Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

PSYCHIATRIA 2 (VL-5)

Názov predmetu: Psychiatria 2

Cieľová skupina: študenti 5. ročníka programu všeobecné lekárstvo

Časový priebeh výučby: zimný semester

Rozsah predmetu: 12/24 S

PREDNÁŠKY

Časový rozvrh prednášok: 3. - 14. týždeň, v utorok od 14:30 do 15:20

Prednášková miestnosť: poslucháreň Psychiatrickej kliniky (UNB, Nemocnica Staré mesto, Mickiewiczova 13, vchod H).

DátumTémaPrednášajúci
03.10.2017Somatogénne psychické poruchy a organické psychické poruchyMUDr. M. Králová, CSc.
10.10.2017Závislosti od návykových látok I.MUDr. M. Turček, PhD.
17.10.2017Závislosti od návykových látok II.prim. MUDr. I. André, PhD.
24.10.2017Afektívne poruchyMUDr. Ľ. Izáková, PhD.
31.10.2017Voľný deň
07.11.2017Schizofrénia, schizofrénne poruchy a poruchy s bludmi I.prof. MUDr. J. Pečeňák, CSc.
14.11.2017Schizofrénia, schizofrénne poruchy a poruchy s bludmi II.prof. MUDr. J. Pečeňák, CSc.
21.11.2017Úzkostné poruchyMUDr. D. Krajčovičová, PhD.
28.11.2017Poruchy osobnosti a impulzívne stavyprof. MUDr. J. Pečeňák, CSc.
05.12.2017Gerontopsychiatriadoc. MUDr. V. Kořínková, CSc.
12.12.2017Vybrané psychické poruchy v detskom vekuMUDr. J. Trebatická, PhD.
19.12.2017Vybrané psychické poruchy v ambulancii praktického lekáradoc. MUDr. V. Kořínková, CSc.

 

 

 

PRAKTICKÉ CVIČENIA

Podrobné termíny praktických cvičení pre jednotlivé študijné skupiny viď ROZVRH.

 

Témy č. 1 až 4 (08:30 – 13:20) absolvujú študenti v pedagogických miestnostiach Psychiatrickej kliniky (Mickiewiczova 13, vchod E, 3. poschodie).

Tému č. 5 (08:30 – 13:20) absolvujú študenti na Klinike detskej psychiatrie (Limbová 1, 7. poschodie). Tieto cvičenia sú vyznačené v rozvrhu §.

Jednotlivé cvičenia sú tematicky odlišné a súčasne vzájomne nadväzujúce. Preto je dôležité, aby ich poslucháč absolvoval so svojou študijnou skupinou.

 

ČísloTéma
1

· Prehľad psychopatologických syndrómov pri organických psychických poruchách a pri poruchách psychiky a správania zapríčinených užitím/užívaním psychoaktívnych/návykových látok:

o    organický psychosyndróm

o    syndróm organickej demencie

o    syndrómy kvalitatívnych porúch vedomia (zastreté vedomie, zmätenosť, delírium, obnubilácia)

o    syndróm závislosti 

· Klasifikácia organických psychických porúch a porúch psychiky   a správania zapríčinených užitím/užívaním psychoaktívnych /návykových látok podľa hlavných klasifikačných systémov (MKCH-10, DSM-IV-R)

· Prehľad hlavných organických psychických porúch (ilustrácia psychopatologických symptómov pomocou video/audio nahrávok)

· Vyšetrenie pacientov študentmi (spracovanie anamnézy, vyšetrenie kognitívnych funkcií pomocou SMMSE, opis psychopatologických príznakov, návrh plánu vyšetrení a liečby, diskusia prípadu s pedagógom)

2

· Prehľad psychopatologických symptómov súvisiacich s psychickými poruchami schizofrenického spektra

o    Psychóza

o    Negatívne / pozitívne / reziduálne príznaky schizofrénie

· Klasifikácia psychických porúch schizofrenického spektra podľa hlavných klasifikačných systémov (MKCH-10 a DSM-IV-R)

· Prehľad hlavných porúch schizofrenického spektra (ilustrácia psychopatologických symptómov pomocou video/audio nahrávok)

· Vyšetrenie pacientov študentmi (spracovanie anamnézy, cielené vyšetrenie psychických funkcií so zameraním na poruchy vnímania, myslenia, opis psychopatologických príznakov, návrh plánu vyšetrení a liečby, diskusia prípadu s pedagógom)

3

· Prehľad psychopatologických symptómov súvisiacich s afektívnymi a úzkostnými poruchami

o    Depresívny syndróm

o    Manický syndróm

o    Panický ( úzkostný) atak

· Klasifikácia afektívnych / úzkostných porúch podľa hlavných klasifikačných systémov (MKCH-10 a DSM-IV-R)

· Prehľad hlavných afektívnych / úzkostných porúch (ilustrácia psychopatologických symptómov pomocou video/audio nahrávok)

