Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

PSYCHOTERAPIA (PVP)

Názov predmetu: Psychoterapia

Cieľová skupina: študenti 4. a 5. ročníka programu všeobecné lekárstvo (povinne voliteľný predmet)

Časový priebeh výučby: letný semester

Rozsah predmetu: 24/0 S (2 kredity)

PREDNÁŠKY

Prednášky sa v letnom semestri 2020/2021 konajú dištančnou formou a sú priebežne zverejňované na portáli Microsoft Teams (MS Teams).

Dátum

Téma

Prednášajúci

 

Úvod do psychoterapie, mechanizmy, podmienky pre psychoterapiu, indikácie, kontraindikácie, vedľajšie účinky psychoterapie, výskum a etika v psychoterapii.

dr. Krajčovičová

 

Prehľad základných psychoterapeutických smerov a škôl, vzťah „škola“ a metóda“.

dr. Krajčovičová

 

Psychoanalytická, dynamická psychoterapia, humanistická psychoterapia, teoretické východiská, základy, využitia v praxi.

dr. Turček

 

Kognitívna, behaviorálna a kognitívno-behaviorálna psychoterapia, teoretické východiská, základy, metódy a možnosti využitia v praxi.

dr. Žlnayová

 

Skupinová psychoterapia, zásady, metódy, možnosti využitia v praxi.

dr. Krajčovičová

 

Psychoterapia a rehabilitácia v liečbe psychóz, teoretické východiská, metódy a možnosti využitia v praxi.

dr. Krajčovičová

 

Komunitná starostlivosť, sociálne a rehabilitačné programy pre chorých so psychickými poruchami.

dr. Krajčovičová

 

Arteterapia – teoretické východiská, možnosti diagnostického a terapeutického využitia v praxi.

dr. Krajčovičová

 

Psychoterapia úzkostných,  depresívnych porúch a porúch osobnosti, teoretické východiská, metódy, možnosti využitia v praxi.

dr. Krajčovičová

 

Psychoterapia látkových a nelátkových závislostí, teoretické východiská, metódy, možnosti využitia v praxi.

dr. Krajčovičová

 

Kazuistiky – využitie psychoterapeutických metód v praxi.

dr. Krajčovičová

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K PREDMETU

Plán konzultačnej činnosti: Konzultácie sú súčasťou každej prednášky.

 

Povinná (x) a odporúčaná literatúra:

x Novotný, V. a kol.: Špeciálna psychiatria. 2. vydanie. Bratislava: Univerzita Komenského, 2010. 246 s. ISBN 978-80-223-2624-7

x Kolibáš, E. a kol.: Všeobecná psychiatria. 2. vydanie. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007. 184 s. ISBN 978-80-223-2388-8

  Kratochvíl, S.: Základy psychoterapie. 6. aktualizované vydání. Praha: Portál, 2012.

  Vymětal, J.: Úvod do psychoterapie. Praha: Grada, 2010.

x  Žucha,I., Čaplová,T.: Propedeutika medicínskej psychoterapie. Bratislava, UK, 1999. 110 s. ISBN 80-223-1376-9

VÝUKOVÉ MATERIÁLY

PÍSOMNÝ TEST

Miesto a čas skúšky: pozri v AIS podľa zvoleného termínu

 

Typ písomného testu:  multiple choice (t.j. ľubovolný počet možných správnych odpovedí: 0-4)

Počet otázok: 25

Počet odpovedí pri jednej otázke: 4

Čas na vypracovanie odpovedí: 20 minút

Kritérium úspešnosti: 60 % správnych odpovedí je podmienkou účasti na ústnej časti skúšky

 

V prípade opakovania skúšky je potrebné písomnú časť skúšky tiež opakovať.

 

Aktuálne otázky k písomným testom si môžete stiahnuť cez tento ODKAZ.