Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

PSYCHIATRIA 2 (VL-5)

Názov predmetu: Psychiatria 2

Cieľová skupina: študenti 5. ročníka programu všeobecné lekárstvo

Časový priebeh výučby: zimný semester

Rozsah predmetu: 12/25 S (3 kredity)

PREDNÁŠKY

Časový rozvrh prednášok: 3. - 14. týždeň, utorok, od 14:30 do 15:20

Prednášková miestnosť: poslucháreň Psychiatrickej kliniky (UNB, Nemocnica Staré mesto, Mickiewiczova 13, vchod H, 4. poschodie).

Dátum

Téma

Prednášajúci

01.10.2019

Úvod do špeciálnej psychiatrie. Klasifikácia. Epidemiológia.

prof. Pečeňák

08.10.2019

Prehľad psychických porúch v detstve a adolescencii.

doc. Trebatická

15.10.2019

Organické poruchy, demencie.

prof. Pečeňák

22.10.2019

Poruchy spojené s užívaním psychoaktívnych látok.

prof. Pečeňák

29.10.2019

Psychotické poruchy a schizofrénia I.

prof. Pečeňák

05.11.2019

Psychotické poruchy a schizofrénia II.

prof. Pečeňák

12.11.2019

Afektívne poruchy I.

prof. Pečeňák

19.11.2019

Afektívne poruchy II.

prof. Pečeňák

26.11.2019

Úzkostné poruchy .

prof. Pečeňák

03.12.2019

Poruchy príjmu potravy. Poruchy spánku. Sexuálne poruchy.

prof. Pečeňák

10.12.2019

Poruchy osobnosti.

prof. Pečeňák

17.12.2019

Vybrané problémy v detskom a adolescentom veku.

doc. Trebatická

PRAKTICKÉ CVIČENIA

Podrobné termíny praktických cvičení a rozpis pedagógov pre jednotlivé študijné skupiny viď ROZVRH.

 

Témy č. 1 až 4 (08:30 – 13:20) absolvujú študenti v pedagogických miestnostiach Psychiatrickej kliniky (Mickiewiczova 13, vchod E, 3. poschodie).

Tému č. 5 (08:30 – 13:20) absolvujú študenti na Klinike detskej psychiatrie (Limbová 1, 7. poschodie). Tieto cvičenia sú vyznačené v rozvrhu §.

Jednotlivé cvičenia sú tematicky odlišné a súčasne vzájomne nadväzujúce. Preto je dôležité, aby ich poslucháč absolvoval so svojou študijnou skupinou.

Číslo

Téma

1

·      Prehľad psychopatologických syndrómov pri organických psychických poruchách a pri poruchách psychiky a správania zapríčinených užitím/užívaním psychoaktívnych/návykových látok:

o  organický psychosyndróm

o  syndróm organickej demencie

o  syndrómy kvalitatívnych porúch vedomia (zastreté vedomie, zmätenosť, delírium, obnubilácia)

o  syndróm závislosti 

·      Klasifikácia organických psychických porúch a porúch psychiky   a správania zapríčinených užitím/užívaním psychoaktívnych /návykových látok podľa hlavných klasifikačných systémov (MKCH, DSM)

·      Prehľad hlavných organických psychických porúch (ilustrácia psychopatologických symptómov pomocou video/audio nahrávok)

·      Vyšetrenie pacientov študentmi (spracovanie anamnézy, vyšetrenie kognitívnych funkcií, opis psychopatologických príznakov, návrh plánu vyšetrení a liečby, diskusia prípadu s pedagógom)

2

·      Prehľad psychopatologických symptómov súvisiacich s psychickými poruchami schizofrenického spektra

o  Psychóza

o  Negatívne / pozitívne / reziduálne príznaky schizofrénie

·      Klasifikácia psychických porúch schizofrenického spektra podľa hlavných klasifikačných systémov (MKCH a DSM)

·      Prehľad hlavných porúch schizofrenického spektra (ilustrácia psychopatologických symptómov pomocou video/audio nahrávok)

·      Vyšetrenie pacientov študentmi (spracovanie anamnézy, cielené vyšetrenie psychických funkcií so zameraním na poruchy vnímania, myslenia, opis psychopatologických príznakov, návrh plánu vyšetrení a liečby, diskusia prípadu s pedagógom)

3

·      Prehľad psychopatologických symptómov súvisiacich s afektívnymi a úzkostnými poruchami

o  Depresívny syndróm

o  Manický syndróm

o  Panický ( úzkostný) atak

·      Klasifikácia afektívnych / úzkostných porúch podľa hlavných klasifikačných systémov (MKCH a DSM)

