Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Klinika urgentnej a všeobecnej medicíny LFUK a UN MB

Predmet: Prvá pomoc

Akademický rok: 2017/2018 ZS

Prednášky:

2.-6. týždeň, 13:30 – 15:20 hod. Ladzianského poslucháreň

Náplň prednášok:

Poruchy vitálnych funkcií (základná orientácia, možné príčiny)

Prvotné neodkladné postupy (neodkladná resuscitácia, postupy základnej resuscitácie, diagnostika príčiny náhlej zástavy krvného obehu, zaistenie priechodnosti dýchacích ciest, umelá pľúcna ventilácia pomocou samorozpínacieho vaku).

Záchranné a transportní techniky, polohovanie nemocných s náhlou poruchou zdravia.

Obväzové techniky.

Poranenia a spôsoby ich ošetrenia: zástava krvácania, poranenia hlavy, poranenia kostí, kĺbov a svalov.

Popáleniny a poleptania.

Úrazy elektrickým prúdom.

Akútne intoxikácie.

Náplň stáží:

Stáže prebiehajú podľa aktuálneho harmonogramu na ZS 2017/2018 na Klinike urgentnej a všeobecnej medicíny UNsP Milosrdní bratia, Námestie SNP 10 (vchod z ul. Kolárskej).

I.                   Prvotné neodkladné postupy v situácii náhleho ohrozenia zdravia

II.                Kardiopulmonálna resuscitácia

III.             Poranenia a spôsoby ich ošetrenia

Predmet je ukončený praktickou ukážkou zvládnutia KPR a overením teoretických vedomostí testom v skúškovom období.

Na výučbe participujú všetci pracovníci Kliniky urgentnej a všeobecnej medicíny.

Predmet: Urgentná medicína

Akademický rok: 2016/2017 LS

Prednášky:

3.-8. týždeň,  17:30 – 19:20 hod. poslucháreň - Dermatovenerologická klinika

Náplň prednášok:

Diagnostika a diferenciálna diagnostika – základné pojmy a zásady, klinické vyšetrovanie, monitorovanie, laboratórna a prístrojová diagnostika, diagnostický komplex, skórovanie a skórovacie systémy, vzťah diagnóza - prognóza, chyby a omyly a ich následky, klinické odporúčania, vedenie dokumentácie.

Poruchy vitálnych funkcií – charakteristika, príčiny a interakcie, diagnostické možnosti a terapie.

Prvotné neodkladné postupy – neodkladná resuscitácia, postupy základnej a rozšírenej resuscitácie, diagnostika príčiny náhlej zástavy krvného obehu, liečebné postupy pri neodkladnej resuscitácii, zaistenie priechodnosti dýchacích ciest, umelá pľúcna ventilácia, obnovení obehu a jeho podpora, farmakologická podpora neodkladnej resuscitácie.

Postagresívny syndróm – reakcia organizmu na záťaž.

Šok a jeho formy, prevencia a liečba v prednemocničnej etape.

Záchranné a transportné techniky – polohovanie chorých s náhlou poruchou zdravia.

Medicína katastrof – katastrofy, hromadné nešťastia, triedenie ranených, START, terorizmus, biologické otravné látky, chemické otravné látky, radiačná ochrana, traumatologický a havarijní plán.

Náplň stáží:

Stáže prebiehajú podľa aktuálneho harmonogramu na LS 2016/2017 na Klinike urgentnej a všeobecnej medicíny UNsP Milosrdní bratia, Námestie SNP 10 (vchod z ul. Kolárskej).

I.                   Základná a rozšírená resuscitácia

II.                Zaistenie dýchacích ciest, zaistenie vstupu do cievneho riečiska

III.             Vybrané krízové situácie v prednemocničnej starostlivosti

Na výučbe participujú všetci zamestnanci Kliniky urgentnej a všeobecnej medicíny.

Predmet je ukončený skúškou v skúškovom období.

