Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

PSYCHIATRIA 2 (VL-5)

Názov predmetu: Psychiatria 2

Cieľová skupina: študenti 5. ročníka programu všeobecné lekárstvo

Časový priebeh výučby: zimný semester

Rozsah predmetu: 12/25 S (3 kredity)

PREDNÁŠKY

Časový rozvrh prednášok: 3. - 14. týždeň

Prednášky sa v zimnom semestri 2021/2022 konajú dištančnou formou a sú priebežne zverejňované na portáli Microsoft Teams (MS Teams).


Téma

Prednášajúci

1.

Úvod do špeciálnej psychiatrie. Klasifikácia. Epidemiológia.

prof. Pečeňák

2.

Vybrané psychické poruchy v detstve a adolescencii I.

doc. Trebatická

3.

Organické poruchy, demencie.

prof. Pečeňák

4.

Poruchy spojené s užívaním psychoaktívnych látok.

prof. Pečeňák

5.

Psychotické poruchy a schizofrénia I.

prof. Pečeňák

6.

Psychotické poruchy a schizofrénia II.

prof. Pečeňák

7.

Afektívne poruchy I.

prof. Pečeňák

8.

Afektívne poruchy II.

prof. Pečeňák

9.

Úzkostné poruchy.

prof. Pečeňák

  10.

Poruchy príjmu potravy. Poruchy spánku. Sexuálne poruchy.

prof. Pečeňák

11.

Poruchy osobnosti.

prof. Pečeňák

12.

Vybrané psychické poruchy v detstve a adolescencii II.

doc. Trebatická

PRAKTICKÉ CVIČENIA

Praktické cvičenia sú rozdelené na 2 časti: seminárnu a praktickú. Seminárna časť prebieha dištančnou formou. Videoprezentácie k jednotlivým témam sú zverejnené v MS Teams. Povinnosťou študenta je absolvovať seminárnu časť praktických cvičení pred praktickou časťou. Praktická časť stáží sa bude konať prezenčne. Podmienkou účasti na nej bude v jej úvode úspešné absolvovanie previerky vedomostí zo seminárnej časti a príslušných prednášok, ak už boli odprednášané.

Podrobné termíny praktických cvičení a rozpis pedagógov pre jednotlivé študijné skupiny viď ROZVRH. V zimnom semestri 2021/2021 budú prezenčné praktické cvičenia začínať o 09:00.

Praktické časti pre témy č. 1 až 4 (so začiatkom o 09:00) absolvujú študenti v pedagogických miestnostiach Psychiatrickej kliniky (Mickiewiczova 13, vchod E, 3. poschodie). Praktickú časť k téme č. 5 (so začiatkom o 09:00) absolvujú študenti na Klinike detskej psychiatrie (Limbová 1, 7. poschodie). Tieto cvičenia sú vyznačené v rozvrhu §.

Jednotlivé cvičenia sú tematicky odlišné a súčasne vzájomne nadväzujúce. Preto je dôležité, aby ich poslucháč absolvoval so svojou študijnou skupinou. Nahradzovanie cvičení je na základe rozhodnutia dekana veľmi obmedzené. V prípade takejto potreby kontaktujte učiteľa, ktorý je uvedený v rozvrhu pre chýbajúce cvičenie.

Číslo

Téma

1

·      Prehľad psychopatologických syndrómov pri organických psychických poruchách a pri poruchách psychiky a správania zapríčinených užitím/užívaním psychoaktívnych/návykových látok:

o  organický psychosyndróm

o  syndróm organickej demencie

o  syndrómy kvalitatívnych porúch vedomia (zastreté vedomie, zmätenosť, delírium, obnubilácia)

o  syndróm závislosti 

·      Klasifikácia organických psychických porúch a porúch psychiky   a správania zapríčinených užitím/užívaním psychoaktívnych /návykových látok podľa hlavných klasifikačných systémov (MKCH, DSM)

·      Prehľad hlavných organických psychických porúch (ilustrácia psychopatologických symptómov pomocou video/audio nahrávok)

·      Vyšetrenie pacientov študentmi (spracovanie anamnézy, vyšetrenie kognitívnych funkcií, opis psychopatologických príznakov, návrh plánu vyšetrení a liečby, diskusia prípadu s pedagógom)

2

·      Prehľad psychopatologických symptómov súvisiacich s psychickými poruchami schizofrenického spektra

o  Psychóza

o  Negatívne / pozitívne / reziduálne príznaky schizofrénie

·      Klasifikácia psychických porúch schizofrenického spektra podľa hlavných klasifikačných systémov (MKCH a DSM)

·      Prehľad hlavných porúch schizofrenického spektra (ilustrácia psychopatologických symptómov pomocou video/audio nahrávok)

·      Vyšetrenie pacientov študentmi (spracovanie anamnézy, cielené vyšetrenie psychických funkcií so zameraním na poruchy vnímania, myslenia, opis psychopatologických príznakov, návrh plánu vyšetrení a liečby, diskusia prípadu s pedagógom)

