Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Neurochirurgická klinika LF UK a UN Bratislava

Výskum

1. Zodpovedný riešiteľ úlohy rezortného výskumu č. 32-04-02 „Nové operačné postupy v neurotraumatológii“. Úloha ukončená a oponovaná v r. 1980.

2. Spoluriešiteľ úlohy rezortného výskumu č. 32-02-01 „Výkony na revaskularizáciu mozgu“. Úloha ukončená a oponovaná v r. 1985.

3. Zodpovedný riešiteľ úlohy ŠPTR č. P-12-335-802-02-3/2 „Poruchy prietoku krvi mozgom a možnosti ich chirurgického liečenia“. Úloha ukončená a oponovaná v r. 1990.

4. Vedúci projektu „Atlas anatómie hlavových nervov“, grant KEGA, riešenie od r. 1999.

5. Spoluriešiteľ projektu „Imunotypizácia gliových a gliómových buniek“, grant MZ SR 96-03-08, riešenie od r. 1996

6. Zodpovedný riešiteľ vedeckého projektu: Prof. MUDr. Juraj Šteňo, CSc.

názov projektu: Atlas anatómie hlavových nervov (učebnica pre poslucháčov LF a postgraduálne štúdium)

grantová agentúra, ktorá grant pridelila: KEGA, č. proj. : 133/97

doba riešenia: 1999 – 2001

7. Zodpovedný riešiteľ vedeckého projektu: Prof. MUDr. Juraj Šteňo, CSc.

názov projektu: Dynamika zmien niektorých metabolických parametrov gliových nádorov a okolitého mozgového tkaniva po rozličných modalitách liečby.                                                        

grantová agentúra, ktorá grant pridelila: VEGA, č. proj. : 1/3430/06                 

doba riešenia: 2006 – 2008

8. Spoluriešiteľ vedeckého projektu

názov projektu: Význam expresie cytokeratínov v diferenciálnej diagnostike primárnych a metastatických mozgových nádorov.                                                       

grantová agentúra, ktorá grant pridelila: VEGA, č. proj. : 1/0534/03                    

doba riešenia: 2003 - 2005

9. Spoluriešiteľ vedeckého projektu

názov projektu: Imunocytochemická analýza gliových prekurzorových buniek v dospelom ľudskom mozgovom tkanive a v tkanivových kultúrach.                                                         

grantová agentúra, ktorá grant pridelila: VEGA, č. proj. : 1/3439/06                   

doba riešenia: 2006 - 2008

10. Zodpovedný riešiteľ vedeckého projektu: Prof. MUDr. Juraj Šteňo, CSc.

názov projektu: Korelácia expresie markerov bunkovej proliferácie, imunohistochemického profilu, rastových charakteristík nádoru a veku pacientov s biologickým správaním hormonálne inaktívnychb adenomov hypofýzy.                                                        

grantová agentúra, ktorá grant pridelila: VEGA, č. proj. : 1/1166/10                 

doba riešenia: 2011 – 2014