Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

HODNOTENIE PREDMETOV - INFO

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE K HODNOTENIU PREDMETOV

Predmety končiace skúškou

V súlade s príkazom dekana LFUK č.6/2010 je od akademického roku 2011/2012 súčasťou každej skúšky PÍSOMNÁ časť skúšky (S). Na hodnotenie písomných testov sa používa tá istá stupnica ako na hodnotenie skúšky (A-Fx). Písomný test sa považuje za úspešne absolvovaný v prípade, že študent dosiahne minimálne 60 % správnych odpovedí. Ak študent dosiahne 59 % a menej správnych odpovedí, je hodnotený známkou „Fx“, test musí opakovať. Ak študent nedosiahne pri prenesenom predmete požadované percento správnych odpovedí v teste ani v poslednom termíne, t.j. v 1. opravnom termíne, musí mu byť umožnené vykonať ústnu skúšku. V programoch, ktoré vyučuje Psychiatrická klinika sa to týka:

Zimný semester:

VL: Psychiatria 2, Lekárska psychológia a komunikácia s pacientom, Drogy a drogové závislosti (PVP)

ZL: Psychiatria

Letný semester:

VL: Psychoterapia (PVP)

ZL: Lekárska psychológia a komunikácia s pacientom

 

Predmety končiace hodnotením kurzu

V súlade s príkazom dekana LFUK č.6/2010 sa od akademického roku 2011/2012 uskutočňuje hodnotenie predmetov, ktoré majú v štúdijnom programe (viď aktuálna ročenka) označenie HK (hodnotenie kurzu) priebežnou kontrolou (písomný test). Na hodnotenie písomných testov sa používa tá istá stupnica ako na hodnotenie skúšky (A-Fx). Študent má pri písomnom teste rovnako ako pri ústnej skúške riadny termín a 1. a 2. opravný termín. V programoch, ktoré vyučuje Psychiatrická klinika sa to týka:

Letný semester:

VL: Psychiatria 1

OTÁZKY NA SKÚŠKY

Otázky k ústnej časti skúšok a základné znenie otázok k písomným testom sú zverejnené osobitne na webovej stránke Psychiatrickej kliniky (pri jednotlivých predmetoch) a sú k nahliadnutiu v úradných hodinách na sekretariáte PK LFUK a UNB.

KLASIFIKAČNÁ STUPNICA

Známka Slovné hodnotenie Numerická hodnota Percentuálna hodnota
A výborne 1 91 – 100 %
B veľmi dobre 1,5 81 – 90 %
C dobre 2 73 – 80 %
D uspokojivo 2,5 66 – 72 %
E dostatočne 3 60 – 65 %
Fx nedostatočne 4 menej ako 60 %