Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Náplň praktickej výučby a otázky na ústnu skúšku

Sylabus predmetu oftalmológia - VL

Oftalmológia

Všeobecné lekárstvo

Ročník : 5. Semester: zimný / letný

Sylabus predmetu:

Fylogenetický a ontogenetický vývoj oka. Základy anatómie, fyziológie a biochémie zrakového orgánu. Oftalmológia a interdisciplinárne vzťahy. Optika oka, jej poruchy a korekcia porúch. Binokulárne videnie. Strabizmus. Základy oftalmogenetiky. Základy diagnostiky a liečby ochorení oka predného a zadného segmentu oka, očnice a okolitých orgánov. Základy mikrochirugie oka.
Prednášky: Zimný semester = letný semester.
Miesto oftalmológie v systéme medicínskych disciplín. Fylogenetický a ontogenetický vývoj oka. Postnatálny vývoj zrakového orgánu a jeho funkcií. Základy fyziológie a biochémie videnia.
Chyby lámavého systému oka - refrakčný systém oka a jeho chyby (hyperopia, myopia, patologická.myopia). Základné morfologické a fyziologické špecifiká detského zrakového aparátu. Najčastejšie príčiny slabozrakosti a slepoty v detskom veku vo vyspelých krajinách. Retinopathia nezrelých , tapetoretinálne dystrofie, progresívne myopie, detská katarakta. Kongenitálny a juvenilný glaukóm, atrofie zrakového nervu, ostatné hereditárne a nededičné ochorenia. Strabizmus a poruchy binokulárneho videnia, dyschromatopsie. Dacryocystitis neonatorum. Retinoblastóm
Orbita: Anatómia, vzťah k dutine lebečnej, exoftalmus, protrúzia a enoftalmus. Endokrinná orbitopatia. Mihalnice: poruchy postavenia. Zápalové ochorenia. Alergické stavy na koži, Nádory. Slzné cesty; slzná žľaza. Zápalové zmeny. Odvodné slzné cesty a príčiny nepriechodnosti. Hydrops sacci lacrimalis. Dacryocystitis purulenta, phlegmonosa. DCR (dacrycystorhinostomia). Oko a systémové ochorenia.
Ochorenia šošovky. Katarakty stacionárne a progredientné. Katarakty komplikované. Cataracta secundaria. Liečba katarákt operáciou a korekcia afakie Subluxatio a luxatio lentis Choroby sklovca a ich súvislosť so sietnicou. Odlúpenie sietnice - amócia sietnice.
Diferenciálna diagnostika ”červeného oka”. Význam pre terénnu prax. Choroby spojoviek: Konjunktivitídy Princípy dg., diff.dg. a možnosti liečby. Choroby fibrózneho obalu oka: Keratitídy povrchové: hnisové (bakteriálne), nehnisové. Keratitídy hlboké. Episkleritídy. Choroby uveálneho traktu: Etiológia, súvislosť s kolagenózami. Iridocyklitídy. Chorioretinitídy. Endoftalmitídy. Sympatická oftalmia.
Glaukómové ochorenia: regulácia vnútroočného tlaku. Primárny glaukóm: glaukóm so zatvoreným a s otvoreným dúhovkovo - rohovkovým uhlom. Sekundárny glaukóm. Absolútny glaukóm. Konzervatívna a chirurgická liečba.
Poruchy cirkulácie v retinálnych cievach (embólia a trombóza). Retinopatie: hypertonicko-sklerotické, diabetické, eklamptické a pri chorobách krvi. Laserová terapia diabetickej retinopatie.
Neuritídy intrabulbárne a retrobulbárne. Edém terča zrakového nervu. Atrofia postneuritická a atrofia simplex. Základy neurooftalmológie.
