Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Otázky na skúšku z oftalmológie pre VL 5. ročník / Questions for oral exam GM 5th Year

Oftalmológia - rozsah vedomostí na ústnu skúšku - V. roč. - Všeob. lek.
Ophthalmology - extent of knowledge for the theoretical examination - General Med.- 5th class.

=============================================================

1. Anamnéza očná pri "červenom oku".
1. Eye-history at the "red eye".

2. Anamnéza očná pri "hmlistom videní".
2. Eye-history at the "blurred vision"

3. Princíp a význam vyšetrenia oka v dennom a bočnom fokálnom svetle.
3. Inspection of the eye in day light and in lateral light illumination.

4. Presvietenie oka oftalmolog. zrkadlom a jeho význam v klinike očných chorôb.
4. Transillumination of the eye.

5. Oftalmoskopia (nepriama a priama, stereo- oftalmoskopia).
5. Direct and indirect ophthalmoscopy, stereo-ophthalmoscopy

6. Vízus centralis (princíp a možnosti vyšetrenia).
6. Visual acuity - principles and examination.

7. Perimetria:vyšetrenie a poruchy v zornom poli.
7. Perimetry: examination and visual field defects.

8. Farbocit: vyšetrenie a poruchy farbocitu.
8. Colour vision: examination and colour defects.

9. Vnútroočný tlak a meranie (palpácia, tonometria a tonografia).
9. Measurement of the intraocular pressure (palpation, tonometry and tonography).

10. Hypermetropia osová a refrakčná.
10. Hyperopy - axial and refractive.

11. Myopia osová a refrakčná.
11. Myopy - axial and refractive.

12. Patologické zmeny v oku pri vysokej myopii.
12. Pathological changes in high myopia.

13. Astigmatizmus (diagnóza a korekcia).
13. Astigmatismus.

14. Akomodácia a jej poruchy. Asthenopia accomodativa.
14. Accomodation (Mechanism and changes, Asthenopia accomodativa).

15. Presbyopia (princíp a korekcia).
15. Presbyopia.

16. Princípy korekcie refrakčných chýb.
16. Principles of correction of errors of refraction of the eye.

17. Ochorenia orbity: phlegmona, orbitocellulitis.
17. Diseases of the orbit: phlegmona; orbital cellulitis.

18. Ptóza, ektropium a entropium mihalníc.
18. Ptosis, ectropium, entropium of the lids.

19. Zobrazovacie vyšetrenia v oftalmológii (angiografia ciev sietnice, ultrazvukové a rádiologické vyšetrenia)
19. Imaging examinations in the ophthalmology (angiography of retinal vessels, ultrasonography, X-ray, CT)

20. Hnisavé zápaly mihalníc (flegmóna, absces, furunkel).
20. Purulent inflammatory processes of the eyelids (Furunkel, Phlegmona, Absces).

21. Hordeolum a Chalazeon.
21. Hordeolum and Chalaseon.

22. Nepriechodnosť slzných ciest a kongenitálne anomálie.
22. Obstruction of the lacrimal drainage system and congenital abnormalities.

23. Dacryocystitis purulenta et phlegmonosa.
23. Acute dacryocystitis (purulenta and phlegmonosa).

24. Strabizmus concomittans (dynamický).
24. Concomitant (dynamic) squint.

25. Strabizmus paralytický (incomittans).
25. Paralytic (incomittans) squint.

26. Princípy konzervatívnej a chirurgickej liečby strabizmu.
26. Principles of consevative and surgical treatment of the squint.