· Vyšetrenie pacientov študentmi (spracovanie anamnézy, cielené vyšetrenie psychických funkcií so zameraním na poruchy nálady, opis psychopatologických príznakov, návrh plánu vyšetrení a liečby, diskusia prípadu s pedagógom)

4

· Urgentné stavy v psychiatrii

o    Kvalitatívne poruchy vedomia, agitovanosť (nepokoj), agresia, katatónia, intoxikácia liekmi, psychoaktívnymi návykovými látkami, syndróm z vysadenia (abstinenčný syndróm), závažné nežiaduce účinky psychofarmák (sérotonínový syndróm, malígny neuroleptický syndróm)

o    Nefarmakologické/farmakologické postupy liečby a manažment  urgentných stavov v psychiatrii, podmienky použitia obmedzovacích prostriedkov,

· Vyšetrenie pacientov študentmi (vypracovanie kompletného psychiatrického chorobopisu, zreferovanie prípadu, vyhodnotenie chorobopisu pedagógom)

5

· Prehľad vybraných psychických porúch v detstve a v adolescencii

o    Psychotické poruchy, poruchy nálady

o    Poruchy autistického spektra

o    Zneužité dieťa, zanedbávané dieťa

o    Akútna pacifikácia agresívneho detského a adolescentného pacienta

· Vyšetrenie pacientov študentmi (osobne resp. spracovanie prípadu z videozáznamu, diskusia prípadu s pedagógom)

 

Pedagógovia:

Téma č. 1 – 4: prof. MUDr. J. Pečeňák, CSc., doc. MUDr. T. Čaplová, CSc., doc. MUDr. V. Koříková, CSc., PhDr. M. Hajdúk, PhD., MUDr. Ľ. Izáková, PhD., MUDr. P. Janík, PhD., MUDr. M. Králová, CSc., MUDr. D. Krajčovičová, PhD., MUDr. V. Segeda, MUDr. M. Turček, PhD.

Téma č. 5: MUDr. Z. Matzová, PhD., MUDr. J. Trebatická, PhD.

 

 

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K PREDMETU

Priebežná kontrola štúdia: Na každom cvičení sa priebežne kontroluje znalosť látky z programu aktuálneho praktika.

Plán konzultačnej činnosti: Konzultácie sú súčasťou každej prednášky a praktického cvičenia.

 

Povinná (x) a odporúčaná literatúra:

x Kolibáš, E. a kol.: Všeobecná psychiatria. 2. vydanie. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007. 184 s. ISBN 978-80-223-2388-8

x Novotný, V. a kol.: Špeciálna psychiatria. 2. vydanie. Bratislava: Univerzita Komenského, 2010. 246 s. ISBN 978-80-223-2624-7

Kolibáš, E.: Príručka klinickej psychiatrie. 2. vydanie. Nové Zámky: Psychoprof, 2010. 304 s. ISBN 978-80-89322-05-3

Höschl, C. a kol.: Psychiatrie. Praha: Tigis, 2002. 895 s. ISBN80-9001-30-1-5

Žucha, I. – Čaplová, T.: Propedeutika medicínskej psychoterapie. Bratislava: Univerzita Komenského, 1999. 110 s. ISBN 80-223-1376-9

PÍSOMNÝ TEST

Typ testu: multiple choice (t.j. ľubovolný počet možných správnych odpovedí: 0-4)

Počet otázok: 25

Počet odpovedí pri jednej otázke: 4

Čas na vypracovanie odpovedí: 25 minút

Kritérium úspešnosti: 60 % správnych odpovedí je podmienkou účasti na ústnej časti skúšky

Konanie písomného testu: v deň termínu  skúšky o 08:00 alebo12:30 (pozri v AIS)

Miesto konania písomnej časti skúšky: Psychiatrická klinika LFUK a UNB, Mickiewiczova 13, vchod E, 3. poschodie pred sekretariátom kliniky.

Nevyhnutným predpokladom účasti na skúške je úspešné absolvovanie predmetu Psychiatria 1. Podmienkou účasti na písomnej časti skúšky je úplná prezencia na praktikách + vyšetrenie pacienta a odovzdanie chorobopisu vrátane zostavenia plánu vyšetrení a návrhu liečby (počas praktika s témou č. 4). V prípade opakovania skúšky je potrebné písomnú časť skúšky tiež opakovať.

 

Aktuálne otázky k písomným testom si môžete stiahnuť cez tento ODKAZ.

ÚSTNA SKÚŠKA

Konanie ústnej časti skúšky: v zvolený termín o cca 09:00 alebo o cca 13:30 (pozri v AIS)

Miesto konania ústnej časti skúšky: Psychiatrická klinika LFUK a UNB, Mickiewiczova 13, vchod E, 3. Poschodie, pred sekretariátom kliniky.

Nevyhnutným predpokladom účasti na skúške je úspešné absolvovanie predmetu Psychiatria 1. Podmienkou účasti na ústnej časti skúšky je úspešné absolvovanie písomného testu.

 

Aktuálne otázky k ústnej skúške si môžete stiahnuť cez tento ODKAZ.