Vnútroočné nádory: benígne a malígne, malígny melanóm uvey, metastázy, retinoblastóm.
Mimoočné nádory – benígne a malígne, nádory očnice a pomocných orgánov oka (bazocelulárny karcinóm).
Degeneratívne zmeny sietnice. Vekom podmienená denerácia makuly.
Princípy vitreoretinálnej chirurgie.
Traumatológia oka. Klasifikácia. Mechanické poškodenia oka a pomoc. orgánov oka. Cudzie vnútroočné telesá. Následky otvorených poranení bulbu.Termické a chemické poškodenia oka a mixty. Poškodenie jonizujúcim a nejonizujúcim žiarením. Prvá lekárska pomoc pri úrazoch oka. Princípy chirurgického ošetrenia poranení pomocných orgánov oka a očnej gule pri úrazoch oka.
Stáže:
Anatómia oka, pomocných orgánov a zrakovej dráhy. Pitva zvieracieho bulbu s vysvetlením morfologických a fyziologických súvislostí. Demonštrácia základných postupov operácií oka.
Dioptrický systém oka. Vyšetrenie zrakovej ostrosti na diaľku i do blízka na optotypoch. Chyby lámavého systému oka - refrakčné chyby oka a ich diagnostika. Základy korekcie refrakčných chýb oka: hyperopie, myopie, astigmatizmu. Presbyopia a korekcia. Akomodácia. Farbocit a vyšetrovanie farbocitu. Vyšetrenie priehľadnosti optických médií oka.
Oftalmoskopia nepriama a priama.
Aplikácie liekových foriem pri ochoreniach oka.
Problémy glaukómových ochorení. Perimetria statická, dynamická, konfrontačná. Meranie vnútroočného tlaku: palpácia, tonometria - impresné a aplanačné metódy, bezkontaktná tonometria. Screening glaukómových ochorení
Ultrazvukové vyšetrenie v oftalmológii: A, B zobrazenie, biometria, demonštrácia pacientov a poslucháčov
Fluoresceínová angiografia sietnicových ciev.
Vyšetrovacie postupy pri chorobách pomocných orgánov oka: aspexia a palpácia okolia oka a okrajov orbity, pohyblivosť bulbu a mihalníc. Vyšetrenie mihalníc, everzia mihalníc jednoduchá i dvojitá Desmarresovou lyžicou, Exoftalmometria.
Vyšetrovacie postupy pri chorobách predného segmentu oka: citlivosť rohovky a celistvosť povrchu rohovky, slzotvorby (Schirmerov test), vyšetrenie v bočnom (fokálnom) svetle. Prestrek slzných ciest.
Problémy detskej oftalmológie: Špecificita vyšetrenia pacientov v detskom veku. Problémy anamnézy u detí, práca v detskej očnej ambulancii. Vyšetrenie svalovej rovnováhy: zakrývací test, Maddoxov kríž, Hessovo plátno, stereoskop, Worthove svetlo. Problémy dg. strabizmu (latentného a manifestného). Strabizmus paralytický a dynamický. Princípy liečby strabizmu. Princípy chirurgie strabizmu s demonštráciou predoper. a pooper. stavov u detí. Vizita na detskom lôžkovom oddelení.
Vizita na oddelení, pod dozorom asistenta vyšetrenie a ošetrenie pacientov: základy diagnostiky štrbinovou lampou, oftalmoskopovanie. Zásady prvej pomoci v oftalmológii. Demonštrácia RTG lokalizácie cudzích telies. Vyšetrenie pacientov s typickými zmenami zrakového orgánu a princípy liečby chorôb oka konzervatívnymi metódami. Práca lekára v očnej ambulancii a liečba diabetických zmien (lasery, vitrektomia - demonštrácia pacientov).
Praktická skúška: písomný test v rozsahu 20 otázok