27. Heterofória (Strabizmus latens).
27. Heteroforia (Latent squint).

28. Vývoj videnia, amblyopia a senzorická adaptácia.
28. Visual development. Amblyopia and sensory adaptation.

29. Blepharitis marginalis (squamosa et ulcerosa).
29. Blepharitis marginalis (squamosa and ulcerosa).

30. Conjuctivitis catarhalis simplex (acuta et chronica).
30. Acute and chronic catarrhal conjunctivitis.

31. Infekčné zápaly spojoviek.
31. Infectious conjunctivitis.

32. Poranenia mihalníc a slzných ciest.
32. Injuries of the lids and lacrimal patways.

33. Možnosti rekonštrukčnej chirurgie oka.
33. Possibilities of the reconstructive surgery of the globe.

34. Poruchy pupilomotoriky a nystagmus.
34. Pupillary disturbances and nystagmus.

35. Gerontologické zmeny oka.
35. By ageing (gerontologic) caused disturbances of the eye.

36. Epidemická konjunktivitída.
36. Epidemic coniunctivitis.

37. Coniunctivitis allergica.
37. Allergic conjunctivitis.

38. Cudzie telesá na povrchu oka. Erózia rohovky.
38. Foreign bodies on the surface of the eye. Corneal erosion.

39. Extraokulárne nádory (adnexa+orbita).
39. Extraocular tumours (adnexal and orbital tumours).

40. Episcleritis a scleritis.
40. Episcleritis and scleritis.

41. Diferenciálna dg."červeného" oka.
41. Differential diagnosis of the "red" eye.

42. Ulcus corneae + Ulcus corneae serpens.
42. Ulcers of the cornea.

43. Keratoconjuctivitis phlyctenulosa (scrophulosa).
43. Phlyctenular keratoconjunctivitis.

44. Keratitis herpetica.
44. Herpetic keratitis.

45. Keratitis parenchymatosa (profunda).
45. Keratitis profunda parenchymatosa

46. Keratitis disciformis.
46. Keratitis disciformis.

47. Pterygium a pseudopterygium.
47. Pterygium and pseudopterygium.

48. Keratitis e lagophthalmo. Keratitis neuroparalytica.
48. Keratitis e lagophtalmo and neuroparalytica.

49. Oko a systémové ochorenia.
49. The eye and the systemic diseases.

50. Iridocyclitis - etiológia a terapia.
50. Iridocyclitis - ethiology and therapy

51. Iridocyclitis - príznaky a difer.dg.
51. Iridocyclitis - diagnosis and differ.diagnosis.

52. Sympatická oftalmia.
52. Sympathetic ophthalmitis.

53. Chorioretinitídy.
53. Chorioretinitis.

54. Hnisavá endoftalmitída.
54. Suppurative endophtalmitis.

55. Glaukóm s úzkym dúhovkovo-rohovkovým uhlom (akútny záchvat).
55. Angle closure (acute) glaucoma.

56. Glaukóm so širokým dúhovkovo-rohov- kovým uhlom (chronický).
56. Open angle (chronic simple) glaucoma.

57. Detské glaukómy
57. Glaucomas in the children.

58. Glaucoma secundarium.
58. Glaucoma secundarium.

59. Cataracta v detskom veku.
59. Paediatric cataract.

60. Cataracta senilis.
60. Cataracta senilis.

61. Cataracta complicata et traumatica.
61. Cataracta complicata and traumatica.

62. Retinopathia prematurorum.
62. Retinopathy of prematurity.

63. Mikrochirurgická liečba katarákt.
63. Microsurgery treatment of the cataract.

64. Afakia a korekcia afakie.
64. Afakia and correction of the afakia.

65. Subluxatio et luxatio lentis.
65. Lens subluxation and luxation.

66. Choroby sklovca.
66. Diseases of the vitreous body.

67. Poruchy cirkulácie v retinálnych cievach (embólia a trombóza).
67. Obstruction of the central artery and vein of the retina.

68. Retinopathia: Sclerotica, Hypertonica, Neuroretinopathia.
68. Hypertonic and sclerotic retinopathies.

69. Retinopathia diabetica.
69. Diabetic retinopathy.

70. Amotio retinae.
70. Retinal detachment.

71. Vekom podmienená degenerácia makuly.
71. Age related macular degenerations.

72. Tapetoretinálne dystrofie.
72. Tapetoretinal dystrophies.

73. Neuritis N.optici intraocularis et retrobulbaris.
73. Neuritis n. optici intraocularis et retrobulbaris.

74. Oedema papillae n.optici.
74. Oedema disci of the optic nerve (Papilledema).

75. Atrophia N. optici (simplex, post neuritidem).
75. Atrophia N. optici (simplex, post neuritidem).

76. Otvorené poranenia oka (ruptúra, lacerácia, cudzie vnútroočné teleso).
76. Open globe injuries.

77. Kontúzia bulbu a pneumatická zlomenina orbity.
77. Contusion of the bulb and orbital blow-out fracture.

78. Popálenie a poleptanie oka (combustio a causoma).
78. Chemical and thermic damage (causoma and combustio) of the eyeball.

79. Pôsobenie ionizujúceho žiarenia a elektromagnet. vĺn (svetlo, UF a IČ žiar.) na oko.
79. Damage of the eye caused by ionizing (X-Ray) and non-ionizing radiation (ultraviolet and infrared spectrum).

80. Vrodené chyby oka.
80. Congenital anomalies of the eye.

81. Vnútroočné nádory.
81. Intraocular tumours.