Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Otázky na skúšku z oftalmológie pre STOMATOLÓGIA 4. ročník / Questions for oral exam STOMATOLOGY 4th Class

Otázky

Questions

Oftalmológia - rozsah vedomostí na ústnu skúšku - IV. roč. STOMATOLÓGIA

Ophthalmology – the scope of knowledge for the theoretical examination - 4th class STOMATOLOGY

1. Anamnéza očná a všeobecná symptomatológia

1. General symptomatology of the eye diseases

_____________________________________________________________________________________

2. Vyšetrenie pri dennom a pri bočnom fokálnom osvetlení

2. Inspection of the eye and examination in lateral focal light illumination

_____________________________________________________________________________________

3. Diferenciálna diagnóza "červeného" oka

3. Differential diagnosis of the "red" eye

_____________________________________________________________________________________

4. Zobrazovacie metódy v oftalmológii - ultrazvuk, optická koherentná tomografia, fluoroangiografia, elektrofyziologické vyšetrenia

4. Imaging methods in ophthalmology - ultrasound, optical coherence tomography, fluoroangiography, electrophysiological examinations

_____________________________________________________________________________________

5. Priama a nepriama oftalmoskopia

5. Direct and indirect ophthalmoscopy

_____________________________________________________________________________________

6. Centrálna ostrosť zraku

6. Visual acuity

_____________________________________________________________________________________

7. Vyšetrenie zorného poľa - perimetria

7. Examination of the visual field (perimetry)

_____________________________________________________________________________________

8. Hyperopia (axiálna a refraktívna)

8. Hyperopia (axial and refractive)

_____________________________________________________________________________________

9. Myopia (axiálna a refrakčná)

9. Myopia (axial and refractive)

_____________________________________________________________________________________

10. Slzy – tvorba, drenážny systém, vyšetrenia

10. Tears – productions, drainage system, examinations

_____________________________________________________________________________________

11. N. facialis, anatómia, funkcia, ochorenia

11. N. facialis, anatomy, function, diseases

_____________________________________________________________________________________

12. Presbyopia

12. Presbyopia

_____________________________________________________________________________________

13. Akomodácia (mechanizmus a poruchy)

13. Accommodation (mechanism and its disorders)

_____________________________________________________________________________________

14. Choroby očnice - phlegmona, absces

14. Diseases of the orbit: phlegmon, abscess

_____________________________________________________________________________________

15. Choroby očnice - exoftalmus a enoftalmus

15. Diseases of the orbit: exophthalmos, enophthalmos

_____________________________________________________________________________________

16. Strabizmus konkomitujúci a paralytický

16. Comitant and paralytic squint

_____________________________________________________________________________________

17. Nepriechodnosť slzných ciest

17. Obstruction of the lacrimal ways

_____________________________________________________________________________________

18. Dacryocystitis purulenta et phlegmonosa

18. Purulent dacryocystitis and phlegmonous

_____________________________________________________________________________________

19. Ptóza hornej mihalnice a lagoftalmus

19. Ptosis of the upper eyelid and lagophthalmus

_____________________________________________________________________________________

20. Ektropium a entropium mihalníc

20. Ectropium and entropium of lids

_____________________________________________________________________________________

21. Anatómia: očnica, pomocné orgány

21. Anatomy of the orbit and auxiliary organs

_____________________________________________________________________________________

22. Conjunctivitis purulenta

22. Purulent conjunctivitis

_____________________________________________________________________________________

23. Zlomeniny očnice – príčiny, príznaky, liečba

23. Orbital fractures – causes, symptoms, treatment

_____________________________________________________________________________________

24. Vírusová (epidemická) konjunktivitída

24. Viral (epidemic) keratoconjunctivitis

_____________________________________________________________________________________

25. N. trigeminus: anatómia, funkcia, ochorenia

25. N. trigeminus: anatomy, function, diseases

_____________________________________________________________________________________

26. Vnútroočný tlak, spôsoby merania

26. Intraocular pressure, methods of measurement

_____________________________________________________________________________________

27. Ulcus corneae (Ulcus corneae serpens)

27. Ulcers of the cornea

_____________________________________________________________________________________

28. Primárne a sekundárne nádory očnice

28. Primary and secondary tumors of the orbit