Syllabus GENERAL MEDICINE 5th CLASS

Ophthalmology

General Medicine

Class : 5th. Semester: winter / summer

Syllabus:

The place of ophthalmology in the system of medical  disciplines. History of ophthalmology.   Clinical morphology, embryology and physiology of the eye. Postnatal  development of the eye and visual functions.Principles of physiology and photochemistry of the vision. Refractory system of the eye.
Principles of the paediatric ophthalmology and ophthalmogenetics.Congenital glaucoma. The most frequent causes of the blindness and low vision in  the infancy - retinopathy of prematurity, tapetoretinal  dystrophies, optic nerve anomalies, pediatric cataract,  high myopia, and ocular tumours. Strabismus concomittans and paralyticus; amblyopia.  Principles of the treatment.
Diseases of auxilliary organs of the eye. Orbit: Anatomy; Exophthalmus; Enophthalmus. Eyebrows: defects of position. Inflammatory diseases (reasons, differ. diagnosis,  treatment). Allergic states on the skin. Tumours. Lacrimal organ: glandula lacrimalis. Lacrimal ways - reasons of obstruction. Hydrops  sacci lacrimalis. Dacryocystitis purulenta and phlegmonosa: diagnosis, principles of treatment. Dacryocystorhinostomia. The eye and the systemic diseases.
Diseases of the optic nerve and the visual pathways. Neuritis n.optici intraocularis and retrobulbaris. Aetiology,  diagnosis and differential diagnosis. Oedema of the optic disc. Atrophia n.optici post neuritidem and atrophia simplex. Elementary neouroophthalmology.
Intraocular tumours – benign and malignant (melanoma, retinoblastoma)
Extraocular tumours – benign and malignant tumours ot the orbit, eyelids, lacrimal gland etc. Basal cell carcinoma.
The red eye. Glaucomas. Diseases of the conjunctiva: Conjuctivitis. Aethiology, diagnosis, treatment. Diseases of the fibrous capsule of the eye. Keratitis: a/ superficial  b/ deep: parenchymatosa (profunda)  and disciformis. Aetiology, diagnosis, and  treatment. Complications and consequences.  Episcleritis and scleritis. Diseases of the uveal tract: Aetiology. Iridocyclitis. Chororetinitis.Glaucomas: Principles of the intraocular pressure maintance and accepted theories of the regulation.
 Glaucoma diseases - primary glaucoma. Closed-angle glaucoma. Open angle glaucoma. Other types of the glaucoma.Secondary glaucoma. Absolute glaucoma. Principles of the treatment (topical, medicamentous and surgical). Differential diagnosis of the red eye, it´s importance for a  general practicioner.
Diseases of the  lens. Cataracts: the metabolism of the lens. Cataracta senilis, complicata, traumatica, secundaria. Diagnosis and microsurgical treatment. Subluxatio et luxatio lentis. Abnormalities of the lens shape and position.
Diseases of the vitreous body.
Retinal detachment
Vascular diseases of retina. Disturbances of the circulation in retinal vessels (embolia and thrombosis). Retinopathies: sclerotic and hypertonic, diabetic, eclamptic and diseases of the blood. Laser treatment of the diabetic retinopathy.
 Degenerative diseases of the retina. Age related macular degeneration. Macular hole.
 
Traumatology of the eye. Lid wounds. Orbital fractures. Mechanical injuries of the globe. Closed and open. Terminology, diagnostic, treatment. Thermo-chemical burns of the eye and mixts. Damage of the eye caused by ionizing (X-Ray) and non-ionizing radiation (ultraviolet and infrared spectrum).  First aid and professional ophthalmological aid.  

Practical  lessons:
Anatomy of the eye. Dissection of the animal eye. Demonstration of the most common intraocular surgeries on the animal eye. Dioptric sysem of the eye. Visual acuity testing. Refractive errors of the eye, diagnosing and correction. Accomodation and presbyopy.  Colour sense and its examination. Examination of the optic parts of the eye. Transillumination of the eye. Patinets demostration.
Glaucomas: diagnostic steps and treatment. Perimetry. Tonometry. Screening of glaucomas. Ultrasonography in ophthalmology. Fluorescein angiography.
Objective examination of the eye: inspection, exophthalmometry, tear film-Schirmer test. Diagnostic procedures in the day light.
Slit-lamp biomicroscopy.
Diagnostic of  the lacrimal ways disturbances.
Pedoophthalmology. Examination of the patients at the children´s department. Squint. Conservative and surgical treatment of the squint. 
Patients examination.
Direct and indirect ophthalmoscopy. Ophthalmic injuries. First aid in ophthalmology. Topical treatment by drops and ointments. Demonstration of patients before and after various types of intraocular surgery (cataract, retinal detachment, vitrectomy).
Patient examination. Recording of the patients history, examination of the eye, diagnosis. Discussion with an assistent.


