Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

LEKÁRSKA PSYCHOLÓGIA & KOMUNIKÁCIA (VL-2)

Názov predmetu: Lekárska psychológia a základy komunikácie

Cieľová skupina: študenti 2. ročníka programu všeobecné lekárstvo

Časový priebeh výučby: letný semester

Rozsah predmetu: 12/10 S (2 kredity)

PREDNÁŠKY

Časový rozvrh prednášok: 1. - 6. týždeň

Prednášky sa v letnom semestri 2021/2022 konajú dištančnou formou a sú priebežne zverejňované na portáli Microsoft Teams (MS Teams).


Téma

Prednášajúci

 1.

Základné pojmy lekárskej psychológie a jej úlohy v sústave medicínskych vied. Základné metódy psychológie. Štruktúra psychiky dospelého človeka.

doc. Morovicsová

 2.

Kognitívne funkcie: pociťovanie, vnímanie, predstavivosť, pamäť a učenie, myslenie.

doc. Morovicsová

 3.

Osobnosť - štruktúra, typológia, mechanizmy osobnosti. Faktory ovplyvňujúce spracovanie a prežívanie choroby. Psychológia zdravotníckeho prostredia. Všeobecné zásady a špecifiká prístupu k chorým.

doc. Morovicsová

 4.

Vývinová psychológia. Psychické krízy.

doc. Morovicsová

 5.

Všeobecné aspekty komunikácie a komunikačného procesu, formy sociálnej komunikácie. Evalvácia a devalvácia v komunikácii.

doc. Morovicsová

 6.

Komunikačné zručnosti. Asertivita. Komunikácia  v medicíne.

doc. Morovicsová

PRAKTICKÉ CVIČENIA

Podrobné termíny praktických cvičení a rozpis pedagógov pre jednotlivé študijné skupiny viď ROZVRH.

Praktické cvičenia (stáže) budú v letnom semestri 2021/2022 prebiehať prezenčne v čase 08:30 – 13:20.

ČísloTéma
1

Psychológia chorého: prežívanie a spracovanie choroby, typy spracovania (realistický, rezignačný, hypochondrický, patofilný), prežívanie choroby v čase, chronická choroba a možné povahové zmeny. Demonštrácie postojov pacienta k chorobe a k liečbe.

Psychológia vyšetrenia: terapeutický vzťah, problematika spolupráce/nespolupráce pacienta pri vyšetrení, možné príčiny a možnosti zvládania nespolupráce, príprava pacienta pred náročnejším vyšetrením, „dozrievanie“ diagnózy. Psychológia liečby: terapeutická aliancia, prenos a protiprenos, nespolupráca pri liečbe, možné príčiny a možnosti ovplyvnenia, zásady psychoedukácie, špecifický a nešpecifický účinok terapie, placebo efekt. Demonštrácia postojov pacienta k liečbe, možnosti hodnotenia liečby lekárom/pacientom.

Nácvik základov komunikácie: sociálna percepcia, interakcia a komunikácia v klinickej praxi a ich význam v kontakte lekár-pacient, lekár-príbuzní a podporné osoby. Analýza komunikačného procesu v klinickej praxi a faktorov, ktoré ho podmieňujú. Demonštrácia jednotlivých prejavov foriem sociálnej komunikácie v rozhovore lekár-pacient.

Nácvik komunikačných zručností: Analýza komunikačných zručností v klinickej praxi. Modelové situácie a ich rozbor, napr.: prvý kontakt lekár-pacient v ambulancii, príklady direktívneho a nedirektívneho vedenia rozhovoru, tvorba jednotlivých otázok a odpovedí, otvorenie, ukončenie rozhovoru.

2  Nácvik zvládania krízových situácií: Demonštrácia lekársko-psychologických problémov.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K PREDMETU

Plán konzultačnej činnosti: Konzultácie sú súčasťou každej prednášky a praktického cvičenia.

 

Povinná (x) a odporúčaná literatúra:

 Žucha, I. – Čaplová, T. a kol.: Lekárska psychológia. Bratislava: Univerzita Komenského, 2012. 208 s. ISBN 978-80-223-3296-5

x   Morovicsová, E. a kol.: Komunikácia v medicíne. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014. 212 s. ISBN 978-80-223-3620-8

PÍSOMNÝ TEST

Typ písomného testu:  multiple choice (t.j. ľubovolný počet možných správnych odpovedí: 0-4)

Počet otázok: 50

Počet odpovedí pri jednej otázke: 4

Čas na vypracovanie odpovedí: 40 minút

Kritérium úspešnosti: 60 % správnych odpovedí

 

Miesto a čas konania písomného testu: pozri v AIS podľa zvoleného termínu

 

Podmienkou účasti na písomnom teste je úplná prezencia na praktických cvičeniach. 

 

Aktuálne otázky k písomným testom si môžete stiahnuť cez tento ODKAZ.