3

·      Prehľad psychopatologických symptómov súvisiacich s afektívnymi a úzkostnými poruchami

o  Depresívny syndróm

o  Manický syndróm

o  Panický ( úzkostný) atak

·      Klasifikácia afektívnych / úzkostných porúch podľa hlavných klasifikačných systémov (MKCH a DSM)

·      Prehľad hlavných afektívnych / úzkostných porúch (ilustrácia psychopatologických symptómov pomocou video/audio nahrávok)

·      Vyšetrenie pacientov študentmi (spracovanie anamnézy, cielené vyšetrenie psychických funkcií so zameraním na poruchy nálady, opis psychopatologických príznakov, návrh plánu vyšetrení a liečby, diskusia prípadu s pedagógom)

4

·      Urgentné stavy v psychiatrii

o  Kvalitatívne poruchy vedomia, agitovanosť (nepokoj), agresia, katatónia, intoxikácia liekmi, psychoaktívnymi návykovými látkami, syndróm z vysadenia (abstinenčný syndróm), závažné nežiaduce účinky psychofarmák (sérotonínový syndróm, malígny neuroleptický syndróm)

o  Nefarmakologické/farmakologické postupy liečby a manažment  urgentných stavov v psychiatrii, podmienky použitia obmedzovacích prostriedkov,

·      Vyšetrenie pacientov študentmi (vypracovanie kompletného psychiatrického chorobopisu, zreferovanie prípadu, vyhodnotenie chorobopisu pedagógom)

5

·      Prehľad vybraných psychických porúch v detstve a v adolescencii

o  Psychotické poruchy, poruchy nálady

o  Poruchy autistického spektra

o  Zneužité dieťa, zanedbávané dieťa

o  Akútna pacifikácia agresívneho detského a adolescentného pacienta

·      Vyšetrenie pacientov študentmi (osobne resp. spracovanie prípadu z videozáznamu, diskusia prípadu s pedagógom)

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K PREDMETU

Priebežná kontrola štúdia: Na každom cvičení sa priebežne kontroluje znalosť látky z programu aktuálneho praktika.

Plán konzultačnej činnosti: Konzultácie sú súčasťou každej prednášky a praktického cvičenia.

 

Povinná (x) a odporúčaná literatúra:

x Kolibáš, E. a kol.: Všeobecná psychiatria. 2. vydanie. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007. 184 s. ISBN 978-80-223-2388-8

x Novotný, V. a kol.: Špeciálna psychiatria. 2. vydanie. Bratislava: Univerzita Komenského, 2010. 246 s. ISBN 978-80-223-2624-7

Hosák, L., Hrdlička, M., Libiger, J: Psychiatrie a pedopsychiatrie. Praha: Univerzita Karlova, 2015. 648 s. ISBN 978-80-246-2998-8

Králová, M.: Demencie. Univerzita Komenského, 2017

Mravec, B.: Nervový systém: Morfologický a funkčný podklad signalizácie. Univerzita Komenského, 2013

Mravec, B.: Nervový systém: Patofyziológia. Univerzita Komenského, 2013

Pečeňák, J., Kořínková, V. et al.: Psychofarmakológia. Wolters Kluwer, 2016. 672 s. ISBN 978-80-8168-542-2

Pečeňák, J.: Klasifikácia v psychiatrii. Univerzita Komenského, 2014

Pečeňák, J.: Schizofrénia: Koncepty, symptómy, diagnostické kritériá. Univerzita Komenského, 2014

Trebatická, J.: Depresívna porucha v detskom a adolescentnom veku. Univerzita Komenského, 2017

PÍSOMNÝ TEST

Typ testu: multiple choice (t.j. ľubovolný počet možných správnych odpovedí: 0-4)

Počet otázok: 25

Počet odpovedí pri jednej otázke: 4

Čas na vypracovanie odpovedí: 20 minút

Kritérium úspešnosti: 60 % správnych odpovedí je podmienkou účasti na ústnej časti skúšky

 

Miesto a čas konania písomnej časti skúšky: pozri v AIS podľa zvoleného termínu

 

Nevyhnutným predpokladom účasti na skúške je úspešné absolvovanie predmetu Psychiatria 1. Podmienkou účasti na písomnej časti skúšky je úplná prezencia na praktických cvičeniach + vyšetrenie pacienta a odovzdanie chorobopisu vrátane zostavenia plánu vyšetrení a návrhu liečby (počas praktika s témou č. 4). V prípade opakovania skúšky je potrebné písomnú časť skúšky tiež opakovať.

 

Aktuálne otázky k písomným testom si môžete stiahnuť cez tento ODKAZ.

ÚSTNA SKÚŠKA

Miesto a čas konania ústnej časti skúšky: pozri v AIS podľa zvoleného termínu

 

Nevyhnutným predpokladom účasti na skúške je úspešné absolvovanie predmetu Psychiatria 1. Podmienkou účasti na ústnej časti skúšky je úspešné absolvovanie písomného testu.

 

Aktuálne otázky k ústnej skúške si môžete stiahnuť cez tento ODKAZ.