Practicals – test:  20 questions

Sylabus predmetu oftalmológia - ZL

Oftalmológia

Zubné lekárstvo

Ročník : 4. Semester: letný

Sylabus predmetu:

Základná anatómia a fyziológia zrakového orgánu. Ochorenia orbity a pomocných orgánov oka. Traumatológia očnice a oka. Základy pedooftalmológie. Najčastejšie ochorenia predného a zadného segmentu oka: diagnostika a  liečba. Základy mikrochirurgie oka.

Prednášky:
Všeobecné príznaky ochorení očnice. Diagnostika a dif. dg. exoftalmu. Ochorenia pomocných orgánov oka. Traumatológia očnice, pomocných orgánov a oka.
Interdisciplinárne vzťahy: oftalmológia-stomatológia. Základy fyziológie oka. Vývoj zrakových funkcií. Oko ako optický systém.
Základy pedooftalmológie. Strabizmus: diagnostika; konzervatívna a chirurgická liečba.
Zápalové ochorenia predného segmentu oka, diferenciálna diagnóza ”červeného oka”. Glaukómové ochorenia. Katarakta.
Vnútroočné nádory a mimoočné nádory (očnice, mihalníc, spojovky, slznej žľazy).
Ochorenia šošovky:katarakty. Subluxácia a luxáci šošovky. Ochorenia sklovca. Odlúpenie sietnice.
Vekom podmienená degenarácia makuly. Vitreoretinálna chirurgia.
Poruchy cirkulácie v sietnici. Retinopatie. Choroby zrakového nervu.
Neurooftalmológia.

Stáže:
Prístup k pacientovi s chorobnými zmenami  očí, anamnéza v oftalmológii. Lokálna aplikácia oftalmologík. Pitva zvieracieho bulbu s vysvetlením morfologických  a fyziologických súvislostí optického systému oka.  Dioptrický systém oka: Vyšetrenie ostrosti zraku  naturálne na optotypoch.  Vyšetrenie refr. chýb (skiaskopia) a princípy  korekcie. Presbyopia a korekcia. Vyšetrovanie farbocitu. Vyšetrovanie oka v dennom a bočnom svetle. Presvietenie oka očným zrkadlom a základy oftalmoskopie.
Vyšetrenie pacientov s ochoreniami predného segmentu oka. Glaukómy. Tonometria. Perimetria.
Vyšetrenie pacientov s ochoreniami zadného segmentu oka. Rozhovor s pacientom a chorobopis.

Praktická skúška: test 20 otázok

Syllabus STOMATOLOGY 4th CLASS

Ophthalmology

Stomatology

Class : 4th. Semester: summer

Syllabus:

Anatomy and physiology of the eye. Dieseases of the orbit and auxilliary organs of the eye. Traumatology of the eye and orbit. Pricniples of the pedoophthalmology. The most common diseases of the anterior and posterior eye segment: diagnostic and treatment. Priciples of the eye microsurgery.

Lectures:
Diseases of the orbit. Exophthalmus. Diseases of the auxilliary organs of the eye. Traumatology of the orbit, auxilliary organs and eye.
Cooperation between stomatology and ophthalmology. Physiology of the eye. Development of the visual functions. Optical systém of the eye. Principles of the pedoophthalmology. Squint: diagnostic and treatment.
Inflammattive diseases of the anterior eye segment. Differential diagnostic of the “red eye”. Glaucomas. Intraocular tumours and extraocular tumours. Cataract.
Diseases of the lens: cataract; subluxation and lucation of the lens. Diseases of the vitreous body. Retinal detachment. Age related macular degeneration. Vitreoretinal surgery.
Vascular disease of the retina. Retinopathies. Diseases of the optic nerve.

Practical lessons:
History of the patient with ophthalmic diseases. Local treatment in ophthalmology.  Autopsy of the animal eye. Optical system and refractive errors of the eye. Examination of the visual acuity and refractive errors. Presbyopy. Colour sense.  Examination of the eye in the daz- and oblique light. Principles of ophthalmoscopy.
Examination of patients with anterior segment diseases. Glaucomas. Tonometry. Perimetry. Examination of patients with diseases of the posterior eye segment.
Recording of the patients history, examination of the eye, diagnosis. Discussion with teacher.

Practicals:  test - 20 questions

Náplň praktickej výučby - program stáží - 5. ročník VL