Otázky na skúšku z predmetu „Urgentná medicína a medicína katastrof“

 1. Základná a rozšírená KPR u dospelých
 2. Základná a rozšírená KPR u detí
 3. Farmaká v KPR
 4. Spôsoby akútneho zabezpečenia dýchacích ciest
 5. Kontrola masívneho krvácania
 6. Diferenciálna diagnostika bezvedomia
 7. Diferenciálna diagnostika kŕčových stavov
 8. Patofyziológia a rozdelenie šokových stavov
 9. Hypovolemický šok  – patofyziológia, klinický obraz a liečba
 10. Anafylaktický šok  - patofyziológia, klinický obraz a liečba
 11. Neurogénny šok  - patofyziológia, klinický obraz a liečba
 12. Dyspnoe u dospelých - patofyziológia, klinický obraz
 13. Dyspnoe u detí - patofyziológia, klinický obraz
 14. Astma bronchiale, status astmaticus - patofyziológia, klinický obraz a liečba
 15. Aspirácia cudzieho telesa
 16. Infarkt myokardu  v prednemocničnej starostlivosti  - patofyziológia, klinický obraz
 17. Infarkt myokardu – liečba a logistika transportu
 18. Diferenciálna diagnostika bolestí na hrudníku
 19. Závažné arytmie - patofyziológia, klinický obraz
 20. Závažné arytmie – liečba
 21. Život ohrozujúce stavy spojené s diabetes mellitus
 22. Anafylaktická reakcia - patofyziológia, klinický obraz a liečba
 23. Všeobecné opatrenia pri intoxikáciách
 24. Antidóta pri intoxikáciách
 25. Intoxikácia metylalkoholom a etylalkoholom
 26. Intoxikácia opioidmi
 27. Intoxikácia psychostimulačnými látkami
 28. Bolesť - patofyziológia, delenie, klinický obraz
 29. Farmaká v liečbe bolesti
 30. Akútne stavy v psychiatrii – rozdelenie a charakteristika
 31. Zásady kontaktu s agresívnym pacientom v predmemocničnej starostlivosti
 32. Psychofarmakologická pacifikácia
 33. Suicidálne krízy
 34. Akútne komplikácie pri liečbe psychofarmakami
 35. Náhle príhody brušné v predmemocničnej starostlivosti
 36. Polytrauma –patofyziológia, klinický obraz
 37. Manažment pacienta s polytraumou v prednemocničnej starostlivosti
 38. Kraniotrauma – patofyziológia, klinický obraz
 39. Manažment pacienta s kraniotraumou
 40. Manažment pacienta so spinálnym poranením
 41. Manažment pacienta s traumou hrudníka, pneumotorax
 42. Popáleniny, popáleninový šok v prednemocničnej starostlivosti - patofyziológia, klinický obraz a liečba
 43. Poleptania a omrzliny - patofyziológia, klinický obraz a liečba
 44. Úrazy elektrickým prúdom - patofyziológia, klinický obraz a liečba
 45. Trestnoprávna zodpovednosť v urgentnej medicíne
 46. Charakteristika odboru Medicína katastrof
 47. Krízový manažment – úlohy a prostriedky
 48. Integrovaný záchranný systém
 49. Úlohy veliteľa zásahu, triedenie ranených na mieste nešťastia pri hromadnom výskyte ranených
 50. História zbraní hromadného ničenia
 51. Charakteristika zbraní hromadného ničenia
 52. Biologické zbrane
 53. Antrax
 54. Mor
 55. Tularémia
 56. Brucelóza
 57. Q horúčka
 58. Pravé kiahne
 59. Hemoragické horúčky
 60. Botulotoxín -, klinický obraz a liečba
 61. Ricín - klinický obraz a liečba
 62. Nukleárne zbrane, charakteristika a rozdelenie
 63. Klinický obraz a manažment pacienta po ožiarení
 64. Chemické zbrane – charakteristika
 65. Nervové paralytické látky
 66. Pľuzgierotvorné látky
 67. Všeobecne jedovaté látky
 68. Dusivé látky
 69. Psychicky a fyzicky zneschopňujúce látky
 70. Psychické dôsledky mimoriadnych udalostí a katastrof na postihnutých a záchranárov

Rozvrh stáží - Praktické lekárstvo

Dátum

Prednášajúci

Téma

05.10.

Prof. Masár

Otvorenie

 

Peter Lipták

Úvod do primárnej starostlivosti

Definície, miesto v zdravotnom systéme, prínos, význam PZS, fragmentovaná verzus integrovaná ZS
Miesto a praktické fungovanie lekára v primárnej starostlivosti
Politická podpora a  umenie "ničnerobenia"

12.10.

Vanda Valkučáková

Komunikačné nástroje

 

Jana Zimanová

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu v noci, vedenie motorového vozidla, držanie zbrane ...
MUDr. Jana Zimanová, PhD - Pracovno lekárske aspekty praktického lekárstva

19.10.

S.Ostrovská,I.Vaverková

Očkovanie v ambulancii VLD

26.10.

Katarína Fedorová

Právne problémy v ambulancii VLD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.11.

Oto Masár

Bolesť v ambulancii VLD

 

Adriana Šimková

Endokrinologické ochorenia na ambulancii VLD

09.11.

Michaela Macháčová,

Laboratórrna a prístrojová diagnostika na ambulancii VLD, testovanie CRP, INR, hsCRP priamo študentami počas hodiny

16.11.

Jana Bendová

Organizácia všeobecnej praxe + špecifiká praxe v meste a na vidieku. Práva pacientov a bezpečnosť pacientov v primárnej praxi
MUDr. Jana Bendová - Organizácia všeobecnej praxe

23.11.

Dana Buzgová

 

Romana Compagnon

Pečeňové ochorenia na ambulancii všeobecného lekára pre dospelých

Srdcové zlyhávanie na ambulancii VLD

30.11.

Iveta Vaverková

Soňa Ostrovská

Kazuistiky z praxe všeobecného lekára?

07.12.

Jana Bendová

Jana Zimanová

Prevencia
Primárna, sekundárna, terciárna, quartérna, obsah a periodicita preventívnych prehliadok.
Celospoločenské preventívne programy, postavenie na primárnej starostlivosti (KV, ONK, očkovanie).
Prevencia Jana Bendová 1  Prevencia Jana Bendová 2  Prevencia Jana Zimanová

14.12.

Prof. Masár

Záver