Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Klinika Ortodoncie, Regeneratívnej a Forenznej Stomatológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Sangre Azul (KORFS)

Príjmací pohovor ŠŠP Čeľustná ortopédia LF UK - február 2024, 2 miesta

Radi by sme Vás informovali o termíne prijímačiek na štúdium špecializačného programu čeľustná ortopédia LF UK s nástupom od 4.3.2024, ktorý sa bude konať 21. februára 2024.

Prijímací pohovor sa bude konať na dekanáte LF UK (Špitálska 24) pred komisiou, v miestnosti prodekanov. Existuje možnosť pripojiť sa aj online, ale samozrejme, najradšej uvítame každého z Vás osobne.

 

Najneskorší možný termín podania online prihlášky:  19.2. do 11.00
link na online prihlášku pre uchádzačov: https://korfs.typeform.com/prihlaska-LFUK

Je potrebné poslať resp. priniesť prihlášku aj písomne po konzultácii na Oddelení špecializačného štúdia a certifikačnej prípravy LF UK v Bratislave.

Termín a miesto prijímacieho pohovoru: 21. feb 2024 v prodekanskej miestnosti Aspremontovom paláci o 11.00
link pre ON-LINE pohovor pre uchádzačov: https://meet.google.com/frs-iwic-jac 

Plánovaná kapacita: 2 miesta

Možnosť vypracovať ukážkové scoping review s cieľom preukázať schopnosť koncipovať odbornú rešerš v ortodontických témach. Viac informácií v online prihláške.


Kontakty:

Oddelenie špecializačného štúdia a certifikačnej prípravy LF UK
    ⌂    Špitálska 24 813 72 Bratislava.

    Vedúca oddelenia. Mgr. Eva Petrušová Chudá, PhD. 
    ☏    tel.:      +421 2 9011 9403
    ✉    e-mail: eva.petrusovafmed.uniba.sk

 

Sekretariát Kliniky ortodoncie, regeneratívnej a forenznej stomatológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Sangre Azul (KORFS)
     ⌂    Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava - Staré mesto

    Katarína Schwanzer
    ☏   +421 908 329 836   
    ✉    katarina.schwanzerovafmed.uniba.sk

 

Dĺžka špecializačného štúdia

Špecializačné štúdium trvá minimálne 36 mesiacov postgraduálneho špecializovaného vzdelávania v rozsahu plného úväzku, a to najmä preto, aby mali špecializanti dostatok času na dokončenie svojich výskumných projektov a väčšiny pridelených ortodontických a interdisciplinárnych prípadov, ako aj na monitorovanie retencie aspoň niekoľko mesiacov pred ukončením štúdia.

Požiadavky na zaradenie do špecializačného štúdia

 

a)      vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore zubné lekárstvo (MDDr.) alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore stomatológia vrátane špecializácie v špecializačnom odbore stomatológia (MUDr.) *resp. uznané ekvivalenty

b)      zdravotná a odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní zubný lekár) [1]

c)      vyžaduje sa, aby uchádzač pred prijatím do postgraduálneho ortodontického programu – špecializačného štúdia, absolvoval aspoň dvojročnú prax všeobecného zubného lekára v plnom úväzku v prostredí súkromnej, štátnej alebo univerzitnej kliniky. Toto kritérium môže vedúci špecializačného programu danej univerzitnej ustanovizne skrátiť vzhľadom na predchádzajúce mimoriadne študijné či publikačné výstupy uchádzača [2].

d)      od uchádzačov sa vyžaduje znalosť minimálne jedného svetového cudzieho jazyka, minimálne na úrovni C1 (pokročilý). Aj toto kritérium môže vedúci špecializačného programu výnimočne znížiť na úroveň B2 (stredne pokročilý) vzhľadom na predchádzajúce mimoriadne študijné výsledky, či publikačné výstupy uchádzača.


