Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

ZÁKLADY KOMUNIKÁCIE V MEDICÍNE (PVP)

Názov predmetu: Základy komunikácie v medicíne

Cieľová skupina: študenti 4. a 5. ročníka programu všeobecné lekárstvo (povinne voliteľný predmet)

Časový priebeh výučby: letný semester

Rozsah predmetu: 24/0 S