Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

PSYCHIATRIA (ZL-4)

Názov predmetu: Psychiatria

Cieľová skupina: študenti 4. ročníka programu zubné lekárstvo

Časový priebeh výučby: zimný semester

Rozsah predmetu: 12/12 S

PREDNÁŠKY

Časový rozvrh prednášok: 1. – 4. týždeň, v piatok od 7:30 do 10:20

Prednášková miestnosť: poslucháreň Psychiatrickej kliniky (UNB, Nemocnica Staré mesto, Mickiewiczova 13, vchod H).

 

DátumTémaPrednášajúci
22.9.2017Všeobecná psychiatria, história psychiatrie. Príčiny a mechanizmy vzniku psychických porúch, epidemiológia, prevencia porúch psychického zdravia. Vyšetrovacie metódy v psychiatrii. Terapeutické metódy v psychiatrii. Pojem psychická porucha, choroba, psychóza, klasifikácia psychických porúch. Všeobecná psychopatológia: poruchy vnímania.doc.MUDr.V.Kořínková,CSc.
29.9.2017Všeobecná psychopatológia: poruchy emotivity,myslenia, pozornosti, pamäti, intelektu, emotivity, vôle, konania, psychomotoriky, vedomia, osobnosti.MUDr.Ľ.Izáková,PhD.
06.10.2017Syndromológia, klasifikácia psychických porúch. Psychoreaktívne stavy, úzkostné poruchy, schizofrénia, poruchy nálady.MUDr.M.Králová,CSc.
13.10.2017Organické psychické poruchy, závislosti od návykových látok, poruchy osobnosti.MUDr.M.Králová,CSc.

 

 

 

PRAKTICKÉ CVIČENIA

Podrobné termíny praktických cvičení pre jednotlivé študijné skupiny viď ROZVRH.

 

Tému č. 1 a 2 (08:30 – 13:20) absolvujú študenti v pedagogických miestnostiach Psychiatrickej kliniky (Mickiewiczova 13, vchod E, 3. poschodie).

Tému č. 3 (08:30 – 13:30) absolvujú študenti v pedagogickej miestnosti na Klinike detskej (Limbová 1, 7. poschodie). Tieto cvičenia sú vyznačené v rozvrhu §.

Jednotlivé cvičenia sú tematicky odlišné a súčasne vzájomne nadväzujúce. Preto je dôležité, aby ich poslucháč absolvoval so svojou študijnou skupinou.

 

ČísloTéma
1Klinické psychiatrické vyšetrenie, psychiatrický chorobopis. Organizácia psychiatrickej starostlivosti, právne postavenie psychicky chorých. Zásady prvej pomoci v psychiatrii. Vyšetrovanie pacientov s nepsychotickou poruchou Napísanie ambulantného vyšetrenia (žiadosť psychiatrovi o vyšetrenie, konzultácia liečby).
2Vyšetrenie pacientov s organickými psychickými poruchami vrátane vyšetrenia kognitívnych psychických funkcií pomocou stupnice Štandardizovaný Mini Mental State Examination (SMMSE). Vyšetrovanie pacientov s dg. afektívna poruchy, schizofrénia, závislosti. Napísanie chorobopisu, zostavenie plánu vyšetrení a terapeutického plánu, odovzdanie  a  konzultácia  nálezov s pedagógom. Videozáznam: m. Alzheimer, elektrokonvulzívna liečba (alebo demonštrácia EKT na oddelení).
3

Klasifikácia, príčiny a priebeh chorôb v detskom a adolescentnom veku,  vyšetrenie pacienta  v detskom/dorastovom veku s psychickou poruchou, napísanie chorobopisu, zostavenie plánu vyšetrení a liečby, konzultácia nálezov s pedagógom.

 

Pedagógovia:

Téma č. 1 a 2: prof. MUDr. J. Pečeňák, CSc., doc. MUDr. T. Čaplová, CSc., doc. MUDr. V. Koříková, CSc., PhDr. M. Hajdúk, PhD., MUDr. Ľ. Izáková, PhD., MUDr. P. Janík, PhD., MUDr. M. Králová, CSc., MUDr. D. Krajčovičová, PhD., MUDr. V. Segeda, MUDr. M. Turček, PhD.

Téma č. 3: MUDr. Z. Matzová, PhD.; MUDr. J. Trebatická, PhD.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K PREDMETU

Priebežná kontrola štúdia: Na každom cvičení sa priebežne kontroluje znalosť látky z programu aktuálneho praktika.

Plán konzultačnej činnosti: Konzultácie sú súčasťou každej prednášky a praktického cvičenia.

 

Povinná (x) a odporúčaná literatúra:

x Kolibáš, E. a kol.: Všeobecná psychiatria. 2. vydanie. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007. 184 s. ISBN 978-80-223-2388-8

x Novotný, V. a kol.: Špeciálna psychiatria. 2. vydanie. Bratislava: Univerzita Komenského, 2010. 246 s. ISBN 978-80-223-2624-7

Kolibáš, E.: Príručka klinickej psychiatrie. 2. vydanie. Nové Zámky: Psychoprof, 2010. 304 s. ISBN 978-80-89322-05-3

VÝUKOVÉ MATERIÁLY

Návod na psychiatrické vyšetrenie

Ďalšie materiály na stiahnutie sa nachádzajú na stránkach predmetov:

Psychiatria 1 (VL, 4. ročník)

Psychiatria 2 (VL, 5. ročník)

PÍSOMNÝ TEST

Typ testu:  multiple choice (t.j. ľubovolný počet možných správnych odpovedí: 0-4)

Počet otázok: 25

Počet odpovedí pri jednej otázke: 4

Čas na vypracovanie odpovedí: 25 minút

Kritérium úspešnosti: 60 % správnych odpovedí je podmienkou účasti na ústnej časti skúšky

Konanie písomného testu: v deň termínu  skúšky o 08:00 alebo12:30 (pozri v AIS)

Miesto konania písomnej časti skúšky: Psychiatrická klinika LFUK a UNB, Mickiewiczova 13, vchod E, 3. poschodie pred sekretariátom kliniky.

Podmienkou účasti na písomnej časti skúšky je úplná prezencia na praktikách. V prípade opakovania skúšky je potrebné písomnú časť skúšky tiež opakovať.

 

Aktuálne otázky k písomným testom si môžete stiahnuť cez tento ODKAZ.

ÚSTNA SKÚŠKA

Konanie ústnej časti skúšky: v zvolený termín o cca 09:00 alebo o cca 13:30 (pozri v AIS)

Miesto konania ústnej časti skúšky: Psychiatrická klinika LFUK a UNB, Mickiewiczova 13, vchod E, 3. poschodie pred sekretariátom kliniky.

Podmienkou účasti na ústnej časti skúšky je úspešné absolvovanie písomného testu.

 

Aktuálne otázky k ústnej skúške si môžete stiahnuť cez tento ODKAZ.