Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

PREDNÁŠKY A PRAKTICKÉ CVIČENIA - INFO & ROZVRHY

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE PLATNÉ PRE VŠETKY PREDMETY

Účasť na prednáškach je povinná, obsah prednášok je predmetom skúšok.

Účasť na praktických cvičeniach je povinná, všetky prezencie sú potrebné pred prihlásením sa na skúšku.

V opodstatnených prípadoch je možné nahradenie praktického cvičenia. Nahradenie je potrebné dohovoriť s príslušným pedagógom minimálne 1 deň vopred (študijná skupina má limitovaný maximálny počet poslucháčov), nahradzujúce praktikum musí mať rovnakú tému ako praktikum nahrádzané. Dohovor o nahradení sa realizuje s vyučujúcim, ktorý je pre dané praktické cvičenie v rozvrhu uvedený ako prvý, najlepšie prostredníctvom e-mailu.

 

Témy praktických cvičení – viď program predmetu na informačnej tabuli alebo na webovej stránke Psychiatrickej kliniky pri jednotlivých predmetoch.

Praktické cvičenia na Klinike detskej psychiatrie (Kramáre) sú v rozvrhu označené §.

Praktiká začínajú o 08:30, pokiaľ nie je pri danom predmete a v rozvrhu uvedené inak. Študenti sú povinní dostaviť sa na praktické cvičenia (stáže) prezlečení v nemocničnom odeve alebo v bielom plášti.

ROZVRHY PRE VŠETKY PREDMETY

Aktuálny rozvrh prednášok si môžete stiahnuť cez tento ODKAZ.

Aktuálne rozvrhy praktických cvičení si môžete stiahnuť cez tento ODKAZ.