Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

PSYCHIATRIA (ZL-4)

Názov predmetu: Psychiatria

Cieľová skupina: študenti 4. ročníka programu zubné lekárstvo

Časový priebeh výučby: zimný semester

Rozsah predmetu: 12/12 S

PREDNÁŠKY

Časový rozvrh prednášok: 1. – 4. týždeň

Prednášky sa v zimnom semestri 2021/2022 konajú dištančnou formou a sú priebežne zverejňované na portáli Microsoft Teams (MS Teams).


Téma

Prednášajúci

1.

Všeobecná psychiatria - história psychiatrie, príčiny a mechanizmy vzniku psychických porúch, epidemiológia. Prehľad psychopatológie.

prof. Pečeňák

2.

Vyšetrovacie metódy v psychiatrii, prehľad terapeutických metód.

prof. Pečeňák

3.

Špeciálna psychiatria – hlavné syndrómy a skupiny psychických porúch.

prof. Pečeňák

4.

Prehľad psychických porúch v detskom a adolescentom veku.

doc. Trebatická

PRAKTICKÉ CVIČENIA

Praktické cvičenia sú rozdelené na 2 časti: seminárnu  a praktickú.

Seminárna časť prebieha dištančnou formou. Videoprezentácie k jednotlivým témam sú zverejnené v MS Teams. K téme č. 1 patria prvé 4 videoprezentácie z predmetu Psychiatria 1 (nahraté pre študijný program všeobecné lekárstvo). K téme č. 2 patria prvé 4 videoprezentácie z predmetu Psychiatria 2 (nahraté pre študijný program všeobecné lekárstvo). K téme č. 3 patria v poradí piate prezentácie z predmetu Psychiatria 1 a Psychiatria 2 (nahraté pre študijný program všeobecné lekárstvo). Povinnosťou študenta je absolvovať seminárnu časť praktických cvičení pred praktickou časťou.

Praktická časť stáží sa bude konať prezenčne. Praktické časti pre tému č. 1 a 2 (so začiatkom o 08:30) absolvujú študenti v pedagogických miestnostiach Psychiatrickej kliniky (Mickiewiczova 13, vchod E, 3. poschodie). Praktickú časť pre tému č. 3 (so začiatkom o 08:30) absolvujú študenti v pedagogickej miestnosti na Klinike detskej (Limbová 1, 7. poschodie). Tieto cvičenia sú vyznačené v rozvrhu §.

Jednotlivé cvičenia sú tematicky odlišné a súčasne vzájomne nadväzujúce. Preto je dôležité, aby ich poslucháč absolvoval so svojou študijnou skupinou. Nahradzovanie cvičení je na základe rozhodnutia dekana veľmi obmedzené. V prípade takejto potreby kontaktujte učiteľa, ktorý je uvedený v rozvrhu pre chýbajúce cvičenie.

Podrobné termíny praktických cvičení a rozpis pedagógov pre jednotlivé študijné skupiny viď ROZVRH.

ČísloTéma
1Klinické psychiatrické vyšetrenie, psychiatrický chorobopis. Organizácia psychiatrickej starostlivosti, právne postavenie psychicky chorých. Zásady prvej pomoci v psychiatrii. Vyšetrovanie pacientov s nepsychotickou poruchou Napísanie ambulantného vyšetrenia (žiadosť psychiatrovi o vyšetrenie, konzultácia liečby).
2Vyšetrenie pacientov s organickými psychickými poruchami vrátane štandardizovaného vyšetrenia kognitívnych psychických funkcií. Vyšetrovanie pacientov s dg. afektívna poruchy, schizofrénia, závislosti. Napísanie chorobopisu, zostavenie plánu vyšetrení a terapeutického plánu, odovzdanie  a  konzultácia  nálezov s pedagógom. Videozáznam: m. Alzheimer, elektrokonvulzívna liečba (alebo demonštrácia EKT na oddelení).
3

Klasifikácia, príčiny a priebeh chorôb v detskom a adolescentnom veku,  vyšetrenie pacienta  v detskom/dorastovom veku s psychickou poruchou, napísanie chorobopisu, zostavenie plánu vyšetrení a liečby, konzultácia nálezov s pedagógom.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K PREDMETU

Priebežná kontrola štúdia: Na každom cvičení sa priebežne kontroluje znalosť látky z programu aktuálneho praktika.

Plán konzultačnej činnosti: Konzultácie sú súčasťou každej prednášky a praktického cvičenia.

 

Povinná (x) a odporúčaná literatúra:

x Kolibáš, E. a kol.: Všeobecná psychiatria. 2. vydanie. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007. 184 s. ISBN 978-80-223-2388-8

x Novotný, V. a kol.: Špeciálna psychiatria. 2. vydanie. Bratislava: Univerzita Komenského, 2010. 246 s. ISBN 978-80-223-2624-7

Králová, M.: Demencia. Univerzita Komenského, 2017

Mravec, B.: Nervový systém: Morfologický a funkčný podklad signalizácie. Univerzita Komenského, 2013

Mravec, B.: Nervový systém: Patofyziológia. Univerzita Komenského, 2013

Pečeňák, J., Kořínková, V. et al.: Psychofarmakológia. Wolters Kluwer, 2016. 672 s. ISBN 978-80-8168-542-2

Pečeňák, J.: Klasifikácia v psychiatrii. Univerzita Komenského, 2014

Pečeňák, J.: Schizofrénia: Koncepty, symptómy, diagnostické kritériá. Univerzita Komenského, 2014

Trebatická, J.: Depresívna porucha v detskom a adolescentnom veku. Univerzita Komenského, 2017

VÝUKOVÉ MATERIÁLY

Návod na psychiatrické vyšetrenie

Ďalšie materiály na stiahnutie sa nachádzajú na stránkach predmetov:

Psychiatria 1 (VL, 4. ročník)

Psychiatria 2 (VL, 5. ročník)

Ďalšie výukové materiály sa nachádzajú na portáli MS Teams.

PÍSOMNÝ TEST

Typ testu:  multiple choice (t.j. ľubovolný počet možných správnych odpovedí: 0-4)

Počet otázok: 25

Počet odpovedí pri jednej otázke: 4

Čas na vypracovanie odpovedí: 20 minút

Kritérium úspešnosti: 60 % správnych odpovedí je podmienkou účasti na ústnej časti skúšky

Miesto a čas konania písomnej časti skúšky: pozri v AIS podľa zvoleného termínu

 

Podmienkou účasti na písomnej časti skúšky je úplná prezencia na praktických cvičeniach.

V prípade opakovania skúšky je potrebné písomnú časť skúšky tiež opakovať.

 

Aktuálne otázky k písomným testom si môžete stiahnuť cez tento ODKAZ.

ÚSTNA SKÚŠKA

Miesto a čas konania ústnej časti skúšky: pozri v AIS podľa zvoleného termínu

 

Podmienkou účasti na ústnej časti skúšky je úspešné absolvovanie písomného testu.

 

Aktuálne otázky k ústnej skúške si môžete stiahnuť cez tento ODKAZ.