Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Sylaby predmetu interná propedeutika v študijnom programe zubné lekárstvo

ročníksemesterprednášky/stážekredity
3.zimný24/304
letný12/256 (skúška)

 

Sylabus predmetu:

Získanie základných teoretických poznatkov a praktických postupov pri internom vyšetrení chorého, teoretických poznatkov o laboratórnych, zobrazovacích a iných vyšetreniach, používaných vo vnútornom lekárstve.

 

Prednášky:

Zimný semester :

Anamnéza. Lekárska etika. Príznaky kardiovaskulárnych chorôb. Príznaky respiračných, hematologických a alergických chorôb. Príznaky gastrointestinálnych a hepatotobiliárnych chorôb. Príznaky chorôb uropoetického, endokrinného, pohybového systému. Status praesens generalis. Vyšetrenie hlavy, dutiny ústnej a krku. Vyšetrenie hrudníka (srdce). Vyšetrenie hrudníka (pľúca). Vyšetrenie telesnej teploty, artériového pulzu a tlaku. Vyšetrenie brucha. Vyšetrenie končatín a chrbtice. Kazuistiky.

Letný semester :

Základy rtg diagnostiky vo vnútornom lekárstve. Radiodiagnostika v gastroeneterológii. Moderné zobrazovacie metódy a ich využitie vo vnútornom lekárstve (počítačová tomografia, nukleárna magnetická rezonancia, digitálna substrakčná angiografia, termografia). Ultrasonografia vo vnútornom lekárstve. Laboratórne metódy (krvný obraz, biochemická analýza séra, normálne hodnoty, klinická interpretácia). Laboratórne metódy (vyšetrenie moču, stolice, sputa, postup pri odbere a odosielaní biologického materiálu, hodnotenie nálezov). Elektrokardiografie (1.-3 časť). Monitorovanie na intenzívnej jednotke. Ambulantné monitorovanie EKG a krvného tlaku. Transfúzia krvi. Základné diagnostické a terapeutické techniky (injekcie, infúzie, katetrizácia močového mechúra, paracentéza, biopsia). Endoskopia v internej medicíne.

 

Stáže:

Zimný semester :

Spôsoby získavania anamnézy. Lekárska etika, spôsob prístupu k pacientovi, komunikácia s pacientom. Príznaky chorôb (symptómy a syndrómy pri chorobách kardiovaskulárneho, dýchacieho, uropoetického, endokrinného a pohybového systému). Základy fyzikálneho vyšetrovania (inšpekcia, palpácia, perkusia, auskultácia). Vyšetrenie hlavy, ústnej dutiny a krku. Vyšetrenie hrudníka – srdce, pľúca. Vyšetrenie brucha, končatín a chrbtice.

Letný semester :

Základy rtg diagnostiky a moderné zobrazovacie metódy vo vnútornom lekárstve. Základy elektrokardiografie. Základné laboratórne vyšetrenia – hematologické, biochemické, mikrobiologické. Monitorovanie vitálnych funkcií na JIS. Ambulantné monitorovanie EKG a krvného tlaku. Ultrasonografia a endoskopia vo vnútornom lekárstve. Základy diagnostickej a terapeutickej techniky.

 

Podmienky udelenia kreditov:

100 % účasť na stážach

60 % úspešnosť v písomnom teste.

Skúška - ústna