[1] § 33 a 33a zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenie vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

3 World Federation of Orthodontists guidelines for postgraduate orthodontic education - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36964071

 

Obsah a rozsah špecializačného štúdia

Obsah špecializačného štúdia tvoria:

a)      odborné teoretické vedomosti

b)      odborné praktické zručnosti 

c)      všeobecné vedomosti a osobnostné zručnosti (soft skills) 

Prednášala u nás špička regeneratívnej stomatológie - prof.Tayebi, USA

 

25.9.2023 sa Ladzianskeho posluchárni konala prednáška profesorky Lobat Tayebi z Marquette University School of Dentistry Milwaukee, USA. Išlo vôbec o prvú prednášku v oblasti regeneratívnej stomatológie v SR.

Galéria fotografií na tejto stránke

Adresa a kontakt

⌂    Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava - Staré mesto

☏   +421 908 329 836   

✉    katarina.schwanzerovafmed.uniba.sk 

֍    WEB kliniky: www.SangreAzul.sk

 

Publikácie z posledných troch rokov


ABCDEFG
1
rok publikovaniaIFJIF x/100kvartil podľa JCR (WOS/Clarivate)kvartil podľa SCIMAGO (SCOPUS)časopisnázov
2
20232.753.9Q2Q2Applied SciencesThe New Role of the Dental Assistant and Nurse in the Age of Advanced Artificial Intelligence in Telehealth Orthodontic Care with Dental Monitoring: Preliminary Report
3
20232.955.7Q2Q2ElectronicsAI-Assisted CBCT Data Management in Modern Dental Practice: Benefits, Limitations and Innovations
4
20232.851.1Q2Q2Healthcare Artificial Intelligence Systems Assisting in the Assessment of the Course and Retention of Orthodontic Treatment
5
2023384.57Q1Q2Education SciencesImpact of Artificial Intelligence on Dental Education: A Review and Guide for Curriculum Update
6
20232.7973.5Q2Q1International Journal of Legal MedicineUse of third molar eruption based on Gambier’s criteria in assessing dental age
7
20226.20877Q1Q1International Journal of Molecular SciencesFabrication and In Vitro Characterization of Novel Hydroxyapatite Scaffolds 3D Printed Using Polyvinyl Alcohol as A Thermoplastic Binder
8
20224.285.2Q1Q2Seminars in OrthodonticsUse of optical scanning and 3D printing to fabricate customized appliances for patients with craniofacial disorders
9
20223.970.6Q2Q1SensorsSmartphone-Based Facial Scanning as a Viable Tool for Facial-ly Driven Orthodontics?
10
2022582Q1Q1PolymersPierre Robin Sequence and 3D Printed Personalized Composite Appliances in Interdisciplinary Approach
11
20223.662.6Q2Q2DiagnosticsChange in the Constricted Airway in Patients after Clear Aligner Treatment: A Retrospective Study
12
20222.851.1Q2Q2Healthcare Where Is the Artificial Intelligence Applied in Dentistry? Systematic Review and Literature Analysis
13
20224.666.1Q2Q1MoleculesHuman Remains Identification Using Micro-CT, Chemometric and AI Methods in Forensic Experimental Reconstruction of Dental Patterns after Concentrated Sulphuric Acid Significant Impact
14
20224.614Q1Q2International Journal of Environmental Research and Public HealthDental Care and Education Facing Highly Transmissible SARS-CoV-2 Variants: Prospective Biosafety Setting: Prospective, Single-Arm, Single-Center Study
15
20223.475Q2Q2Materials Utilization of a 3D Printed Orthodontic Distalizer for Tooth-Borne Hybrid Treatment in Class II Unilateral Malocclusions
16
20213.1660.8Q2Q2Healthcare Artificial Intelligence in Orthodontic Smart Application for Treatment Coaching and Its Impact on Clinical Performance of Patients Monitored with AI-TeleHealth System
17
20213.1660.8Q2Q2Healthcare Use of Advanced Artificial Intelligence in Forensic Medicine, Forensic Anthropology and Clinical Anatomy
18
20212.83858.15Q2Q2Applied SciencesThree-Dimensional Modeling and 3D Printing of Biocompatible Orthodontic Power-Arm Design with Clinical Application