Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Otázky na skúšku z oftalmológie pre VL 5. ročník / Questions for oral exam GM 5th Year

Oftalmológia - rozsah vedomostí na ústnu skúšku - V. roč. - Všeob. lek.
Ophthalmology - extent of knowledge for the theoretical examination - General Med.- 5th class.

=============================================================

 

1.      Anatómia: očnica a pomocné orgány

Anatomy of the orbit and adnexal tissues

 

2.      Anatómia: vrstvy a obsah očnej gule

Anatomy of the eye globe

 

3.      Zrakový nerv a zraková dráha

The optic nerv and the visual pathways

 

4.      Anamnéza: poruchy zrakových funkcií, dif. dg. bolesti oka a pomocných orgánov

Eye history by eye function disorders, differential diagnosis of pain in eye and adnexal eye tissue

 

5.      Anamnéza: hmlisté videnie

Eye history at the „blurred vision“

 

6.      Centrálna ostrosť zraku; vyšetrenie, optotypy

Visual acuity – principles of examination, optotypes

 

7.      Chyby lámavého systému: krátkozrakosť

Disorders of the refraction system: myopy

 

8.      Chyby lámavého systému: ďalekozrakosť

Disorders of the refraction system: hyperopy

 

9.      Chyby lámavého systému: astigmatizmus

Disorders of the refraction system: astigmatism

 

10.  Kontaktné šošovky

Contact lenses

 

11.  Akomodácia, presbyopia, priestorové videnie

Accomodiation, presbyopy, stereoscopic vision

 

12.  Slzy, slzotvorba, odtok, vyšetrovacie metódy

Tears, tears production, drainage system, examination methods

 

13.  Vyšetrenie v bočnom fokálnom svetle, biomikroskopia

Examination in side focal light, biomicroscopy

 

14.  Priama a nepriama oftalmoskopia

Direct and indirect ophthalmoscopy

 

15.  Vnúroočný tlak a tonometria

Intraocular pressure and tonometry

 

16.  Vyšetrenie zorného poľa, perimetria

Visual field, perimetry

 

17.  Farbocit a jeho vyšetrenie

Colour vision principles and examination

 

18.  Fyzikálne vyšetrenie oka a pomocných orgánov (aspekcia, palpácia, everzia mihalníc)

Physical examination of the eye and auxiliary organs (inspection, palpation, eyelid eversion)

 

19.  Angiografia a ultrazvukové vyšetrenie

Angiography and ultrasound examination

 

20.  Rtg, MRI, CT - ich význam a použitie v oftamológii

X-ray, MRI, CT - principles and indication in ophthalmology

 

21.  Diagnostika dynamického strabizmu

Diagnosis of dynamic strabismus

 

22.  Diagnostika paralytického strabizmu

Diagnosis of paralytic strabismus

 

23.  Elektrofyziologické vyšetrenia v oftalmológii. Optická koherentná tomografia predného a zadného segmentu oka

Electrophysiological examinations in ophthalmology. Optical coherence tomography of the anterior and posterior segments of the eye

 

24.  Fyziologické a patologické reakcie zrenice, reflexný oblúk

Physiological and pathological reactions of the pupil, pupillary reflex arc

 

25.  Okohybné svaly, funkcie, inervácia

Extraocular muscles, function, inervation

 

26.  Zápalové ochorenia a nádory očnice, exoftalmus

Inflammatory diseases and orbital tumors, exophthalmos

 

27.  Zmeny postavenia mihalníc – entropium, ektropium

Changes in the eyelid position – entropion, ectropion

 

28.  Zápalové ochorenie mihalníc, zápaly žliaz mihalníc

Inflammatory diseases of the eyelids, eye lashes, inflammation of the glands of the eye lids

 

29.  Choroby slzných žliaz

Diseases of the lacrimal glands

 

30.  Choroby slzných ciest a slzníka

Diseases of the lacrimal system and lacrimal duct

 

31.  Neinfekčné a alergické zápaly spojoviek

Non-infectious and allergic conjunctivitis

 

32.  Syndróm suchého oka

Dry eye syndroma

 

33.  Infekčné zápaly spojoviek

Infectious conjunctivitis

 

34.  Dystroficko-degeneratívne zmeny spojovky

Dystrophic-degenerative conjunctival changes

 

35.  Konkomitantný strabizmus

Concomitant strabism

 

36.  Paralytický strabizmus

Paralytic strabism

 

37.  Heterophoria a nystagmus

Heterophoria and nystagmus

 

