Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Písomný test - Interná propedeutika 1 pre 3. ročník zubné lekárstvo

Interná propedeutika 1 (3. ročník zubné lekárstvo) - otázky na písomný test

Symptóm je:

Syndróm je:

Dyspnoe je:

Stenokardia je:

Synkopy sú :

Pre šok (akútne zlyhanie periférnej cirkulácie) sú charakteristické nasledovné príznaky:

Bledá studená končatina, prudká bolesť a nehmatný pulz sú príznaky typické pre:

Príznaky pri povrchovom zápale žily (tromboflebitíde) sú:

Hĺbková trombóza ileofemorálnej vény (flebotrombóza) dolnej končatiny je sprevádzaná:

Hemoptýza a hemoptoe sú :

Bolesť lokalizovaná za sternom, spojená s hltacími ťažkosťami je:

Správne vysvetlenie príznakov anorexia, nauzea, vomitus je:

Správne vysvetlenie príznakov hemateméza, meléna a enterorágia je:

Charakteristika žltačky je:

Správny význam príznakov ologúria, anúria a polyúria je:

Správne definície nasledovných pojmov hematúria, proteinúria a polakizúria je:

Mesiačikovitá tvár, fialové strie, obezita sú charakteristické pre:

Pre hypertyreózu sú typické:

Pre hypotyreózu sú typické:

Správne vysvetlenia príznakov gigantizmus, nanizmus a akromegália sú:

Anemický syndróm sa prejaví:

Pri celkovom výzore chorého hodnotíme:

Medzi základné konštitučné typy patrí:

Ortopnoická poloha je charakteristická:

Chôdza pri obliterujúcom ochorení ciev dolných končatín:

Opisthotonus je poloha:

Pre tzv. polohu honiaceho psa platí:

Správne popisy jednotlivých typov tremoru sú:

Správne vysvetlenia príznakov défense („defáns“) musculaire, tetánia a tonicko klonických kŕčov sú :

Podľa hĺbky poruchy vedomia rozoznávame:

Správne vysvetlenia pojmov motorická afázia, senzorická afázia a dyzartria sú:

Správne vysvetlenia pojmov afónia, rhinolalia a anartria sú:

Pre centrálnu cyanózu platí:

Pre periférnu cyanózu platí:

Krvácanie do kože môže byť:

Správny popis výrazu tváre pri jednotlivých ochoreniach je:

Správne vysvetlenia pojmov ektrópium, hordeolum a xerophtalmia sú:

Vysvetlenia pojmov Hornerov trias, okulopalpebrálna asynergia a exoftlamus sú:

Pre nystagmus a strabizmus platí:

Nasledovné tvrdenia o pupilárnom reflexe, spojovkách a arcus senilis sú správne:

Foetor ex ore je:

Makroglossia znamená:

Správna inšpekcia plnenia krčných žíl je nasledovná:

Krčnice (karotídy) palpujeme:

Pre štítnu žľazu platí:

Caput medusae je:

Poklop na bruchu je za normálnych okolností:

Tapotement znamená:

Punctum maximum:

Ascites:

Palpácia sleziny:

Pozitívny Murphyho príznak:

Auskultácia brucha:

Courvoisierov príznak pri zväčšenom žlčníku je:

Anamnéza:

Tachypnoe:

Sťažené dýchanie so subjektívnym pocitom nedostatku vzduchu sa označuje ako:

Kussmaulovo dýchanie je charakteristické pre:

Fremitus pectoralis je zosilnený:

Poklop nad zdravým pľúcnym tkanivom je:

Dolná hranica pľúc sa v inspíriu najviac posúva v:

Za fyziologických okolností počujeme nad pľúcami:

Medzi suché vedľajšie dýchacie fenomény patria:

Pleurálny trecí šelest:

Frekvencia pulzu u zdravého jedinca v pokoji kolíše od:

Veľký objem pulzu sa označuje ako:

Pri hypertrofii a dilatácii ľavej komory sa úder hrotu presúva smerom:

Aortálna oblasť pri auskultácii srdca sa nachádza:

Mitrálna oblasť pri auskultácii srdca sa nachádza:

Pľúcnicová oblasť pri auskultácii srdca sa lokalizuje:

I.srdcová ozva:

II.srdcová ozva:

Štvrtá srdcová ozva:

Tretia srdcová ozva:

Podľa intenzity rozdeľujeme šelesty do:

Šiesty stupeň intenzity šelestu sa označuje aj pojmom:

Šelest pri aortálnej stenóze:

Šelest pri mitrálnej regurgitácii:

Šelest pri aortálnej regurgitácii:

Paličkovité prsty:

Lasségueov manéver:

Homansov príznak:

Fyziologické trubicové dýchanie:

Pulz, pri ktorom náplň počas inspíria klesá a počas expíria sa zvyšuje sa označuje ako:

Temný poklop nachádzame nad:

Hlasitý hvízdavý zvuk počuteľný pri zúžení veľkých dýchacích ciest sa označuje:

Predná axilárna čiara prebieha:

Sumačný galop:

Fyziologický šelest počuteľný pri auskultácii srdca u mladých ľudí je:

Šelest pri mitrálnej stenóze:

Slezina za fyziologických okolností pri palpačnom vyšetrení:

Pulz na arteria poplitea palpujeme:

Pri vyšetrení dolných končatín môžeme pozorovať stočenie 1.palca na vonkajšiu stranu, ktoré označujeme:

Na posúdenie rozvinutia lumbálnej časti chrbtice používame Schoberovu dištanciu, pri predklone:

Hematúria znamená: