Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

LEKÁRSKA PSYCHOLÓGIA & KOMUNIKÁCIA (ZL-3)

Názov predmetu: Lekárska psychológia a základy komunikácie

Cieľová skupina: študenti 3. ročníka programu zubné lekárstvo

Časový priebeh výučby: zimný semester

Rozsah predmetu: 12/10 S (2 kredity)

PREDNÁŠKY

Časový rozvrh prednášok: 3. – 12. týždeň, štvrtok, 09:30 – 11:20

Prednášková miestnosť: poslucháreň Psychiatrickej kliniky LF UK (UNB, Nemocnica Staré mesto, Mickiewiczova 13, vchod H, 4. poschodie).

Dátum

Téma

Prednášajúci

03.10.2019

Základné pojmy lekárskej psychológie a jej úlohy v sústave medicínskych vied. Základné metódy psychológie. Štruktúra psychiky dospelého človeka. Vedomie, pozornosť, pudy, emócie, vôľové procesy, konanie.  Kognitívne funkcie: vnímanie, myslenie, pamäť,  intelekt. 

doc. Morovicsová

24.10.2019

Osobnosť - typológia, mechanizmy osobnosti a ich význam v spracovaní  a prežívaní  choroby. Faktory ovplyvňujúce spracovanie a prežívanie choroby. Psychológia zdravotníckeho prostredia. Všeobecné zásady a špecifiká prístupu k chorým.

doc. Morovicsová

31.10.2019

Vývinová psychológia. Psychické krízy.

doc. Morovicsová

14.11.2019

Všeobecné aspekty komunikácie a komunikačného procesu, formy sociálnej komunikácie. Evalvácia a devalvácia v komunikácii.

doc. Morovicsová

05.12.2019

Komunikačné zručnosti. Asertivita. Komunikácia  v medicíne.

doc. Morovicsová

PRAKTICKÉ CVIČENIA

Podrobné termíny praktických cvičení a rozpis pedagógov pre jednotlivé študijné skupiny viď ROZVRH.

 

Praktické cvičenia sa konajú v čase 09:30 – 13:20 podľa rozpisu pre jednotlivé krúžky.

Témy č. 1 a 2: absolvujú študenti v pedagogických miestnostiach Psychiatrickej kliniky (Mickiewiczova 13, vchod E, 3. poschodie). Praktikum č. 2 obsahuje 2 hodiny programu na tému Komunikácia; pre krúžok označený v rozvrhu * je začiatok tohto praktika o 09:30, pre krúžok označený v rozvrhu ** je  začiatok tohto praktika o 11:30.

Téma č. 3: absolvujú študenti v pedagogickej miestnosti na Klinike detskej psychiatrie (Limbová 1, 7. poschodie). Tieto cvičenia sú vyznačené v rozvrhu §.

Číslo

Téma

1

Psychológia chorého: prežívanie a spracovanie choroby, typy spracovania (realistický, rezignačný, hypochondrický, patofilný), prežívanie choroby v čase, chronická choroba a možné povahové zmeny. Demonštrácie postojov pacienta k chorobe a k liečbe.

Psychológia vyšetrenia: terapeutický vzťah, problematika spolupráce / nespolupráce pacienta pri vyšetrení, možné príčiny a možnosti zvládania nespolupráce, príprava pacienta pred náročnejším vyšetrením, „dozrievanie“ diagnózy.

Psychológia liečby: terapeutická aliancia, prenos a protiprenos, nespolupráca pri liečbe, možné príčiny a možnosti ovplyvnenia, zásady psychoedukácie, špecifický a nešpecifický účinok terapie, placebo efekt. Demonštrácia postojov pacienta k liečbe, možnosti hodnotenia liečby lekárom / pacientom.

2

Nácvik základov komunikácie: sociálna percepcia, interakcia a komunikácia v klinickej praxi a ich význam v kontakte lekár-pacient, lekár-príbuzní a podporné osoby. Analýza komunikačného procesu v klinickej praxi a faktorov, ktoré ho podmieňujú. Demonštrácia jednotlivých prejavov foriem sociálnej komunikácie v rozhovore lekár-pacient.

Nácvik komunikačných zručností: Analýza komunikačných zručností v klinickej praxi. Modelové situácie a ich rozbor, napr.: prvý kontakt lekár-pacient v ambulancii, príklady direktívneho a nedirektívneho vedenia rozhovoru, tvorba jednotlivých otázok a odpovedí, otvorenie, ukončenie rozhovoru ap.

3

Nácvik zvládania krízových situácií. Demonštrácia lekársko-psychologických problémov.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K PREDMETU

Plán konzultačnej činnosti: Konzultácie sú súčasťou každej prednášky a praktického cvičenia.

Priebežná kontrola štúdia: Na každom cvičení sa priebežne kontroluje znalosť látky z lekárskej psychológie a komunikácie podľa témy praktika.

Povinná (x) a odporúčaná literatúra:

x   Žucha, I. – Čaplová, T. a kol.: Lekárska psychológia. Bratislava: Univerzita Komenského, 2012. 208 s. ISBN 978-80-223-3296-5

x   Morovicsová, E. a kol.: Komunikácia v medicíne. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014. 212 s. ISBN 978-80-223-3620-8

PÍSOMNÝ TEST A ÚSTNA SKÚŠKA

Typ písomného testu:  multiple choice (t.j. ľubovolný počet možných správnych odpovedí: 0-4)

Počet otázok: 25

Počet odpovedí pri jednej otázke: 4

Čas na vypracovanie odpovedí: 25 minút

Kritérium úspešnosti: 60 % správnych odpovedí je podmienkou účasti na ústnej časti skúšky

 

Miesto a čas konania skúšky: pozri v AIS podľa zvoleného termínu

 

Podmienkou účasti na ústnej časti skúšky je úspešné absolvovanie písomného testu.

Podmienkou účasti na písomnej časti skúšky je úplná prezencia na praktických cvičeniach.

V prípade opakovania skúšky je potrebné písomnú časť skúšky tiež opakovať.

 

Aktuálne otázky k písomným testom si môžete stiahnuť cez tento ODKAZ.

Aktuálne otázky k ústnej skúške si môžete stiahnuť cez tento ODKAZ.