Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

ZÁKLADY KOMUNIKÁCIE V MEDICÍNE (PVP)

Názov predmetu: Základy komunikácie v medicíne

Cieľová skupina: študenti 4. a 5. ročníka programu všeobecné lekárstvo (povinne voliteľný predmet)

Časový priebeh výučby: letný semester

Rozsah predmetu: 24/0 S

PREDNÁŠKY

Časový rozvrh prednášok: 3. – 14. týždeň

Prednášky sa v letnom semestri 2021/2022 konajú dištančnou formou a sú priebežne zverejňované na portáli Microsoft Teams (MS Teams). K vybraným prednáškam budú realizované konzultácie prezenčnou formou. 


Téma

Prednášajúci

1.

Základné princípy komunikácie v medicíne. Evalvácia a devalvácia vo vzťahu lekár – pacient.

doc. Morovicsová

2.

Rozhovor lekár – pacient a jeho analýza. Koncept transakčnej analýzy v klinickej praxi.

doc. Morovicsová

3.

Komunikácia s pacientom v ambulantnej a ústavnej starostlivosti.

doc. Morovicsová

4.

Komunikácia s chirurgickým pacientom.

doc. Morovicsová

5.

Komunikácia s ťažko chorým a umierajúcim. Oznamovanie negatívnych správ.

doc. Morovicsová

6.

Komunikácia s pacientom s telesným, zmyslovým a mentálnym postihnutím.

doc. Morovicsová

7.

Komunikácia s detským pacientom.

doc. Morovicsová

8.

Komunikácia s pacientom s psychickou poruchou.

doc. Morovicsová

9.

Komunikácia s geriatrickým pacientom.

doc. Morovicsová

10.

Asertivita a uplatnenie asertívnych techník v klinickej praxe. Manipulatívne techniky v sociálnych interakciách.

doc. Morovicsová

11.

Náročné životné situácie a ich riešenie. Choroba ako náročná situácia. Koncept nenásilnej komunikácie v klinickej praxi.

doc. Morovicsová

12.

Syndróm vyhorenia u lekárov a jeho prevencia. Mobbing a jeho prevencia.

doc. Morovicsová

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K PREDMETU

Plán konzultačnej činnosti: Konzultácie sú súčasťou každej prednášky.

 

Povinná (x) a odporúčaná literatúra:

x Morovicsová, E. a kol.: Komunikácia v medicíne. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014. 212 s. ISBN 978-80-223-3620-8.

x Linhartová, V.: Praktická komunikace v medicíně. Praha: Grada, 2007. 152 s. ISBN 978-80-247-1784-5.    

   Edmüller, A., Wilhelm, T.: 27 Manipulativních technik. Praha: Grada, 2010. 192 s. ISBN 978-80-247-3300-5.

   Novák, T., Capponi, V.: Asertivně do života. Praha: Grada, 2012, 168 s. ISBN 978-80-247-3869-7.

   Rosenberg, M. B.: Nenásilná komunikace. Praha: Portál, 2013. 224. ISBN 978-80-262-0530-2.

PÍSOMNÝ TEST

Miesto a čas skúšky: pozri v AIS podľa zvoleného termínu

 

Typ písomného testu: multiple choice (t.j. ľubovolný počet možných správnych odpovedí: 0-4)

Počet otázok: 25

Počet odpovedí pri jednej otázke: 4

Čas na vypracovanie odpovedí: 20 minút

Kritérium úspešnosti: 60 % správnych odpovedí je podmienkou účasti na ústnej časti skúšky

 

V prípade opakovania skúšky je potrebné písomnú časť skúšky tiež opakovať.

 

Aktuálne otázky k písomným testom si môžete stiahnuť cez tento ODKAZ.

ÚSTNA SKÚŠKA

Miesto a čas skúšky: pozri v AIS podľa zvoleného termínu (po absolvovaní písomného testu)

 

Podmienkou účasti na ústnej časti skúšky je úspešné absolvovanie písomného testu.

 

Aktuálne otázky k ústnej skúške si môžete stiahnuť cez tento ODKAZ.