Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Diplomové práce

Diplomovou prácou má študent preukázať schopnosť tvorivo pracovať v študijnom odbore, v ktorom absolvoval študijný program. 

Záverečnú prácu vypracuje študent pod vedením vedúceho záverečnej práce (školiteľa). Záverečnú prácu posudzuje oponent, ktorý vypracuje na záverečnú prácu písomný posudok.

Základné náležitosti, ktoré musí spĺňať záverečná práca, stanovuje vnútorný predpis Univerzity Komenského vydaný rektorom.

Diplomovú prácu je študent povinný vypracovať v priebehu 4. a 5. ročníka,  obhajoba je  v6. ročníku. 

Záverečná práca môže byť vypracovaná v jazyku slovenskom alebo českom, ak s tým súhlasí dekan, tak aj v inom jazyku, spravidla anglickom. V prípade cudzojazyčnej práce musí táto práca obsahovať súhrn v slovenskom jazyku v rozsahu aspoň jednej strany.

Študent odovzdáva záverečnú prácu Akademickej knižnici UK v elektronickej podobe za účelom jej archivácie, bibliografickej registrácie a jej sprístupnenia. Spôsob a podmienky sprístupnenia záverečných prác stanovuje vnútorný predpis UK vydaný rektorom.

Termín odovzdania diplomovej práce je 10.11.2023

Termín obhajoby diplomovej práce: 6.11.2023-15.12.2023

Obhajoba záverečnej práce patrí medzi štátne skúšky. Výsledok obhajoby záverečnej práce sa hodnotí klasifikačnými stupňami A až FX.
Ak vedúci záverečnej práce alebo oponent nie sú členmi skúšobnej komisie, sú prizvaní na obhajobu práce a pri jej hodnotení majú právo sa vyjadriť.

 

Informácie týkajúce administrácie všetkých diplomových prác na LFUK

Zmena témy diplomovej práce je možná len do začiatku skúšobného obdobia zimného semestra akademického roka, v ktorom je študent zapísaný v 5. ročníku. O zmenu musí študent požiadať písomne na predpísanom tlačive.

Vzhľadom k tomu, že do dokladov o absolvovaní štúdia (diplom, vysvedčenie, dodatok k diplomu) sa dáta ťahajú zo systému AIS, je mimoriadne dôležité, aby boli témy diplomových prác napísané správne: 

  • témy DP sa píšu bez bodky aj v slovenskom aj v anglickom jazyku
  • témy DP v anglickom jazyku sa píšu s veľkým začiatočným písmenom vo všetkých plnohodnotne významových slovách, okrem spojok a predložiek, ktoré sa píšu s malým začiatočným písmenom

Komisia pre obhajobu záverečných diplomových prác

Predseda komisie:

prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM

Členovia komisie:

prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FRCP, FESC.
doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH, FEFIM
doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.
doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD.
doc. MUDr. Martin Kužma, PhD.

Odovzdanie diplomovej práce

Termín odovzdania DP je v súlade s platným harmonogramom štúdia - t.j. 15. január 2023. Študent odovzdá dva exempláre diplomovej práce v tlačenej pevne zviazanej forme na kliniku vedúcemu práce. Na pracovisku sa po obhajobe uchováva jeden exemplár DP.

V rovnakom termíne je študent povinný zaslať elektronickú verziu svojej práce do systému AIS2. Po tomto termíne nebude možné vložiť diplomovú prácu do AISu! Formát záverečnej práce musí byť PDF (návod na prevod textu do PDF) vrátane príslušných príloh, ak ich práca obsahuje. Súbor nesmie byť zaheslovaný a musí sa dať previesť na čistý text. (Pred odoslaním otestujte svoju prácu prostredníctvom testera prevodu na text - návod)

  • Návod na poslanie práce cez AIS
  • Elektronická verzia záverečnej práce musí byť identická s tlačenou verziou.
  • Prácu označte v systéme AiS2 ako finálnu až po ubezpečení sa, že je to konečná verzia a že v nej nebudete robiť ďalšie úpravy.
  • Prácu môže študent označiť ako finálnu IBA 1x!!!
  • Po tomto kroku je práca exportovaná na kontrolu originality a nie je možné ju vložiť druhýkrát.

Pred vložením DP do AIS2 je nutné, aby vedúci DP potvrdil finálnu verziu práce a dal súhlas na jej odovzdanie.

Diplomová práca musí byť do AIS2 vložená minimálne 21 kalendárnych dní, avšak maximálne 90 kalendárnych dní, pred termínom obhajoby.

Zadanie témy diplomovej práce v AIS-e, názov odovzdávanej diplomovej práce a vytlačené zadanie diplomovej práce (ktoré je povinnou súčasťou diplomovej práce) musia byť IDENTICKÉ!

Obhajoba diplomovej práce

Obhajoby diplomových prác sa budú konať od 6.2.2023-17.3.2023

ZOZNAM ŠTUDENTOV NA OBHAJOBU DP:

Daniela Dekanová

Téma: Primárna hyperparatyreóza - efekt liečby na vybrané klinické parametre
Vedúci DP: doc. MUDr. Martin Kužma, PhD.

Daniela Tibenská
Téma: Vplyv transplantácie obličky na minerálovú a kostnú chorobu
Vedúci DP: doc. MUDr. Zuzana Žilinská, PhD.

Dominika Cibulková
Téma: Účinnosť a bezpečnosť liečby komplexných fistúl kmeňovými bunkami (darvadstrocelom) u pacientov s perianálnou formou Crohnovej choroby 
Vedúci DP:doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MP

Eleni Skroumpi
Téma: Intestinal Barrier in Patients Liver Cirrhosis
Vedúci DP: doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD.

Hendrik Busche
Téma: Kyselina močová ako rizikový marker kardiovaskulárnych ochorení
Vedúci DP: doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD.

Jana Hamarová
Téma: Vplyv premedikácie indometacínom na výskyt postERCP pankreatitídy
Vedúci DP: doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD.

Linus Ernst Sauckel
Téma: Darvadstrocel in the Therapy of Perianal Crohn's Disease
Vedúci DP: prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.

Lukas Severin Moritz Schwende
Téma:New biomarkers for heart failure patients
Vedúci DP: prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.

Martin Straka
Téma:Subakútna tyreoiditída a COVID19
Vedúci DP: doc. MUDr. Martin Kužma, PhD.

Mathea Christiane Rießner
Téma: Low Dose Azathioprine Allopurinol Combination Therapy in the Treatment of Inflammatory Bowel Diseases
Vedúci DP: prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.

Peter Michael Simovic
Téma: Adverse Effects of Growth Hormone Replacement in Adults
Vedúci DP: doc. MUDr. Martin Kužma, PhD.

Tatiana Španková
Téma: Riziko prenosu infekcie od darcu orgánu na príjemcu transplantátu
Vedúci DP: doc. MUDr. Zuzana Žilinská, PhD.