_____________________________________________________________________________________

29. Keratitis herpetica (Herpes corneae simplex)

29. Herpetic keratitis

_____________________________________________________________________________________

30. Zápalové a nádorové ochorenia pomocných orgánov oka

30. Inflammatory and tumor diseases of auxiliary organs (adnexa) of the eye globe

_____________________________________________________________________________________

31. Poranenia rohovky (erózia a cudzie teliesko)

31. Injuries of the cornea (erosion and foreign bodies)

_____________________________________________________________________________________

32. Orbitocelulitída

32. Orbitocellulitis

_____________________________________________________________________________________

33. N. oculomotorius, N. abducens, N. trochlearis: anatómia, funkcia, ochorenia

33. N. oculomotorius, N. abducens, N. trochlearis: anatomy, function, diseases

_____________________________________________________________________________________

34. Uveitídy: zápaly uveálneho traktu (iritída, iridocyklitída, chorioretinitída)

34. Uveitis: Iritis, Iridocyclitis, Chorioretinitis

_____________________________________________________________________________________

35. Hnisavá endoftalmitída (a panoftalmitída)

35. Suppurative endophthalmitis (and panophthalmitis)

_____________________________________________________________________________________

36. Vrodená katarakta (Cataracta adnata)

36. Congenital cataract (adnata)

_____________________________________________________________________________________

37. Katarakty senilné (Cataracta senilis)

37. Senile cataract (Cataracta senilis)

_____________________________________________________________________________________

38. Komplikovaná a traumatická katarakta (Cataracta complicata, traumatica)

38. Complicated cataract and traumatic cataract

_____________________________________________________________________________________

39. Mikrochirurgická terapia katarákt

39. Microsurgical treatment of the cataract

_____________________________________________________________________________________

40. Perforačné poranenie očnej gule

40. Perforating injury of the eye globe

_____________________________________________________________________________________

41. Kontúzne poranenie očnej gule

41. Contusion of the eye globe

_____________________________________________________________________________________

42. Poleptanie a popálenie oka

42. Eyeball chemical and thermic damage, burns

_____________________________________________________________________________________

43. Glaukóm s úzkym dúhovkovo-rohovkovým uhlom (Glaucoma congestivum acutum)

43. Angle closure (acute) glaucoma

_____________________________________________________________________________________

44. Glaukóm so širokým dúhovkovo-rohovkovým uhlom (Glaucoma chronicum simplex)

44. Open angle (chronic simple) glaucoma

_____________________________________________________________________________________

45. Extrakcia zuba a očné komplikácie

45. Tooth extraction and ophthalmic complications

_____________________________________________________________________________________

46. Sekundárne glaukómy (Glaucoma secundarium)

46. Secondary glaucoma (Glaucoma secundarium)

_____________________________________________________________________________________

47. Poruchy krvného obehu v sietnici (embólia a trombóza a. centr. retinae)

47. Obstruction of the central artery and vein of the retina

_____________________________________________________________________________________

48. Retinopathia hypertonica et sclerotica

48. Hypertonic and sclerotic retinopathies

_____________________________________________________________________________________

49. Retinopathia diabetica

49. Diabetic retinopathy

_____________________________________________________________________________________

50. Amotio retinae

50. Detachment of the retina

_____________________________________________________________________________________

51. Neuritis N. optici intraocularis a retrobulbaris.

51. Neuritis N. optici intraocularis and retrobulbaris

_____________________________________________________________________________________

52. Edém terča zrakového nervu (Oedema papillae N. optici)

52. Oedema of the optic disc

_____________________________________________________________________________________

53. Atrophia N. optici

53. Atrophia N. optici

_____________________________________________________________________________________

54. Vnútroočné nádory

54. Intraocular tumors

_____________________________________________________________________________________

55. Retinopatia nedonosených

55. Retinopathy of prematurity

_____________________________________________________________________________________

56. Refrakčné chyby – astigmatizmus. Princípy refrakčných operácií.

56. Refractive errors – astigmatism. Principles of refractive surgery.

_____________________________________________________________________________________

57. Oko a systémové choroby so stomatologickými prejavmi.

57. The eye and systemic diseases with stomatological manifestation