Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Klinika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie LF UK a UN Bratislava

Rozpis a náplň praktických cvičení na Klinike ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie UNB Ružinov

Všeobecné sylaby prednášok a praktických cvičení pre 3. ročník

Všeobecné sylaby prednášok a praktických cvičení pre 4. ročník

Všeobecné sylaby prednášok a praktických cvičení pre 5. ročník

Všeobecné sylaby prednášok a praktických cvičení pre 6. ročník

Otázky na skúšku z dentoalveolárnej chirurgie 4. ročník v študíjnom odbore "zubné lekárstvo"

Otázky z predmetu Orálna a Maxilofaciálna chirurgia na ústnu časť štátnej skúšky

Prednášky a ich obsah pre študentov v štúdijnom odbore zubné lekárstvo z dentoalveolárnej chirurgie a maxilofacialnej chirurgie 2016/2017

Prednášky pre 6.ročník  „Zubné lekárstvo“ zimný semester ak. Rok 2016/2017

 

Prednášky:  1. – 7., 9. – 13. týždeň  „Maxilofaciálna chirurgia“,

 poslucháreň  Heydukova  (utorok  16.30 – 18.20 hod.)

1.     Dentoalveolárna chirurgia – opakovanie

(anatómia dutiny ústnej, lokálna anestézia, indikácie, komplikácie lokálne, celkové,

Extrakcie zubov, indikácie, technika, komplikácie lokálne, endodonticko- chirurgické ošetrenie devitálnych zubov, indikácie, technika, rtg)

2.     Dentoalveolárna chirurgia – opakovanie

(tretie moláre, vyšetrenie, indikácie extrakcie, asymptomatický tretí molár, technika extrakcie, chirurgická extrakcia, komplikácie, pooperačná starostlivosť)

3.     Dentálna implantológia

(princípy, základné typy dentálnych implantátov, chirurgická technika, indikácie, protetická sanácia defektov na dentálnych implantátoch)

4.     Pacient na antiagregačnej a antikoagulačnej liečbe

( princípy a typy antiagregačnej a antikoagulačnej liečby, vyšetrenie pacienta, zásady prípravy, zásady a technika ošetrenia v dentoalveolárnej chirurgii, pooperačná starostlivosť)

5.     Lieková osteonekróza čeľustných kostí

( charakteristika bisfosfonátov, príčiny osteonekrózy, prevencia, zásady ošetrenia, dispenzarizácia)

6.     Okoločeľustné zápaly

(príčiny, patofyziológia a cesty šírenia, anatomické priestory v oblasti hlavy a krku, klinický obraz, princípy liečby, prevencia komplikácií)

7.     Zápalové ochorenia slinných žliaz – sialoadenitídy

(anatómia, príčiny, klinický obraz, pomocné vyšetrenia, konzervatívna a chirurgická liečba)

 

8.     Pomocné vyšetrovacie a zobrazovacie techniky v maxilofaciálnej chirurgii

(natívne rtg lebky, CT, 3D CT, CB CT, MRI, USG)

9.     Traumatológia skeletu tváre

(typy zlomenín, rozdelenie, mechanizmus, princípy otvorenej repozície a fixácie, hojenie zlomenín)

10.  Traumatológia skeletu tváre

(zlomeniny sánky, zlomeniny maxily,  rozdelenie, klinické príznaky, zásady liečby)

11.  Traumatológia skeletu tváre

(zlomeniny nazomaxilárneho komplexu, zlomeniny frontálnej kosti, charakteristiky, klinické príznaky, zásady liečby)

12.  Ochorenia temporomandibulárneho kĺbu

(etiológia, klinická charakteristika, konzervatívna liečba, miniinvazívne možnosti liečby, chirurgická liečba, totálna náhrada temporomandibulárneho kĺbu)

 

 Prednášky pre 5.ročník  „Zubné lekárstvo“ zimný semester ak. Rok 2016/2017

Prednášky:  1., 5., 9., 12. týždeň  „Maxilofaciálna chirurgia“,

 poslucháreň  Heydukova  (pondelok  14.30 – 17.20 hod.)

 

 1. Okoločeľustné zápaly

(etiológia, patofyziológia, cesty šírenia, anatomické priestory v oblasti  hlavy a krku, klinický obraz, princípy liečby, prevencia komplikácií)

2. Pomocné zobrazovacie techniky v maxilofaciálnej chirurgii

(natívne rtg lebky, CT, 3D CT, CB CT, MRI, USG)

3. Traumatológia skeletu tváre

(rozdelenie zlomenín- mandibula, maxila, klinické príznaky, princípy osteosyntézy,  pooperačná starostlivosť)

4. Nádory dutiny ústnej

(benígne, malígne, charakteristika, jednotlivé anatomické lokalizácie, šírenie metastáz, komplexná onkologická liečba)    

     

      Lectures for 5th class „Dentistry“  Academic Year 2016/2017

     Monday (14.30 – 17.20)  2., 6., 10., 13. week,  Library Heydukova (room No. 109) 

 

1. Multispace infections of the head and neck

(aetiology, pathophysiology, clinical features, anatomical regions, principles of the treatment, prevention of complications)

2. Native x-ray of the facial skeleton

(computed tomography (CT, 3D CT, CB CT), magnetic resonance imaging MRI), ultrasonagraphy (USG)

3. Traumatology of the facial skeleton

(division, fractures of the mandible and maxilla, maxila, clinical features, principles of the osteosynthesis, postoperative care)   

4. Tumors of the oral cavity

(benign, malignant tumors, clincal features, different  anatomical  localisations, spreading of the metastasis, complex oncologic                             treatment)    

 Prednášky pre 4..ročník  „Zubné lekárstvo“ zimný semester ak. rok 2016/2017

Prednášky:  2., 5., 8., 11. týždeň  „Dentoalveolárna chirurgia“,

 poslucháreň  Heydukova  (streda  14.30 – 17.20 hod.)

 

1.     Lokálna anestézia v dentoalveolárnej chirurgii

(anatómia dutiny ústnej, lokálna anestézia, indikácie, komplikácie lokálne, celkové,

Extrakcie zubov, indikácie, technika, komplikácie lokálne, endodonticko- chirurgické ošetrenie devitálnych zubov, indikácie technika, rtg)

2.     Extrakcie zubov, resekcia koreňového hrotu

(indikácie, technika, komplikácie lokálne, resekcia koreňového hrotu, indikácie, rtg)

3.     Tretie moláre

( vyšetrenie, indikácie extrakcie, asymptomatický tretí molár, technika extrakcie, chirurgická   extrakcia, komplikácie, pooperačná starostlivosť)

4.     Dentálna implantológia

(princípy, základné typy dentálnych implantátov, chirurgická technika, indikácie, protetická sanácia defektov na dentálnych implantátoch)

 

      Lectures for 4th class „Dentistry“  Academic Year 2016/2017

     Wednesday  (14.30 – 17.20)  3., 6., 9., 12 week,  Library Heydukova (room No. 109) 

 

1.     Local anestesia in dentoalveolar surgery

(anatomy of oral cavity, local anestesia, technique,  indications, local and general complications

2.     Extractions of the teeth

(indications, technique of extraction, local and general complications, endodontic surgical treatment of the devital teeth, x-rays)

3.     Third molars

(evaluation, indications for extraction, asyptomathic third molar, technique of extraction, surgical extraction, complications, postoperative care)

4.     Dental implantology

(principles, eseointegration, basic types of the fixtures, surgical technique, principles of prosthetic rehabilitation)