Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

PSYCHOTERAPIA (PVP)

Názov predmetu: Psychoterapia

Cieľová skupina: študenti 4. a 5. ročníka programu všeobecné lekárstvo (povinne voliteľný predmet)

Časový priebeh výučby: letný semester

Rozsah predmetu: 24/0 S (2 kredity)

PREDNÁŠKY

Časový rozvrh prednášok: 3. – 14. týždeň letného semestra, vo štvrtok od 17:30 do 19:20

Prednášková miestnosť: knižnica Psychiatrickej kliniky (UNB, Nemocnica Staré mesto, Mickiewiczova 13, vchod E, 3. poschodie).

Dátum

Téma

Prednášajúci

5.3.2020

Úvod do psychoterapie, mechanizmy, podmienky pre psychoterapiu, indikácie, kontraindikácie, vedľajšie účinky psychoterapie, výskum a etika v psychoterapii.

dr. Žlnayová

12.3. 2020

Prehľad základných psychoterapeutických smerov a škôl, vzťah „škola“ a metóda“.

dr. Žlnayová

19.3. 2020

Psychoanalytická, dynamická psychoterapia, humanistická psychoterapia, teoretické východiská, základy, využitia v praxi.

dr. Turček

26.3. 2020

Sugestívna psychoterapia, teoretické východiská, základy, metódy, možnosti využitia v praxi.

dr. Zimányiová

2.4. 2020

Kognitívna, behaviorálna a kognitívno-behaviorálna psychoterapia, teoretické východiská, základy, metódy a možnosti využitia v praxi.

dr. Žlnayová

9.4. 2020

voľno

 

16.4. 2020

Psychoterapia relaxačná, abreaktívna a imaginatívna, teoretické východiská, základy, možnosti využitia v praxi.

dr. Zimányiová

23.4. 2020

Skupinová psychoterapia, zásady, metódy, možnosti využitia v praxi.

dr. Žlnayová

30.4. 2020

Reakcie na stres, zásady krízovej intervencie, teoretické východiská, možnosti využitia v praxi.

dr. Zimányiová

7.5. 2020

Psychoterapia psychotických porúch, teoretické východiská, základy, metódy, indikácie, možnosti využitia v praxi.

dr. Krajčovičová

14.5. 2020

Psychoterapia látkových a nelátkových závislostí, teoretické východiská, metódy, možnosti využitia v praxi.

dr. Žlnayová

21.5. 2020

Kazuistiky - využitie psychoterapeutických metód v praxi.

  dr. Zimányiová

Na prvej prednáške je možné v prípade záujmu dohovoriť zmenu začiatku prednášok.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K PREDMETU

Plán konzultačnej činnosti: Konzultácie sú súčasťou každej prednášky.

 

Povinná (x) a odporúčaná literatúra:

x Novotný, V. a kol.: Špeciálna psychiatria. 2. vydanie. Bratislava: Univerzita Komenského, 2010. 246 s. ISBN 978-80-223-2624-7

x Kolibáš, E. a kol.: Všeobecná psychiatria. 2. vydanie. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007. 184 s. ISBN 978-80-223-2388-8

  Kratochvíl, S.: Základy psychoterapie. 6. aktualizované vydání. Praha: Portál, 2012.

  Vymětal, J.: Úvod do psychoterapie. Praha: Grada, 2010.

x  Žucha,I., Čaplová,T.: Propedeutika medicínskej psychoterapie. Bratislava, UK, 1999. 110 s. ISBN 80-223-1376-9

VÝUKOVÉ MATERIÁLY

PÍSOMNÝ TEST A ÚSTNA SKÚŠKA

Miesto a čas skúšky: pozri v AIS podľa zvoleného termínu

 

Typ písomného testu:  multiple choice (t.j. ľubovolný počet možných správnych odpovedí: 0-4)

Počet otázok: 25

Počet odpovedí pri jednej otázke: 4

Čas na vypracovanie odpovedí: 25 minút

Kritérium úspešnosti: 60 % správnych odpovedí je podmienkou účasti na ústnej časti skúšky

 

V prípade opakovania skúšky je potrebné písomnú časť skúšky tiež opakovať.

Podmienkou účasti na ústnej časti skúšky je úspešné absolvovanie písomného testu.

 

Aktuálne otázky k písomným testom si môžete stiahnuť cez tento ODKAZ.

Aktuálne otázky k ústnej skúške si môžete stiahnuť cez tento ODKAZ.