Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Povinne voliteľný predmet Detská a dorastová psychiatria

čas: ŠTVRTOK 17:30 - 19:20

miesto: ZASADAČKA 7. poschodie NÚDCH

 

dátum: názov prednášky vyučujúci
28.9.2017 Úvod do pedopsychiatrie (história, organizácia pedopsychiatrie na Slovensku, vyšetrenia, diagnostika doc. MUDr. Igor Škodáček, PhD.
  detského pedopsychiatrického pacienta)  
5.10.2017 Raný psychomotorický vývin a jeho poruchy (vzťahová väzba, poruchy vývinu reči a jazyka, syndróm týraného doc. MUDr. Igor Škodáček, PhD.
  dieťaťa, sociálne otázky v pedopsychiatrii)  
12.10.2017 Pervazívne vývinové poruchy a menatálna retardácia MUDr. Jana Trebatická, PhD.
19.10.2017 Neurovývinové poruchy (ADHD, tiky, ŠPU, eliminačné poruchy) MUDr. Jana Trebatická, PhD.
26.10.2017 Afektívne poruchy (depresívna porucha, mánia, bipolárna porucha) MUDr. Jana Trebatická, PhD.
2.11.2017 Úzkostné poruchy (špecifické so začiatkom v detstve) MUDr. Jana Trebatická, PhD.
9.11.2017 Postraumatická stresová porucha, adaptačné poruchy, disharmonický osobnostný vývin MUDr. Zuzana Matzová, PhD.
16.11.2017 Poruchy príjmu potravy (v detskom veku) MUDr. Zuzana Matzová, PhD.
23.11.2017 Suicidalita v pedopsychiatrii MUDr. Zuzana Matzová, PhD.
30.11.2017 Závislosti od psychoaktívnych látok, nelátkové závislosti MUDr. Zuzana Matzová, PhD.
7.12.2017 Psychotické poruchy doc. MUDr. Igor Škodáček, PhD.
14.12.2017 Farmakoterapia, psychoterapia v pedopsychiatrii  + záverečné konzultácie doc. MUDr. Igor Škodáček, PhD.

 

 

Otázky na skúšku z PVP Detská a dorastová psychiatria

U študenta sa predpokladá ovládanie znalostí všeobecnej psychopatológie.

1. Pedopsychiatrické vyšetrenie (odoberanie anamnézy, konkrétne vyšetrenie pacienta, rozdiely medzi vyšetrením detského a dospelého psychiatrického pacienta,organizácia pedopsychiatrie na Slovensku)

2. Raný psychomotorický vývin a jeho poruchy (vzťahová väzba, poruchy vývinu reči a jazyka, špecifické poruchy školských schopností)

3. Poruchysociálnych vzťahov so vznikom špecifickým pre detstvo (elektívny mutizmus, reaktívna porucha príchylnosti, dezinhibovaná porucha príchylnosti)

4. Syndróm týraného dieťaťa, sociálne otázky v pedopsychiatrii

5. Pervazívne vývinové poruchy

6. Mentálna retardácia

7. Hyperkinetická porucha aktivity a pozornosti (ADHD)

8. Poruchy správania

9. Tikové poruchy, neorganické poruchy spánku

10. Eliminačné poruchy (enuréza, enkopréza)

11. Úzkostné poruchy (vrátane špecifických so začiatkom v detstve)

12. Postraumatická stresová porucha, adaptačné poruchy, disharmonický osobnostný vývin

13. Obsedantne-kompulzívna porucha (špecifiká v detstve)

14. Afektívne poruchy: unipolárna depresívna porucha (špecifiká v detstve)

15. Afektívne poruchy: mánia, bipolárna porucha (špecifiká v detstve)

16. Psychotické poruchy: akútna prechodná psychotická porucha,schizofrénia, schizoafektívna(špecifiká v detstve)

17. Poruchy príjmu potravy (mentálna anorexia, mentálna bulímia)

18. Závislosti od psychoaktívnych látok (špecifiká v detstve)

19. Návykové a impulzívne poruchy (patologické hráčstvo, pyrománia, trichotilománia, intermitentná explozívna porucha)

20. Nelátkové závislosti (špecifiká v detstve)

21. Zásady farmakoterapie, psychoterapie (špecifiká v detstve)

 

Odporúčaná literatúra:

· Hort, Hrdlička a kol.: Detská a adolescentní psychiatrie, Portál, s.r.o., Praha, 2000

· Dulcan, Martini: Detská a dorastová psychiatria, Vydavateľstvo F, Trenčín, 2004

· Coghillet al.: Child and Adolescent Psychiatry, OxfordUniversity Press, 2009

· Höschl, Libiger, Švestka: Psychiatrie, TIGIS, spol.s.r.o., 2002

· Kolibáš a kol.: Všeobecná psychiatria, Univerzita Komenského Bratislava 2007

· Kolibáš a kol.: Špeciálna psychiatria, Univerzita Komenského Bratislava 2007

· Hrdlička, Komárek: Dětskýautizmus, Portál, s.r.o., 2014

· Malá: Schizofrenie v detství a adolescenci, Grada, 2005

· Goetz, Uhlíková: ADHD, Galén, 2009

· Dušek, Večerová – Procházková: První pomoc v psychiatrii, Grada, 2005

· Škodáček: Prolegomena k detskej a adolescentnej psychiatrii, Univerzita Komenského v Bratislave, 2014

· Škodáček: Principia detskej a adolescentnej psychiatrie, Univerzita Komenského v Bratislave, 2015