Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI (PVP)

Názov predmetu: Drogy a drogové závislosti

Cieľová skupina: študenti 4. a 5. ročníka programu všeobecné lekárstvo (povinne voliteľný predmet)

Časový priebeh výučby: letný semester

Rozsah predmetu: 24/0 S

PREDNÁŠKY

Časový rozvrh prednášok: 3. – 14. týždeň

Prednášky sa v letnom semestri 2021/2022 konajú dištančnou formou a sú priebežne zverejňované na portáli Microsoft Teams (MS Teams). K vybraným prednáškam budú realizované konzultácie prezenčnou formou. 


Téma

Prednášajúci

 1.

Závislosti: základné pojmy, epidemiológia, neurobiológia, patofyziológia. Drogy: definícia, klasifikácia, nové psychoaktívne látky.

dr. Turček

 2.

Klasifikácia psychických porúch súvisiacich s užívaním psychoaktívnych látok. Všeobecné zásady diagnostiky, diferenciálnej diagnostiky, liečby a prevencie látkových závislostí.

dr. Turček

 3.

Opioidy: charakteristika, epidemiológia nadužívania. Závislosť od opioidov: neurobiológia, diagnostika, detoxifikácia a odvykacia liečba, komplikácie.

dr. Králová

 4.

Alkohol: charakteristika, epidemiológia nadužívania. Závislosť od alkoholu: neurobiológia, skríning, diagnostika, detoxifikácia a odvykacia liečba.

dr. Turček

 5.

Neuropsychiatrické komplikácie nadužívania alkoholu: intoxikácia, abstinenčný syndróm, delírium tremens, kognitívne poruchy.

dr. Králová

 6.

Anxiolytiká a hypnotiká: charakteristika, epidemiológia nadužívania. Závislosť od anxiolytík a hypnotík: neurobiológia, diagnostika, detoxifikácia a odvykacia liečba, komplikácie.

dr. Králová

 7.

Tabak a nikotín: charakteristika, epidemiológia fajčenia. Závislosť od nikotínu: neurobiológia, diagnostika, liečba, komplikácie.

dr. Turček

 8.

Kanabinoidy. Psychostimulanciá. Charakteristika, intoxikácia a odvykací stav, diagnostika a liečba závislosti, komplikácie.

dr. Segeda

 9.

Prchavé látky. Halucinogény a delirogény. Charakteristika, intoxikácia a odvykací stav, diagnostika a liečba závislosti, komplikácie.

dr. Turček

 10.

Somatické dôsledky a komplikácie látkových závislostí. Emergentné situácie pri závislostiach.

dr. Králová

 11.

Sociálno-psychiatrické a súdno-psychiatrické dôsledky látkových závislostí.

dr. Izáková

 12.

Psychoterapeutické a resocializačné postupy v liečbe látkových závislostí.

dr. Krajčovičová

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K PREDMETU

Plán konzultačnej činnosti: Konzultácie sú súčasťou každej prednášky.

 

Povinná (x) a odporúčaná literatúra:

x   Kolibáš, E. – Novotný, V.: Alkohol – Drogy – Závislosti. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007. 260 s. ISBN 978-80-223-2315-4

x   Novotný, V. a kol.: Špeciálna psychiatria. 2. vydanie. Bratislava: Univerzita Komenského, 2010. 246 s. ISBN 978-80-223-2624-7

André, I., Izáková Ľ. a kol.: Princípy súdnej psychiatrie. Bratislava: Peter Prekop Print Production, 2014. 251 s. ISBN 978-80-89434-22-0

PÍSOMNÝ TEST

Miesto a čas skúšky: pozri v AIS podľa zvoleného termínu

 

Typ písomného testu: multiple choice (t.j. ľubovolný počet možných správnych odpovedí: 0-4)

Počet otázok: 25

Počet odpovedí pri jednej otázke: 4

Čas na vypracovanie odpovedí: 20 minút

Kritérium úspešnosti: 60 % správnych odpovedí je podmienkou účasti na ústnej časti skúšky

 

V prípade opakovania skúšky je potrebné písomnú časť skúšky tiež opakovať.

 

Aktuálne otázky k písomným testom si môžete stiahnuť cez tento ODKAZ.

ÚSTNA SKÚŠKA

Miesto a čas skúšky: pozri v AIS podľa zvoleného termínu (po absolvovaní písomného testu)

 

Podmienkou účasti na ústnej časti skúšky je úspešné absolvovanie písomného testu.

 

Aktuálne otázky k ústnej skúške si môžete stiahnuť cez tento ODKAZ.