Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

PSYCHIATRIA 1 (VL-4)

Názov predmetu: Psychiatria 1

Cieľová skupina: študenti 4. ročníka programu všeobecné lekárstvo

Časový priebeh výučby: letný semester

Rozsah predmetu: 24/25 HK (2 kredity)

PREDNÁŠKY

Prednášky sa v letnom semestri 2020/2021 konajú dištančnou formou a sú priebežne zverejňované na portáli Microsoft Teams (MS Teams).

Dátum

Téma

Prednášajúci

 

1) Úvod do všeobecnej psychiatrie. História psychiatrie. Štruktúry a funkčné okruhy v CNS vo vzťahu k psychickým poruchám a ich liečbe.

2) Základné pojmy v psychiatrii a úvod do klinického vyšetrenia.

prof. Pečeňák

 

1) Vyšetrenie v detskom a adolescentom veku

2) Psychodiagnostika

doc. Trebatická

dr. Hajdúk

 

Psychopatológia 1

prof. Pečeňák

 

Psychopatológia 2

prof. Pečeňák

 

1) Biologické terapeutické metódy.

2) Psychofarmakológia I

prof. Pečeňák

 

1) Psychofarmakológia II.

2) Psychoterapia

prof. Pečeňák

PRAKTICKÉ CVIČENIA

Podrobné termíny praktických cvičení a rozpis pedagógov pre jednotlivé študijné skupiny viď ROZVRH.

 

Témy č. 1 až 4 (08:30 – 13:20) absolvujú študenti v pedagogických miestnostiach Psychiatrickej kliniky (Mickiewiczova 13, vchod E, 3. poschodie).

Tému č. 5 (08:30 – 13:20) absolvujú študenti na Klinike detskej psychiatrie (Limbová 1, 7. poschodie). Tieto cvičenia sú vyznačené v rozvrhu §.

Jednotlivé cvičenia sú tematicky odlišné a súčasne vzájomne nadväzujúce. Preto je dôležité, aby ich poslucháč absolvoval so svojou študijnou skupinou.

ČísloTéma
1

Úvod a organizácia výučby psychiatrie

Predstavenie Psychiatrickej kliniky LFUK a UNB

Subšpecializácie v psychiatrii

Obsah všeobecnej a špeciálnej psychiatrie

Odporúčaná literatúra,   internetové zdroje odborných  informácií

Základy psychiatrickej terminológie a klasifikácie psychických porúch:

Vysvetlenie pojmov používaných v psychiatrii

Typy psychických porúch

Princípy klasifikácie podľa MKCH a DSM

Psychiatrická starostlivosť

Súvisiace medicínske a nemedicínske disciplíny

Právne otázky v psychiatrii

Hospitalizácia  so súhlasom a bez súhlasu pacienta

Klinická dokumentácia

Ambulantná

Lôžková

2

Psychiatrické vyšetrenie

Vysvetlenie návodu na psychiatrické vyšetrenie, vedenia klinického rozhovoru, identifikácia symptómov

Ukážky štandardizovaných posudzovacích škál M.I.N.I., CGI, SMMSE, MADRS, BPRS, CAGE

Využitie psychologických metód pri vyšetrení

Špeciálne vyšetrovacie metódy – spolupráca s inými  medicínskymi odbormi

Laboratórne vyšetrenie, EEG, zobrazovacie metódy

  Asistované vyšetrenie pacienta (na oddelení alebo prípadu  z videozáznamu).

3

Úvod do psychofarmakoterapie

Prehľad psychopatológie I (str. 57 – 78 Vš. psychiatria, vyžaduje sa domáca príprava)

Ukážka (alebo video): elektrokonvulzívna liečba

Prehľad biologických liečebných metód v psychiatrii

  Vyšetrenie pacienta študentmi (na oddelení alebo hodnotenie z videozáznamu).

4

Prehľad psychopatológie II (str. 79 – 98 Vš. psychiatria, vyžaduje sa domácia príprava)

Nebiologické liečebné metódy v psychiatrii: psychoterapia, rehabilitácia, psychoedukácia v psychiatrii. Ukážka ergoterapie v dennom santóriu.

   Vyšetrenie pacienta študentmi (na oddelení alebo hodnotenie z videozáznamu), demonštrácia pacientov.
5

Úvod a prehľad detskej a dorastovej psychiatrie. Odporúčaná literatúra. Postavenie detskej a dorastovej psychiatrie na Slovensku.

Špecifiká psychiatrického vyšetrenia v detskom a dorastovom veku, vývinové aspekty

Prehľad terapeutických metód, a zásady 1. pomoci v pedopsychiatrii.

Súhrnne vybrané psychické poruchy u detí a adolescentov (prvá časť): ADHD (Hyperkinetická porucha), Poruchy správania, Obsedantne-kompulzívna porucha, Separačná úzkostná porucha, Panická porucha, Tiková porucha, Poruchy výživy, Neorganická enuréza a enkopréza.

   Asistované vyšetrenie a demonštrácia pacientov (na oddelení alebo z videozáznamu).

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K PREDMETU

Priebežná kontrola štúdia: Na každom cvičení sa priebežne kontroluje znalosť látky z programu aktuálneho praktika.

Plán konzultačnej činnosti: Konzultácie sú súčasťou každej prednášky a praktického cvičenia.

 

Povinná (x) a odporúčaná literatúra:

x   Kolibáš, E. a kol.: Všeobecná psychiatria. 2. vydanie. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007. 184 s. ISBN 978-80-223-2388-8

x   Novotný, V. a kol.: Špeciálna psychiatria. 2. vydanie. Bratislava: Univerzita Komenského, 2010. 246 s. ISBN 978-80-223-2624-7

Hosák, L., Hrdlička, M., Libiger, J: Psychiatrie a pedopsychiatrie. Praha: Univerzita Karlova, 2015. 648 s. ISBN 978-80-246-2998-8

Králová, M.: Demencia. Univerzita Komenského, 2017

Mravec, B.: Nervový systém: Morfologický a funkčný podklad signalizácie. Univerzita Komenského, 2013

Mravec, B.: Nervový systém: Patofyziológia. Univerzita Komenského, 2013

Pečeňák, J., Kořínková, V. et al.: Psychofarmakológia. Wolters Kluwer, 2016. 672 s. ISBN 978-80-8168-542-2

Pečeňák, J.: Klasifikácia v psychiatrii. Univerzita Komenského, 2014

Pečeňák, J.: Schizofrénia: Koncepty, symptómy, diagnostické kritériá. Univerzita Komenského, 2014

Trebatická, J.: Depresívna porucha v detskom a adolescentnom veku. Univerzita Komenského, 2017

PÍSOMNÝ TEST

Typ testu:  multiple choice (t.j. ľubovolný počet možných správnych odpovedí: 0-4)

Počet otázok: 25

Počet odpovedí pri jednej otázke: 4

Čas na vypracovanie odpovedí: 20 minút

Kritérium úspešnosti: 60 % správnych odpovedí

 

Miesto a čas konania písomného testu: pozri v AIS podľa zvoleného termínu

 

Podmienkou získania zápočtu je úspešné absolvovanie písomného testu.

Podmienkou účasti na písomnom teste je úplná prezencia na praktických cvičeniach.

 

Aktuálne otázky k písomným testom si môžete stiahnuť cez tento ODKAZ.