Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI (PVP)

Názov predmetu: Drogy a drogové závislosti

Cieľová skupina: študenti 4. a 5. ročníka programu všeobecné lekárstvo (povinne voliteľný predmet)

Časový priebeh výučby: zimný semester

Rozsah predmetu: 24/0 S

PREDNÁŠKY

Časový rozvrh prednášok: 3. – 14. týždeň, vo štvrtok od 17:30 do 19:20

Prednášková miestnosť: pedagogické miestnosti Psychiatrickej kliniky (UNB, Nemocnica Staré mesto, Mickiewiczova 13, vchod E, 3. poschodie).

 

DátumTémaPrednášajúci
05.10.2017Závislosti, základné pojmy, epidemiológia, neurobiológia, patofyziológia. Návykové látky: definícia, klasifikácia, nové psychoaktívne látkyMUDr.M.Turček,PhD.
12.10.2017Klasifikácia psychických porúch súvisiacich s užívaním, škodlivým užívaním, závislosťou od návykových/psychotropných látok. Všeobecné zásady diagnostiky, diferenciálnej diagnostiky, liečby a prevencie závislostiMUDr.M.Turček,PhD.
19.10.2017Závislosť od alkoholu, detekcia, dg., dif. dg., komplikácie, liečbaMUDr.M.Turček,PhD.
26.10.2017Závislosť od tabaku, dg., dif. dg., komplikácie, liečbaMUDr.M.Turček,PhD.
02.11.2017Voľný deň     
09.11.2017Kanabinoidy, halucinogény, riziká a komplikácie ich užívania. Toxické psychózy a ich liečbaMUDr.I.André,PhD.
16.11.2017Opiáty, závislosť od opiátov, komplikácie závislosti, liečbaMUDr.P.Janík,PhD.
23.11.2017Psychostimulanciá, závislosť od psychostimulancií, komplikácie, diagnostika a liečbaMUDr.P.Janík,PhD.
30.11.2017Závislosť od farmák, komplikácie, diagnostika a liečba. Detoxifikačné programy v liečbe závislostíMUDr.M.Králová,CSc.
07.12.2017Somatické dôsledky a komplikácie závislostí od psychoaktívnych látok a emergentné situácie pri závislostiachMUDr.M.Králová,CSc.
14.12.2017Psychoterapeutické a resocializačné postupy v liečbe drogových závislostíMUDr.D.Krajčovičová,CSc.
21.12.2017Súdno-psychiatrické súvislosti drogových závislostíMUDr.I.André,PhD.

 

 

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K PREDMETU

Plán konzultačnej činnosti: Konzultácie sú súčasťou každej prednášky.

 

Povinná (x) a odporúčaná literatúra:

x   Kolibáš, E. – Novotný, V.: Alkohol – Drogy – Závislosti. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007. 260 s. ISBN 978-80-223-2315-4

x   Novotný, V. a kol.: Špeciálna psychiatria. 2. vydanie. Bratislava: Univerzita Komenského, 2010. 246 s. ISBN 978-80-223-2624-7

VÝUKOVÉ MATERIÁLY

PÍSOMNÝ TEST A ÚSTNA SKÚŠKA

Konanie skúšky: v deň termínu  skúšky o 08:00 alebo12:30 (pozri v AIS)

Miesto konania skúšky: Psychiatrická klinika LFUK a UNB, Mickiewiczova 13, vchod E, 3. poschodie pred sekretariátom kliniky.

 

Typ písomného testu: multiple choice (t.j. ľubovolný počet možných správnych odpovedí: 0-4)

Počet otázok: 25

Počet odpovedí pri jednej otázke: 4

Čas na vypracovanie odpovedí: 25 minút

Kritérium úspešnosti: 60 % správnych odpovedí je podmienkou účasti na ústnej časti skúšky

 

V prípade opakovania skúšky je potrebné písomnú časť skúšky tiež opakovať.

Podmienkou účasti na ústnej časti skúšky je úspešné absolvovanie písomného testu.

 

Aktuálne otázky k písomným testom si môžete stiahnuť cez tento ODKAZ.

Aktuálne otázky k ústnej skúške si môžete stiahnuť cez tento ODKAZ.