Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

LEKÁRSKA PSYCHOLÓGIA & KOMUNIKÁCIA (VL-2)

Názov predmetu: Lekárska psychológia a základy komunikácie

Cieľová skupina: študenti 2. ročníka programu všeobecné lekárstvo

Časový priebeh výučby: letný semester

Rozsah predmetu: 12/10S

PREDNÁŠKY

Časový rozvrh prednášok: 1. – 6. týždeň semestra, štvrtok od 16:30 do 18:20

Prednášková miestnosť: Ladzianskeho poslucháreň (LFUK, Sasinkova 2)

 

22.2.2018

Základné pojmy lekárskej psychológie. Úlohy lekárskej psychológie v sústave medicínskych vied. Základné metódy a problémy lekárskej psychológie Štruktúra psychiky dospelého človeka. Pozornosť, pudy, emócie, vôľové procesy, konanie. Kognitívne funkcie: vnímanie, myslenie, pamäť, intelekt.

1.3.2018

Osobnosť - typológia, mechanizmy osobnosti a ich význam v spracovaní a prežívaní choroby. Analýza faktorov ovplyvňujúcich spracovanie a prežívanie choroby.

8.3.2018

Psychológia zdravotníckeho prostredia. Všeobecné zásady a špecifiká prístupu k chorým.

15.3.2018

Vývojová psychológia, vývojové etapy, psychické krízy.

22.3.2018

Všeobecné aspekty komunikácie a komunikačného procesu, formy sociálnej komunikácie. Empatia, asertivita, evalvácia a devalvácia v komunikácii.

29.3.2018

Komunikácia v medicíne.

Prednášajúci: doc. PhDr. E. Morovicsová, PhD., MPH

PRAKTICKÉ CVIČENIA

Podrobné termíny praktických cvičení pre jednotlivé študijné skupiny viď ROZVRH.

 

Praktické cvičenia v dňoch pondelok, streda, štvrtok a piatok sa konajú v čase 12:00-15:30.

Praktické cvičenia v utorok sa konajú v čase 8:30-12:00.

V prípade, že sú praktiká naplánované v čase 12:00-15:30 je pre krúžok označený v rozvrhu * začiatok praktika o 12.00, pre krúžok označený v rozvrhu ** je začiatok praktika o 13.45.

V prípade, že sú praktiká naplánované v čase 8:30-12:00 je pre krúžok označený v rozvrhu * začiatok praktika o 8:30, pre krúžok označený v rozvrhu ** je začiatok praktika o 10:15.

Témy č.1 a 2 absolvujú študenti v pedagogických miestnostiach Psychiatrickej kliniky (Mickiewiczova 13, vchod E, 3. poschodie).

Tému č. 3 absolvujú študenti v pedagogickej miestnosti na Klinike detskej psychiatrie (Limbová 1, 7. poschodie). Tieto cvičenia sú vyznačené v rozvrhu §.

 

ČísloTéma
1

Psychológia chorého: prežívanie a spracovanie choroby, typy spracovania (realistický, rezignačný, hypochondrický, patofilný), prežívanie choroby v čase, chronická choroba a možné povahové zmeny. Demonštrácie postojov pacienta k chorobe a k liečbe. Psychológia vyšetrenia: terapeutický vzťah, problematika spolupráce/nespolupráce pacienta pri vyšetrení, možné príčiny a možnosti zvládania nespolupráce, príprava pacienta pred náročnejším vyšetrením, „dozrievanie“ diagnózy. Psychológia liečby: terapeutická aliancia, prenos a protiprenos, nespolupráca pri liečbe, možné príčiny a možnosti ovplyvnenia, zásady psychoedukácie, špecifický a nešpecifický účinok terapie, placebo efekt. Demonštrácia postojov pacienta k liečbe, možnosti hodnotenia liečby lekárom/pacientom.

2

Nácvik základov komunikácie: sociálna percepcia, interakcia a komunikácia v klinickej praxi a ich význam v kontakte lekár-pacient, lekár-príbuzní a podporné osoby. Analýza komunikačného procesu v klinickej praxi a faktorov, ktoré ho podmieňujú. Demonštrácia jednotlivých prejavov foriem sociálnej komunikácie v rozhovore lekár-pacient. Nácvik komunikačných zručností: Analýza komunikačných zručností v klinickej praxi. Modelové situácie a ich rozbor, napr.: prvý kontakt lekár-pacient v ambulancii, príklady direktívneho a nedirektívneho vedenia rozhovoru, tvorba jednotlivých otázok a odpovedí, otvorenie, ukončenie rozhovoru.

3  Nácvik zvládania krízových situácií: Demonštrácia lekársko-psychologických problémov.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K PREDMETU

Plán konzultačnej činnosti: Konzultácie sú súčasťou každej prednášky a praktického cvičenia.

 

Povinná (x) a odporúčaná literatúra:

 Žucha, I. – Čaplová, T. a kol.: Lekárska psychológia. Bratislava: Univerzita Komenského, 2008. 208 s. ISBN 978-80-223-3296-5

    Čaplová,T. a kol.: Praktikum z lekárskej psychológie. Bratislava: Univerzita Komenského, 1991. 55 s. ISBN 80-223-0434-4

x   Morovicsová, E. a kol.: Komunikácia v medicíne. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014. 212 s. ISBN 978-80-223-3620-8

PÍSOMNÝ TEST

Konanie písomného testu: o 08:00 alebo12:30 (pozri v AIS)

Miesto konania písomného testu: Psychiatrická klinika LFUK a UNB, Mickiewiczova 13, vchod E, 3. poschodie pred sekretariátom kliniky.

Typ písomného testu:  multiple choice (t.j. ľubovolný počet možných správnych odpovedí: 0-4)

Počet otázok: 25

Počet odpovedí pri jednej otázke: 4

Čas na vypracovanie odpovedí: 25 minút

Kritérium úspešnosti: 60 % správnych odpovedí

 

Podmienkou účasti na písomnom teste je úplná prezencia na praktikách. 

 

Aktuálne otázky k písomným testom si môžete stiahnuť cez tento ODKAZ.