Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Klinika telovýchovného lekárstva LF UK a UN Bratislava

Syllabus predmetu Telovýchovné lekárstvo 4 VL

PREDNÁŠKY:

Koncepcia a poslanie telovýchovného lekárstva v sústave lekárskych vied.    
Reakcia, adaptácia oporno-pohybového systému na telesné zaťaženie    
Patologické zmeny spôsobené preťažením
Indikácie a kontraindikácie pohybovej liečby u poškodení oporno-pohybového systému
      
Doping a dopingová kontrola
Výživa športovcov                                                                                       
Náhla smrť pri športe
Stavy spojené s neadekvátnym zaťažením

Základné pravidlá liečby a rehabilitácie prostredníctvom športu a telesnej výchovy
Tréning pre zdravie
Fyziológia tréningového procesu, regenerácia                                  
Základné princípy športového tréningu
                   
Reakcia a adaptácia dýchacieho a kardiovaskulárneho systému na telesné zaťaženie
Diferenciálna diagnostika fyziologického a patologického zväčšenia srdca    
Pohybová aktivita v primárnej a sekundárnej prevencii ochorení kardiovaskulárneho a  dýchacieho systému
Reakcia a adaptácia nervového, zmyslového a endokrinného systému na telesné zaťaženie, indikácie a kontraindikácie pohybových aktivít
                              
Osobitosti telesnej výchovy a športu detí, žien a seniorov
Pohybová aktivita v extrémnych atmosferických podmienkach  (výška, potápanie)
Pohybová aktivita v extrémnych klimatických podmienkach  (teplo, vlhko, chlad)   Chronobiológia


STÁŽE:

1. Preventívna prehliadka, antropometrické vyšetrenie, športová traumatológia
2. Reakcia a adaptácia orgánových systémov na telesné zaťaženie, funkčná diagnostika, anaeróbne a aeróbne testovanie

Otázky na skúšku z predmetu Telovýchovné lekárstvo 4 VL

Otázky na skúšku z predmetu Telovýchovné lekárstvo 4 VL

1.     Reakcia a adaptácia oporno-pohybového systému na telesné zaťaženie

2.     Reakcia a adaptácia nervového systému na telesné zaťaženie

3.     Reakcia a adaptácia zmyslového systému na telesné zaťaženie

4.     Reakcia a adaptácia endokrinného systému na telesné zaťaženie

5.     Reakcia a adaptácia dýchacieho systému na telesné zaťaženie

6.     Reakcia kardiovaskulárneho systému na telesné zaťaženie

7.     Adaptácia kardiovaskulárneho systému na telesné zaťaženie

8.     Reakcia a adaptácia vylučovacieho systému na telesné zaťaženie (obličky, koža)

9.     Reakcia a adaptácia imunobiologickej rezistencie na telesné zaťaženie

10.   Genetické faktory limitujúce telesnú výkonnosť

11.   Pohybová aktivita v extrémnych tlakových podmienkach

12.   Pohybová aktivita v extrémnych klimatických podmienkach

13.   Antropologické vyšetrenie športovca

14.   Zdroje a výdaj energie pri rôznych typoch zaťaženia

15.   Zmeny vnútorného prostredia počas telesného zaťaženia

16.   Testovanie anaeróbnych schopností

17.   Testovanie aeróbnych schopností

18.   Hodnotenie ergometrického vyšetrenia

19.   Hodnotenie spiroergometrického vyšetrenia

20.   Preventívna prehliadka športovca

21.   Telovýchovnolekárske sledovanie

22.   Dopingová kontrola

23.   Zásady výživy a pitného režimu športovcov

24.   Osobitosti pohybovej aktivity dievčat a žien

25.   Pohybová aktivita detí a dospievajúcich

26.   Pohybová aktivita v staršom veku

27.   Pohybová aktivita v prevencii civilizačných ochorení

28.   Akútne športové úrazy

29.   Poškodenia opornopohybového systému z preťaženia

30.   Vznik a rozvoj únavy, regenerácia

31.   Biorytmy telesných funkcií