Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

LEKÁRSKA PSYCHOLÓGIA & KOMUNIKÁCIA (ZL-3)

Názov predmetu: Lekárska psychológia a komunikácia s pacientom

Cieľová skupina: študenti 3. ročníka programu zubné lekárstvo

Časový priebeh výučby: letný semester

Rozsah predmetu: 12/12 S (3 kredity)

PREDNÁŠKY

Časový rozvrh prednášok: 1., 3., 5., 7., 9., 11. týždeň, v piatok 07:30 – 09:20

Prednášková miestnosť: poslucháreň Psychiatrickej kliniky LF UK (UNB, Nemocnica Staré mesto, Mickiewiczova 13, vchod H).

 

23.2.2018

Základné pojmy lekárskej psychológie. Úlohy lekárskej psychológie v sústave medicínskych vied. Základné metódy a problémy lekárskej psychológie. Štruktúra psychiky dospelého človeka. Pozornosť, pudy, emócie, vôľové procesy, konanie. Kognitívne funkcie: vnímanie, myslenie, pamäť, intelekt.

9.3.2018

Osobnosť - typológia, mechanizmy osobnosti a ich význam v spracovaní a prežívaním choroby. Analýza faktorov ovplyvňujúcich spracovanie a prežívanie choroby.

23.3.2018

Psychológia zdravotníckeho prostredia. Všeobecné zásady a špecifiká prístupu k chorým.

6.4.2018

Vývojová psychológia, vývojové etapy, psychické krízy.

20.4.2018

Všeobecné aspekty komunikácie a komunikačného procesu, formy sociálnej komunikácie. Empatia, asertivita, evalvácia a devalvácia v komunikácii.

4.5.2018

Komunikácia v medicíne.

Prednášajúci: doc. PhDr. E. Morovicsová, PhD, MPH.

PRAKTICKÉ CVIČENIA

Podrobné termíny praktických cvičení pre jednotlivé študijné skupiny viď ROZVRH.

 

Témy č. 1 a 2: 09:30 – 12:20 absolvujú študenti v pedagogických miestnostiach Psychiatrickej kliniky (Mickiewiczova 13, vchod E, 3. poschodie).

Témy č. 3 a 4: 09:30 – 12:20, absolvujú študenti v pedagogickej miestnosti na Klinike detskej psychiatrie (Limbová 1, 7. poschodie). Tieto cvičenia sú vyznačené v rozvrhu §.

 

ČísloTéma
1Psychológia chorého, demonštrácie postojov pacienta k chorobe a k liečbe. Psychológia vyšetrenia.
2Psychológia liečby, placebo efekt. Základy komunikačných zručností, nácvik základov komunikácie.
3 a 4Témy zabezpečuje Klinika detskej psychiatrie.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K PREDMETU

Plán konzultačnej činnosti: Konzultácie sú súčasťou každej prednášky a praktického cvičenia.

 

Povinná (x) a odporúčaná literatúra:

x   Žucha, I. – Čaplová, T. a kol.: Lekárska psychológia. Bratislava: Univerzita Komenského, 2008. 208 s. ISBN 978-80-223-3296-5

Čaplová,T. a kol.: Praktikum z lekárskej psychológie. Bratislava: Univerzita Komenského, 1991. 55 s. ISBN 80-223-0434-4

x   Morovicsová, E. a kol.: Komunikácia v medicíne. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014. 212 s. ISBN 978-80-223-3620-8

VÝUKOVÉ MATERIÁLY

Výukové materiály sa nachádzajú na stránke predmetu:

Lekárska psychológia a komunikácia (VL-2)

PÍSOMNÝ TEST A ÚSTNA SKÚŠKA

Konanie skúšky: v deň termínu  skúšky o 08:00 alebo12:30 (pozri v AIS)

Miesto konania skúšky: Psychiatrické klinika LFUK a UNB, Mickiewiczova 13, vchod E, 3. poschodie pred sekretariátom kliniky.

 

Typ písomného testu:  multiple choice (t.j. ľubovolný počet možných správnych odpovedí: 0-4)

Počet otázok: 25

Počet odpovedí pri jednej otázke: 4

Čas na vypracovanie odpovedí: 25 minút

Kritérium úspešnosti: 60 % správnych odpovedí je podmienkou účasti na ústnej časti skúšky

 

Podmienkou účasti na ústnej časti skúšky je úspešné absolvovanie písomného testu.

Podmienkou účasti na písomnej časti skúšky je úplná prezencia na praktikách.

V prípade opakovania skúšky je potrebné písomnú časť skúšky tiež opakovať.

 

Aktuálne otázky k písomným testom si môžete stiahnuť cez tento ODKAZ.

Aktuálne otázky k ústnej skúške si môžete stiahnuť cez tento ODKAZ.