Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI (PVP)

Názov predmetu: Drogy a drogové závislosti

Cieľová skupina: študenti 4. a 5. ročníka programu všeobecné lekárstvo (povinne voliteľný predmet)

Časový priebeh výučby: letný semester

Rozsah predmetu: 24/0 S

PREDNÁŠKY

Časový rozvrh prednášok: 3. – 14. týždeň, vo štvrtok od 17:30 do 19:20

Prednášková miestnosť: pedagogické miestnosti Psychiatrickej kliniky (UNB, Nemocnica Staré mesto, Mickiewiczova 13, vchod E, 3. poschodie).

Dátum

Téma

Prednášajúci

5.3.2020

Závislosti: základné pojmy, epidemiológia, neurobiológia, patofyziológia. Drogy: definícia, klasifikácia, nové psychoaktívne látky.

dr. Turček

12.3. 2020

Klasifikácia psychických porúch súvisiacich s užívaním psychoaktívnych látok. Všeobecné zásady diagnostiky, diferenciálnej diagnostiky, liečby a prevencie látkových závislostí.

dr. Turček

19.3. 2020

Opioidy: charakteristika, epidemiológia nadužívania. Závislosť od opioidov: neurobiológia, diagnostika, detoxifikácia a odvykacia liečba, komplikácie.

dr. Králová

26.3. 2020

Alkohol: charakteristika, epidemiológia nadužívania. Závislosť od alkoholu: neurobiológia, skríning, diagnostika, detoxifikácia a odvykacia liečba.

dr. Turček

2.4. 2020

Neuropsychiatrické komplikácie nadužívania alkoholu: intoxikácia, abstinenčný syndróm, delírium tremens, kognitívne poruchy.

dr. Králová

9.4. 2020

VOĽNO

 

16.4. 2020

Tabak a nikotín: charakteristika, epidemiológia fajčenia. Závislosť od nikotínu: neurobiológia, diagnostika, liečba, komplikácie.

dr. Turček

23.4. 2020

Kanabinoidy. Psychostimulanciá. Charakteristika, intoxikácia a odvykací stav, diagnostika a liečba závislosti, komplikácie.

dr. Segeda

30.4. 2020

Prchavé látky. Halucinogény a delirogény. Charakteristika, intoxikácia a odvykací stav, diagnostika a liečba závislosti, komplikácie.

dr. Turček

7.5. 2020

Závislosť od anxiolytík a hypnotík (prenesená téma z 9.4.).

Somatické dôsledky a komplikácie látkových závislostí. Emergentné situácie pri závislostiach.

dr. Králová

14.5. 2020

Sociálno-psychiatrické a súdno-psychiatrické dôsledky látkových závislostí.

dr. Izáková

21.5. 2020

Psychoterapeutické a resocializačné postupy v liečbe látkových závislostí.

dr. Krajčovičová

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K PREDMETU

Plán konzultačnej činnosti: Konzultácie sú súčasťou každej prednášky.

 

Povinná (x) a odporúčaná literatúra:

x   Kolibáš, E. – Novotný, V.: Alkohol – Drogy – Závislosti. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007. 260 s. ISBN 978-80-223-2315-4

x   Novotný, V. a kol.: Špeciálna psychiatria. 2. vydanie. Bratislava: Univerzita Komenského, 2010. 246 s. ISBN 978-80-223-2624-7

André, I., Izáková Ľ. a kol.: Princípy súdnej psychiatrie. Bratislava: Peter Prekop Print Production, 2014. 251 s. ISBN 978-80-89434-22-0

VÝUKOVÉ MATERIÁLY

PÍSOMNÝ TEST A ÚSTNA SKÚŠKA

Miesto a čas skúšky: pozri v AIS podľa zvoleného termínu

 

Typ písomného testu: multiple choice (t.j. ľubovolný počet možných správnych odpovedí: 0-4)

Počet otázok: 25

Počet odpovedí pri jednej otázke: 4

Čas na vypracovanie odpovedí: 25 minút

Kritérium úspešnosti: 60 % správnych odpovedí je podmienkou účasti na ústnej časti skúšky

 

V prípade opakovania skúšky je potrebné písomnú časť skúšky tiež opakovať.

Podmienkou účasti na ústnej časti skúšky je úspešné absolvovanie písomného testu.

 

Aktuálne otázky k písomným testom si môžete stiahnuť cez tento ODKAZ.

Aktuálne otázky k ústnej skúške si môžete stiahnuť cez tento ODKAZ.