller.tomasgmail.com)

Téma: Register hospitalizovaných pacientov s komplikáciami cirhózy
Vedúci DP: doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD. (koller.tomasgmail.com)

Téma: Osteokalcín a metabolický syndróm - existuje vzájomný vzťah?
Vedúci DP: doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD. (jackuliakru.unb.sk)

Téma: Vertebrálne fraktúry u pacientov so srdcovým zlyhávaním
Vedúci DP: doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD. (jackuliakru.unb.sk)

Téma: Zmeny kvality kosti u pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami
Vedúci DP: doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD. (jackuliakru.unb.sk)

Téma: Trabekulárne kostné skóre u pacientov s ulceróznou kolitídou
Vedúci DP: MUDr. Anna Krajčovičová, PhD. (krajannhotmail.com)

Téma: Vplyv príjmu vitamínu D a kalcia na kvalitu kosti a fraktúry
Vedúci DP: MUDr. Martin Kužma, PhD. (kuzmaru.unb.sk)

Téma: Low-trauma fraktúry u pacientov bez osteoporózy
Vedúci DP: MUDr. Martin Kužma, PhD. (kuzmaru.unb.sk)

Téma: Akromegália a kosť
Vedúci DP: MUDr. Martin Kužma, PhD. (kuzmaru.unb.sk)

Téma: Liečba hypotyreózy a kosť
Vedúci DP: MUDr. Martin Kužma, PhD. (kuzmaru.unb.sk

Všetci medici sa musia na akceptácii dohodnúť najprv OSOBNE s vedúcim záverečnej práce.

Študenti sa môžu na tému diplomovej práce prihlásiť cez systém AIS. Prihlasovanie sa na tému diplomovej práce študentov, ktorí neboli akceptovaní v prvom kole prebehne dodatočne.

Návod na prihlásenie sa na tému diplomovej práce

Do februára musí študent odovzdať na Študijné oddelenie Dekanátu LFUK "Zadanie diplomovej práce". Zadania vybranej témy sa tlačia v troch vyhotoveniach. Jedno zadanie podpísané vedúcim diplomovej práce a študentom treba odovzdať na študijné oddelenie, druhé zadanie zostáva na pracovisku a tretie študentovi.

Odovzdanie diplomovej práce

Termín odovzdania DP je v súlade s platným harmonogramom štúdia - t.j. 30. september príslušného akademického roka. Študent odovzdá dva exempláre diplomovej práce v tlačenej pevne zviazanej forme na kliniku vedúcemu práce. Na pracovisku sa po obhajobe uchováva jeden exemplár DP.

V rovnakom termíne je študent povinný zaslať elektronickú verziu svojej práce do systému AIS2. Po tomto termíne nebude možné vložiť diplomovú prácu do AISu! Formát záverečnej práce musí byť PDF (návod na prevod textu do PDF) vrátane príslušných príloh, ak ich práca obsahuje. Súbor nesmie byť zaheslovaný a musí sa dať previesť na čistý text. (Pred odoslaním otestujte svoju prácu prostredníctvom testera prevodu na text - návod)

  • Návod na poslanie práce cez AIS
  • Elektronická verzia záverečnej práce musí byť identická s tlačenou verziou.
  • Prácu označte v systéme AiS2 ako finálnu až po ubezpečení sa, že je to konečná verzia a že v nej nebudete robiť ďalšie úpravy.
  • Prácu môže študent označiť ako finálnu IBA 1x!!!
  • Po tomto kroku je práca exportovaná na kontrolu originality a nie je možné ju vložiť druhýkrát.

Pred vložením DP do AIS2 je nutné, aby vedúci DP potvrdil finálnu verziu práce a dal súhlas na jej odovzdanie.

Diplomová práca musí byť do AIS2 vložená minimálne 21 kalendárnych dní, avšak maximálne 90 kalendárnych dní, pred termínom obhajoby.

Zadanie témy diplomovej práce v AIS-e, názov odovzdávanej diplomovej práce a vytlačené zadanie diplomovej práce (ktoré je povinnou súčasťou diplomovej práce) musia byť IDENTICKÉ!