·      Prehľad hlavných afektívnych / úzkostných porúch (ilustrácia psychopatologických symptómov pomocou video/audio nahrávok)

·      Vyšetrenie pacientov študentmi (spracovanie anamnézy, cielené vyšetrenie psychických funkcií so zameraním na poruchy nálady, opis psychopatologických príznakov, návrh plánu vyšetrení a liečby, diskusia prípadu s pedagógom)

4

·      Urgentné stavy v psychiatrii

o  Kvalitatívne poruchy vedomia, agitovanosť (nepokoj), agresia, katatónia, intoxikácia liekmi, psychoaktívnymi návykovými látkami, syndróm z vysadenia (abstinenčný syndróm), závažné nežiaduce účinky psychofarmák (sérotonínový syndróm, malígny neuroleptický syndróm)

o  Nefarmakologické/farmakologické postupy liečby a manažment  urgentných stavov v psychiatrii, podmienky použitia obmedzovacích prostriedkov,

·      Vyšetrenie pacientov študentmi (vypracovanie kompletného psychiatrického chorobopisu, zreferovanie prípadu, vyhodnotenie chorobopisu pedagógom)

5

·      Prehľad vybraných psychických porúch v detstve a v adolescencii

o  Psychotické poruchy, poruchy nálady

o  Poruchy autistického spektra

o  Zneužité dieťa, zanedbávané dieťa

o  Akútna pacifikácia agresívneho detského a adolescentného pacienta

·      Vyšetrenie pacientov študentmi (osobne resp. spracovanie prípadu z videozáznamu, diskusia prípadu s pedagógom)

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K PREDMETU

Priebežná kontrola štúdia: Na každom cvičení sa priebežne kontroluje znalosť látky z programu aktuálneho praktika.

Plán konzultačnej činnosti: Konzultácie sú súčasťou každej prednášky a praktického cvičenia.

 

Povinná (x) a odporúčaná literatúra:

x Kolibáš, E. a kol.: Všeobecná psychiatria. 2. vydanie. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007. 184 s. ISBN 978-80-223-2388-8

x Novotný, V. a kol.: Špeciálna psychiatria. 2. vydanie. Bratislava: Univerzita Komenského, 2010. 246 s. ISBN 978-80-223-2624-7

Hosák, L., Hrdlička, M., Libiger, J: Psychiatrie a pedopsychiatrie. Praha: Univerzita Karlova, 2015. 648 s. ISBN 978-80-246-2998-8

Králová, M.: Demencia. Univerzita Komenského, 2017

Mravec, B.: Nervový systém: Morfologický a funkčný podklad signalizácie. Univerzita Komenského, 2013

Mravec, B.: Nervový systém: Patofyziológia. Univerzita Komenského, 2013

Pečeňák, J., Kořínková, V. et al.: Psychofarmakológia. Wolters Kluwer, 2016. 672 s. ISBN 978-80-8168-542-2

Pečeňák, J.: Klasifikácia v psychiatrii. Univerzita Komenského, 2014

Pečeňák, J.: Schizofrénia: Koncepty, symptómy, diagnostické kritériá. Univerzita Komenského, 2014

Trebatická, J.: Depresívna porucha v detskom a adolescentnom veku. Univerzita Komenského, 2017

PÍSOMNÝ TEST

Typ testu: multiple choice (t.j. ľubovolný počet možných správnych odpovedí: 0-4)

Počet otázok: 25

Počet odpovedí pri jednej otázke: 4

Čas na vypracovanie odpovedí: 25 minút

Kritérium úspešnosti: 60 % správnych odpovedí je podmienkou účasti na ústnej časti skúšky

 

Miesto a čas konania písomnej časti skúšky: pozri v AIS podľa zvoleného termínu

 

Nevyhnutným predpokladom účasti na skúške je úspešné absolvovanie predmetu Psychiatria 1. Podmienkou účasti na písomnej časti skúšky je úplná prezencia na praktických cvičeniach + vyšetrenie pacienta a odovzdanie chorobopisu vrátane zostavenia plánu vyšetrení a návrhu liečby (počas praktika s témou č. 4). V prípade opakovania skúšky je potrebné písomnú časť skúšky tiež opakovať.

 

Aktuálne otázky k písomným testom si môžete stiahnuť cez tento ODKAZ.

ÚSTNA SKÚŠKA

Miesto a čas konania ústnej časti skúšky: pozri v AIS podľa zvoleného termínu

 

Nevyhnutným predpokladom účasti na skúške je úspešné absolvovanie predmetu Psychiatria 1. Podmienkou účasti na ústnej časti skúšky je úspešné absolvovanie písomného testu.

 

Aktuálne otázky k ústnej skúške si môžete stiahnuť cez tento ODKAZ.