38.  Purulentné povrchové zápaly rohovky

Purulent superficial corneal inflammation

 

39.  Trachóm

Trachoma

 

40.  Nehnisavé povrchové zápaly rohovky

Non-purulent superficial inflammation of the cornea

 

41.  Keratitis e lagoftalmo, ophthalmia photoelectrica, nedostatok vitamínu A

Keratitis e lagophthalmo, ophthalmia photoelectrica, vitamin A deficiency

 

42.  Hlboké zápaly rohovky

Deep inflammation of the cornea

 

43.  Dystrofické a degeneratívne zmeny rohovky

Dystrophic and degenerative corneal changes

 

44.  Skléra; episkleritída a skleritída

Sclera; episcleritis and scleritis

 

45.  Iritída, iridocyclitída, chorioretinitída

Iritis, iridocyclitis, chorioretinitis

 

46.  Nádory pomocných orgánov oka a očnice

Tumors of the auxiliary organs of the eye and orbit

 

47.  Syndróm „červené oko“

The „red eye“ syndroma

 

48.  Sympatická oftalmia

Sympathetic ophthalmia

 

49.  Nádory uvey a sietnice v dospelosti

Tumors of the uvea and retina in adults

 

50.  Nádory uvey a sietnice u detí

Tumors of the uveae and retina in children

 

51.  Hypertonicko-sklerotické zmeny ciev sietnice

Hypertonic-sclerotic changes of the retinal vessels

 

52.  Oklúzia centrálnej vény sietnice

Occlusion of the central retinal vein

 

53.  Embólia centrálnej tepny sietnice

Central retinal artery embolism

 

54.  Diabetická retinopatia - etiopatogenéza, klinický obraz

Diabetic retinopathy - etiopathogenesis, clinical findings

 

55.  Diabetická retinopatia – liečba

Diabetic retinopathy - treatment

 

56.  Dystrofie sietnice a makuly

Retinal and macular dystrophy

 

57.  Vekom podmienená degenerácia makuly - etiopatogenéza, klinický obraz

Age-related macular degeneration - etiopathogenesis, clinical findings

 

58.  Vekom podmienená degenerácia makuly – liečba

Age-related macular degeneration - treatment

 

59.  Odlúpenie sietnice - etiológia, klinický obraz

Retinal detachment - etiology, clinical findings

 

60.  Odlúpenie sietnice – liečba

Retinal detachment - treatment

 

61.  Zápaly, infekčné a venerické ochorenia sietnice

Inflammation, infectious and venereal retinal diseases

 

62.  Komorový mok a vnútroočný tlak

Aqueous humor and intraocular pressure

 

63.  Glaukómové ochorenia, primárne glaukómy

Glaucoma diseases, primary glaucoma

 

64.  Glaukómové ochorenia, sekundárne glaukómy

Glaucoma diseases, secondary glaucoma

 

65.  Glaukómové ochorenia – liečba

Glaucoma disease - treatment

 

66.  Ochorenia sklovca

Vitreous body diseases

 

67.  Katarakty - senilné; klinický obraz, klasifikácia

Cataract - senile, clinical findings, classification

 

68.  Katarakty - komplikované a traumatické

Cataract – complicated and traumatic

 

69.  Katarakta v detskom veku – liečba

Cataract in children - treatment

 

70.  Afakia, pseudofakia - možnosti korekcie

Afakia, pseudofakia - possibilities of correction

 

71.  Zmeny polohy šošovky

Lens position changes

 

72.  Princípy refrakčnej chirurgie

Principles of refractive surgery

 

73.  Poleptanie a popálenie rohovky a spojovky – prvá pomoc

Chemical injuries and ocular burns of the cornea and conjunctiva - first aid

 

74.  Základy a princípy rekonštrukčných operácii pri perforačných a penetračných poraneniach oka

Basics and principles of reconstructive surgery in perforation and penetration injuries of the eye

 

75.  Oko a systémové ochorenia

Eye and systemic diseases

 

76.  Zápaly zrakového nervu

Inflammation of the optic nerve

 

77.  Atrofie zrakového nervu

Optic nerve atrophy

 

78.  Edém terča zrakového nervu

Edema of the optic nerve disc

 

79.  Vrodené chyba oka a pomocných orgánov

Congenital malformation of the eye and auxiliaries

 

80.  Postnatálny vývoj zraku

Postnatal development of vision

 

81.  Prevencia a skríning v oftalmológii

Prevention and screening in ophthalmology